Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dependence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Indicators, different in terms of nature and grading scales, are used to recognise hazardous and harmful factors that affect human health. However, no single methodology is available for their assessment, and the variety of qualimetric assessment methods requires in-depth research, in part on optimality and efficiency. Therefore, this work aimed to conduct several scientific studies to obtain the results of the assessment in unified units of measurement, which would provide a generalised indicator of harmful factors at the workplace. The article proposes to use dependencies to assess indicators of harmful factors, considering the maximum, minimum, and optimal values as well as the shape parameter, the change of which produces various assessments in a dimensionless scale. A hierarchy analysis method was used to obtain reliable values with a small number of experts and determine the form parameter. These efforts resulted in the value of the overall index for harmful factors, which serves as grounds for decisions regarding further improvements in working conditions. The developed methodology was used to assess the safety of working conditions at a machine-building enterprise, and the results are presented in the article.
EN
In this paper, we focus our attention on multi– dimensional copula models for returns of the indexes of selected prominent international financial markets. Our modeling results, based on elliptic copulas, 7‐ dimensional hierarchical Archimedean copulas, vine co‐ pulas and factor copulas demonstrate a dominant role of the SPX index among the considered major stock indexes (mainly at the first tree of the optimal vine copulas). Some interesting weaker conditional dependencies can be de‐ tected at it’s highest trees. Interestingly, while global op‐ timal model (for the whole period of 277 months) belong to the Factor FDG copulas class, the optimal local models can be found (with very minor differences in the values of GoF test statistic) in the classes of Factor FDG and hier‐ archical Archimedean copulas. The dominance of these models is most striking over the interval of the financial market crisis, where the quality of the best Student class model was providing a substantially poorer fit.
PL
Artykuł porusza kwestię wpływu sfery politycznej na międzynarodową wymianę gospodarczą i integrację logistyczną Eurazji. Posługując się konkretnymi przykładami wydarzeń dotyczących Rosji po 2013 roku, wskazuje na bezpośrednią zależność polityki i warunków, w jakich odbywa się handel zagraniczny i związane z nim przepływy w ramach transeurazjatyckich łańcuchów logistycznych. Omawia skutki wydarzeń politycznych dla zakresu i trybu międzynarodowych powiązań gospodarczych.
EN
The article presents the issue of the impact of the political sphere on the international economic exchange and logistics integration of Eurasia. Using examples of specific facts that occurred in and around Russia after 2013, indicates the direct dependence of the policy and conditions in which the foreign trade takes place and how the international flows are handled in the Trans-Eurasian logistic chains. It describes the effects of political events on the scope and mode of international economic connections.
PL
W artykule, spośród różnorodnych zagrożeń zdrowia dotyczących jednostek, jak i szerszych zbiorowości społecznych, omówione będą jedne z najbardziej znanych i powszechnych uzależnień o charakterze chemicznym a jednocześnie psychoaktywnym (tj. alkoholizm i narkomania). Są to uzależnienia stanowiące ogromny problem dla współczesnych społeczeństw, będąc jednocześnie swoistym przejawem patologii społecznej, gdyż generują coraz więcej problemów medycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych. W pierwszej części artykułu przedstawiona zostanie problematyka narkomanii w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedstawione zostaną definicje narkomanii, jako zespół psychicznego i fizycznego uzależnienia, charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi reakcjami o charakterze patologicznym. Również przywołane zostaną czynniki powodujące pojawienie się zależności psychicznej, somatycznej i społecznej od danej substancji. W kolejnej części opisane zostaną zagadnienia dotyczące tematyki alkoholizmu. Wyróżnione zostaną stadia choroby alkoholowej, tj. faza: wstępna (prealkoholowa), ostrzegawcza (zwiastunów), krytyczna (ostra), przewlekła (chroniczna). Zostanie podkreślone, że proces wychodzenia (zdrowienia) z choroby alkoholowej jest bardzo trudny oraz skomplikowany i uzależniony jest przede wszystkim od chęci i dobrej woli takiej osoby a także ich rodzin, jak również, że istnieje konieczność pogłębienia współpracy instytucji zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu z instytucjami z obszaru pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, urzędów pracy, nie tylko celem ich wyleczenia, jak też ograniczenia lub wyeliminowania negatywnych społecznych skutków uzależnień. W ostatniej części artykułu zostanie skonstatowane, że osoby uzależnione nie są w stanie same odstawić substancji odurzającej i pomocy w leczeniu tych dolegliwości powinny poszukiwać u psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów oraz w placówkach zajmujących się leczeniem uzależnień (np. Punkty konsultacyjne ds. uzależnień, Poradnie ambulatoryjne, Oddziały detoksykacyjne, Oddziały leczenia uzależnień – krótko-, średnio- i długoterminowe), jak również, a może nawet przede wszystkim, w gronie osób najbliższych, tj.: rodziny, przyjaciół, znajomych. Z kolei, w końcowej części, pomimo, że do dzisiaj nie wypracowano prawdziwie skutecznych sposobów leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ukazane zostały coraz powszechniej uznawanei stosowane standardy leczenia, polegające na integracji modelu abstynencyjnego i redukcji szkód (w tym leczenia substytucyjnego) z uwzględnieniem cech indywidualnych pacjenta (terapia zindywidualizowana).
EN
The paper deals, among various threats to health of individuals and wider communities, with the best known and most common types of chemical and psychoactive substance dependence (i.e. alcoholism and drug addiction). These addictions constitute a tremendous problem for contemporary societies, being also a characteristic symptom of social pathology because they generate more and more medical, social, legal and economic problems. The first part of the paper discusses the problems of drug addiction with interdisciplinary approach. Definitions of drug addiction have been presented as a syndrome of mental and physical dependence with characteristic behavior changes and other reactions of pathological nature. Factors causing mental, somatic and social dependence on the particular substance are also discussed here. The following part deals with the issues of alcoholism. Stages of alcohol use disorder have been distinguished, namely: the preliminary phase (pre-alcohol), warning phase (precursors), critical (acute) phase and long-standing (chronic) phase. It has been emphasized that the process of overcoming an addiction to alcohol (recovery) is very difficult and complicated and depends first of all on the intentions and good will of the affected person, but also on their family, that it is necessary to strengthen the cooperation between institutions involved in alcohol addiction therapy and social assistance institutions, non-governmental organizations, job centres, not only to cure alcohol use disorder but also to limit or eliminate negative social consequences of alcohol abuse. The final part of the paper concludes that addicted persons are unable to give up narcotic drugs on their own and to overcome their addiction they should seek help of psychologists, psychotherapists, psychiatrists and addiction treatment facilities (e.g. addiction consultation service, outpatient clinics, detoxication wards, long-, medium- and shortterm addiction treatment wards), but also, and perhaps first of all, among their close ones i.e. family and friends. Finally, despite the fact that until now really effective methods of treatment of psychoactive substance dependence have not been developed, the author presents more and more generally recognized and applied treatment methods which involve integration of the abstinence and harm reduction models (including substitution treatment), taking into account the patient’s individual features (individualized therapy).
EN
Evidence on links among the major Warsaw Stock Exchange subindexes using daily data from the period of 2011.03 01 to 2014.07.21 is provided in the paper. The empirical study for eleven WIG-sectoral subindexes with 844 observations was conducted by means of Regular Vine Copulas. The application of these copulas allowed us to identify the pairwise structure of the dependence of subindexes under study. The results confirm the leading role of the banking sector in the Polish economy. The dependence structure of the WIG-banking subindex and other subindexes is, in general, asymmetrical. The links between returns of the subindexes are more pronounced in the left tails; i.e., in the bear phase of financial markets. This study suggests the usefulness of Regular Vine Copulas in analyzing dependence structures of a number of financial time series.
EN
We derive quantitative results regarding sets of n-bit strings that have different dependency or independency properties. Let C(x) be the Kolmogorov complexity of the string x. A string y has α dependency with a string x if C(y) − C(y | x) ≥ α. A set of strings {x1, . . . , xt} is pairwise α-independent if for all i ≠ j, C(xi) − C(xi | xj < α. A tuple of strings (x1, . . . , xt) is mutually α-independent if C(xπ(1) . . . xπ(t)) > C(x1)+. . .+C(xt) − α, for every permutation π of [t]. We show that: • For every n-bit string x with complexity C(x) ≥ α + 7 log n, the set of n-bit strings that have α dependency with x has size at least (1/poly(n))2n−α. In case α is computable from n and C(x) ≥ α + 12 log n, the size of the same set is at least (1/C)2n−α − poly(n)2α, for some positive constant C. • There exists a set of n-bit strings A of size poly(n)2α such that any n-bit string has α-dependency with some string in A. • If the set of n-bit strings {x1, . . . , xt} is pairwise α-independent, then t ≤ poly(n)2α. This bound is tight within a poly(n) factor, because, for every n, there exists a set of n-bit strings {x1, . . . , xt} that is pairwise α-dependent with t = (1/poly(n)) · 2α (for all α ≥ 5 log n). • If the tuple of n-bit strings (x1, . . . , xt) is mutually α-independent, then t ≤ poly(n)2α (for all α ≥ 7 log n + 6).
EN
Ensuring mine workings stability over their entire operation period largely depends on the chosen support system and on their interaction with the surrounding rock. Looking at how the main horizontal mine workings are supported in Jiu Valley coal basin, we found that they fall into the category fulfilling a reinforcement role. From the data provided by the documentation of the collieries within this basin, it was found that there were generalized different metal - type supporting systems that with respect to operating and working mode are with constant or malleable strength and increasing - strength (rigid supporting systems). Research conducted on the stability analysis of horizontal mine workings aimed at elucidate the intensiveness and characteristics of mine pressure, the deformation character and contour displacement of rocks, the interplay between geo-mechanical deformation conditions and deformation extension, as good as the influence of these parameters on the supporting system’s behavior. This paper presents a methodology for determining the main laws of mine pressure regime distribution, the results of the burden load values and displacement of support, considering the “n” stability criterion as a complex parameter which can express the laws of variation, for the specific location and operating conditions of directional galleries within the floor of coal seam 3 in Jiu Valley.
PL
Zapewnienie stabilności wyrobisk w trakcie całego okresu prowadzenia prac górniczych w dużej mierze uwarunkowane jest przez dobór odpowiedniej obudowy i kontroli oddziaływania sąsiadujących warstw skalnych. Obserwując w jaki sposób zabezpieczono i podparto poziome wyrobiska główne w kopalniach zagłębia węglowego w dolinie Jiu, stwierdziliśmy, że obudowy te pełnią rolę wzmocnień. Na podstawie danych dostarczonych przez kopalnie w rejonie zagłębia węglowego, wiadomo, że w większości były to różnego typu obudowy metalowe o stałej lub regulowanej wytrzymałości, uwarunkowanej przez dobór metody wybierania, lub obudowy o zwiększonej wytrzymałości (sztywne podpory). Przeprowadzono badania obejmujące analizę stabilności poziomych wyrobisk mające na celu określenie wielkości i charakterystyki ciśnienia, charakteru odkształcenia i przemieszczeń warstw skalnych, a także zależności pomiędzy geo-mechanicznymi warunkami odkształcenia i rozszerzaniem w trakcie odkształcenia i wpływu wyżej wymienionych parametrów na zachowanie podpór. W pracy przedstawiono także metodę określania zasad rozkładu ciśnień w obrębie kopalni, wyniki badań obciążeń wskutek nadkładu oraz przemieszczeń podpór przy wykorzystaniu jako kryterium stabilności złożonego parametru ‘n’, który określa prawa rządzące zmiennością tych wielkości w zależności od specyfiki miejsca i warunków prowadzenia wydobycia w kierunkowych chodnikach w obrębie pokładu 3 w kopalni węgla w dolinie Jiu.
EN
Grain size dependence of creep is a complex relation. It can be increasing, decreasing or constant function accordingly to current conditions and material. It is a consequence of complex nature of microscopic mechanisms affecting creep. Some of them are analyzed in current paper by means of multiscale model, using simulation of damage development done by cellular automata technique. It was shown that enlarged sizes of grains, which promote development of intergranular microcracks, are compensated by reduced density of voids forming vacancies. Obtained in simulations grain size dependency follows experimentally observed dependency for small grains in dislocation creep range.
9
Content available remote Dependent discrete risk processes –calculation of the probability of ruin
EN
This paper is devoted to discrete processes of dependent risks. The random variables describing the time between claims can be dependent in such processes, unlike under the classical approach. The ruin problem is investigated and the probably of ruin is computed. The relation between the degree of dependence and the probability of ruin is studied. Three cases are presented. Different methods of characterizing the dependency structure are examined. First, strictly dependent times between claims are investigated. Next, the dependency structure is described using an Archimedean copula or using Markov chains. In the last case, three situations in which the probability of ruin can be exactly computed are presented. Numerical examples in which the claims have a geometric distribution are investigated. A regular relation between the probability of ruin and the degree of dependence is only observed in the Markov chain case.
PL
Przedstawiliśmy w artykule sposoby obliczenia domknięcia przechodniego sparametryzowanych relacji nie należących do klasy relacji d-form. Do takich relacji należą relacje, których ograniczenia tranzytywnego domknięcia mają nieliniowe wyrażenia oraz relacje hybrydowe czyli takie, których część odpowiadających sobie składowych krotki wejściowej i wyjściowej jest charakterystyczna dla relacji d-form [9], a pozostała pozwala na zastosowanie techniki opartej na utworzeniu i rozwiązaniu układu równań rekurencyjnych [7]. Przedstawione podejścia pozwalają na rozszerzenie możliwości obliczania tranzytywnego domknięcia relacji, a znaczy znajdowanie równoległości dla większego spektrum pętli programowych.
EN
Approaches for calculating the exact transitive closure of a single dependence relation are presented. These approaches are based on calculating firstly the power k of a relation, then transitive closure is easily formed by making k in the formula received to be existentially quantified. Supposed approaches permit for enlarging the scope of dependence relations for which it is possible to calculale exact transitive closure. This enlarges the scope of program loops for which it is possible to extract both fine- and coarse-grained paralIelism. Results of experiments with popular benchmarks are presented.
11
Content available remote Obliczenie potęgi k znormalizowanej afinicznej relacji
PL
W artykule rozważane są idealnie zagnieżdżone pętle afiniczne, w których dolne oraz górne granice pętli, a także odwołania do tablic oraz instrukcji warunkowych są określane przy pomocy funkcji afinicznych, których argumentami są indeksy otaczających pętli oraz opcjonalnie parametry stukturalne.
EN
An approach to calculate the power k of an affine normalized relation is presented. A way to normalize an arbitrary affine relation is discussed. The approach is illustrated by an example. It is clarified how to calculate the positive transitive closure and transitive closure of a relation on the basis of the power k of the relation. Results of experiments are discussed. It is demonstrated how the calculated power k of a relation can be used for extracting both coarse- and fine-grained parallelism available in program loops. Feature, research is outlined.
EN
The aim of the paper is two-fold. The first is to introduce, for any given partition of [R^2], the decomposition of Spearman's rho into three terms: bet~cveen, within and remainder. This decomposition, presented in Section 4, is strictly connected with that of the concentration index ar as introduced in Kowalczyk (1998), and with the decomposition of Kendall's tau as introduced in Kowalczyk and Niewiadomska-Bugaj (2000). Those earlier results are reminded in Sections 2 and 3. The second aim of the paper is to show and exemplify how one can use the decompositions of p* (Spearman's rho) and r (Kendall's tau) to analyse, decompose and compare m x m contingency tables with the same categories for the row variable and the column varable. The examples given in Section 5 concern social mobility tables with data from Britain and Poland. An important observation from the analysis of these data is that p* and r lead there to practically equivalent decompositions.
EN
A weak additive subgroups decomposition of the concentration index and of the absolute concentration index onto three terms B+W+R (Between, Within and Rest) is derived and applied to the Gini Inequality Index as well as the Gini Dependence Index and Gini Absolute Dependence Index. The B+W+R decompositions of the Gini Indices are then compared with covariance-based decompositions consisting of two terms (B+W) only. The results are illustrated by an analysis of a household survey data.
PL
W pracy przedstawiono dekompozycję monotonicznego oraz absolutnego współczynnika koncentracji w postaci B+W+R oraz wynikające z niej wnioski dla miar zależności Giniego oraz indeksu nierówności Giniego. Tak otrzymaną dekompozycję porównano z dekompozycją opartą na kowariancji. Wyniki są ilustrowane danymi dla gospodarstw domowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.