Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deflokulant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania reologiczne mas ceramicznych służących do otrzymywania propantów
PL
Celem badań było opracowanie mas lejnych z surowców głównie pochodzenia krajowego do otrzymania propantów ceramicznych metodą suszenia rozpyłowego. Sporządzono masy lejne z kaolinu, gliny, boksytu oraz mieszanki tych surowców z 5 i 10% wag. dodatkiem popiołu pochodzącego ze spalania węgla brunatnego. Przygotowane masy lejne poddawano badaniom reologicznym. Zastosowano cztery deflokulanty, które wprowadzono w ilości 0,25% wag. w stosunku do fazy stałej.
EN
The aim of the research was to develop mixtures from domestic raw materials which are used for ceramic proppants generation by the method of spray drying The subject of the study were slurries prepared with kaolin, clay, bauxite and mixtures of these materials with 5 and 10% wt. addition of ash from the combustion of brown coal. Prepared slurries were tested for their rheology. Deflocculants were four organic compounds in amount of 0.25% by weight relative to the solid phase.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości mieszanek służących do otrzymywania materiałów mogących znaleźć zastosowanie jako proppanty w procesie hydraulicznego szczelinowania złoża przy wydobyciu gazu łupkowego. Zbadano masy lejne o jednakowej ilości fazy stałej - 50% wag. w mieszaninie wodnej - i o jednakowym składzie fazy stałej, zawierającej kaolin, gliny oraz boksyt. Przy sporządzaniu mas zastosowano 3 rodzaje różnych deflokulantów w ilości 0,25% wag. w stosunku do fazy stałej. W badaniach określono skład jakościowy surowców użytych do sporządzenia mas lejnych, wykorzystując metody XRD i XRF, oraz wyznaczono skład granulometryczny. Następnie wykonano pomiary lepkości dynamicznej mas przy użyciu reometru z układem cylindrów współosiowych, lepkości względnej metodą kubka wypływowego oraz gęstości mas i ich pH. W wyniku przeprowadzonych badań określono wpływ dodatku upłynniaczy na właściwości mas lejnych. Stwierdzono, że rodzaj zastosowanego deflokulantu ma istotny wpływ na własności otrzymywanych mas lejnych, które mogą być użyteczne w procesie formowania proppantów.
EN
The purpose of this study was to investigate the rheological properties of ceramic slurries assigned for the preparation of ceramic proppants used in the process of hydraulic fracturing in shale gas extraction deposits. The slurries contained 50 wt% of solid phase (kaolin, clay, bauxite or a mixture of them) in water. Three kinds of different deflocculants: ammonium poly(acrylate), isodecyl benzoate, sodium poly(acrylate) were used in an amount of 0.25 wt% in relation to the solid phase. The study identified by XRD and XRF the qualitative composition of the raw materials used to produce the slurries, and the size distribution was determined by using a particle size analyzer. Standard industrial parameters of slurries were examined, comprising dynamic viscosity, kinematic viscosity, density and pH. The studies indicated the effect of deflocculants on the properties of slurries. It has been found that the nature of the deflocculant has a significant impact on the properties of the obtained slurries which may be useful in the formation of ceramic proppants.
EN
Purpose: The aim of the paper is to present the properties of ceramic slurries based on Polish raw material – white clay. Design/methodology/approach: Test simulations were performed using mechanical mixer with rotation speed of 300 rpm. To characterize white clay microstructure SEM Hitachi SU-70 was used. For better investigation of white clay Zeta potential and grain size were done. Findings: As a result of conducted rheological properties of new slurries based on Polish raw material exhibits stable properties in time and meet standard industrial requirements. Ceramic slurries have very promising properties and it is possible to applicate them to ceramic proppants fabrication in spray dryer. Research limitations/implications: The main limitation is lack of possibilities to modification the rheological properties using additional chemical binders. Polish industry requires to use water as a main binder and max few wt.% of deflocculant additives. This limitation affect on the solid concentration of ceramic slurries and presented slurries had only 45 wt.%. The presented results of experimental studies will be used for developing a parameters of proppants fabrication details. Practical implications: Presented investigations are the part of a new ceramic slurries fabrication which are intended to consist in future with three Polish raw materials as a mix of white clay, bauxite and kaolin. Originality/value: This is one of first research to produce ceramic proppants using slurries, spray dryer and Polish raw materials. In future to take care of ecology, environment and modification properties of ceramic slurries Polish ashes from waste industry production will be added.
4
Content available remote Improved additives for high purity low cement castable systems
EN
Many types of organic molecules that are used as deflocculants in refractory castables are derivates from developments for the building industry with either Portland cement or mixed binder systems consisting, e.g., of Portland cement, Calcium Aluminate cement and Calcium Sulphate. Only few products have been developed which fit specifically to pure Calcium Aluminate cements. Two new Polycarboxylate Ethers, PeraminŽ AL200 and PeraminŽ AL300 will be presented in this paper which are molecules tailor-made to deflocculate high purity alumina / alumina spinel castables. PeraminŽ AL defl occulants provide the desired placing properties of these castable systems. Mixing water can be reduced to a minimum to provide castables with an excellent self-fl owing and vibratable consistency. The rapid wet-out during mixing, predictable and sustained fl ow during placing, and effective de-airing during consolidation will be demonstrated. In addition, by using these additives either singly or in combination, depending on the ambient conditions, it is possible to achieve the required hardening profi le without the addition of classical accelerators. PeraminŽ AL additives tailor-made for refractory castables that contain high quality 70 %. Calcium Aluminate cements like SecarŽ 71 and SecarŽ 712 bring improved quality to the installed castable, and ultimately, improve the in-situ performance of the final lining.
PL
Wiele rodzajów cząsteczek organicznych, które wykorzystywane są jako defl okulanty w betonach ogniotrwałych, pochodzi z opracowań dla przemysłu budowlanego na bazie cementu portlandzkiego albo mieszanych systemów spoiwa składających się np. z cementu portlandzkiego, cementu wapniowo-glinowego i siarczanu wapniowego. Opracowano niewiele produktów, które są dostosowane specjalnie do czystych cementów glinowo-wapniowych. W niniejszej pracy zostaną przedstawione dwa nowe etery polikarboksylowe, PeraminŽ AL200 i PeraminŽ AL300, dostosowane do deflokulacji wysokiej czystości betonów glinowo-spinelowych. Defl okulanty PeraminŽ AL zapewniają pożądane własności instalowania tych systemów betonów. Wodę zarobową można ograniczyć do minimum w celu zapewnienia betonom doskonałej samolejności i konsystencji w procesie wibrowania. Pokazane zostanie szybkie nawilżanie betonu w trakcie mieszania, przewidywalny i zrównoważony przepływ w trakcie instalacji oraz efektywne odpowietrzenie w czasie zestalania. Ponadto, używając tych dodatków albo pojedynczo, albo w połączeniu, w zależności od warunków otoczenia, można uzyskać wymagany profil utwardzania bez pomocy klasycznych przyspieszaczy. Dodatki PeraminŽ AL, dostosowane do potrzeb betonów ogniotrwałych zawierających wysokiej jakości 70 % cementy glinowo-wapniowe takie jak SecarŽ 71 i SecarŽ 712, polepszają jakość zainstalowanego betonu, a w konsekwencji jakość wyłożenia in-situ.
EN
The influence of different types of deflocculants and their combinations upon structural formation during hardening of MCC-type refractory castable with mulite aggregates was analyzed using an ultrasonic method. It was established that the structure of castable formed in two stages when the sodium tripolyphosphate deflocculant was used. In the first stage the speed of ultrasound reached approximately 2500 m/s, while in the second one it was approximately 5000 m/s. With polycarboxylate ether (Castament FS 20), as many as three stages were detected in formation of castable. The speed of ultrasound in every stage was as follows: 1000 m/s, ∼2500 m/s and ∼5000 m/s. In case of a hybrid deflocculant, three stages of structural formation remained, however, in the second stage the speed of ultrasound impulse exceeded 3000 m/s. When the hybrid deflocculant was used, the cold compressive strength (CCS) of castable after the hardening process ranged within 58 - 65 MPa. It did not differ much from CCS of castable with the additives of sodium tripolyphosphate or polycarboxylate ether (about 55 MPa). Nonetheless, after drying of castable at 110°C and its firing at temperature of 800-1000°C, CCS of castable with the hybrid deflocculant was twice higher than that of CCS of castable where only the sodium tripolyphosphate or polycarboxylate ether deflocculant was used.
PL
Za pomocą metody ultradźwiękowej zanalizowano wpływ różnych rodzajów deflokulantów i ich kombinacji na powstawanie podczas twardnienia struktury odlewanego wyrobu ogniotrwałego typu MCC zawierającego agregaty mulitu. Ustalono, że struktura wyrobu odlewanego powstawała w dwóch etapach wtedy, gdy użyto trójpolifosforan sodu jako deflokulant. W pierwszym etapie prędkość ultradźwięku osiągnęła w przybliżeniu 2500 m/s, podczas gdy w drugim wynosiła w przybliżeniu 5000 m/s. Po zastosowaniu eteru polikarboksylowego (Castament FS 20), stwierdzono aż trzy etapy podczas tworzenia wyrobu odlewanego. Prędkości ultradźwięków w kolejnych etapach były następujące: 1000, ∼2500 i ∼5000 m/s. W przypadku hybrydowego deflokulanta pozostały trzy etapy tworzenia się struktury wyrobu, jednak w drugim etapie prędkość impulsu ultradźwiękowego przekroczyła 3000 m/s. Wtedy gdy użyto deflokulanta hybrydowego wytrzymałość na ściskania na zimno (CCS) wyrobu odlewanego po procesie twardnienia mieściła sie w przedziale 58 - 65 MPa. Nie różniła się ona znacznie od wytrzymałości CCS wyrobu odlewanego z dodatkami trójpolifosforanu sodu czy eteru polikarboksylowego (około 55 MPa). Pomimo tego, po wysuszeniu wyrobu odlewanego w 110°C i jego wypaleniu w temperaturach z przedziału 800 - 1000°C, CCS wyrobu z deflokulantem hybrydowym była dwukrotnie większa od CCS wyrobów, w przypadku których zastosowano trójpolifosforan sodu lub eter polikarboksylowy jako deflokulant.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.