Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deszczowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The present study shows the content of different potassium forms found in lessive soil and was based on a 12-year long field experiment. In this work the following conditions were used: differential N fertilization and differential irrigation (fields were either left with no water or irrigated). The soil samples were collected from three different depths that matched genotypes of lessive soil: 0-30, 30-60 and 60-90 cm. We have mapped the following potassium forms: active (K-CaCl2), bioavailable Enger-Riehm (K-Dl), exchangeable (K-CH3COONH4), fixed (K-HCl) and non-exchangeable (K-HNO3). We observed that with the increased concentrations of N fertilization, there was a reduction in the content of potassium forms, in particular when fields were irrigated. Moreover, in majority of cases, there were fewer potassium forms on irrigated fields (in particular on 0-30 cm).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące ilości form potasu w glebie płowej. Badania prowadzono na próbkach glebowych pobranych z długoletniego doświadczenia polowego (dwunastoletniego) założonego na glebie płowej. Czynnikami doświadczenia były: zróżnicowane nawożenie azotowe oraz reżim wodny (poletka deszczowane i nie deszczowane). Próbki do badań pobrano z trzech głębokości 0-30, 30-60 i 60-90 cm, które odpowiadały trzem kolejnym poziomom genetycznym gleby płowej. W pracy oznaczono następujące formy potasu: aktywny (K-CaCl2), przyswajalny Egnera-Riehma (K-Dl), wymienny (K-CH3COONH4), uwsteczniony (K-HCl) oraz zapasowy (K-HNO3). Zastosowane w doświadczeniu czynniki miały w wielu przypadkach istotny wpływ na zróżnicowanie ilości analizowanych form potasu. Wraz ze wzrostem zastosowanej dawki nawożenia azotowego malała zawartość analizowanych form potasu, szczególnie na obiektach deszczowanych. Na obiektach deszczowanych zaobserwowano także w większości przypadków mniejszą zawartość analizowanych form potasu szczególnie w poziomie 0-30 cm.
EN
The field experiment with three species of grasses in different water conditions was carried out in 2005-2008 in the experimental fields in Złotniki near Poznan, a subsidiary of Experimental- Educational Laboratory for Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences in Poznan. The aim of the study was to elaborate a nitrogen balance, using common indicators of uptake and based on laboratory confirmed nitrogen content in plant material. On this basis, both developed balances were confronted. In conducted study it was found that the calculation of the amount of nitrogen taken with the use of generally accepted factors was understated in relation to the actual uptake. In the option with sprinkling irrigation, regardless of species, the applied dose of 180 kg of nitrogen was almost entirely used by plants, but in the option without sprinkling irrigation, nitrogen balance was obtained after the application of about 120 kg N ha-1.
PL
Doświadczenie polowe, z trzema gatunkami traw w zróżnicowanych warunkach wodnych: w wariancie deszczowanym i niedeszczowanym, przeprowadzono w latach 2005-2008 na polach doświadczalnych w Złotnikach koło Poznania, filii Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie bilansu azotu, z wykorzystaniem powszechnie stosowanych wskaźników pobrania oraz na podstawie zawartości azotu w materiale roślinnym oznaczonej laboratoryjnie. Na tej podstawie skonfrontowano obydwa opracowywane bilanse. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że obliczenie ilości pobranego azotu przy pomocy powszechnie przyjętych współczynników było zaniżone w stosunku do pobrania rzeczywistego. W wariancie deszczowanym, niezależnie od gatunku, zastosowana dawka 180 kg azotu, praktycznie w całości została wykorzystana przez rośliny, natomiast w niedeszczowanym, zbilansowanie azotu uzyskiwano po zastosowaniu około 120 kg N ha-1.
EN
In the years 2002-2005, a four-year long field experiment was conducted with three grass species in sole cropping. The study aimed at evaluating the effect of irrigation and differential nitrogen fertilization on phosphorus content in three swaths of grasses. The study was made in three-factor design test where experimental factors involved: (A) water treatment: objects both irrigated (D) and not-irrigated (ND) - representing natural soil moisture conditions; (B) grass species: Italian ryegrass (Lolium multiflorum L. Mitos); hybrid ryegrass (Lolium hybridum L., Trogres); orchard grass (Dactylis glomerata L., Krysta) and (C) differential nitrogen fertilization (0, 60, 120 and 180 kg N•ha-1). The highest levels of phosphorus were determined in orchard grass. The content of phosphorus in all grass species increased in subsequently harvested swaths this trend resulted from decreasing yields. A significant increase in P content in the grass biomass was found in response to irrigation.
PL
W latach 2002-2005 przeprowadzono czteroletnie doświadczenie polowe z trzema gatunkami traw w siewie czystym. Celem pracy było określenie wpływu deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na zawartość fosforu w trzech pokosach traw. Badania przeprowadzono w układzie trzyczynnikowym, w którym czynnikami doświadczalnymi były (A) wariant wodny: obiekt deszczowany (D) i niedeszczowany (ND) - naturalny układ warunków wilgotnościowych gleby; (B) gatunek trawy: życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum L. Mitos); życica mieszańcowa (Lolium hybridum L., Trogres); kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L., Krysta) i (C) nawożenie azotem (0, 60, 120, 180 kg N•ha-1). Największe zawartości fosforu stwierdzono w przypadku kupkówki pospolitej. Zawartość P w przypadku wszystkich analizowanych traw wzrastała w kolejno zbieranych pokosach i tendencja ta była wynikiem zmniejszającego się poziomu plonów. Stwierdzono istotny wzrost zawartości P w biomasie traw pod wpływem zabiegu deszczowania.
PL
W pięcioletnim doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2008-2012, wykazano, że zastosowanie dawki 100 kg N*ha-1, niezależnie od wariantu wodnego, było bezpieczne dla środowiska i nie powodowało nadwyżki 30 kg N*ha-1. Niezależnie od poziomu uzyskiwanych plonów, zastosowane dawki fosforu i potasu powodowały powstawanie nadwyżki bilansowej tych składników, a zwłaszcza potasu. Plony ziarna jęczmienia jarego zależały od współdziałania deszczowania z nawożeniem azotowym, a optymalną dawką azotu było 100 kg N*ha-1.
EN
In five years experiment carried out in 2008-2012, it was shown that the use of doses of 100 kg of N*ha-1, irrespective of the variant of the water was safe for the environment and did not cause excess of 30 kg of N*ha-1. Regardless of the level of obtained yields, applied doses of phosphorus and potassium caused the formation of the excess of amount of these ingredients, in particular potassium. Grain yield of spring barley depended on irrigation interaction with nitrogen fertilization and optimum dose was 100 kg of N*ha-1.
PL
W pięcioletnim doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2008-2012, wykazano, że zastosowanie dawki 120 kg N*ha-1, niezależnie od wariantu wodnego, było bezpieczne dla środowiska i nie przekraczało 30 kg N*ha-1. Niezależnie od poziomu uzyskiwanych plonów, zastosowane dawki fosforu i potasu powodowały powstawanie nadwyżki bilansowej tych składników, a zwłaszcza potasu.
EN
In five year experiment carried out in 2008-2012, it was shown that the use of doses of 120 kg of N*ha-1, irrespective of the variant of the water was safe for the environment and did not exceed 30 kg of N*ha-1. Regardless of the level of obtained yields, applied doses of phosphorus and potassium caused the formation of the excess of amount of these ingredients, in particular potassium.
PL
Badania prowadzono latach 2008-2010 na łące trwałej położonej na glebie mineralnej, zaliczanej do czarnej ziemi zdegradowanej. Prowadzono trzykośny system użytkowania. Celem pracy było rozpoznanie wpływu nawożenia oraz uwilgotnienia gleby na plonowanie runi łąkowej oraz masę korzeni zlokalizowanych w górnych warstwach gleby łąki. Wilgotność na obiektach deszczowanych utrzymywano na poziomie 60-100% PPW, stosując deszczowanie. W każdym pokosie określano plony runi, a jesienią w 2008 i 2010 r. biomasę korzeni. Próbki gleby o objętości 0,5 dm³ do oznaczania masy korzeniowej pobierano z górnych warstw profilu glebowego 0-10 i 10-20 cm, i po wypłukaniu oraz wysuszeniu ważono. Masę korzeniową oraz plony runi łąkowej poddano ocenie statystycznej. Zwiększenie dawki azotu powyżej 60 kg·ha-¹ powodowało istotny wzrost plonowania runi łąkowej. Nawodnienie nie zawsze dawało wyraźny efekt w postaci wzrostu plonowania, co było związane z wysoką sumą opadów atmosferycznych, które w 2010 r. spowodowały wyższe plony na niektórych obiektach bez nawodnień w stosunku do obiektów nawadnianych. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu nawożenia na masę korzeni. Ilość masy korzeniowej w warstwie gleby 0-10 cm z obiektów nienawadnianych była większa w porównaniu z obiektami nawadnianymi, a w warstwie 10-20 cm obserwowano tendencję odwrotną.
EN
The study was carried out in the years 2008-2010 on permanent grassland situated on mineral soil classified as degraded black soil. The vegetation was cut three times a year (season). The aim of the study was to recognise the impact of fertilisation and soil moisture on the yield of meadow sward plants and root mass in the upper soil layer. Soil moisture was maintained at a level of 60-100 of field water capacity by sprinkler irrigation. Yields of the sward were measured in each swath and root mass was determined in autumn 2008 and 2010. Soil samples of 0.5 dm³ volume were collected from the top layer of soil profiles (0-10 and 10-20 cm) to examine the root mass. Samples were rinsed, dried and weighed. Root mass and yields of meadow sward were subjected to statistical analysis. Increase of N dose above 60 kg·ha-¹ significantly increased sward yield. Irrigation had no clear effect on yield. This was a result of unusually high precipitation in 2010 that increased the yields in some not irrigated experimental fields. The influence of fertilisation on root mass was not found. Root mass in the 0-10 cm layer from not irrigated fields was larger than that in irrigated fields. In the 10-20 cm soil layer the opposite trend was observed.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2005-2008 w Stacji Doświadczalnej Złotnikach, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu badano wpływ deszczowania, technologii uprawy (nisko-, średnio- i wysokonakładowej) i nawożenia azotem (0, 50, 100 i 150 kg/ha) na zachwaszczenie pszenicy ozimej. Największą liczbę i masę chwastów stwierdzono w technologii niskonakładowej. Dawki azotu 50 i 100 kg N/ha zwiększały liczbę chwastów w porównaniu do dawek 0 i 150 kg N/ha. Tylko w technologii niskonakładowej stosowane dawki azotu zwiększyły masę chwastów w porównaniu do obiektu bez nawożenia. Nie stwierdzono istotnego wpływu deszczowania na liczbę i masę chwastów na jednostce powierzchni. Wpływ stosowanych czynników badawczych na ogólną liczbę i masę chwastów był zależny głównie od zmian w nasileniu występowania przytulii czepnej i fiołka polnego.
EN
In experiments carried out in 2005-2008 at Experimental Station in Złotniki, belonging to Poznań University of Life Sciences, the influence of irrigation, cultivation technology (low-, medium- and high input) and nitrogen fertilization (0, 50, 100 and 150 kg N/ha) on weed infestation of winter wheat was investigated. The highest number and weight of weeds were stated in low-input technology. The doses of 50 and 100 kg N/ha increased the number of weeds in comparison with doses of 0 and 150 kg N/ha. Only in low-input technology applied doses of nitrogen increased the weight of weeds in comparison with the object without fertilization. It was not stated the significant influence of irrigation on number and weight of weeds per area unit. The influence of examined factors on the total number and weight of weeds mainly depended on changes in the occurrence intensity of Galium aparine and Viola arvensis.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2001-2004 w Stacji Doświadczalnej w Złotnikach, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, badano wpływ deszczowania, stosowania stymulatora odporności roślin Bion 50 WG i nawożenia azotem (0, 40, 80, 120 kg N/ha-1) na plony i jakość bulw ziemniaków. W warunkach deszczowania plony ogólny i handlowy bulw ziemniaków przyrastały wraz ze zwiększaniem dawek azotu do 120 kg N/ha-1, a w warunkach kontrolnych do 80 kg_ha-1. Deszczowanie zwiększyło plon ogólny bulw o 37,7% a plon handlowy o 52,2%. Deszczowanie i najwyższe dawki azotu w tych warunkach wyra nie obniżyło zawartość suchej masy i skrobi w bulwach. Deszczowanie i wzrastające nawożenie azotem zwiększały w plonie ogólnym udział bulw dużych, o średnicy powyżej 6 cm. Stosowanie stymulatora odporności Bion 50 WG obniżyło plony bulw i udział w plonie bulw dużych oraz zwiększyło zawartość skrobi w warunkach bez deszczowania.
EN
In experiments carried out in 2001-2004 at Experimental Station in Złotniki, belonging to Poznań University of Life Sciences, the influence of irrigation, plant resistance stimulator Bion 50 WG and nitrogen fertilization (0, 40, 80, 120 kg N/ha-1) on yields and quality of tubers of very early potatoes was investigated. Under irrigation conditions total and commercial yields of tubers increased with increasing nitrogen doses up to 120 kg N/ha-1, whereas under non irrigated ones up to 80 kg_ha-1. Irrigation increased the total yield of tubers by 37,7% and commercial one by 52,2%. Irrigation and the highest nitrogen doses under these conditions decreased the content of dry matter and starch in tubers. Irrigation and increasing nitrogen doses increased in total yield the share of large tubers, with the diameter above 6 cm. Application of plant resistance stimulator Bion 50 WG decreased tuber yields and the share of large tubers, as well as increased under non irrigated conditions the content of starch.
PL
Obiekt doświadczalny zlokalizowano na terenie Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego w Złotnikach, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na glebie płowej typowej, klasy bonitacyjnej IVa i IVb, kompleksu przydatności rolniczej żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego i przeprowadzono w latach 2007-2009. Próbki glebowe do analiz pobierano z losowo wybranych miejsc z warstwy ornej międzyrzędzi (0-20 cm) w 6 terminach w sezonie wegetacyjnym kukurydzy: przed siewem roślin (I), w fazie 2-3 liści (II), w fazie 7-8 liści (III), w fazie wyrzucania wiech (IV), w 7. fazie dojrzałości mlecznej (V) i po zbiorze roślin (VI). Zabieg deszczowania stosowano w okresie 8. wegetacji roślin, kiedy wilgotność gleby spadała poniżej poziomu 70% polowej pojemności wodnej. Liczebność bakterii z rodzaju Pseudomonas oznaczano na podłożu King B. Posiewy zostały wykonane w 5 powtórzeniach, a liczbę bakterii przeliczano na l g s.m. gleby i wyrażano w jednostkach tworzących kolonie (jtk). Obliczenia statystyczne wykonano przy zastosowaniu pakietu procedur GLM SAS (1999). Wyższą liczebność bakterii z rodzaju Pseudomonas zaobserwowano na obiektach niedeszczowanych. Omawiana grupa bakterii dobrze rozwijała się zarówno na obiektach nawożonych różnymi dawkami saletry amonowej, jak i na obiektach kontrolnych. Ponadto na liczebność Pseudomonas w glebie mógł także mieć wpływ termin pobierania próbek glebowych do analiz (związany z fazą rozwojową kukurydzy) oraz zaistniałe w tym czasie warunki pogodowe.
EN
The aim of the study was to determine the impact of differentiated nitrogen fertilization and sprinkling irrigation on the number of Pseudomonas bacteria in the soil under maize cultivation. The experiment was carried out on the area of Experimental and Didactic Unit Złotnik belonging to the University of Life Sciences in Poznań. It was done in the years 2007-2009 on a typical grey - brown podsolic soil of a very good and good rye complex. The plots were differentiated in reference to nitrogen (O, 80, 160 and 240 kg N- h"1). One half of the plots was irrigated in the vegetation period, when the soil mois-ture dropped under the level of 70% field water capacity. Soil samples for analyses were taken in 6 terms of the vegetation season: before sowing (control), in the phase of 2-3 leaves, in the phase of 7-8 leaves, in the phase of tasseling, in the milk stage and after harvest. For the determination of bacteria from Pseudomonas genus the plate method was applied. Statistical calculations were made using the package SAS GLM procedure (1999). Higher number of Pseudomonas bacteria were observed on the non-irrigation objects. The presented group of bacteria grew well both on the objects fertilized with different doses of ammonium nitrate and at the control sites. Moreover, the abundance of Pseudomonas in the soil can also affect soil sampling date for analysis (associated with the developmental phase of maize) and existing at that time weather conditions.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2005-2008 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego) na plony i efekty ekonomiczne uprawy grochu siewnego. Stwierdzono większe przyrosty plonów nasion, białka w nasionach i ogółem w biomasie roślin w uprawie systemami integrowanym i konwencjonalnym, w porównaniu do ekologicznego, w warunkach deszczowania niż warunkach bez tego zabiegu. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon nasion o 1,59 t/ha (119,5%), plon słomy o 0,80 t/ha (18,9%), plon białka w nasionach o 285,5 kg/ha (83,2%) i plon białka ogółem w nasionach i słomie o 303,9 kg/ha (43,4%). Plony nasion i ich białka w systemie integrowanym i konwencjonalnym były podobne i wyraźnie wyższe w porównaniu do systemu ekologicznego. W przypadku słomy plony przyrastały wraz ze zwiększaniem intensywności uprawy w systemach. Produktywność 1 mm wody z deszczowania była większa w systemach o wyższej intensywności uprawy. Deszczowanie obniżyło zawartość białka w nasionach i słomie. Najbardziej opłacalna, z uwzględnieniem dopłat odpowiednich dla systemów uprawy, w obu wariantach wodnych okazała się uprawa wg systemu ekologicznego. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawnych, zwiększyło nadwyżkę bezpośrednią, bez pomniejszania jej o koszty zabiegu, o 1611,7 zł/ha.
EN
In experiments carried out in 2005-2008 the influence of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional), on the yields and economic effects of pea cultivation was investigated. It was stated larger increases of seed yield, protein in seeds and total protein yield in biomass of plants in integrated and conventional systems, in comparison with organic one, under irrigation conditions than under control conditions. Irrigation, on average for the cultivation systems, increased seed yield by 1,59 t/ha (119,5%), straw yield by 0.80 t/ha (18,9%), protein yield of seeds by 285,5 kg/ha (83,2%) and total protein yield of seeds and straw by 303,9 kg/ha (43,4%). Yields of seeds and their protein from integrated and conventional systems were similar and distinctly larger in comparison with organic one. In case of straw the yields increased with increasing of intensity in cultivation systems. Productivity of 1 mm of irrigation water was larger in systems of higher intensity of cultivation.. Irrigation decreased the protein content in seeds and straw. The most profitable, with taking into consideration adequate payments for systems, in both water variants turned out cultivation according organic system. Irrigation, on average for the cultivation systems, increased the direct surplus, without diminishing by irrigation cost, by 1611,7 PLN/ha.
EN
The paper presents results of investigations on the proportion contents of different nitrogen forms in the soil in conditions of a long-term cereal crop rotation. The experimental factors included sprinkling irrigation and nitrogen applied at various doses. It was found, among others, that the sprinkling irrigation failed to influence the content of the examined nitrogen forms in contrast to the nitrogen impact whose effect was statistically significant. A synergistic influence of both factors became apparent only in the case of the content of easily-hydrolysable nitrogen (N-EH).
PL
Przedstawiono wyniki dotyczące zawartooeci udziału różnych form azotu w glebie ukształtowane w warunkach wieloletniej uprawy w płodozmianie zbożowym. Czynnikami dooewiadczenia było deszczowanie i azot stosowany w różnych dawkach. Stwierdzono między innymi, że deszczowanie nie miało wpływu na zawartooeć badanych form N, w odróżnieniu od działania azotu, którego działanie było statystycznie istotne. Współdziałanie obu czynników ujawniło się tylko w kształtowaniu zawartooeci azotu łatwo hydrolizującego.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2001-2004 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, zintegrowanego i konwencjonalnego) na plony i efekty ekonomiczne produkcji pszenicy ozimej. Stwierdzono, że przyrosty plonów wraz ze zwiększaniem poziomu intensywności uprawy w systemach były większe w warunkach deszczowania w porównaniu do warunków bez tego zabiegu. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon ziarna o 0,75 t/ha (16,5%). Produktywność 1 mm wody z deszczowania wzrastała w miarę zwiększania nakładów na uprawę w systemach. Najbardziej opłacalna, w obu wariantach wodnych, okazała się uprawa wg systemu ekologicznego.
EN
In experiments carried out in 2001-2004 the influence of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional) on yield and economic effects of winter wheat production was investigated. It was stated that the increases of yields with augmented level of intensity cultivation in systems were larger under irrigation conditions in comparison with variant without this treatment. Irrigation, on the average for cultivation systems, increased the grain yield of 0.75 t/ha (16.5%). Productivity of 1 mm of irrigation water as the inputs on production in cultivations systems augmented. The cultivation according to organic system turned out the most profitable in both water variants.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2001-2004 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, zintegrowanego i konwencjonalnego) na plony i efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego. Stwierdzono, że przyrosty plonów, w miarę zwiększania intensywności uprawy w systemach były większe w warunkach deszczowania. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon ziarna o 0,94 t/ha (29,7%). Produktywność 1 mm wody z deszczowania zwiększała się wraz ze wzrostem nakładów na uprawę w systemach. Najbardziej opłacalna, w obu wariantach wodnych, okazała się uprawa według systemu ekologicznego.
EN
In experiments carried out in 2001-2004 the effect of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional) on yield and economic effects of spring barley production was investigated. It was stated that increases of yields with augmentation of cultivation intensity in systems were larger under irrigation conditions. Irrigation, on the average for cultivation systems, increased the grain yield of 0.94 t/ha (29.7%). Productivity of 1 mm of irrigation water increased as the intensity in cultivation systems augmented. The cultivation according to organic system appeared the most profitable, in both variants of water.
EN
Field experiments were carried out in 2005 and 2006 at two localities: Lipnik near Stargard Szczeciński and Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. The experiments were designed by split-plot method in 3 replications. Two factors were considered: irrigation (control, sprinkler irrigation) and nitrogen fertilization (0, 40, 80 and 120 kg N ha-1). Yields of non-irrigated true millet grown on the soil of the V quality class dependent on rainfall amount during the vegetation period. Lower yields (1.46 t ha-1) were noted in the year characterized by lower rainfall (161 mm from May 1 to August 31). Higher yields (2.45 t ha-1) were obtained in the year with higher rainfall (229 mm). Water needs of true millet during the vegetation period (May-August), estimated as optimal rainfall according to Klatt and Press, were higher on the very light soil (V quality class) at Kruszyn Krajeński (278mm and 294 mm, respectively) than those - on the light soil (IVb quality class) at Lipnik (260 and 256 mm, respectively). Highest rainfall deficiency during the vegetation period of true millet - estimated as a difference between optimal rainfall according to Klatt and Press for a particular month and the rainfall total in this month - was noted in July. Production results of irrigation dependent on the soil complex. Sprinkler irrigation significantly increased grain yields of true millet cv. ‘Jagna’ by 1.9 t ha-1 (97%) on the very light soil (Kruszyn Krajeński). Under conditions of the light soil (Lipnik) sprinkler irrigation increased the grain yield by 0.6 t ha-1 (17%). Under conditions of sprinkler irrigation, increased nitrogen fertilization doses (from 0 to 120 kg N ha-1) caused a significant grain yield increase of true millet to the amount 4.53 t ha-1 and 4.07 t ha-1, on the soil of the V quality class and that of IVb quality class, respectively.
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2005 i 2006 w dwóch miejscowościach: Lipniku, koło Stargardu Szczecińskiego (gleba klasy bonitacyjnej IVb, kompleks przydatności rolniczej żytni dobry), i Kruszynie Krajeńskim, koło Bydgoszczy (gleba klasy bonitacyjnej V, kompleks przydatności rolniczej żytni słaby. Doświadczenia założono w układzie zależnym „split-plot” w 3 powtórzeniach. Badano dwa czynniki: nawadnianie (kontrola, deszczowanie) i nawożenie azotem (0, 40, 80 i 120 kg N·ha-1). Plony prosa uprawianego na glebie klasy V bez nawadniania zależały od ilości opadów w okresie wegetacji. Mniejsze plony (1.46 t·ha-1) zanotowano w roku o niższych opadach (161 mm od 1 maja do 31 sierpnia). Większe plony (2,45 t·ha-1) otrzymano w roku z wyższymi opadami (229 mm). Potrzeby wodne prosa w okresie wegetacji (maj - sierpień), oszacowane jako tzw. opady optymalne według Klatta i Pressa, były większe na glebie bardzo lekkiej (V klasa) w Kruszynie Krajeńskim (wynosząc odpowiednio 278 i 294 mm) niż policzone dla gleby lekkiej (klasa IVb) w Lipniku (odpowiednio 260 i 256 mm). Najwyższe niedobory opadów w okresie wegetacji prosa, policzone jako różnica pomiędzy opadami optymalnymi według Klatta i Pressa dla określonego miesiąca a sumą opadów rzeczywistych, zanotowano w lipcu. Efekty produkcyjne nawadniania zależały od kompleksu glebowego. Deszczowanie istotnie zwiększyło plony ziarna prosa odmiany ‘Jagna’ o 1,9 t·ha-1 (97%) na glebie bardzo lekkiej (Kruszyn Krajeński). W warunkach gleby lekkiej (Lipnik) deszczowanie zwiększyło plony ziarna o 0,6 t·ha-1 (17%). Wzrastające dawki nawożenia azotowego (od 0 do 120 kg N·ha-1) spowodowały (w warunkach deszczowania) istotny przyrost plonu ziarna prosa do poziomu 4,53 t·ha-1 na glebie V klasy i 4,07 t·ha-1na glebie klasy IVb.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2006-2007 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego) na plony oraz wielkość i zdrowotność bulw ziemniaków. Stwierdzono, że systemy o wyższej intensywności uprawy zwiększały plony bulw, ale wykazane różnice były większe w warunkach deszczowania. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon bulw o 5,3 t/ha (30,6%). Produktywność jednostkowa wody z deszczowania wzrastała w miarę zwiększania intensywności uprawy w systemach. Deszczowanie i konwencjonalny system uprawy zwiększały w plonie udział frakcji bulw o średnicy powyżej 6 cm i obniżyły udział frakcji bulw od 4 do 6 cm oraz od 3 do 4 cm. Deszczowanie zwiększyło tylko, spośród badanych chorób, występowanie na bulwach alternariozy ziemniaka. Systemy uprawy, wraz zwiększaniem ich intensywności, zmniejszały występowanie parcha zwykłego i allternariozy ziemniaka. Ponadto system integrowany zwiększał występowanie zarazy ziemniaka w porównaniu do systemu konwencjonalnego.
EN
In experiments carried out in 2006-2007 the influence of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional) on the yield, size and salubrity of potato tubers was investigated. It has been stated that the systems of higher intensity of cultivation increased the yields of tubers but showed differences were larger under irrigation conditions. Irrigation, in average for cultivation systems, increased the tubers yield of 5,3 t/ha (30,6%). Productivity of 1 mm of irrigation water increased with increasing of the cultivation intensity in systems. Irrigation and conventional system increased the share in the yield of tuber fraction of diameter above 6 cm and decreased the share of 4-6 and 3-4 cm tuber fractions. Irrigation increased only, among examined diseases, the occurrence of alternaria blight. on the tubers. Cultivation systems, with increasing of cultivation intensity, decreased the occurrence of common scab and altemaria blight. Moreover, integrated system increased occurrence of the late blight in comparison to conventional system.
PL
Na plantacji ziemniaków gospodarstwa rolnego Top Farms Głubczyce oceniano wpływ deszczowania na wartość współczynnika tarcia kinetycznego bulw. Badaniami objęto dwie odmiany ziemniaków w kombinacji nawadnianej i nie nawadnianej. Zakres badań obejmował pomiar: zewnętrznego współczynnika tarcia kinetycznego bulw, ciśnienia wywieranego przez bulwę na podłoże oraz powierzchni styku bulwy z podłożem. Zaobserwowano wpływ deszczowania plantacji ziemniaków na średnią wartość współczynnika tarcia kinetycznego bulw oraz na średnie wartości ciśnienia wywieranego przez bulwy na powierzchnie trącą.
EN
The research involved the evaluation of sprinkling irrigation impact on the value of tuber kinetic friction factor and was conducted at potato plantation on the farm "Top Farms" in Głubczyce. The research covered two potato varieties in the irrigated and non-irrigated combination. The scope of the research covered measurements of: external factor of tuber kinetic friction, pressure exerted by the tuber on the ground and on contact area between the tuber and the ground. The researchers have observed the impact of sprinkling irrigation in the potato plantation on the average value of tuber kinetic friction factor and on the average values of pressure exerted by tubers on rubbing surface.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 1997 - 2000 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy na elementy plonowania i wartość siewną ziarna jęczmienia jarego. Stwierdzono, że deszczowanie i systemy uprawy z reguły wpływały niezależnie na kształtowanie się elementów plonowania jęczmienia jarego. Deszczowanie zwiększało liczbę kłosów na jednostce powierzchni i masę 1000 ziaren. Systemy uprawy, w miarę intensyfikowania w nich uprawy, zwiększały liczbę kłosów na jednostce powierzchni i obniżały masę 1000 ziaren. Liczba ziaren w kłosie największa była w uprawie system integrowanym. Plon ziarna najbardziej skorelowany był z liczbą kłosów na 1 m2. Deszczowanie, jak również, uprawa według systemów ekologicznego i integrowanego zwiększały udział w plonie najdorodniejszej frakcji ziarna w plonie (o średnicy powyżej 2,75 mm). Tylko systemy uprawy zmieniały wartość siewną ziarna. Systemy o wyższej intensywności uprawy pogarszały jakość materiałów siewnych.
EN
In experiments carried out in 1997-2000 the influence of irrigation and cultivation system on the yielding components and grain sowing value of spring barley was investigated. It was stated, that irrigation and cultivation systems affected yielding components as a rule independently. Irrigation increased the number of spikes per area unit and weight of 1000 grains. Cultivation systems increased the number of spikes per area unit and decreased weight of 1000 grains with increasing the intensity of cultivation. The number of grains in spike the largest was in integrated system. Grain yield was the most correlated with the number of spikes per 1 m2. Irrigation, as well as, cultivation according organic and integrated system increased the share in yield of the largest fraction of grain (diameter above 2,75 mm). Only cultivation systems changed the sowing value of grain. Systems of higher cultivatoin intensity worsened the quality of sowing materials.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 1997 - 2000 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego) na plony i efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego. Stwierdzono, że systemy o wyższej intensywności uprawy zwiększały plony ziarna, ale wykazane różnice były większe w warunkach deszczowania. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon o 0,81 t/ha (24,5%). Produktywność 1 mm wody z deszczowania wzrastała wraz ze zwiększaniem intensywności uprawy w systemach. Najbardziej opłacalna, w obu wariantach wodnych okazała się uprawa według systemu ekologicznego. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło nadwyżkę bezpośrednią, bez pomniejszania jej o koszty zabiegu, o 482 zł/ha.
EN
In experiments carried out in 1997 - 2000 the influence of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional) on the yield and economic effects was investigated. It was stated, that systems of intensity of cultivation increased the yields of grain but showed differences were larger under irrigation conditions. Irrigation, on the average for cultivation systems, increased the grain yield by 0,81 t/ha (24,5%). Productivity o 1 mm of irrigation water increased with increasing the cultivation intensity in systems, the most profitable, in both water wariants, turned out the cultivation according organic system. Irrigation, on the average for cultivation systems, increased the direct surplus, without diminishing its by irrigation cost, by 482 PLN/ha.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 1997-2000 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, zintegrowanego i konwencjonalnego) na plony i efekty ekonomiczne uprawy pszenicy ozimej. Stwierdzono, że deszczowanie i systemy uprawy oddziaływały na plon niezależnie. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon ziarna o 0,65 t/ha (16,8%). Produktywność 1 mm wody z deszczowania w systemach uprawy była podobna. Systemy uprawy zwiększały plon ziarna w miarę intensywności uprawy. Najbardziej opłacalna, w obu wariantach wodnych, okazała się uprawa wg systemu ekologicznego.
EN
In experiments carried out in 1997-2000 the influence of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional) system on the yield and economic effects of winter wheat cultivation was investigated. It was stated, that irrigation and cultivation systems affected yields independently. Irrigation, on the average for cultivation systems, increased the grain yield by 0,65 t/ha (16,8%). Productivity of 1 mm of irrigation water in cultivation systems was similar. Cultivation systems increased the grain yields with increasing the intensity of cultivation. The most profitable, in both water variants, turned out the cultivation according organic system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.