Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 540

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
EN
This article presents a modified incremental model describing pre-failure deformations of granular soils under classical triaxial conditions. The original shape of equations has been proposed by Sawicki and Świdziński [40, 41]. A new form of equations that are consistent with the proposed definitions of deviatoric loading and unloading is suggested. Triaxial tests necessary for calibrating the proposed model have been performed. The modified model is used to simulate the deformations and stability of sand for every pre-failure loading path and makes it possible to describe the behaviour of granular soil under both drained and undrained conditions. A comparison of experimental and numerical results is presented. All investigations were performed in a classical tri-axial apparatus.
PL
Zarówno podczas eksploatacji samolotów i śmigłowców, jak również w badaniach elementów innych struktur cienkościennych obserwuje się wiele interesujących zjawisk zachodzących w połączeniach nitowych, jak na przykład odkształcenia plastyczne, fretting itp., które wpływają ujemnie na trwałość połączenia, powodując inicjację pękania pokrycia. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wizualizacji pól naprężeń metodami analizy MES oraz optycznymi połączeń nitowanych oraz wskazano na możliwość wykorzystywania tego rodzaju metod w badaniach odkształceń występujących w tych połączeniach.
EN
During the exploitation of aircraft and helicopters, as well as in the study of elements of other thin-walled structures, many interesting phenomena are observed in riveted joints, such as plastic deformations, fretting, etc., which negatively affect the durability of the joint, causing the initiation of cracking of the covering. The paper presents the results of research concerning the visualization of stress fields by FEM analysis methods and optical methods of riveted joints and indicates the possibility of using such methods in studies of deformation occurring in such type of joints.
PL
W niniejszym artykule poruszono problemy związane z bezpieczeństwem projektowania tymczasowych hal namiotowych wynikających ze specyfiki ich projektowania oraz eksploatacji. Przeprowadzono studium przypadku zastosowania płatwi o profilu rury okrągłej cienkościennej. Pokazano, jak znaczący wpływ na nośność mogą mieć przeróbki niezgodne z wolą projektanta takiego elementu.
EN
This article deals with problems related to the safety of designing temporary tent halls arising from the specifics of their design and exploitation. A case study was carried out of the use of a thin-walled round purlin. It has been shown how significant impact on the load-bearing capacity can have modifications incompatible with the will of the designer of such an element.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
EN
The paper deals with the study of the deformation, strength, and reservoir properties of rocks under various stress conditions, typical of great depths. The effect of all-round compression causes a change in the elastic, plastic, and strength characteristics of rocks. Some features of fracture formation and development in inhomogeneous solids under tension and compression were determined. The irreversible deformation mechanism of rocks under an uneven volume stress was considered. The irreversible deformation of rocks combines two types of deformation–intergranular slip, which produces the development of micro-fracturing, and intracrystalline slip, which mainly develops only at high pressure. The typical types of rock damage for uneven triaxial compression (transcrystalline and intercrystalline damage) were investigated. The phenomenon of loosening and increasing the volume as a result of irreversible deformations is mainly caused by the simultaneous formation of intergranular micro-cracks and micro-shifts along grain boundaries. As a result of these micro-dislocation combinations, macroscopic shift planes are formed, followed by irreversible deformation. On the surfaces of deformed samples, slip lines often appear; these are the traces of these macroscopic shift planes. Rock samples deformed due to high pressure are presented. The slip plane traces are clearly visible on the samples’ surfaces. It has been stated that under conditions typical of 8–10 km depths, irreversible deformation occurs with decompaction of their structure, increasing the coefficients of porosity and permeability. The effect of rocks deconsolidation caused by stress can be so significant, that in some cases may even increase the volume of voids by 1.5–2 times. The processes of dissolution and leaching of chemically unstable elements are of great importance in determining the filtration capacity and reservoir properties of deep-lying rocks, affected by irreversible deformation changes. Different dependences of volume growth, decompaction intensity coefficient, and permeability coefficient on the overall compression under uneven triaxial stress–which was based on the data of sandstone and marble–have been illustrated. The volume growth is quantitatively determined with the help of the decompaction intensity coefficient, and it is correlated with the collector and filtration capacity of rocks.
PL
Artykuł dotyczy badań odkształcenia, wytrzymałości oraz właściwości zbiornikowych skał w różnych warunkach naprężenia typowych dla znacznych głębokości. Wpływ ściskania obwodowego powoduje zmianę właściwości sprężystych, plastycznych i wytrzymałościowych skał. Określono niektóre cechy tworzenia i rozwoju pęknięć w niejednorodnych ciałach stałych pod wpływem rozciągania i ściskania. Rozważano mechanizm nieodwracalnego odkształcenia skał pod wpływem niejednolitego naprężenia objętościowego. Nieodwracalne odkształcenie skał łączy dwa rodzaje odkształcenia: poślizg międzyziarnowy, powodujący rozwój mikropękania, oraz poślizg międzykrystaliczny, który rozwija się tylko przy wysokim ciśnieniu. Badano rodzaje zniszczenia skał typowe dla niejednolitego trójosiowego ściskania (zniszczenie śródkrystaliczne i międzykrystaliczne). Zjawisko rozluźniania i zwiększenia objętości w wyniku odkształceń nieodwracalnych jest powodowane przez jednoczesne tworzenie mikropęknięć międzyziarnowych oraz mikroprzesunięcia wzdłuż granic ziaren. W wyniku tych kombinacji mikrodyslokacji tworzone są makroskopowe płaszczyzny przemieszczenia, a następnie odkształcenie nieodwracalne. Na powierzchni próbek odkształconych często pojawiają się linie poślizgu, które są śladami tych makroskopowych płaszczyzn poślizgu. Zaprezentowano próbki skalne odkształcone z powodu wysokiego ciśnienia. Na powierzchni próbek widoczne są wyraźnie ślady płaszczyzn poślizgu. Stwierdzono, że w warunkach typowych dla głębokości 8–10 km występuje odkształcenie nieodwracalne z rozgęszczeniem ich struktury, zwiększeniem współczynników porowatości i przepuszczalności. Wpływ dekonsolidacji skał powodowany przez naprężenie może być tak istotny, że całkowicie usuwa konsolidację skał, powodowaną przez naprężenia efektywne, a w niektórych przypadkach może zwiększyć objętość pustek nawet 1,5–2 razy. Procesy rozpuszczania i ługowania elementów niestabilnych chemicznie mają duże znaczenie dla określenia zdolności filtracji oraz właściwości zbiornikowych skał zalegających głęboko pod wpływem nieodwracalnych zmian odkształcenia. Zilustrowano różne zależności wzrostu objętości, współczynnika intensywności dekompakcji i współczynnika przepuszczalności od całkowitego ściskania pod wpływem niejednolitego naprężenia trójosiowego, oparte na danych dla piaskowca i marmuru. Wzrost objętości jest ilościowo określony za pomocą współczynnika intensywności dekompakcji i jest skorelowany z właściwościami filtracyjnymi skał.
EN
The development of oil fields at a late stage is characterized by a number of complications that determine the features of the operation of downhole equipment in pumping units. The use of electric-centered pumps in wells with intervals of increased curvature intensity requires a preliminary analysis of the possibility of lowering and operating the equipment at design depths. The aim of research is development of a new approach to evaluation the stress-strain state of pumping equipment, taking into account the features of the inclinometry of the intervals of its location. The analysis of the results of previous studies of the influence of the well profile on the operation of pumping equipment and recommendations for ensuring its performance is carried out. Given the possibility of operating equipment with limited levels of deformation, a mechanism is proposed for evaluation its stress-strain state using software products based on the finite element method. The reliability of the results is confirmed by comparison with those obtained in the course of analytical studies performed according to a previously tested methodology. Application of the proposed approach will allow to assess the level of deformation of individual elements of the equipment installations, taking into account their design features and the results of inclinometry.
EN
One of the main errors in the machining accuracy of machine tools is the displacement through thermal induced deformation. Modern design and construction methods aim to optimize the heat flow in the machine to achieve minimum displacement. To enable a further improvement it is essential to know the displacement state of the complete machine structure. However, most measurement methods that are used to capture the influence of a thermal load only measure the displacement of the TCP or individual axes. This paper presents a methodology to capture the complex spatial displacement condition of a state of the art machine tool in one measuring cycle using a multichannel laser interferometer. It describes the development of the measurement model as well as the measurement setup in the workspace of the machine. With measurements according to the presented procedure, it is possible to uncover weak points in the structure of a machine tool and to derive warm-up and cooling strategies.
9
Content available remote Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego
PL
W artykule omówiono specyfikę polistyrenu z dodatkami atermicznymi oraz zaprezentowano wyniki badań na odkształcanie się styropianu białego i grafitowego.
EN
The paper discusses the specificity of polystyrene with athermal additives and presents the results of tests on the deformation of white and graphite polystyrene foam.
EN
Water is the main source of daily life for everyone and everywhere in the world. Sufficient water distribution depends on the place and design of water tank in certain areas. Water storage tanks are relatively flexible structures and they can tolerate greater settlements than other engineering structures. Deformation of tanks may cause severe damages to tank or even loss of life and injury to people, so monitoring the structural deformation and dynamic response of water tank and its supporting system to the large variety of external loadings has a great importance for maintaining tank safety and economical design of manmade structures. This paper presents an accurate geodetic observations technique to investigate the inclination of an elevated circular water tank and the deformation of its supporting structural system (supporting columns and circular horizontal beams) using reflector-less total station. The studied water tank was designed to deliver water to around 55000 person and has a storage capacity about 750 m3. Due to the studied water tank age, a non-uniform settlement of tank foundation and movement of pumps and electric machines under tank’s body will cause stress and strain for tanks membrane and settlement of sediments. So the studied water tank can tend to experience movement vertically, horizontally or both. Three epochs of observations were done (July 2014, September 2014 and December 2014). The results of the practical measurements, calculations and analysis of the interesting deformation of the studied elevated tanks and its supporting system using least squares theory and computer programs are presented. As a results of monitoring the water storage tank, circular reinforced concrete beams and columns at three monitoring epochs. The body of water storage tank has an inclination to the east direction and the value of inclination is increased with the time.
PL
W artykule omówiono wpływ eksploatacji górniczej na sieć gazową na terenie Górnego Śląska. Przedstawiono metody zabezpieczenia sieci gazowej przed deformacjami oraz metody monitorowania sieci.
EN
The article discusses the influence of mining operations on the gas network in Upper Silesia. Methods of gas network protection against deformations and methods of network monitoring are presented.
EN
The article presents testing of the mechanical properties of SIKA® polymer adhesives of the type PBM, PMM, PM, and PSM in the aspect of an attempt to determine the parameters of the Mooney-Rivlin hyperelastic model. The article contains a literature review on developed models for hyperelastic materials as well as a description of the author’s own results obtained in monaxial tensile and monaxial compression tests conducted on oars and cylindrical samples, respectively. Furthermore, the results of modeling of Mooney-Rivlin hyperelastic model parameters are shown in relation to the value of average parameters for polymers after both a week and a month-and-a-half of ripening.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie skaningu laserowego 3D jako uzupełniającego narzędzia oceny stanu technicznego złożonej stalowej konstrukcji szkieletowej modułu kotłowni elektrowni węglowej. W wyniku znacznego osiadania podłoża wystąpiły uszkodzenia konstrukcji obniżające jej poziom bezpieczeństwa. Do oceny stanu wytężenia i deformacji konstrukcji zastosowano ostatecznie analizę liniowo-sprężystą (LA) oraz analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową (GMNA). Wykonano skaning laserowy 3D obejmujący prawie w całości wszystkie elementy konstrukcyjne występujące w modelu numerycznym. W ten sposób uzyskano informację dotyczącą geometrii oraz rzeczywistego stanu deformacji konstrukcji. W pracy porównano teoretyczny kształt deformacji słupów nośnych kotłowni z kształtem ustalonym na podstawie skaningu laserowego. Wprowadzono miarę zróżnicowania obu kształtów pozwalającą na ocenę stopnia ich zgodności.
EN
The paper presents the use of 3D laser scanning as a complementary tool for quality assessment of the steel skeletal structure of a coal power plant module. As a result of significant soil subsidence, structural damage occurred that reduced its safety level. Linear elastic analysis (LA) as well as geometrically and materially non-linear analysis (GMNA) were used to assess the state of stresses and deformations of the structure. 3D laser scanning was performed covering almost all of the structural elements appearing in the numerical model. In this way, information on the current structure geometry was obtained, which allowed for a series of comparative analyses. The work summarizes the theoretical state of displacements of the columns with the state established by laser scanning. A measure of the dissimilarity of both shapes was introduced to assess the credibility of the analyzed data.
14
Content available Gięcie na zimno dwuteownika HL1100
PL
W artykule opisano badanie w skali naturalnej trójpunktowego zginania na zimno dwuteownika HL1000. Przedstawiono przebieg badania oraz wybrane wyniki odkształceń uzyskane podczas nadawania podniesienia wykonawczego. Podczas badania wykorzystano innowacyjną metodę pomiarów światłowodowych.
EN
The paper presents point cold bending of I-beam HL1100 – full-scale test. The implementation and selected results of deformations during cambering were presented. During The innovative method of measuring by fiber optics were used in research.
EN
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives produced by Sika®. The scope of the tests includes the analysis of strength criteria, tests of polymer adhesion to the timber with a pull-off method, tests of polymer layer shearing between timber elements as well as examination of bending of timber elements joined with polymer. The conclusions indicate the types of these polymers which are recommended for the creation of polymeric joints of timber-polymeric type in timber constructions.
PL
Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu tradycyjnych łączników przez połączenia klejowe. Szczególnie interesujący jest rozwój połączeń na bazie polimerów w zastosowaniu w konstrukcjach drewnianych, który umożliwia eliminację lub znaczne ograniczenie występowania zjawiska koncentracji naprężeń, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej powszechnych połączeń trzpieniowych. Szczególne znaczenie ma eliminacja tego zjawiska w obiektach drewnianych, poddanych oddziaływaniu silnych wiatrów, trzęsień ziemi, czy też dużych gradientów temperaturowych oraz wilgotności. Głównym celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych dla połączeń elementów drewnianych przy wykorzystaniu podatnych klejów polimerowych produkcji Sika®. Zakres badań obejmuje analizę kryteriów wytrzymałościowych, badania przyczepności polimeru do drewna metodą pull-off (na odrywanie), badania ścinania warstwy polimeru pomiędzy elementami drewnianymi oraz badania zginania elementów drewnianych zespolonych polimerem.
EN
High-pressure jet grouting pile is a kind of stratum reinforcement technology developed in recent years. Due to its characteristics of high solid strength, fast construction, low noise, safety and reliability, low cost, controllable reinforcement diameter, strong adaptability to stratum, and good reinforcement effect for soft soil, loose soil and water-rich stratum, high-pressure jet grouting pile technology has been more and more widely used in foundation treatment, water stop, and seepage prevention, tunnel lining and other fields in recent years. As a country with a relatively late development of underground construction engineering, Vietnam has little research on special geotechnical reinforcement technology, especially on special geotechnical reinforcement technology around urban underground construction engineering, especially on its theoretical analysis and practical application. Therefore, this thesis combines the Vietnam Trung Hoa tunnel project as an example, using the theoretical calculation formula and field monitoring measurement comparing the two methods, the high pressure jet grouting pile system research in Vietnam in the underground engineering reinforcement principle and application effect, get to the actual engineering design and construction has a guiding significance to the research, provides the reference for future similar projects. Finally, the application effect of high-pressure jet grouting pile in underground building reinforcement project is evaluated, which proves that high-pressure jet grouting pile has good applicability and economic benefit in underground building reinforcement project in Vietnam.
EN
In the process of plastic bending of thin-walled profiles, there is a significant deformation of the cross-section, which has a very significant impact on the course and effects of the shaping process construction products. In this paper, the experimental, analytical as well as numerical analyses of the box profile bending process enabled to establish the relationships determining the dependence of the cross-sectional form and bending moment on the bending curvature. The following paper discusses pure bending moment and the cross-sectional deformation of 21.5×21.5×1.8 mm and 25×25×2.5 mm square tubes made of the 6060 aluminium alloy. Satisfactory agreement of the experimental results and numerical calculations was obtained for the values of horizontal and vertical wall deflection, as well as for the experimental, calculated and numerical bending moment characteristics.
EN
On a fragment of the rim of a railway wheel removed from service, the volume of the metal with non-metallic inclusions located near the tread surface was investigated. The use of the microhardness measurement technique made it possible to establish the nature of strain hardening of carbon steel near non-metallic inclusions. It showed that with a normal orientation of the plastic flow relative to the inclusion surface, the metal volumes undergo hardening. In proportion to the appearance of a fraction of the tangential component of the deformation near the nonmetallic inclusion, a decrease in the degree of hardening of the metal was observed.
EN
Waste material such as used tires is increasing every year, which poses environmental problems. However, such material has been used in several geotechnical applications as alternative lightweight backfill in highway embankments and/or behind retaining walls, providing environmental, economic and technical benefits. These applications require knowledge of engineering properties of soil-tire rubber mixtures. The present study aims to show the possibility of tire rubber usage in sand by evaluating the shear strength and deformability of sand mixed with granulated rubber, in weight percentages between 0 and 50%. The tire rubber content was found to influence the stress-strain and deformation behavior of the mixtures. The shear strength of sand mixed with 10% or 20% tire rubber was higher than that measured for sand only. However, the trend for TRC = 30–50% was different. Samples with a rubber content of 30-50% exhibited a rapid decrease in the stress ratio compared with that of sand. The major principal strain at maximum stress ratio was found to increase with increasing tire rubber content. However, it was observed that the lateral strains (minor and intermediate principal strains) of samples reduced significantly with the addition of tire rubber to the sand.
20
EN
The article had expounded of calculation project methodology to a device for strain hardening materials, his power element is connected in one design with a pressure pulse generator and a mechanical accumulator which accumulate potential energy and has the form two parallel installed slotted springs. Proposed calculation project methodology allows using simple dependencies to calculate all basic energy, force and geometrical parameters of the device, which was considered in the article.
PL
W artykule wyjaśniono metodologię projektu obliczeniowego do urządzenia do utwardzania odkształceniowego materiałów, jego element mocy jest połączony w jednym projekcie z generatorem impulsu ciśnienia i akumulatorem mechanicznym, który gromadzi energię potencjalną i ma postać dwóch równolegle zainstalowanych sprężyn szczelinowych. Proponowana metodologia obliczeń projektowych pozwala wykorzystać proste zależności do obliczenia wszystkich podstawowych energii, sił i parametrów geometrycznych urządzenia, co zostało uwzględnione w artykule.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.