Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detergent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Surfactant and phenol were removed using AMBERLITE IRA 900 Cl ion-exchange resin, which is a strong alkali. In the process, the tests were carried out under non-flow conditions, the effect of contact time and ionite dose on the surfactant and phenol exchange was determined. The tests under the through-flow conditions were realized in three consecutive cycles, preceded by regeneration and rinsing. The obtained results served for determination of ion-exchange capabilities of the studied ionite. The usable ion-exchange capabilities of the resin obtained after the second and third ionite operation cycle were lower by about 10% (surfactant) and 14.29-17.86% (phenol) than those after the first cycle. It shows that the process of sorption occurred simultaneously with the ion-exchange process.
3
Content available remote Badanie wpływu wilgoci na sypkość sody w produkcji detergentów
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wilgoci na sypkość surowca w produkcji detergentów. Pomiarów dokonano, wykorzystując urządzenie opracowane w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono silny wpływ wilgoci na obniżenie sypkości materiału, co może być przyczyną zawieszania się sody w zbiornikach dozujących.
EN
Four samples of com. soda ash were studied for bulk d., grain size distribution and flowability at varying air humidity and moisture contents. The flowability index decreased with the increasing moisture content in the soda ash grains.
PL
Praca jest kontynuacją badań przedstawionych w artykule Ocena możliwości syntezy substancji powierzchniowo czynnych w polu promieniowania mikrofalowego. Opisano wyniki badań laboratoryjnych nad możliwością wspomagania promieniowaniem mikrofalowym syntez substancji powierzchniowo czynnych, mających zastosowanie w przemyśle naftowym, a szczególnie w produkcji paliw.
EN
The work is a continuation of studies presented in the article Evaluation of the use of microwave irradiation for surfactants synthesis. Described are laboratory results on the possibility of supporting microwave irradiation synthesis of surfactants, applicable in the oil industry, and particularly in the production of fuels.
PL
W ostatnich latach w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie opracowywano technologie otrzymywania nowych detergentowych substancji aktywnych mających szerokie zastosowanie: od dodatków wspomagających wydobycie ropy i gazu, przez dodatki uszlachetniające do paliw węglowodorowych, po przemysłowe środki myjące. Tego typu substancjami są m.in. zasady Mannicha, które wykazują dobre właściwości detergentowe. Celem pracy było przeprowadzenie studiów literaturowych i badań laboratoryjnych nad możliwością wspomagania promieniowaniem mikrofalowym syntez prowadzonych dotychczas w konwencjonalny sposób. Praca obejmuje studia literaturowe i patentowe z zakresu wykorzystania mikrofal w syntezie związków powierzchniowo czynnych, syntezy tego typu związków oraz badanie właściwości fizykochemicznych otrzymanych substancji
EN
In recent years the Oil and Gas Institute – National Research Institute in Krakow has developed some technologies for obtaining detergent active substances which have broad application, from additives in oil and gas production, through additives for hydrocarbon fuels to industrial cleaning agents. These types of substances are, among others, Mannich bases, which have good detergent properties. The aim of the work was to study the literature and labora-tory research on the possibility of supporting by microwave irradiation, synthesis carried out so far under the conventional thermal conditions. The work includes review of literature and patents concerning the synthesis of Mannich base type surfactants under conventional thermal conditions, as well as in presence of microwave irradiation. In the presented paper, research on laboratory synthesis of surfaceactive Mannich bases and study of their physicochemical properties were also described.
EN
In order to mathematically describe the washing relaxation of knitted fabrics from manmade fibres, we performed different experiments with 50 - 100 washing cycles. While washing with detergent was shown to lead to a logarithmic increase in the fabric width, washing without detergent leads to an approximately linear increase in the fabric width, which can be transferred into logarithmic behaviour after a number of washing cycles by then adding washing detergent. Moreover, the qualitative and quantitative dimensional change was proven to depend strongly on the original dimensions of the fabric - while a knitted fabric with only a few courses shows logarithmic behaviour and significant dimensional change, an approximately square fabric broadens more linearly and less strongly. In all cases, no end value for the fabric width is reached, i.e. no fully relaxed state.
PL
Dla matematycznego opisu relaksacji dzianin poliestrowych przeprowadzono zróżnicowane eksperymenty prania stosując do 50 lub do 100 cykli pralniczych. W przypadku zastosowania detergentów w praniu stwierdzono logarytmiczny wzrost szerokości dzianin w funkcji cykli pralniczych, natomiast w przypadku prania bez detergentów zaobserwowano liniowy wzrost szerokości dzianin. Stwierdzono również, że jakościowe i ilościowe zmiany wymiarów zależą silnie od wymiarów pierwotnych.
PL
Substancje hamujące są to związki o charakterze natywnym, zanieczyszczeń lub zafałszowań, których celem jest hamowanie procesów biochemicznych zachodzących między składnikami mleka lub wywołanych aktywnością mikroorganizmów. Konieczność monitorowania tych substancji wynika z bezpośredniego lub pośredniego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Obecność natywnych substancji hamujących pomaga kontrolować skuteczność procesów technologicznych. Z kolei kontrola poziomu pozostałości po antybiotykoterapii zwierząt lub myciu i dezynfekcji układu dojnego oraz substancji fałszujących jakość mleka pozwala ocenić jakość technologiczną i spożywczą mleka oraz jego produktów.
EN
Inhibitors are the native substances, contaminants or adulterants, the aim of which is to inhibit the biochemical processes occurring between milk components or those induced by microorganisms' activity. The necessity of monitoring these substances results from their direct or indirect influence on the consumer's health safety. The presence of native inhibitors helps to control the processes' efficiency, warranting the safety of the final product. The control of the residues' level after antibiotic therapy, cleaning and disinfection of the milking system or substances, adulterating milk quality, allows evaluating the technological and nutritional quality of milk and dairy products.
9
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania procesu sorpcji do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych, takich jak: substancje humusowe, detergenty, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Oceniono również skuteczność procesu sorpcji stosowanego w oczyszczaniu wody i ścieków.
EN
Presents possibility of use the sorption process in removal of chosen organic pollutions such as: humic substances, detergents, pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons and oil contaminants from aqueous solutions. Estimate also the effectiveness of the sorption process used in water treatment and waste-water treatment.
10
Content available remote Removal of detergents from industrial wastewater in ultrafiltration process
EN
The aim of the study was to evaluate the suitability of UF membranes for purification and concentration of effluents from detergent production. During preliminary experiments flat-sheet Amicon (the cut-off of 100, 50, 1 and 0.5 kDa) and Intersep (the cut-off of 30, 10 and 4 kDa) membranes were used. Semi-pilot and full-scale cross-flow experiments were performed using Koch/Romicon capillary ultrafiltration mod-ules with polysulfone membranes of the cut-off of 2 and 5 kDa. The results obtained indicate that a decrease of membrane cut-off value improves the efficiency of effluent treatment. The membrane with a cut-off of 0.5 kDa yields the best separation efficiency: the decrease of COD-Cr value is over 85%, which corresponds to COD-Cr of permeate equal to 8800g O2/m3. It has been found that UF capillary modules made by Koch/Romicon are suitable for concentration of highly polluted effluents containing detergents. The modules applied are characterised by stable transport and separation properties. In the course of a long-term concentration of effluents, an essential drop in a permeability was not observed and the permeate quality remained almost constant, although a systematic increase in pollution load of the concentrate occurred.
11
Content available remote Badania porównawcze nad określeniem stopnia biodegradacji wybranych detergentów
PL
Substancje powierzchniowo-czynne znalazły duże zastosowanie w gospodarce i przemyśle. Są one w coraz większych ilościach i asortymencie wprowadzane do środowiska, przez co zakłócają jego równowagę. Dlatego też celowym jest oczyszczanie ścieków ze szczególnym uwzględnieniem detergentów, które nawet poniżej 1 mg/l przeszkadzają w napowietrzaniu i mogą wywołać deficyt tlenowy, hamujący naturalne procesy samooczyszczania odbiornika. W niniejszej pracy przedstawiono cykl doświadczeń w odniesieniu do dwóch detergentów anionowo-aktywnych, tj. Sulforo-kanolu L-327 i ABS Na/S. Obydwa związki produkowane są w Polsce i szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, a także w domowych środkach piorących i czyszczących. Prace prowadzone były na 2 typowych zraszanych złożach biologicznych, zainstalowanych w miejskiej oczyszczalni ścieków na przeciętnych ściekach bytowo-gospodarczych, do których dawkowano ASPC w różnych stężeniach. Celem przedstawionych badań było oznaczenie stopnia usunięcia substancji powierzchniowo-czynnej zawartej w Sulforokanolu i ABS, ustalenie wpływu na proces biologicznego oczyszczania oraz sprawdzenie jak ww. detergenty wpływają na procesy oczyszczania na typowych zraszanych złożach biologicznych.
EN
In this research, a series of experiments was presented in regard to two anion-active, Sulforokanol detergents L-327 and ABS Na/S. Both chemicaals are manufactured in Poland and widely used in various branches of industry as well as ingredients of hausehold cleaning and washing media. The research was conducted on two typical known biological beds installed in a municipal waste processing plant, on average residenttiaal and commercial waste, into which ASPC was dosed in different concentrations. The objective of the presented reaaseerch study was to determine the degree of removal of surfuctants contained in Sulforokanol ABS, determination of influence on biological purification process and verification of detergents action in purification processes in column-type biological beds.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.