Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  design error
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania zagrożeń, awarii i katastrof obiektów budowlanych. Są to generalnie czynniki losowe niezależne od uczestników procesów budowlanych oraz czynniki zależne od błędów popełnionych przez uczestników procesów budowlanych i eksploatacyjnych.
EN
The article presents the causes of threats, failures and building catastrophes. These are generally random factors independent of participants in building processes. Factors depending on the mistakes made by participants in building and operating processes has also been shown.
PL
Przedstawiono metodę ilościowej oceny wpływu jakości nadzoru w fazie projektowania i inspekcji w trakcie wykonania utożsamionego z zakresem błędów popełnionych w projektowaniu na niezawodność konstrukcji, umożliwiającego uwzględnienie wpływu niepewności o różnej naturze. Określono probabilistyczno-rozmytą miarę niezawodności i na przykładzie zginanej belki żelbetowej zilustrowano możliwości i zalety jej zastosowania.
EN
The article presents a method of quantitative assessment of the impact of the supervision and inspection levels, and thus errors made in designing on the reliability of a structure, allowing for taking into account the impact of uncertainty of two different natures. A fuzzy-probabilistic measure of reliability has been defined and the possibilities and advantages of its application are illustrated on the example of a reinforced concrete beam in bending.
4
Content available Silosy stalowe
PL
Silosy stalowe często ulegają awariom lub nawet katastrofom budowlanym. Wiele z nich jest użytkowanych w stanie zagrożenia awaryjnego. Liczne awarie skutkują tym, że rzeczywisty okres eksploatacji jest niekiedy znacznie krótszy od okresu wynikającego z dokumentacji projektowej. Przyczyny awarii mogą mieć różne źródła. W niniejszym artykule opisano, jakie błędy mogą wystąpić w każdej z trzech faz realizacji i jak należy ich unikać. Szczególny nacisk położono na fazę projektową, gdyż odpowiednio zaprojektowana konstrukcja jest gwarancją trwałości silosu.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady wad i uszkodzeń wielkopowierzchniowych podłóg o konstrukcji betonowej. Wprowadzono podstawową klasyfikację przyczyn uszkodzeń, dzieląc je z uwagi na usytuowanie w konstrukcji oraz umiejscowienie w procesie inwestycyjnym.
EN
The article presents selected examples of defects and damages of large-area concrete floors. A basic classification of the causes of damages was proposed, divided according to the location of the damage in the structure and stage of the investment process.
PL
W pracy przedstawiono stany awaryjne dwóch budynków: mieszkalno-usługowego oraz mieszkalnego, w których doszło do niekontrolowanych zarysowań ścian wewnętrznych, skutkujących utrudnieniami eksploatacyjnymi dla użytkowników mieszkań. Przeprowadzona analiza wykazała, że w obydwu przypadkach doszło do poważnych błędów na etapie projektowania obiektów, gdzie dość pobieżnie i bezrefleksyjnie projektanci podeszli do analizy stanu granicznego użytkowalności w aspekcie ugięć stropów.
EN
This thesis presents the emergency situations of two buildings: residential & commercial, and residential, where uncontrolled scratches of internal walls occurred, resulting in operational difficulties for the users of apartments. The analysis showed, that in both cases, there were serious errors in the design of the objects, where the designers in a sketchy and unreflective way, approached the serviceability limit state analysis in the aspect of deflection of the ceiling.
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych węzła stropowo-ściennego oraz ścian zewnętrznych lokalu mieszkalnego usytuowanego na ostatniej kondygnacji budynku zamieszkania zbiorowego. Opisano zakres zrealizowanych w okresie wcześniejszym prac remontowych mających za zadanie usunięcie występujących uszkodzeń. W pracy zamieszczono wieloparametryczną analizę cieplno-wilgotnościową przeprowadzoną w celu jednoznacznego określenia przyczyn występujących uszkodzeń. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających za zadanie usunięcie uciążliwości eksploatacyjnych.
EN
The paper presents a description of thermal and moisture-related damage to the floor/wall unit and external walls of a flat located on the top floor of a multi-family residential building. There is a description of the scope of repairs carried out previously to rectify the existing damage. The paper presents a multi-parametric temperature and moisture analysis conducted to determine the exact causes of damage. Certain concepts for resolving usagerelated problems are proposed.
PL
Przyjęte uproszczenia obliczeniowe stropu oraz nadmierne oszczędności poczynione na etapie projektu wykonawczego były przyczyną zagrożenia awaryjnego nowo wznoszonego obiektu przemysłowego. Podstawowym błędem było nieuwzględnienie podatności stalowego rusztu, na którym oparto strop zespolony typu filigran. Przedstawiono analizę problemu i projekt wzmocnienia.
EN
Too serious simplifications and irrational savings had been made while detailed design documentation was prepared. As a result newly construct industrial building was close to failure. The basic mistake resulted from assuming that the steel grate is a rigid support for reinforced concrete, composite floor slab (type “filigran”). Authors of the paper present results of the analysis and the concept of strengthening which was realized under their supervision.
EN
The aim of the article is taking a closer look at the problems concerning technical condition assessment with regard to correctness of project goals of structures metal-glass facade. Made is reference to the manner of their execution and proper functioning. The issue of accordance to good engineering practice of adapting changes in the system and adjusting the fitted solutions as reccomended by the producers. Above mentioned issues were dealt with given an example of high-rise building with applied curtain wall and a residential building where a filling structure is mounted.
EN
The aim of the article is taking a closer look at the problems concerning technical condition assessment with regard to correctness of project goals of structures metal-glass facade. Made is reference to the manner of their execution and proper functioning. The issue of accordance to good engineering practice of adapting changes in the system and adjusting the fitted solutions as reccomended by the producers. Above mentioned issues were dealt with given an example of high-rise building with applied curtain wall and a residential building where a filling structure is mounted.
EN
The work presents basic information regarding failures caused by design errors and discusses examples of this type of failures that occurred particularly due to the lack of recognition of the construction stability, as well as shortcomings in the procedure for checking a project. There is also shown the role of independent verification of major projects.
PL
Schody kaskadowe (nieruchome) na Stadionie Narodowym to 15 konstrukcji o podobnym układzie geometrycznym, stanowiących główną drogę ewakuacyjną z trybun. Pierwotne rozwiązanie projektowe, przewidujące monolityczne biegi z jedną centralną belką ciągłą, podpartą na trzech słupach, zawierało istotne usterki koncepcyjne i błędy projektowe. W dodatku, było to rozwiązanie trudne technologicznie i bardzo czasochłonne. Opracowano zamienny projekt konstrukcji w wersji prefabrykowanej. Projekt ten powtarzał usterki projektu pierwotnego i wprowadzał dalsze błędy w koncepcji, obliczeniach i szczegółach. Ten projekt został zrealizowany. Stwierdzone stany awaryjne doprowadziły do konieczności radykalnego wzmocnienia. W artykule przedstawiono, na podstawie obserwacji, analiz i obliczeń sprawdzających, wykonanych na zlecenie ubezpieczycieli, historię i główne przyczyny zaistniałej sytuacji. W pierwszej części przedstawiono błędy koncepcji i projektu pierwotnego.
EN
Cascade staircases of the National Stadium consist of 15 structures with similar geometric arrangement, creating main evacuation route from the stands. Initial design solution, providing monolithic stair flights with one central continuous beam supported on three columns, contained serious conceptive faults and design errors. In addition, the solution was difficult from the technological point of view and very time-consuming. The alternative construction design was prepared in the prefabricated version. It repeated the faults of the initial design and introduced further errors in the concept, calculations and details. This design was executed. The identified failures led to the necessity of radical strengthening. The paper presents, basing on the observations, analysis and verification calculations performed at the request of insurers, the history and main reasons of the situation occurred. In the first part, concept errors and errors in initial design are presented.
13
Content available remote Drewno klejone warstwowo. Diagnostyka i ocena konstrukcji hali sportowej
EN
The paper presents the results of analysis of poorly designed and build the glued laminated timber frame structure of sport hall. The analysis is connected with capacity and stiffness of the elements and fasteners, as well.
14
Content available remote Błędy w projektowaniu stropodachów
PL
Realizacja inwestycji pożytku publicznego zwykle stawia inwestora w uprzywilejowanej w stosunku do wykonawcy pozycji, bowiem treść umowy, decyzje administracyjne, uzgodnienia, projekt, finansowanie, jak też odbiory są skupione po tej samej stronie. Taka pozycja inwestora może prowadzić w procesie przygotowania inwestycji do pewnych skrótów, uproszczeń a czasami braku dochowania należytej staranności. Spotkać można przykłady na to, że taka pozycja inwestora może prowadzić do naruszeń przepisów obowiązującego prawa ze szkodą nie tylko dla wykonawców, lecz także dla trwałości i bezpieczeństwa samej inwestycji. Poniżej przedstawiono przykład, w którym odpowiedzialność za zaniedbania w procesie przygotowania inwestycji, a także błędy w projekcie przygotowanym przez inwestora próbuje się przerzucić na wykonawcę. Ten ostatni bojąc się utraty zleceniodawcy innych zadań godzi się ponosić odpowiedzialność za nie swoje błędy, gdyż alternatywą pozostaje jedynie karkołomna, kosztowna i rozciągnięta w czasie droga dochodzenia prawdy przed sądami.
EN
Realization of the public benefit investments places the investor usually on the privileged position towards the contractor. The reason is that contracts, administrative decisions, financing and acceptance of the construction investment are placed usually in the same hands. Such situation can be a reason of breaking the law and in consequence causes the harm not only to the contractor but also to the safety and durability of the construction. The paper presents a situation when the investor is truing to blame the contractor for mistakes made in the phase of investment preparation and in the design made for the investor. The contractor being under the threat of loosing further contracts is ready to accept responsibility not own mistakes because the long and expansive court trial is the only alternative.
PL
W artykule omówiono skutki zastosowania niewłaściwych hydroizolacji balkonów i loggii. Zwrócono uwagę na główne przyczyny uszkodzeń, takie jak działanie czynników zewnętrznych, niewłaściwe opracowanie projektu realizacji lub naprawy, a także niepoprawny dobór materiałów. Na podstawie konkretnego przykładu wskazano podstawowe błędy popełnione podczas remontu loggii na jednym z poznańskich osiedli mieszkaniowych.
EN
The article discusses the consequences of using improper waterproofing for balco-nies and loggias. It points out the main causes of damage, such as the influence of external factors, improper development of an implementation or repair project, as well as incorrect selection of materials. Based on a specific example, the article presents some basic errors that have occurred during the repair of a loggia in one of the residential developments in Poznań.
17
Content available remote Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono analizę przykładowych wad wykonawczych betonowych posadzek przemysłowych oraz opisano konflikt mający źródło w kwestionowaniu przez inwestora jakości wykonanych robot i wstrzymaniu wynagrodzenia wykonawcy przy jednoczesnym przystąpieniu do użytkowania obiektu. W przedstawionej analizie zwrócono uwagę na prawne uwarunkowania dotyczące odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
EN
The article presents an analysis of sample execution defects of industrial concrete flooring and describes a conflict, which has its source in questioning the quality of executed works by the investor and withholding contractor's payment while simultaneously commencing to utilise the building. The presented analysis also points out the legal conditioning pertaining to acceptance and utilisation of civil structures.
18
Content available remote Problemy eksploatacji kładek dla pieszych w południowej Polsce
PL
Omówione w artykule problemy wynikają z różnego rodzaju błędów projektowych, wieloletnich zaniedbań w kwestii remontów kładek oraz z klęsk żywiołowych. Doskonalsze metody analizy i projektowania pozwalają współcześnie wyeliminować typowe dla dawniej wznoszonych konstrukcji błędy. W nowo projektowanych kładkach odchodzi się od zbyt wiotkich przęseł; dosztywnia się też w czasie remontów starsze konstrukcje.
EN
There are many footbridges in southern Poland. It is a mountainous region, with fastflowing rivers. Because of this, many of the footbridges are suspension, cable-stayed and ribbon footbridges. Four types of operating problems are analysed in the paper: incorrect design – sometimes no professional designers took part in construction; correct estimation of wind load and dynamic effects of wind and moving pedestrians; long period without any repairs (many footbridges are damaged after several dozen years of use); floods. A few footbridges were severely damaged or destroyed during the flood in 2010. At present, the new footbridges have a stiffer span than the older ones. Many old structures have been rebuilt. The missing bracings are added.
PL
Przedstawiono analizę przyczyn intensywnego wczesnego zarysowania oraz błędy projektowe skutkujące niedostateczną nośnością stropu płaskiego na zginanie oraz przebicie w nowo budowanej hali widowiskowo-sportowej. W celu przeniesienia założonego przez projektanta obciążenia konieczne było wzmocnienie stropu.
EN
The paper presents an analysis of causes of cracks and design errors resulting in an insufficient bending and punching shear load carrying capacity of flat plate in the newly built sports hall. In order to transfer the loading assumed by the designer, it was necessary to strengthen the slab.
PL
Przedstawiono konsekwencje błędów podczas projektowania i montażu konstrukcji bezpłatwiowego dachu hali stalowej, w której rolę stężeń połaciowych miała pełnić sztywna tarcza z blach trapezowych pokrycia dachu. Oceniono wpływ ponadnormatywnych bocznych wygięć pasów oraz skręceń przekrojów poprzecznych kratowych dżwigarów dachowych na ich nośność.
EN
The consequences of errors on the stage of the designing and the assembly of the non-purlin roof construction of the steel-hall, in which the stiff roof-shield fulfil a function of the roof bracing system, are discussed in this paper. Additionally, the estimation of influence of overnormative deformations - lateral deflections and twists of cross-section - of the lattice girders on their carrying capacity is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.