Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dental materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Praca zawiera charakterystykę materiałów kompozytowych i hybrydowych stosowanych w gabinetowych systemach CAD/ CAM, jak również opis procedury zabiegowej podczas leczenia pacjenta z zastosowaniem jednego z nich. Materiały kompozytowe stosowane powszechnie do odbudowy bezpośredniej zębów posiadają wady, które zostały wyeliminowane w prefabrykowanych bloczkach zdatnych do obróbki skrawaniem. Frezowanie pracy ostatecznej podczas tej samej wizyty umożliwia uzyskanie uzupełnienia o lepszych właściwościach fizyko-chemicznych, lepszej estetyce i pozbawionego takich wad jak skurcz polimeryzacyjny, w podobnym czasie, co standardowe leczenie zachowawcze.
EN
The work contains the characteristics of composite and hybrid materials used in the office CAD/CAM systems, as well as a description of the procedure during treatment of the patient using one of them. Composite materials commonly used for direct tooth reconstruction have defects that have been eliminated in prefabricated blocks suitable for machining. Milling the final work during the same visit makes it possible to obtain a restoration with better physico-chemical properties, better aesthetics and free of defects such as polymerization shrinkage. All that is at a similar time as standard conservative treatment.
PL
Badano zmiany siły przyczepności w temperaturze pokojowej pomiędzy miękkim kauczukiem silikonowym a poli(metakrylanu metylu) (PMMA). Laminowane próbki wykonano z handlowych elastomerów silikonowych Ufi Gel P (UGP) i Silageum-Comfort (SLC), podzielono na grupy odpowiednio A1–A4 i B1–B4 i poddano starzeniu w sztucznej ślinie przez 1–360 dni. Siłę przyczepności tych próbek wyznaczono, wykorzystując uniwersalne urządzenie do testowania materiałów w sposób niszczący. Styk przyczepny obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Badanie nie wykazało statystycznej różnicy w sile przyczepności w obrębie grup A i B (P > 0,05). Stwierdzono jednak statystyczne różnice w sile przyczepności pomiędzy grupami A i B (P < 0,05). Destrukcja polegała głównie na defekcie mieszania lub defekcie przyczepności. Styki przyczepne w próbkach wszystkich grup były jednorodne, lecz w grupie A sporadycznie obserwowano pęcherzyki. Po starzeniu w temperaturze pokojowej nie stwierdzono istotnych zmian w sile przyczepności UGP i SLC do PMMA. Siła ta osiągnęła wartość wymaganą do zastosowania klinicznego (0,44 MPa). Siła przyczepności UGP i PMMA była większa niż w przypadku SLC i PMMA.
EN
Forty-eight laminated specimens were made of 2 com. dental soft Si elastomers and in situ produced poly(Me methacrylate), aged at room temp. in artificial saliva for 1–360 days and studied for bonding strength in a destructive way by using a universal testing machine. The specimens were randomly divided into 8 groups differing in the soft lining materials and aging time. The adhesive interface was obsd. by scanning electron microscopy. The bonding strength depended only on the Si elastomer type. There was no statistical difference in bonding strength when the same Si elastomer was used. The bonding strength was higher than the required for clinical use (0.44 MPa).
3
EN
The paper presents a method of testing dental alloys used to produce frame dentures. The material constants stated by the manufacturers of dental alloys were verified. The impact of presented discrepancies on the durability and reliability of a frame denture was discussed.
PL
W referacie przedstawiono metodę badania stopów dentystycznych używanych do produkcji szkieletowych protez zębowych. Dokonano weryfikacji stałych materiałowych podawanych przez producentów stopów dentystycznych. Omówiono wpływ prezentowanych rozbieżności na trwałość i niezawodność szkieletowej protezy zębowej.
EN
The aim of the study was to evaluate the influence of different fillers on the chosen functional properties of experimental composites based on typical polymeric matrix, in order to understand the effect of different fillers on their properties and to develop a simple base composite for further investigations with experimental fillers, e.g. with antimicrobial properties. Previous experiments have been usually based on commercially available composites of unknown composition or compilation of monomers, without reinforcing fillers. Scanning electron microscopy was used to investigate the quality of fillers’ dispersion, which was satisfying. Results showed significant differences between materials’ diametral tensile strength (p = 0.0019), compressive strength (p < 0.0001), Vickers microhardness (p < 0.0001), flexural modules (p = 0.0018), and the degree of conversion (p < 0.0001), but flexural strength was not significantly different (p = 0.0583). Investigations indicated that no filler type had an especially positive impact on the mechanical properties, but reinforcement effect was achieved by proper compilation of silica nanofiller and variable glass fillers. Nanofiller decreased the degree of conversion.
PL
Określono wpływ pokrycia warstwą nanokompozytową cementu szkłojonomerowego na ilość oraz dynamikę uwalnianych jonów fluorowych. W przypadku cementu bez powłoki całkowita ilość uwalnianych jonów do roztworu sztucznej śliny wynosiła 0,12-0,28 μg/mm², a materiał z powłoką uwalniał ich 0,001-0,007 μg/mm². Zastosowana warstwa zabezpieczała także cement szkłojonomerowy przed pęknięciami.
EN
Com. dental cement and composite coating were used to make dental fillings. Immediately after prepn. of the fillings, they were placed in an artificial saliva at 36.7°C for 10 days to det. the amt. of released F ions as the quality indicator of the filling. The use of the coating significantly reduced the amt. of released ions.
PL
Przeprowadzono badania zmian temperatury podczas polimeryzacji dwóch materiałów kompozytowych o różnych matrycach (siloranowej i metakrylanowej) w zależności od rodzaju zastosowanej lampy polimeryzacyjnej, odległości od źródła światła i czasu naświetlania. Temperatura podczas naświetlania materiału Filtek Silorane o matrycy siloranowej była istotnie wyższa od temperatury materiału Filtek P60 o matrycy metakrylanowej. Zaobserwowano też istotnie większy wpływ czasu naświetlania na zmiany temperatury podczas naświetlania lampami LED (light-emitting diodes) niż lampą halogenową.
EN
Two com. resin-based composites with silorane-and methacrylate-based matrices were photocured at varying light-curing unit and composite type, curing distance and curing time to obs. the temp. changes. The silorane-based composite was cured at significantly higher temp. when compared with the methacrylate-based one. The curing time showed a stronger effect on temp. changes when the light-emitting diode was used as the light source than when halogen lamp was used.
EN
Curing processes of resin dental composites is connected with shrinkage stresses. It might influence the quality of dental restorations. Researchers make effort to reduce generated stresses. One of the methods is physical modification performed by changing the conditions of polymerization process. In this study the effect of the curing mode and the light intensity of selected curing lamps on the properties of Filtek Z550 was investigated. For this purpose, photoelastic studies were performed. Transparent and photoelastically sensitive plates made of epoxy resin were used in evaluation of contraction stress, that generates during photopolymerization of resin composites. The study also included microhardness and diametral tensile strength testing. The results show the relationship between cure method and reduction of generated shrinkage stresses. The concentration of stresses generated by material Filtek Z550 during photopolymerization were reduced significantly (in each case not less than 35%). The conventional cured samples had the highest value of DTS and HV1. There are no statistically significant differences between DTS and HV1 of the differently (method I–V) polymerized samples.
PL
Cel pracy stanowiła analiza wpływu warunków prowadzenia polimeryzacji na wybrane właściwości uniwersalnego materiału nanohybrydowego do wypełnień.
8
Content available remote Contemporary aesthetic restorative dental composite materials
EN
Purpose: This is a review paper that gives an insight into the most popular group of aesthetic dental materials - dental composite materials. This article describes the historical background, the main features of this group of materials, the cathegorization of the materials in relation to clinical applications and the polymerization proces. Design/methodology/approach: This review is based on the contemporary scientific literature most relevant to the topic. The literature search has been made in Elsevier - Science Direct. Findings: Light-curing dental composites exhibit some resemblance to the construction of the hard tissues of the tooth. They also consist of two basic components. These are: an organic matrix and an inorganic filler. The third component, which is regularly added, is so-called "binding agent". According to the composition of the materials they make a good choice for aesthetic restoration in natural dentition. Practical implications: In the clinical observations there are many complications resulting from inadequate polymerization of composite materials. This may be the result of poor quality of curing lights of a very low intensity, too long distance between the tip of the lamp and the surface of the material or improper exposure time Originality/value: Dental composite materials are the only group of dental materials in which these features are combined together, ensuring naturally looking final effect of the restoration. Easy handling of the dental composite materials together with effective polymerization process with portable light units make these materials a good choice for clinical use.
9
EN
Purpose: Silicone materials crosslinked during the hydrosilylation reaction are common in dental prosthetics and dentistry. These materials are characterized by a relatively very good properties. However, one of the fundamental problems associated with the use of such polymers is a low resistance to microbial colonization. Numerus fillers with antimicrobial potential have been used experimentally for a decade. Anyway point of concern in this type of work is the use of commercially available materials as the matrix. However, the composition of the matrix for this materials is not clearly known. Therefore, the aim of this study was to obtain a two-component silicone material, crosslinking at room temperature, with properties corresponding to the needs of dental prosthetics, in particular as denture soft linings. Such material would be a starting point to obtain more sophisticated compositions, however, of known composition in full. Design/methodology/approach: As the matrix the mixtures of polymers were prepared. As the “catalyst” component a vinyl polydimethylsiloxane with platinum catalyst in xylene was prepared. As the “base” component a mixture of vinyl polydimethylsiloxane with methylhydrosiloxane - dimethylsiloxane copolymer was made. One of the two fillers differing in the functionalizing was added into prepared substrates (10 or 15% by weight) and ultrasonically homogenized. The Shore A hardness, tensile strength, bond strength to denture base material, water sorption and solubility were investigated. Measurements were made after different aging periods in distilled water at 37±1°C. Findings: The study showed an increase in mechanical properties with increasing concentrations of fillers. The type of filler significantly affects the test results. Increasing the aging time effects on increasing the hardness of materials. Water absorption and solubility were within the desired range. Research limitations/implications: Research limitations/implications The results of the presented research may be generally dependent on technology of fillers introduction into polymers matrix. Practical implications: The results show promising properties of the tested materials. It can be used as starting material for further studies on soft or super soft denture lining and other materials characterized by similar requirements. Originality/value: The method of receiving silicone - based composites with properties required for the selected prosthetic materials, especially denture soft linings was presented. Their properties were similar to commercially available products.
EN
Purpose: The silicone based room temperature vulcanized (RTV) polymers are commonly used materials for medicine, especially for dentures and maxillofacial prostheses. Unfortunately, the colonization of those materials by pathogenic microorganisms is wellknown problem related with their applications. The aim of presented study was to examine antibacterial properties of RTV silicone for dentistry modified with silver nanoparticles. Design/methodology/approach: The silver nanoparticles were introduced into twocomponent system silicone based materials. The presence of silver nanoparticles was investigated with scanning electron microscope (SEM). The antibacterial activity against Streptococcus mutans was determined. The result were statistically analysed with a Statistica 12.5 software and non-parametric Kruskal-Wallis test (α = 0.05). Findings: The silver nanoparticles introduction into RTV - silicone allowed to enhance the antimicrobial resistance against standard strain of Streptococcus mutans. Research limitations/implications: In this research only Streptococcus mutans bacterium strain was used. In future activity of presented materials against other pathogenic bacteria living in oral cavity should be determined. Additionally long term investigation should be prepared. Practical implications: The colonization of dental materials with pathogenic bacteria and fungus is one of the most important and still unresolved problems related to exposition on oral environment. The low microbiological resistance of RTV-silicones and antimicrobial potential of silver were reported in numerous studies. The gram-positive Streptococcus mutans is commonly found in the human oral cavity and it is an important factor to tooth decay. Originality/value: The resistance against Streptococcus mutans of modified material was enhanced. The investigated materials could be a potential factor a potential conducive to reducing the risk of oral cavity infections.
EN
Dental practice today used a lot of different materials. This paper evaluates tribological and mechanical properties of two dental materials CeramX and I-Light. Tribological analysisad of samples was conducted at temperature 37°C and in the environment of artificial saliva. The wear rate was evaluated with a ball-on-disc tribotester, in accordance to ASTM G-133 norm. The counterbodies were 6-mm-in-diameter Al2 O3 steel balls. The load of 2, 10 and 20 N was applied. The tests were conducted at 0.15 m/s sliding velocity over a sliding stroke of 1000 m. The changes in the value of the following parameters were measured during the trials: friction coefficient, friction force, temperature and wear depth. After completing the tribological tests the surface of samples was carried out.
EN
Processes of destruction of products used in orthodontic treatment, e.g. fixed orthodontic appliances, microimplants or dental prostheses considerably limit its operational lifetime and comfort and safety of patients. The objective of the research was to evaluate and assess corrosion damage to silver-soldered stainless steel rapid palatal expansion Hyrax devices. Used in vivo for 2 or 6 months, respectively, RPE (rapid palatal expansion) devices were analyzed macroscopically and in a scanning electron microscope with an energy X-ray analyzer for signs of corrosion. The evaluated appliances showed discernible differences between the overall condition of the noble solders and the stainless steel elements. The Ag-rich solders were chiefly covered in corrosion pits, whereas stainless steel wires, molar bands and Hyrax screws presented corrosion-free surfaces. What is more, the EDS analysis showed differential element composition of the solders. According to the results, noble materials, such as Ag-rich solders, can corrode in a salivary environment when coupled with stainless steel. The selective leaching processes are observed.
PL
Procesy niszczenia produktów wykorzystywanych w leczeniu ortodontycznym, takich jak: stałych aparatów ortodontycznych, mikroimplantów oraz elementów protetyki stomatologicznej znacząco skracają trwałość eksploatacyjną wyrobów gotowych oraz obniżają komfort leczenia i poziom bezpieczeństwa pacjentów. Celem pracy jest ocena zniszczeń korozyjnych powstałych podczas eksploatacji wykonanych ze stali nierdzewnej stałych aparatów ortodontycznych typu Hyrax przeznaczonych do poszerzania szczęki na skutek tzw. szybkiej ekspansji podniebienia. Używane in vivo od 2 do 6 miesięcy aparaty RPE (rapid palatal expansion) przeanalizowano makroskopowo, za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego oraz przy użyciu rentgenowskiego spektroskopu dyspersyjnego. Analiza uzyskanych wyników wyraźnie wskazuje na różnicę w ogólnym stanie pomiędzy elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej i lutami na bazie srebra. Połączenia lutowane we wszystkich analizowanych aparatach uległy dostrzegalnemu makroskopowo roztwarzaniu korozyjnemu, natomiast części konstrukcyjne wykonane ze stali 316L, takie jak: śruby, druty oraz pierścienie trzonowe wolne były od korozji. Co więcej, wykonana analiza składu chemicznego połączeń lutowanych wykazała nierównomierne rozłożenie pierwiastków stopowych, wskazujące na występowanie korozji selektywnej. Wyniki zrealizowanych badań wskazują, iż w połączeniu ze stalą nierdzewną w środowisku jamy ustnej możliwe jest roztwarzanie korozyjne materiałów szlachetnych, jakimi są luty srebrowe. Obserwuje się ślady zachodzących procesów selektywnego roztwarzania korozyjnego o szczególnie wysokiej intensywności na granicy stal nierdzewna – lut na bazie srebra.
EN
The influence of different dental materials used for conserving reconstruction of teeth on the magnetic resonance imaging assessed on the basis of changes in NMR proton relaxation T1 of the physiological environment represented by the physiological salt solution has been studied. The dental materials studied varied in a wide range of chemical compositions: composites (Silux Plus made by 3M Dental, Tetric Cream made by Ivoclar-Vivadent), pH controlling composite (Ariston pHc made by Vivadent), hybrid glass ionomer (Vitremer made by 3M Dental), compomer (Hytac made by ESPE), amalgamate without the gamma phase (Septalloy made by Septodont), chemocured phosphate cement (Agatos made by Chema-Elektromet), phosphate cement with addition of silver (Argil made by Spora-Dental). The reference standard was a 0.9% physiological solution of NaCl. The relative deviations of the spin-lattice relaxation time vary from –18.5% to +24.0%. From the point of view of magnetic resonance imaging, the materials significantly disturbing the tomographic images are the amalgamate Septalloy-Septodont and glass ionomer Vitremer-3M Dental, while the composite Tetric Cream-Vivadent has insignificant effect.
15
EN
Colonization of denture soft lining materials by fungi and denture plaque leads to infections of mucosa. Microorganisms such as Candida albicans colonize not only the surface of the soft liners, but they also penetrate inside those materials. Therefore the use of common disinfectants, e.g., surface active cleaners, is not a perfect solution for keeping a proper hygiene of soft linings. Modifying soft lining by silver nanoparticles (AgNP) seems to be a right way to overcome those problems. The procedure of modifying two-component silicone material by silver nanoparticles (AgNP) is presented in the article. The solubility tests for both material components have been carried out in the first stage of examinations. On the basis of test results, a solvent has been selected, being a dispersion medium for AgNPs and both soft liner components. The effective method for evaporating a solvent from the composition has been developed. Material components with various AgNP concentrations (10, 20, 40, 80, 120 and 200 ppm) have been obtained. Cured samples of the composites have been examined by SEM to confirm the effectiveness of the procedure.
EN
The properties of polymer matrix composites used as dental fillings are strongly affected by the presence and surface treatment of ceramic glass fillers. The proper selection of the size of filler particles, which determine mechanical properties, is a crucial problem in design of ceramic-polymer composites for dental fillings. The goal of the work was to determine the influence of average filler particle size and the effect of surface treatment on selected mechanical properties of composites based on mixture of acrylic resins: 2,2-bis-[4-(2-hydroxy-3-methacryloxypropoxy)phenyl]propane (bis-GMA) and triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA).
PL
Materiałami badanymi w pracy były kompozyty oparte na mieszaninie dwóch żywic metakrylanowych, zawierające 40-60% obj. napełniaczy ceramicznych (głównie krzemionkowych) o różnym średnim wymiarze cząstek. Określono wpływ tych wymiarów (w przedziale 13nm-3žm) czterech typów napełniaczy na maksymalny ich udział w kompozycji (MVFF) a także na wytrzymałość na zginanie (Rf) (rys. 2) i mikrotwardość HV 0,2 (rys. 3). Zbadano również zależność wartości MVFF, Rf i HV 0,2 od ilości 3-(metakryloiloksy) propylotrimetoksysilanu (MPTMS) - środka zastosowanego do powierzchniowej obróbki (silanizacji) proszkowych napełniaczy kompozytów zawierających mikronapełniacz “K3M" (rys. 4, 6, 7) lub mikrokrzemionkę (rys. 8, 9). Stwierdzono, że średni wymiar cząstek napełniacza wywiera istotny wpływ na oceniane właściwości materiałów: kompozyty z mikronapełniaczem (wymiar 500nm) charakteryzują się zdecydowanie większą wartością Rj i mikrotwardością niż kompozyty wzmacniane mikrokrzemionką (wymiar 3žm). Wykazano też, że kompozyty zawierające silanizowany napełniacz ceramiczny wykazują lepsze właściwości mechaniczne niż kompozyty z niesilanizowanym proszkiem.
17
Content available remote Textile preforms for dental applications
EN
Dentistry has advanced to the use of FRCs, which helps patients to live their lifetime with their dentition intact. A large number of developments in the field of fibrous composite implants and devices for orthopaedic and dental applications have taken place. The present paper discusses the applications of fibre- and textile-reinforced composites in dental practices, mainly focussing on periodontal splinting. The conventional methods of splinting and the design & use of fibre-reinforced composites as restoratives to stabilise and splint teeth have been discussed in detail. The current controversy of incorporating implants in patients requiring splinting is discussed in relation to the various fibres applied as reinforcement for the splinting material.
18
Content available remote Friction and wear of resin-based dental materials
EN
Commercially available resin-based dental composites were studied. Their friction and wear kinetics were determined, together with the microhardness of materials. Tribological examinations evidenced that friction force characteristics are different for various composites - equilibrating slower or faster. However, in some cases, friction may also present a constant value during the whole experiment. The friction force characteristics have been found being related to abrasion kinetics of dental composites. Microindentation experiments provided interesting information on the hardness of dental composites. It has been found, that in the most cases, composites studied exhibit the surface gradient of hardness. Generally, the harder and the stiffer the material the higher its abrasion, what follows a micromechanical model of friction.
PL
Obiektem badań były dostępne komercyjnie polimerowe materiały dentystyczne na bazie żywic. Zbadano kinetykę zużycia wybranych kompozytów dentystycznych oraz ich mikrotwardość. Pomiary tribologiczne dowiodły, że krzywe obrazujące zmiany siły tarcia w czasie, mogą mieć odmienny przebieg dla różnych kompozytów. Pomimo, że badane materiały odznaczały się podobnym składem chemicznym, w niektórych przypadkach siła tarcia miała stałą wartość w trakcie całego eksperymentu, w innych natomiast stabilizowała się z różną prędkością. Okazało się, że możliwe jest powiązanie przebiegów siły tarcia w poszczególnych godzinach, z kinetyką zużywania się kompozytów dentystycznych. W przypadku materiałów, dla których wartość siły tarcia nie zmieniała się w trakcie trwania procesu kinetyka zużycia przybierała kształt linii prostej. W pozostałych przypadkach obserwowano mniejsze lub większe odchylenia od liniowego trendu. Pomiary techniką mikroindentacji dostarczyły wartościowych informacji na temat twardości warstwy wierzchniej badanych materiałów dentystycznych. Wyniki tych pomiarów można również powiązać ze zużyciem. Okazało się, że twardsze i sztywniejsze materiały dentystyczne odznaczały się wyższym zużyciem ściernym. Zatem tarcie kompozytów dentystycznych na bazie żywic można opisać za pomocą mikromechanicznego modelu Bowdena i Tabora. Pomiary mikrotwardości dowiodły również, że w przypadku większości materiałów mamy do czynienia z występowaniem powierzchniowego gradientu twardości. Przeprowadzone badania potwierdzają, że optymalizacja właściwości materiałów dentystycznych pod kątem ich odporności na zużycie ścierne, jest sprawą skomplikowaną i wymaga przede wszystkim skoncentrowania się na właściwościach warstwy wierzchniej materiału, w której procesy tribologiczne są inicjowane.
19
Content available remote Hydrothermal degradation of zirconia ceramics
EN
The surface degradation of yttria doped tetragonal zirconia polycrystals (Y - TZP) subjected to steam at a temperature of 200°C for various periods of times was investigated. The samples were obtained from two powders having different specific surface areas and mean particle sizes. The powders were sintered at three temperatures 1350, 1400 and 1450°C. The meas-urements of the depth of the degraded 1ayer and an analysis of its phase composition were carried out using SEM and X-ray diffraction. SEM analysis revealed that the degradation was much more advanced on samples sintered at the higher temperatures. The results revealed that in the material sintered at higher temperatures (l400°C and l450°C) the near surface zone had trans-formed into the monoclinic phase. This occurred even after the shortest time of exposure (6 hours). Additionally, it was found that samples prepared from finer powder were less resistant to phase transformation and surface degradation. The role of residual stress in the process of Y - TZP degradation is discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.