Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deformacja terenu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki obserwacji stalowej konstrukcji estakady, która od ośmiu lat podlega wpływom eksploatacji górniczej. Lokalne przemieszczenia konstrukcji osiągnęły największe wartości 2,60 m w kierunku pionowym i 0,60 m poprzecznie do osi estakady. Konstrukcja nie wymagała jednak regulacji wysokości słupów, ponieważ nie wystąpiły zbyt duże lokalne zakłócenia ciągłości przemieszczeń podłoża gruntowego. Podano ocenę aktualnego stanu przemieszczeń konstrukcji i sposobu ich kontrolowania. Zalecono również niezbędne dodatkowe zabezpieczenie łożysk na podporach.
EN
The paper presents 8-years observations of the steel trestle bridge structures on the mining area. The extremal local settlements of structure are 2,60 m with 0,60 m horizontal displacements from trestle bridge axis. Setting supports of steel structures was not necessary because ground surface deformation are continuous. Assessment of current state of steel structure displacements and preventive inspection are presented. Necessary additionally safety devices of the supporting bearings are also recommended.
3
Content available remote Prędkość postępu wybierania a wielkość deformacji terenu górniczego
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu prędkości postępu frontu na przebieg deformacji terenu górniczego. Do obliczeń zastosowano program DEFK-Win, oparty na modelu S. Knothego. Przyjęto wartości parametru c na podstawie analiz wyników pomiarów znanych z literatury oraz na podstawie doświadczeń własnych. Analiza wyników obliczeń, przeprowadzona w ramach tego artykułu, potwierdza wpływ prędkości postępu frontu wybierania na prędkość i przyśpieszenie obniżeń terenu górniczego. W artykule wskazano na dalsze kierunki badań, jakie winny być prowadzone w celu zwiększenia jakości prognoz chwilowych wartości wskaźników deformacji.
EN
The article presents an analysis of the impact of the advance rate of mining operations on the course of deformation of the mining area. DEFK-Win program was used for calculations, based on the model by S. Knothe. The values of c parameter were assumed on the base of the analysis of the results of measurements known from the literature and on the basis of the authors’ own experience. Analysis of the results of calculations carried out within the scope of the article, confirms the impact of the face advance rate on the rate and acceleration of subsidence of the mining area. The article advises further directions of the research that should be conducted in order to improve the quality of forecasts of instantaneous values of deformation indices.
PL
W pracy przedstawiono studium przypadku oddziaływania eksploatacji górniczej na budynek w długim przedziale czasu. Na tym przykładzie dokonano analizy sposobów sumowania wartości wskaźników deformacji wywołanych eksploatacją górniczą. Sumowanie obniżeń i nachyleń nie stwarza problemów i poglądy na ten temat wśród inżynierów są zgodne. Kontrowersje budzi natomiast sumowanie odkształceń poziomych. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sumowania odkształceń dla kilku propozycji w tym zakresie, w tym zgodnie z zasadą tzw. relaksacji odkształceń. Otrzymane wyniki obliczeń poddano analizie i przedstawiono stosowne wnioski, w tym mówiące o konieczności podjęcia dyskusji nad sposobem sumowania wartości odkształceń poziomych w długich przedziałach czasu.
EN
The article presents an example of the analysis of the long-term course of dips, inclinations and maximum horizontal deformations. Adding up dips and inclinations for long-term mining does not raise any doubts. The situation is different when horizontal deformations are added. Horizontal deformations can be added for the entire mining range, for 10-year periods, including the so-called relaxations. According to the views of the researchers engaged in this issue, this process of addition can be therefore subject to various rules, leading to discrepant results of calculations which, in addition, belong to different categories of mining areas. This brings specific consequences in the evaluation of the ability of civil structures to transmit mining impact. In accordance with the above, and in the opinion of the authors of this article, the issue of adding up horizontal deformations in long periods is currently relevant and pressing. It is important to determine which method of adding up deformations is the most useful for the purposes of evaluating the ability of civil structures to transmit mining impact.
EN
The research includes geodetic measurements carried out along eight observation lines located in the area of Upper Silesian Coal Basin in order to determine the possible usage of the bimodal method in subsidence prediction. The article contains information about principles of the proposed method, description of observation material and applied software and comparison of calculations results of deformation indicators by the bimodal method (including three parameters: a, tgβ1 and tgβ2) and the classic one (including two parameters: a and tgβ). The article includes initial results in terms of parameters' values determination of the bimodal method on the basis of mining and geological conditions, and it presents an accuracy evaluation of the proposed method.
PL
W pracy przeanalizowano czynniki budowy odpowiednio wiarygodnego modelu środowisko-gleby na podstawie danych z rejonu GOP. Stwierdzono, że pojedyncze klasyfikatory w rzeczywistych warunkach zawodzą jako dostatecznie precyzyjne modele poszukiwanych zależności. Lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie zespołu wyselekcjonowanych, słabych klasyfikatorów. Alternatywą dla tradycyjnego głosowania większościowego jako procesu decyzyjnego wskazania klasy przez zespół, jest procedura związana z interpretacją wektora wskazań jako wejścia do wyspecjalizowanego klasyfikatora decyzyjnego (stacking).
EN
This paper presents an analysis of factors in the development of a reliable environment-soil model on the basis of data from the Upper Silesian Industrial Region. It was stated that individual classifiers fail as a sufficiently precise models for seeking dependences in realtime conditions. The use of selected weak classifier ensembles is a more effective solution. The procedure connected with interpretation of indication vector as the access to the specialized decisive classifier (stacking) is an alternative for the traditional majority voting as a decisive process of indicating the class.
PL
Opinię opracowuje się w oparciu o przegląd map nadkładu i map stropu karbonu, przegląd map pokładowych w zakresie eksploatacji dokonanej i eksploatacji planowanej do podjęcia, przegląd profili otworów wiertniczych i map przekrojów geologicznych. W toku prac gromadzi się również dane dotyczące zarejestrowanej aktywności dyslokacji tektonicznych, w strefach wychodni uskoków geologicznych, a także wyniki pomiarów prowadzonych na terenowych liniach obserwacyjnych. Na podstawie dokumentacji określa się budowę nadkładu i warstw karbonu produktywnego, głębokości zalegania, litografię i stratygrafię pokładów węgla. Wykonuje się analizy map pokładowych w zakresie lokalizacji stwierdzonych robotami górniczymi przebiegów dyslokacji tektonicznych. Określa się lokalizację uskoków w stosunku do dotychczas wybieranych parcel eksploatacyjnych. Na podstawie analizy ww. materiałów przeprowadza się szczegółową ocenę wpływu projektowanej eksploatacji górniczej obiektu. W szczególności na zmianę geometrii obiektu, konieczny do uwzględnienia w projekcie wzrost sił wewnętrznych możliwy wpływ na warunki użytkowania. Dopiero wyniki tego typu analiz dają pełen pogląd na zagrożenia wynikające z możliwości wystąpienia odkształceń konstrukcji, przemieszczeń w łożyskach, czy zagrożeń wynikających z sąsiedztwa wychodni uskoków.
EN
An evaluation is elaborated on the basis of the overburden and roof maps for the carbon, review of strata maps with both finished and planned exploitation, review of borehole profiles and geological cross-section maps. During work, data on the registered tectonic dislocation activity in the area of fault outcrops is collected and the results of measurements taken in the local observation lines obtained. This documentation allows to determine the structure of the overburden and layer of productive carbon, deposition of strata, lithography and stratigraphy of coal beds. Strata map analyses focused on areas of tectonic dislocations found during mining works. The location of faults in relation to exploitation lots mined so far is determined. Basing on the analysis a detailed evaluation of the influence of the planned mining exploitation on an object is performed. Particularly the influence on the object´s geometry change, increase of internal forces and potential impact on service conditions. Only such results give complete image on the hazards resulting from the possibility of occurrence of structure deformation, bearing dislocation or hazards deriving from the neighbouring fault outcrops.
PL
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most", jeden z największych na świecie, usytuowany jest w rejonie oddziaływań górniczych wynikających z intensywnej eksploatacji złoża rudy miedzi w LGOM. W pracy przedstawiono dotychczasowe bezpośrednie wpływy górnicze (deformacje ciągłe terenu) na obiekt oraz wpływy pośrednie (wstrząsy górnicze i wielkoprzestrzenną nieckę obniżeniową). Opisano wyniki prognozy dalszych wpływów w nawiązaniu do projektu sczerpania złoża rudy w nowej koncesji na działalność górniczą w LGOM do 2063 roku.
EN
Mining Waste Disposal Object ‘Zelazny Most’, one of the largest in the world, is located in the area of mining impacts, resulting from the intensive exploitation of copper ore deposits in LGOM. This paper presents current direct mining impacts (continuous deformation of the surface) on the object as well as indirect impacts (shakes and large-mining subsidence trough). Besides, this work describes the results of further impact’s prediction in relation to the ore exhaustion project in the new concession for mining activity in LGOM up to 2063.
PL
W artykule zaprezentowano uwarunkowania i metodę prognozowania kosztów usuwania szkód górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Metoda polega na zastosowaniu analizy porównawczej powstałych i prognozowanych deformacji powierzchni oraz analiz eksperckich do szacowania szkód.
EN
Presented conditions and method of forecasting the costs of disposal of mining damage in underground coal mines. The method involves the use of comparative analysis generated and projected surface deformation and expert analysis to estimate the damage.
PL
W niniejszym artykule pokazano, jak kształtują się wartości błędów parametrów teorii wyznaczanych na podstawie wyników pomiarów niepełnych niecek obniżeniowych. Rozpatrzono dwa przypadki eksploatacji górniczej, powodującej wytworzenie się na powierzchni niepełnej niecki obniżeniowej. Przypadek pierwszy, najczęściej spotykany dotyczy eksploatacji w kształcie pasa (np. pole pojedynczej ściany), natomiast przypadek drugi przedstawia przykład niecki tworzącej się nad polem o kształcie kwadratu. W obydwu przypadkach analizowany jest wpływ rozmiarów pola eksploatacyjnego na wartości błędów, z jakimi wyznaczane są parametry teorii wpływów. Na podstawie rzeczywistych wyników obserwacji pokazano jak można wstępnie oszacować wartości błędów parametrów tgβ, Aobr, a. Analiza pokazuje, że szczególnie duży błąd, rzędu kilkudziesięciu procent, charakteryzuje wartość współczynnika osiadania wyznaczonego z obserwacji obrazujących niepełne niecki obniżeniowe. Wynika stąd, że wartości parametrów określone na podstawie tego typu obserwacji należy traktować z dużą rezerwą, albowiem są one obarczone dużym błędem.
EN
The present article shows the formation of parameter error values of theory determined on the basis of measurements of incomplete subsidence troughs. Two cases of mining exploitation causing the formation of an incomplete subsidence trough were considered. The first case, occurring most frequently, concerns the exploitation in the form of a belt (e. g. panel of an individual longwall), whereas the second case presents an example of a trough arising above the panel in the shape of a square. In both cases the influence of dimensions of the exploitation panel on the value of errors, with which the parameters of the theory of influence are determined, have been analyzed. On the basis of real observation results the way of initial estimation of the values of errors of the parameters tgβ, Aobr, a were presented. The analysis shows that especially a great error, amounting to several dozen per cent, characterizes the value of subsidence coefficient determined from observations illustrating incomplete subsidence troughs. Hence results that the values of parameters determined on the basis of this type of observations should be treated highly cautiously, because they are encumbered with a great error.
11
Content available remote Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK
PL
Obserwowany obecnie rozwój metod i technik pozyskiwania informacji o terenie górniczym stwarza coraz to większe możliwości opisu i prezentacji zachodzących na nim zmian. Jednym z podstawowych problemów występujących w rejonach podziemnej eksploatacji górniczej jest zmiana morfologii powierzchni terenu w wyniku zjawiska jej osiadania. W związku z tym, w przypadku numerycznych modeli terenu opracowanych dla terenów górniczych, zachodzi konieczność dokonywania ich okresowej aktualizacji. W referacie przedstawiono koncepcję wykorzystania pomiarów geodezyjnych, zrealizowanych na zamarkowanych punktach terenowych metodą GPS-RTK oparty na sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS, do celów zaktualizowania NMT, sporządzonego dla terenu górniczego LW „Bogdanka” S.A.
EN
The currently observed development of methods and technologies of gathering information about the mining area creates new possibilities for the description and presentation of changes coming into being in the area. One of the basic problems occurring in underground exploitation regions is the change of morphology of terrain surface as a result of the subsidence phenomenon. Therefore there occurs the necessity to perform periodical updating of numerical terrain models developed for mining areas. The paper presents the concept to apply geodetic surveys realized by means of the GPS-RTK method basing on a network of reference stations ASG-EUPOS aiming at Digital Elevation Model updating, performed for the mining area of the “Bogdanka” SA mine.
PL
Omówiono metodykę wykonywania geodezyjnych pomiarów górniczych deformacji powierzchni terenu z zastosowaniem technologii GPS. Omówiona technika umożliwia wyznaczenie składowych oraz wartości bezwzględnej wektora przemieszczeń z dokładnością do 4 cm. Cykliczne pomiary przemieszczeń wykonane tą metodą pozwalają opisać dynamikę procesu formowania się niecki osiadań.
EN
The paper presents methodology of geodetic measurements of mining induced surface deformation. The application of this technique allowed for measurement of deformation vector components and total displacement vector value with the accuracy up to 4 cm. Periodic measurements carried out with the use of presented method let us to describe surface deformation process dynamics.
13
Content available remote Zastosowania naziemnego skanera laserowego
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania naziemnego skanera laserowego do badania deformacji powierzchni terenu. Omówiono zasadę działania i obszary zastosowań tej technologii. Podano przykłady zastosowania naziemnego skanera laserowego do wykrywania deformacji podłoża. Wyniki pomiarów oraz modele różnicowe z dwóch pomiarów można przedstawiać w obrazie 3D co pozwala na wnikliwą analizę wyników. Rozwój technologii skaningu laserowego daje nadzieję na lepszą analizę deformacji podłoża.
EN
The paper summarises methods of applying ground based laser scanners to study deformations of ground surface. Principle of operation and area of application for this technology were characterised. Examples how results of measure and differential models can be shown in 3D maps. The ongoing development of scanning technology allows to have hope for an even better results from ground deformations analysis in the future.
14
Content available remote Numerical analysis of strengthened masonry structures due to subsoil deformation
EN
The paper presents the numerical analysis of a masonry building subject to the influence of ground deformation. Numerical analysis was carried out by elastic-plastic material model. The shape of the boundary surface was adopted from three parameter Willam-Warnke criterion. The calibration of the boundary surface shape has been carried out in the course of laboratory tests of masonry samples subjected to compression and shear loading. The numerical analyses were carried out by the heterogeneous as well as the homogeneous materials model. The results of the buildings numerical analysis were compared with a real building and gave satisfactory compatibility. Use of structure strengthening resulted in reduction of the elements effort level. However, it was not fully possible to avoid damage due to only partial structure strengthening. Some quantitative differences in the results between analytical model and the real structure, which was caused by difficulties in defining the parameters of an existing material of masonry have also be noted.
PL
Artykuł przedstawia analizę numeryczną murowanego budynku mieszkalnego poddanego wpływom deformacji terenu. W analizie numerycznej wykorzystano sprężysto-plastyczny model materiałowy. Kształt powierzchni granicznej została zaadaptowana z trójparametrowego kryterium Willam-Warnke. Kalibracja kształtu powierzchni granicznej została przeprowadzona na podstawie testów laboratoryjnych próbek murowych poddanych obciążeniom ściskającym i ścinającym. Obliczenia prowadzone były dla heterogenicznego, jak i homogenicznego modelu materiałowego. Wyniki analizy numerycznej obiektu zostały porównane z budynkiem rzeczywistym i dały satysfakcjonującą zgodność. Użycie elementów wzmacniających spowodowało obniżenie poziomu wytężenia elementów. Nie udało się jednak całkowicie uniknąć uszkodzeń budynku ze względu na częściowe wzmocnienia. Zostały również zauważone ilościowe różnice naprężeń pomiędzy rezultatami analizy numerycznej, a rzeczywistą konstrukcją, co było spowodowane trudnościami w zdefiniowaniu parametrów materiałowych istniejącego muru budynku.
15
PL
W artykule przedstawiono koncepcję bazy danych przestrzennych umożliwiającą zwiększenie efektywności i wiarygodności badań deformacji powierzchni terenów górniczych na przykładzie kopalni PIAST. Badania deformacji terenów górniczych wiążą się z gromadzeniem i opracowywaniem różnorodnych zbiorów danych, z których większość posiada odniesienie przestrzenne. Celem artykułu jest konstrukcja systemu informacji przestrzennej z wykorzystaniem miernika syntetycznego, opartego na najważniejszych zmiennych charakteryzujących badania deformacji powierzchni na terenach górniczych. Aby zbudować miernik syntetyczny, surowe dane poddawane były unitaryzacji oraz przekształceniu w stymulanty (w przypadku zmiennych będących destymulantami). Wszystkim zmiennym zostały przyporządkowane wagi w celu uwzględnienia ich różnych znaczeń w ocenie deformacji powierzchni. Ostatecznie otrzymuje się klasyfikację obszarów KWK PIAST, w którym każdemu obszarowi kopalni przyporządkowano wartość miernika syntetycznego z przedziału od 0 do I. Im wyższa wartość miernika, tym lepsza pozycja oceny deformacji powierzchni dla danego obszaru.
EN
There was presented the concept of the spatial database which enables to increase the efficiency and reliability of research on surface deformations of the mining areas on the example of the PIAST coalmine. The research on the deformation of the mining areas is connected with obtaining and developing various sets of data, and most of it is of the spatial character. The aim of the article is to develop the system of spatial information with the application of the synthetic measure based on the most important variables which characterize the research on the surface deformation of the mining areas. In order to develop the synthetic measure the rough data underwent unitarisation and in case of variable which are destimulants they were transformed into stimulants. To all the variables there were assigned the weights in order to take into account their different meaning in the surface deformation assessment. Finally, the areas classification of the PIAST coalmine is obtained and to each area of the coalmine is assigned the value of the synthetic measure from the range form 0 to 1. The higher the measure value is, the better assessment of surface deformation for the given area.
PL
W treści artykułu podjęto próbę opisu przebiegu deformacji powierzchni terenu obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w latach 1967-2008. Stan deformacji został opisany modelami quasi-kinematycznymi przemieszczeń punktów reprezentujących badany obszar. Przeprowadzono rozważania dotyczące możliwości wykorzystania algorytmu kontrpropagacji do oszacowania przemieszczeń wybranych punktów, dla których przyjęto założenie, że w trakcie prowadzonych badań punkty zostały uszkodzone bądź zniszczone. Procedury numeryczne estymacji parametrów modeli przemieszczeń realizowano za pomocą tradycyjnych metod optymalizacji i sieci neuronowych.
EN
In the article attempts to describe the course of the surface area defined Legnica- Głogów Copper District in the years 1967-2008. State of deformation has been described models of quasi-inematic displacements of points representing the test area. Conducted deliberations concerning the possible use of an algorithm counterpropagation to estimate the displacement selected points for which it is assumed that in the course of the research centers have been damaged or destroyed. Procedures for numerical estimation of displacement parameters the models were made using traditional optimization methods and neural networks.
PL
Dokładność prognozowania deformacji terenu górniczego wskutek podziemnej eksploatacji górniczej zależy w dużej mierze od prawidłowego doboru wartości parametrów teorii wpływów przyjmowanych do obliczeń. Parametry te wyznaczane są w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych poprzez dopasowanie profilu teoretycznego do profilu obserwowanego. W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu liczby punktów pomiarowych, głębokości eksploatacji oraz wartości błędu średniego charakteryzującego dopasowanie profilu teoretycznego do wyników pomiarów na błąd wyznaczenia wartości parametrów teorii prognozowania wpływów.
EN
The accuracy of forecasting deformations of a mining area resulting from underground mining depends to a considerable extent on the appropriate choice of the impacts theory parameters assumed for calculations. These parameters are determined based on the results of geodetic measurements by matching the theoretical profile and the profile being observed. The article provides a discussion on the results of an analysis of an influence of the measurement points number, depth of mining and the average error value characterising the matching between the theoretical profile and the measurement results on the error in determination of the impacts forecasting theory parameters.
PL
Przedstawiono zagadnienie związane z deformacjami górotworu i powierzchni terenu jako problematyki dotyczącej budownictwa na terenach górniczych. Omówiono zagadnienie dotyczące zwiększenia adekwatności aproksymacji przemieszczeń pionowych niecki obniżeniowej funkcją zadanego modelu na przykładzie proponowanej metody określania sztywności górotworu w ujęciu empirycznym. Wykorzystano analizę danych przemieszczeń pionowych w przekroju niecki obniżeniowej z uwzględnieniem analogii do rozwiązania zagadnienia ugięcia belki sprężystej na podłożu sprężystym według hipotezy E. Winklera. Wykazano, że uwzględnienie zaproponowanego przemieszczenia w rozważanych równaniach może być ich uogólnieniem.
DE
Dargestellt wurde das Problem der Deformation des oberliegenden Gestein und Oberfläche des Terrains als die Bauwesensfragen auf den bergmännischen Gebieten. Dargestellt wurde ein Problem betreff der Vergrösserung der Übereinstimmung der Approximation von vertikalen Verlagern der Senkungsmulde auf dem Beispiel der Methode der Bestimmung von Steifheit oberliegenden Gesteins in empirischen Fassung. Es wurde eine Datenanalyse der vertikalen Verlagern in dem Querschnitt der Senkungsmulde mit der Berücksichtigung von einer Analogie in der Lösung des Problems der Beugung einer elastischen Balken auf elastischem Grund nach der Hypothese von der E. Winkler, gebraucht. Es wurde aufgewiesen, dass die Berücksichtigung vorgeschlagenen Verlagerung in erwogenen Gleichungen eine Verallgemeinerung sein könnte.
EN
This is an analysis of the influence of the changes in the overburden rigidity on the alteration of the radius of the main influence range and the changes of the main influence range angle in a rock mass as parameters of the theory of forecasting the influence of mining on the surface and rock mass. The results obtained justify the view that in order to forecast the value of the terrain and rock mass distortion index, computational models that encompass the relations resulting from the mechanical properties of rocks such as uniaxial compressive strength Rc can be applied.
PL
Przedstawiono analizę wpływu zmian sztywności warstw nadkładu na zmiany promienia zasięgu wpływów głównych oraz na zmiany kąta zasięgu wpływów głównych w górotworze jako parametrów teorii prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór. Otrzymane wyniki uzasadniają pogląd, że w celu prognozowania wartości wskaźników deformacji terenu i górotworu można zalecać modele obliczeniowe, które ujmują związki wynikające z mechanicznych własności skał, jak na przykład wytrzymałość doraźna na jednoosiowe ściskanie Rc.
PL
W artykule przedstawiono genezę i ewolucję kierunku naukowo-technicznego, jakim jest ochrona terenów górniczych (OTG). Jest to kierunek, który powstał jeszcze przed ukonstytuowaniem się ochrony środowiska (OŚ) jako dziedziny wiedzy obejmującej całokształt problematyki wpływu człowieka na środowisko.
EN
This article discusses the origin and evolution of scientific and technical direction that is mining area preservation. It's the direction which developed before ever the field of environmental protection constituted as the direction of knowledge including totality of the issues of man environmental impact.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.