Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  densification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Beech (Fagus sylvatica L.), oak (Quercus robur L.) and pine (Pinus sylvestris L.) wood were volume-densified by means of thermo-mechanical modification. At first stage the wood was heated in a hydraulic press at temperature 100°C for 720 s, and then one-step densified in order to obtain the target thickness. The wood was cooled in a hydraulic press with unheated plates. Density profiles parallel and perpendicular to the grain were examined. The analysis of the density profiles was carried out on the basis of the following parameters: mean density, minimum to mean density ratio, maximum density, and the distance between the maximum density area and the wood surface. Wood hardness was determined according to the Brinell method. Volume-densified pine wood was characterized by considerably lower susceptibility to densification than beech or oak wood. Densified beech wood had the highest mean density 921 ±7 kg/m3, and the highest maximum density 968 ±12 kg/m3. The Brinell hardness of densified beech, oak and pine wood was twice as high as before the densification. The greatest hardness after the densification 78.60 ±10.56 N/mm2 was observed in beech wood.
EN
The paper presents the test results of molding compounds, sand casting molds and their analysis. The subject of testing was compound containing furan resins prepared according to the following recipe: matrix – regenerate 90% + fresh sand – 10%, furanresin – 1.10% by weight, hardener – 0.40% by weight. The impact of adhesive type and its quantity (Quan = 0.90, 1.1 and 1.5%) on the strength indexes of molding compound subject to densification was analyzed. The publication presents the test results: tensile strength Rm, compressive strength Rc and flexural strength Rg, as well as compound permeability as function of its density. The analysis also covers the impact of density level on mold strength and the distribution of density level along the mold height. Based on the test results, it was found that the best method to obtain high strength molds made from compounds with chemical adhesives was to densify it by vibrating the system: match plate – molding flask – compound filling the mold. The effectiveness of this densification method depends on the amplitude and frequency of vibrations.
EN
439L stainless steel composites blended with fifteen micron SiC particles were prepared by uniaxial pressing of raw powders at 100 MPa and conventional sintering at 1350°C for 2 h. Based on the results of X-ray diffraction analysis, dissolution of SiC particles were apparent. The 5 vol% SiC specimen demonstrated maximal densification (91.5%) among prepared specimens (0-10 vol% SiC); the relative density was higher than the specimens in the literature (80-84%) prepared by a similar process but at a higher forming pressure (700 MPa). The stress-strain curve and yield strength were also maximal at the 5 vol% of SiC, indicating that densification is the most important parameter determining the mechanical property. The added SiC particles in this study did not serve as the reinforcement phase for the 439L steel matrix but as a liquid-phase-sintering agent for facilitating densification, which eventually improved the mechanical property of the sintered product.
EN
In order to improve the high-temperature oxidation stability, a study of 434L sintered stainless steel was focused on the effect of addition of metallic oxides to form stable oxide film on the inner particle surface. In this paper, oxidation behavior of 434L compacted parts in accordance with the addition of metallic oxides were discussed with high temperature oxidative reaction, and sintering behavior analysis under 950°C. Oxidation weight gains of 434 L have increased as a form of parabolic laws. The hightemperature oxidation resistance was improved by the mixed addition of amorphous SiO2 and silica up to 2wt.%. The oxidation rate was decreased and kept constant after 60 hours. It was caused by the restraint succeeding oxidation due to the stable oxide formation of Cr2SiO4 phases on the particle surface to prevent densification and inhibition the external diffusion of Cr. High-temperature stability was confirmed by the electrical resistivity maintains the constant value of 1.3×10-2 Ω ·cm when the silica added less than 2w/o to 1w/o A-SiO2 added 434L.
EN
Microwave sintering process was employed to agglomerate ferromanganese alloy powders. The effects of sintering temperature, holding time and particle size composition on the properties and microstructure of sintering products were investigated. The results was shown that increasing sintering temperature or holding time appropriately is beneficial to increase the compressive strength and volume density. SEM and EDAX analysis shows that the liquid phase formed below the melting point in the sintering process, which leads to densification. XRD patterns indicate that the main reaction during microwave sintering is the decarbonization and carburization of iron carbide phase. The experiment demonstrate that the optimum microwave sintering process condition is 1150°C, 10 min and 50% content of the powders with the size of –75 μm.
EN
The effect of additives on the densification behavior and mechanical properties of pure and additive (Zr, B and Mg)-added silica ceramics were investigated for their application to the matrix phase of a silica fiber reinforced silica (SiO2 /SiO2f ) composite. The additives affected the rate of densification and crystallization (or transformation) of the amorphous silica. Among the compositions, pure silica ceramics sintered at 900°C for 1h showed the maximum flexural strength. Based on the results, SiO2 /SiO2f was fabricated by a repeated vacuum-assisted infiltration method followed by the heat treatment at 900°C for 1h. The relative density of the composite was 78.2% with a flexural strength of 22.4 MPa. Fractography revealed that the composite was damaged by strong bonding at the fiber/matrix interface and the fracture of fiber.
EN
This paper presents the results of tests of the densification process of a mixture of plant-type post-harvest tobacco waste and a mixture of post-harvest tobacco waste and a binder in the form of potato pulp. Initial densification tests were carried out on a modernized SS-3 stand, with a working system of the “open densification chamber-densifying piston” type, employing an open chamber with a diameter of 8 mm. During the tests, susceptibility to densification of shredded tobacco waste and a mixture of shredded tobacco waste with potato pulp were assessed, by determining the maximum densifying pressures for the material and the density of the obtained pellets. On the basis of the performed tests, it was concluded that the tested tobacco waste is characterized by a high susceptibility to densification, as indicated by the obtained low values of maximum densifying pressures during its densification. Adding potato pulp to tobacco waste had a positive impact on the mixture's susceptibility to densification and an increase in the quality of pellets. The tested pellets from tobacco waste are a material of high energy qualities.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny roślinnych pozbiorowych odpadów tytoniu oraz mieszaniny pozbiorowych odpadów tytoniu i lepiszcza w postaci wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania przeprowadzono na zmodernizowanym stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm. W trakcie badań określono podatność na zagęszczanie rozdrobnionych odpadów tytoniowych oraz mieszaniny rozdrobnionych odpadów tytoniowych i wycierki ziemniaczanej, poprzez określenie maksymalnych nacisków zagęszczających surowiec oraz gęstości uzyskanego granulatu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane odpady tytoniowe są materiałem charakteryzującym się wysoką podatnością na zagęszczanie, o czym świadczą uzyskane niewielkie wartości maksymalnych nacisków zagęszczających w trakcie jego zagęszczania. Zastosowanie dodatku wycierki ziemniaczanej do odpadów tytoniowych, wpłynęło na polepszenie podatności mieszanki na zagęszczanie oraz poprawę jakości granulatu.
PL
Właściwości wyrobów wytwarzanych metodami metalurgii proszków zależą miedzy innymi od ich porowatości, która może być w pewnym zakresie kontrolowana w kolejnych operacjach technologicznych. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prób ściskania z równoczesnym skręcaniem, które przeprowadzono w celu sprawdzenia wpływu zastosowanych parametrów odkształcania na zmianę porowatości spieków wykonanych z proszku Distaloy AB. Badania wykazały, że główną rolę w procesie zagęszczania spieków w trakcie analizowanego sposobu kształtowania odgrywa zastosowany gniot, natomiast do oceny wpływu zastosowanych parametrów skręcania na porowatość spieków należy przeprowadzić obserwacje mikrostruktury.
EN
Properties of products made by powder metallurgy depend, inter alia, on their porosity that can be, to some extent, controlled in the subsequent technological operations. A series of simultaneous compression and torsion tests has been performed for Distaloy AB sintered samples in order to find out how applied deformation parameters affect the changes in samples porosity. Selected results are presented in the paper. They suggest that applied reduction in height plays the major role in densification of sinters during the analysed deformation method. However, microstructure examinations are necessary to assess an effect of the applied torsion parameters on the sinters porosity.
9
Content available remote Dogęszczanie i doszczelnianie gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej
PL
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji w budynkach istniejących jest zadaniem trudniejszym niż w obiektach nowo wznoszonych. W takich przypadkach zwykle konieczne jest wykonanie iniekcji pozwalającej zlikwidować lub ograniczyć transport kapilarnej wilgoci, ale jest to technologia dość uciążliwa dla użytkowników obiektów. W niektórych przypadkach alternatywą może być iniekcja gruntu wokół budynku jako sposób doszczelnienia ścian szczelinowych przez dogęszczenie gruntu z zewnątrz. Artykuł prezentuje ocenę iniekcji niskociśnieniowej ultradrobnymi materiałami iłowymi jako sposób iniekcji gruntów.
EN
Design and implementation of waterproof insulation in existing buildings is much more difficult task than in the new objects. In those situations, usually it is necessary to perform wall injection allows to eliminate or reduce the transport of capillary moisture, but this is a technology quite annoying for users of objects. In some cases alternative may be the injection of the ground around the building as a way to seal up diaphragm walls by the densification of ground from the outside. The article presents an assessment of low pressure injection of ultrafine clay materials as a way of injecting the ground.
10
Content available Testy peletyzacji odpadowego pyłu antracytowego
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty testów peletyzacji odpadowego pyłu antracytowego z wykorzystaniem trzech rodzajów lepiszczy skrobiowych, przeprowadzone w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Surowcem stosowanym do badań peletyzowania była drobnoziarnista frakcja antracytu pochodząca z jednego z zakładów przemysłowych przetwarzających antracyt. Celem przeprowadzonych testów było określenie możliwości peletyzowania odpadowego pyłu antracytowego oraz określenie wpływu udziału stosowanego lepiszcza na parametry fizyko-mechaniczne wytworzonych peletów. Stwierdzono że aplikacja 2,5% lepiszcza skrobiowego umożliwia uzyskanie peletów o zadowalającej wytrzymałości mechanicznej.
EN
The results of pelletization tests of waste anthracite dust with three types of starch binder, which were performed at the Institute for Chemical Processing of Coal have been presented. The raw material used in pelletization tests was fine-grained anthracite fraction derived from one of the industrial plants processing anthracite. The aim of the research was to determine the possibilities of waste anthracite dust use in terms of its pelletization and determination of the influence of the binder amount on the physico-chemical properties of the obtained pellets. It was stated out that the application of 2.5% starch binder allows obtaining pellets with adequate mechanical strength.
EN
The article presents tests of the influence of the density of the mass flux of the densified material (5.29, 6.80, and 8.31 kg/m2•s) and the influence of the rotational speed of the matrix (280, 330, and 380 r•min-1) on the power consumption of the pellet mill and the quality of obtained pellets. The tests were carried out on a SS-2 stand with a working system of a pellet mill with a rotating matrix. On the basis of performed tests it was concluded that an increase in density of the mass flux of densified material and an increase in rotational speed of the matrix cause an increase in power consumption of the device and a reduction of the density and kinetic durability of obtained pellets.
PL
W artykule opisano badania wpływu gęstości strumienia masy zagęszczanego surowca (5,29 6,80 i 8,31 kg/m2•s) oraz wpływ prędkości obrotowej matrycy (280, 330 i 380 obr•min-1) na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz jakość otrzymanego granulatu. Badania przeprowadzono na stanowisku SS-2 z układem roboczym granulatora z pierścieniowa obrotowa matryca. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, że zwiększenie gęstości strumienia masy zagęszczanego materiału oraz zwiększenie prędkości obrotowej matrycy powoduje wzrost zapotrzebowania urządzenia na moc oraz spadek gęstości i wytrzymałości kinetycznej otrzymanego granulatu.
EN
The article presents tests of influence of speed of densification piston (50, 100, 150 mm/min) and size of densified particle (1, 1.5, and 2 mm) on the values of maximum densifying pressures and the density of pellets obtained from a mixture of shredded oat bran with a 20% addition of potato pulp. The tests were performed in an “open densification chamber - densification piston” working system, at a process temperature of 70oC, with the use of a matrix with diameter of 8 mm and length of 47 mm. Increase in speed of progression of the densification piston has an influence on a slight increase in maximum densifying pressures and a slight increase in pellets density, whereas increasing the diameter of particles of densified mixture causes a reduction of both the densifying pressures and pellets density.
PL
W artykule omówiono badania wpływu prędkości tłoka zagęszczającego (50, 100, 150 mm/min) oraz wielkości zagęszczanej cząstki (1, 1,5 oraz 2 mm) na wartości maksymalnych nacisków zagęszczających oraz gęstość granulatu uzyskanego z mieszaniny rozdrobnionych otrębów owsianych z 20% dodatkiem wycierki ziemniaczanej. Badania przeprowadzono w układzie roboczym „otwarta komora zagęszczania- tłok zagęszczający”, przy temperaturze procesu 70oC, wykorzystując matryce o średnicy 8 mm i długość 47 mm. Zwiększenie prędkości przesuwu tłoka zagęszczającego wpływa na nieznaczny wzrost maksymalnych nacisków zagęszczających i nieznaczny wzrost gęstości granulatu, natomiast zwiększenie średnicy cząstek zagęszczanej mieszanki powoduje spadek zarówno nacisków zagęszczających jak i gęstości granulatu.
EN
Sintered samples of Ti added TiO2 nanopowders were fabricated by combined application of magnetic pulsed compaction (MPC) and sintering. The effect of Ti nano powder on density, shrinkage and hardness of the samples were investigated as part of the study. The optimum processing conditions were found to be around 0.5 GPa MPC pressure and 1450°C sintering temperature, illustrating maximum density, hardness and minimum shrinkage. High pressure compaction using MPC was found to enhance density with increasing MPC pressure up to 0.9 GPa, and significantly reduce the total shrinkage (about 16% in this case) in the sintered bulks compared to other general processes (about 18%). While sintered samples blended with micro Ti showed presence of microstructural cracks, the samples with 1-2% nano Ti had less or no cracks on them. Overall, the inclusion of nano Ti indicated improvement in mechanical properties of TiO2 nanopowders sintered preforms as opposed to micro Ti-added TiO2.
14
EN
This paper presents an overview of the selective laser sintering (SLS) process of various materials. The influence of distinct scanning patterns and SLS process input parameters (e.g.: scanning rate, laser power, hatching distance) on the sintered materials’ physical and technological properties was investigated. The classifications of SLS processes and scanning patterns were also presented. The literature survey revealed that sintered materials’ density, shrinkage and dimensional accuracy are significantly affected by the scanning strategy, as well as selection of hatching distance and line energy. The research results presented in this work can be also applied to the appropriate selection of the SLS process strategy, enabling the improvement of sintered materials’ physical and technological properties.
PL
W pracy dokonano przeglądu literaturowego, dotyczącego technologii selektywnego spiekania laserowego. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu strategii oraz parametrów wejściowych procesu (np.: prędkości wiązki lasera, mocy lasera, odległości pomiędzy ścieżkami wiązki) na właściwości fizyczne i technologiczne otrzymanych spieków. Dokonano również klasyfikacji procesów SLS i niezbędnych do ich realizacji strategii. Przegląd literatury ukazał, że gęstość, skurcz oraz dokładność geometryczna spieków w istotnym stopniu zależą od doboru strategii, odległości pomiędzy ścieżkami wiązki lasera i energii liniowej. Wyniki badań zaprezentowane w pracy mogą również stanowić punkt wyjścia do dalszych badań, dotyczących poprawy właściwości fizycznych i technologicznych wytwarzanych spieków.
15
Content available remote Microstructure evolution in warm forged sintered ultrahigh carbon steel
EN
Fe–1.4C–0.65Si–0.85Mo ultrahigh carbon steel was liquid phase sintered in 10%H2–90%N2 at 1300 °C from Höganas Astaloy 85 Mo HP base iron, fine graphite and silicon carbide powders mixed with polypropylene glycol. The microstructure then comprised fine pearlite and grain boundary cementite networks and the density increased from ∼6.8 g cm−3 to ∼7.7 g cm−3. A group of specimens then underwent austenitisation, isothermal quenching/autotempering at M(10%) temperature, followed by cooling to room temperature. This produced a crack-free martensitic microstructure, which transformed to ferrite plus fine spheroidised carbides by annealing for 3 h at 750 °C. To attain full density and well-distributed submicron carbides, these specimens were warm forged at 700–750 °C. To ascertain if some processing steps can be discarded, as-sintered and quenched samples were similarly thermo-mechanically processed. The required stresses and resultant microstructures depended on temperature and strain rate, with optimum microstructure, for Bähr processing at 775 °C of quenched material, fully comparable with that of prior spheroidised specimens. Microstructures and hardness values are presented for all processing routes.
EN
Fe-0.85Mo-0.6Si-1.4C ultrahigh carbon steel was liquid phase sintered to near-full density at 1300 °C, the temperature chosen as a result of generating a Thermo-Calc theoretical phase diagram. Major modifications in the mixing and sintering cycle steps of conventional powder metallurgy processing were required to attain near-full density. The sintered brittle microstructure comprised fine pearlite and grain boundary cementite networks. In order to obtain a strong, ductile spheroidised microstructure, several subseąuent routes were investigated. The conventional heat treatment involved austenitisation, ąuenching and spheroidisation at 750 °C for 3 h, which resulted in a density of ~7.2 g cc-1, grain size of ~30 pm and aferrite plus submicrometre carbide structure. Further densification and microstructural refinement were obtained by subsequent closed die forging. To discover whether the number of processing steps could be reduced, thermomechanical processing on Gleeble and Bahr machines was carried out on as-sintered and quenched specimens. Compression at 750 and 775 °C to ~0.7 natural strain, of assintered material produced a banded structure of pearlite, ferrite and cementite, free of grain boundary carbides. Only processing at 700-775 °C of either quenched or of already spheroidised specimens, how-ever, resulted in full densification and spheroidised structures, finer in the case of the latter treatment. Hardness ranged from 765, quenched state, through 312, sintered, to 205-289 HV10, spheroidised. Mechanical properties of the spheroidised specimens were: yield strengths up to 410 MPa, fracture strengths up to 950 MPa and strains up to 16 %. For a spheroidised and Gleeble 700 °C processed disc tested in diametral compression, the yield stress increased to 769 MPa and the transverse diametral extension was 23 %.
PL
Spiekanie z udziałem fazy ciekłej w temperaturze 1300 °C wysokowęglowej stali Fe-0,85Mo-0,6Si-l,4C prowadzi do uzyskania gęstości zbliżonej do gęstości teoretycznej (stan 1). Krucha mikrostruktura zawiera wtedy drobny perlit z siatką cementytu na granicach ziaren. Dodatkowo próbki austenityzowano i hartowano (stan 2), a następnie sferoidyzowano (stan 3) lub odkształcano na ciepło w temperaturze 700-775 °C (stan 4), lub sferoidyzowano i odkształcano na ciepło (stan 5). Odkształcanie przeprowadzono na symulatorze Gleeble, plastometrze Bahr i prasie kuźniczej. Naprężenia podczas odkształcania z prędkością 0,001 do 1 s'1 zawierały się w przedziale 130-460 MPa. Odkształcanie w temperaturze 700-775 °C, zarówno hartowanych jak i sferoidyzowanych próbek, powoduje pełne dogęszczenie materiału i uzyskanie sferoidalnej mikrostruktury, o drobniejszym ziarnie w poprzednio sferoidyzowanych próbkach. Ściskanie w temperaturze 750 i 775 °C spiekanego materiału powoduje powstanie pasmowej mikrostruktury, bez węglików na granicach ziarn, złożonej z perlitu, ferrytu i cementytu. Twardość próbek zmienia się od wartości 765 dla próbek hartowanych, 312 dla próbek spiekanych do 205+289 HV10 dla mikrostruktury sferoidalnej. Mechaniczne własności dla próbek ze sferoidalną mikrostrukturą są: granica plastyczności — do 410 MPa, wytrzymałość na rozciąganie — do 950 MPa i wydłużenie — do 16 %.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wysokości komory zagęszczania oraz temperatury procesu na wartości nacisków wywieranych przez zagęszczany materiał na ściankę otwartej komory zagęszczania. Do badań wykorzystano mieszankę paszową pełnoporcjową DK-Finiszer o wilgotności 16%. Badania procesu zagęszczania przeprowadzono na stanowisku badawczym SS-3, wyposażonym w specjalną komorę zagęszczania, która pozwoliła na wyznaczenie wartości nacisków bocznych (promieniowych) na różnej wysokości od wyjścia z komory zagęszczania, a także wpływu temperatury procesu na wartości nacisków bocznych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że wraz ze zbliżaniem się do dna matrycy w trakcie zagęszczania następuje spadek nacisków bocznych oddziałujących na ścianki komory zagęszczania, a zwiększenie temperatury procesu od 20 do 90oC powoduje spadek wartości nacisków bocznych na różnych wysokościach matrycy.
EN
The paper presents the results of the research on the influence of the densification chamber height and the temperature of the process on the value of the pressures exerted by the thickened material on the wall of the opened densification chamber. The fodder mixture DK-Finiszer of 16 % moisture was used in the research. The research on the densification process was conducted on the research stand SS-3, equipped in the special densification chamber which allowed determination of the value of the side thrust at the various height from the exit of the densification chamber as well as the influence of the process temperature on the value of side thrusts. Due to the obtained research results it was possible to conclude that along with the approaching to the bottom of the matrix during the densification process the decrease of side thrusts influencing the side wall of the densification chamber from 20 to 90 oC at various heights of the matrix occurs.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wysokości komory zagęszczania oraz temperatury procesu na wartości nacisków wywieranych przez zagęszczany materiał na ściankę zamkniętej komory zagęszczania. Do badań wykorzystano mieszankę paszową pełnoporcjową DK-Finiszer o wilgotności 16%. Badania procesu zagęszczania przeprowadzono na stanowisku badawczym SS-3, wyposażonym w specjalną komorę zagęszczania, która pozwoliła na wyznaczenie wartości nacisków bocznych (promieniowych) na różnej wysokości od dna komory zagęszczania, a także wpływu temperatury procesu na ich wartości.
EN
The paper presents the results of the investigations of the influence of the height of the closed densification chamber and temperature of process on the value of the pressures exerted by the densifing material on the wall of the closed densification chamber. The fodder mixture DK-Finiszer about moisture 16% was used to investigations. The investigations of the densification process were conducted on the investigative stand SS-3, equipped in the special densification chamber which allowed to qualification of the value of radial pressures on the various height from exit of the bottom of densification chamber, and also the influence of the temperature of process on their value.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.