Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  defektoskopia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych nad opracowywaną metodą szacowania wielkości defektów podpowierzchniowych w materiałach z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych. W badaniach symulacyjnych sprawdzono jednoznaczność rozwiązania zagadnienia odwrotnego wykorzystując stworzony do tego celu trójwymiarowy model zjawiska dyfuzji ciepła. Do rozwiązania współczynnikowego zagadnienia odwrotnego zaproponowano koncepcję wykorzystania sztucznej sieci neuronowej.
EN
The article presents the results of simulation research into developing methods for estimating the size of subsurface defects in materials using the infrared thermography. In simulation, the inverse problem solution was examined, using the three-dimensional model of the phenomenon of the heat diffusion created for this purpose. The concept of using an artificial neural network is proposed for the coefficient solution of the inverse problem.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nieniszczących nad opracowywaną metodą wykrywania defektów naruszających jednorodną strukturą budowy wewnętrznej i zewnętrznej wygarbowanych skór naturalnych, zwłaszcza licowych. W prezentowanej metodzie użyto liniowego promiennika podczerwieni do osiągnicia wymuszenia temperatury o charakterze impulsowym. Do pomiaru rozkładu temperatury na powierzchni badanej, w eksperymencie użyto kamery termowizyjnej. W badaniach zaproponowano opracowany algorytm przetwarzający pakiet termogramów zarejestrowanych w czasie ochładzania powierzchni badanej skóry. Przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych oraz wyniki działania opracowywanego algorytmu wykrywania defektów w skórach. Osiągnięto zadowalające wyniki badań.
EN
The paper deals with a method of detecting defects of uniform internal and external structure of tanned natural leather, especially grain leather. These defects can result from damages of the leather originated during an animal lifetime or later during the tanning and finishing process. In the presented method a linear infrared lamp was used to obtain the impulse heat input. The temperature response on the examined leather surface was measured using an infrared camera. The series of thermograms recorded during the leather cooling were processed using the developed algorithm. Selected r esults of experiments illustrating the performance of the processing algorithm are presented in the paper. The results obtained in the tests were satisfactory. Computations were carried out in the Matlab software environment. The presented solution is a part of a project whose goal is to design an industry device for non destructive testing and detecting structure defects in natural leather used in the furniture upholstery.
PL
Tomografy komputerowe stanowią obecnie nową grupę urządzeń pomiarowych stosowanych w ośrodkach badawczych związanych z przemysłem maszynowym (zwłaszcza motoryzacyjnym i elektronicznym). Stosowane są coraz częściej bezpośrednio w przemyśle w procesach kontroli jakości. Pozwalają one wyznaczać wymiary oraz wady materiału w zakresie defektoskopii przestrzennie uformowanych elementów wytwarzanych przez przemysł maszynowy, motoryzacyjny i lotniczy. W pierwszej części artykułu (opublikowanej w nr. 3-4/2017 czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie”) zostały omówione główne zespoły tomografu i ich funkcje, jak również główne parametry charakteryzujące dokładność tych urządzeń wg wytycznych VDI/VDE 2630 (Blat 1.3). W tym artykule przedstawione zostaną wytyczne sprawdzania dokładności tomografów wg projektu normy ISO CT 10360-11.
PL
Tomografy komputerowe stanowią obecnie nową grupę urządzeń pomiarowych stosowanych w ośrodkach badawczych związanych z przemysłem maszynowym (zwłaszcza motoryzacyjnym i elektronicznym). Stosowane są coraz częściej bezpośrednio w przemyśle w procesach kontroli jakości. Pozwalają one wyznaczać wymiary przestrzennie uformowanych elementów wytwarzanych przez przemysł maszynowy, motoryzacyjny i lotniczy. Mimo że technika ta jest mniej dokładna od pomiarów za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych, charakteryzuje się względem niej pewną przewagą, bowiem może ona wykrywać nieciągłości materiałowe mierzonego przedmiotu w postaci wad w aspekcie defektoskopii, wyznaczać wymiary wewnętrzne oraz monitorować wyniki monta- żu zespołów mechanicznych i elektrycznych.
PL
W niniejszym artykule omówiono metodykę, zastosowania oraz możliwości badań metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej (LRUT – ang. Long Range Ultrasonic Testing). Metoda umożliwia zobrazowanie całej ścianki rury z jednego położenia przetworników oraz detekcję i lokalizację nieciągłości w postaci ubytków grubości i efektów korozji na rurociągach. Wykorzystuje tzw. fale kierowane (ang. guided waves) rozchodzące się wzdłuż rury, wytwarzane przez opaski, składające się z wielu połączonych ze sobą modułów piezoelektrycznych. Odebrany sygnał, w postaci zobrazowania amplitudowego w czasie (A-Scan), dostarcza informacji odnośnie do lokalnych zmian przekroju poprzecznego rury.
EN
This article discusses the methodology, applications and capabilities of Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) method. The method allows screening the entire pipe wall, over tens of meters, from a single inspection position, as well as detection and location of discontinuities in the form of wall loss and corrosion effects on pipelines. It uses guided waves propagating in the axial direction of the pipe, excited by transducer rings consisting of connected piezoelectric modules. The received signal, in form of amplitude time scan (A-Scan), provides information on general variations in the total cross-sectional area of pipe.
6
Content available Porosity Detection by Computed Tomography
EN
Industrial computed tomography (CT) supports quality inspection of manufactured technical objects and product development thanks to its possibility of non-destructive detection of porosity. Application of computed tomography to porosity detection permits not only qualitative evaluation of internal structure of objects, but also quantitative evaluation of material porosity with representation of three-dimensional shape of pores and their spatial distribution. The paper presents a brief characteristic of the factors influencing effectiveness of porosity detection by CT. A technical example illustrates influence of the applied magnification on the possibility to detect porosity and represent shapes of pores. Next, the results of porosity evaluation obtained by CT and by standard microscopic examinations are compared. It was demonstrated that result of porosity detection is influenced by magnification and resolution of CT measurements.
PL
Techniczna tomografia komputerowa CT (ang. Computed Tomography) wspomaga kontrolę jakości wytwarzanych obiektów technicznych i rozwój produktu dzięki możliwości nieniszczącej detekcji porowatości. Wykorzystanie tomografii komputerowej w defektoskopii pozwala nie tylko na jakościową ocenę struktury wewnętrznej obiektów, ale i na ilościową ocenę porowatości ich materiału z odwzorowaniem trójwymiarowego kształtu porów i ich rozkładu przestrzennego. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę czynników wpływających na skuteczność detekcji porowatości z wykorzystaniem metody CT. Na przykładzie obiektu technicznego przedstawiono wpływ zastosowanego powiększenia na możliwości detekcji porowatości i odwzorowania kształtu porów. Następnie porównano wyniki porowatości uzyskanej z wykorzystaniem metody CT i standardowych badań mikroskopowych. Wykazano wpływ powiększenia i rozdzielczości pomiaru na możliwość detekcji porów z wykorzystaniem metody CT.
7
Content available remote Wind turbine blades inspection techniques
EN
Wind turbines are complex composite structures, which condition should be constantly tested. In this paper the techniques which are already used or are implementable for non-destructive examination of wind turbine blades will be presented shortly. New electromagnetic techniques like active IR testing or terahertz imaging will be more widely presented and some exemplary results of inspections will be shown.
PL
Turbiny wiatrowe są złożonymi strukturami kompozytowymi, których stan powinien być stale badany. W niniejszym opracowaniu krótko przedstawiono metody nieniszczącego badania łopat turbin wiatrowych, które są obecnie stosowane lub są możliwe do wdrożenia. Nowe techniki wykorzystujące zjawiska elektromagnetyczne, jak aktywna inspekcja w podczerwieni, czy obrazowanie terahercowe, zostaną szerzej omówione. Zaprezentowane zostaną również przykładowe wyniki badań.
PL
W artykule przedstawiono wyniki defektoskopowych badań uzyskane za pomocą radioskopii w czasie rzeczywistym (RTR) oraz termografii w podczerwieni (IR) dymotwórczych ładunków zaelaborowanych w metalowych, cylindrycznych pojemnikach wkładanych do korpusów 98 mm pocisków moździerzowych, zwracając szczególną uwagę na zwartość i jednolitość strukturalną ładunków oraz ich przyleganie do pojemników. Dymotwórcze ładunki sprawdzano za pomocą RTR i termografii w podczerwieni przed oraz po badaniach poligonowych obejmujących statyczne rozcalanie 98 mm pocisków moździerzowych bez spalania ładunków dymotwórczych. W wyniku rozcalania zachodziło oddzielenie tylnej części korpusu pocisku moździerzowego z zamocowanym do niej stabilizatorem brzechwowym od pozostałej, cylindrycznej części korpusu oraz wyrzucenie ładunku dymotwórczego ze spadochronem z cylindrycznej części korpusu, lot ładunku kończący się opadaniem hamowanym przez spadochron i upadkiem na terenie poligonu. Technika RTR oraz termografia w podczerwieni są przydatne do diagnostycznych badań defektoskopowych ww. ładunków wysokoenergetycznych, jako techniki wzajemnie się uzupełniające.
EN
There are presented selected results of defectoscopic tests on smoke charges confined in the metallic containers inserted in the bodies of 98 mm mortar bombs, using Real Time Rentegenoscopy (RTR) and infrared (IR) thermography. Special attention was taken in terms of structural homogenity and integrity of the smoke charges and their adherence to the containers. The smoke mortar charges were examined before and after field tests including bursting of 98 mm mortar bombs under static firing conditions. Tested mortar bombs were fired without ignition of the smoke charges. As a result of mortar bombs bursting, rear parts of their bodies with fin stabilizers, were separated from the remaining, cylindrical parts of the bodies. After bursting of the mortar bombs, the smoke charges were expelled from the cylindrical parts of the mortar bomb bodies, then the smoke charge flew with the parachute and finally it dropped onto the ground
PL
W artykule przedstawiono aktualne możliwości urządzeń pomiarowych, jakimi są tomografy komputerowe (CT), zdolnych do wykonania pełnych prześwietleń odlewów o grubości ścianek przekraczającej 80 mm. Wszystkie badania nieniszczące (NDT) zostały wykonane na wybranych odlewach z żeliwa sferoidalnego i szarego wykonanych w Spółce Akcyjnej Odlewnie Polskie w Starachowicach. Przedstawiono zasadę działania i ogólną budowę tomografów komputerowych oraz możliwości ich wykorzystania. Dodatkowo pokazano możliwości CT przy wizualizacji wyników i zestawieniu ich z dokumentacją 3D. Przedstawiono perspektywy oraz ograniczenia przy wykrywaniu i określaniu wad w odlewach.
EN
Actual possibilities of the computer-aided X-ray tomography equipment (CT) were presented illustrated by examples of devices capable to analyze the 80 mm thickness castings. All presented results of the nondestructive tests are performed for iron castings produced by “Odlewnie Polskie” S.A. based in Starachowice. The base principles of operation and structure of CT scanners are shown as well as possibility of this devices. The possibilities of the CT are presented in the domains of the results visualization and of the comparison with 3D documentation. Prospects and limitation of the casting defects detection and identification are presented.
10
Content available remote Badania nieniszczące złączy spawanych metodą prądów wirowych
PL
W artykule przedstawiono techniki badań nieniszczących metodą prądów wirowych stosowane do kontroli konstrukcji spawanych z paramagnetycznych i ferromagnetycznych materiałów i oceny zachodzących w nich przemian strukturalnych, a także ujawnienia niezgodności w złączach spawanych. Pokazano, że specyficzne trudności w badaniach nieniszczących metodą prądów wirowych spoin wynikają z niejednorodności przewodności elektrycznej i zmian geometrii złącza. Przedstawiono wyniki opracowania technologii defektoskopii metodą prądów wirowych złączy spawanych z użyciem selektywnych przetworników prądów wirowych multidyferencjonalnego typu. Pokazano efektywność użycia do kontroli złączy spawanych dwuwymiarowej wizualizacji. Przedstawiono również wielokanałowe systemy prądów wirowych, które gwarantują podwyższenie wydajności kontroli metodą prądów wirowych złączy spawanych kosztem usuwania poprzecznego skanowania strefy spoiny. Zamieszczono też przykłady stosowania kontroli metodą prądów wirowych w skomplikowanych warunkach, np. w przypadku dla kontroli konstrukcji podwodnych.
EN
The eddy current technologies for inspection of welded constructions made of nonferromagnetic and ferromagnetic materials for assessment of structural changes and detection of defects in the weld zone. It is shown that the specific disturbances of eddy current testing of welds caused by in-homogeneities of electrical conductivity and geometry disturbances. The results of development of eddy current weld inspection technologies with selective multidifferential type eddy current probes application are presented. The efficiency of the application of the two-dimensional visualization for weld inspection is presented. Multichannel eddy current inspection systems that enhance the performance of eddy current testing of welds by eliminating cross-scan of the weld zone is presented. The examples of the applications of eddy current inspection technologies in difficult conditions (for example for underwater constructions inspection) are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem była ocena możliwości wyodrębniania granic defektu, znajdującego się w strukturze badanego materiału, dzięki zastosowaniu kontrastu termicznego i segmentacji, tj. technik przetwarzania termogramów. Zastosowano trójwymiarowy model zjawisk cieplnych zachodzących w próbce materiału, poddawanej zewnętrznemu wymuszeniu cieplnemu.
EN
The paper presents the results of simulation which aim was to assess the possibility of determining the outline of the defect, located in the structure of the material, by use of the thermal contrast and segmentation as the processing techniques in active infrared thermography. The 3D modeling of thermal phenomena in externally heated sample of material was applied.
12
Content available remote A Defect Tea Leaf Identification Using Image Processing
EN
This paper introduces defect identification on tea leaves during production .This frame work introduces an active learning strategy through a set of passively trained leaf parameters. Under the supervision of support vector machine the trained parameters and input image are compared to know the characteristics of the leaves This algorithm is been used for identification of defective leaves using image processing techniques and for the removal of defective leaves through real time techniques.
PL
W artykule opisano metodę oceny jakości liści herbaty w procesie produkcji. Na wstępnym etapie układ trenowany jest do rozpoznawania uszkodzonych liści z wykorzystaniem metody SVM. W metodzie wykorzystuje się narzędzia graficznej przetwarzania obrazu.
EN
Pulsed eddy current non-destructive evaluation is concerned in the paper. Impact of eddy-current probe’s configuration on response signals, especially on crack’s depth resolution is numerically investigated. The induction coupling between a probe and a material affects information transfer between the probe and the material and consequently it influences the resolution of detected defects. Numerical simulations with various diameters of a coil are performed and evaluated to investigate impact of this parameter on resolution of defects with different depths.
PL
Tematem artykułu jest defektoskopia bazująca na pulsujących prądach wirowych. Przeanalizowano wpływ geometrii próbki na rozdzielczość analizy głębokości szczelin. Przeprowadzono symulację numeryczną różnych średnic cewki czujnika.
PL
W artykule przedstawiono najnowszą generację urządzeń pomiarowych wchodzących do przemysłu i jednostek badawczych, a mianowicie tomografię komputerową CT. Opisano istotę pomiarów tomograficznych, zasadę działania i budowę tomografów, ich funkcje i oprogramowanie. Następnie przedstawiono liczne przykłady zastosowań w wyznaczaniu wymiarów geometrycznych, zarówno w odniesieniu do modelu CAD, jak i tworzeniu modelu w zakresie inżynierii odwrotnej. Przedstawiono również przykłady wykrywania wad materiału w defektoskopii.
EN
This paper presents the latest generation of measuring devices being introduced into the industry and research units, namely, computed tomography CT. The essence of tomography measurements, principles of operation and construction of scanners, their functions and software are described. Then presents several examples of applications in determining the geometrical dimensions of both the CAD model and creating a model for reverse engineering are presented. It also presents examples of flaw detection in revealing of defects in the material.
PL
Od ponad 40 lat tomografia komputerowa jest z powodzeniem stosowana w medycynie jako technika diagnostyczna. Nieustanny rozwój konstrukcji tomografów i algorytmów rekonstukcyjnych umożliwił zastosowanie tomografów komputerowych w dziedzinie nauk technicznych, między innymi elektroniki. W artykule zostanie zaprezentowany zarys historyczny tomografii, systematyka metod tomograficznych, zasada działania i konstrukcje tomografów oraz przykłady zastosowań tomografu do diagnostyki wybranych mikrostruktur elektronicznych.
EN
Since 40 years computed tomography has been successfully applied in medicine as diagnostic method. Continuous design development of computed tomography (CT) equipment and progress in image reconstruction algorithms enabled application of CT in technical sciences, including electronics. Within the frame of this paper historical outline of computed tomography, systematics of tomographic methods, basic principles and designs of CT equipment, and examples of application of computed tomography in diagnostics of selected electronic microstructures.
16
Content available remote Solution of Inverse Problems in Electromagnetic NDT Using Neural Networks
EN
This paper presents a technique for solving inverse problems in electromagnetic nondestructive testing (NDT), using neural networks (NN). They are trained to approximate the mapping from the signal to the defect space. A crucial problem is signal inversion, wherein the defects profiles must be recovered from calculated signals by using finite element method (FEM), this method give good results by using the refinement mesh but in very long time. The idea of this paper is the exploitation of the FEM but with a middle mesh where the results are approached in short time. This signal was exploited in the inversion problem, where the maps represent the defects in the plate. The inversion results obtained with the NN are presented. The presented approach has permitted to realize good maps in a very reasonable training time with respect to others approaches.
PL
Przedstawiono metodę rozwiązania odwrotnego z wykorzystaniem sieci neuronowych stosowanego w defektoskopii. Sieć jest trenowana na podstawie próbek z defektami. Pozwala to na stosowanie metody FEM ze znacznie mniejszą liczbą oczek.
PL
Autor podjął próbę wykorzystania pomiarów własności magnetycznych (natężenia koercji) ferromagnetyka do wykrywania zmęczeniowej degradacji materiału na przykładzie staliwa LII500. Obiektem badań było koło napędne lokomotywy EU07. Wyniki badań własności magnetycznych odniesiono do badań defektoskopowych prowadzonych metodą wizualną i penetracyjną barwną.
EN
The author has made an attempt to use measurements of magnetic properties (coercivity intensity) of ferromagnetic to detect fatigue material degradation based on the example of LII500 cast steel. Drive wheel of EU07 locomotive was the research object. The results of the research on magnetic properties have been compared with defectoscopic ones carried by means of visual method and dye penetration method.
PL
Jeśli istnieje zależność między niektórymi parametrami materiałów a ich przewodnością elektryczną, to można, w sposób nieniszczący metodą prądów wirowych, mierzyć konduktywność materiału i wnioskować o szukanych własnościach materiału, ciągłości jego struktury czy niektórych wymiarach geometrycznych. Poważną wadą metod wiroprądowych jest wyraźny wpływ stanu powierzchni na wynik testu. Zaproponowano oryginalną metodę kompensacji chropowatości powierzchni badanych elementów na wynik pomiaru konduktywności. Prezentowaną metodę oparto na podwójnym procesie skalowania zestawu konduktometr – sonda pomiarowa. Porównano skuteczność proponowanej metody z metodą powszechnie stosowaną.
EN
As the relationship between some important parameters of materials and their electric conductivity really exists, it makes it possible to use the eddy current method to measure conductivity of material in a non-destructive manner and then infer about the desired properties of materials, their continuous or non-continuous structure or some geometrical parameters. However, the substantial impact of surface condition demonstrated by examined materials onto test results is a significant drawback of the eddy current method. This is why, a new and innovative method for compensation of material surface roughness onto results of conductance measurements is proposed. The presented method is based on the double calibration process applied to the measuring kit of the conductometer and the measuring probe.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania radiologicznej tomografii komputerowej w zakresie defektoskopii układów izolacyjnych. Na przykładzie izolatorów wykonanych z różnych materiałów dielektrycznych stałych pokazano typowe zastosowania tej techniki m. in. do oceny jednorodności i jakości struktury układu izolacyjnego oraz oceny i lokalizacji przyczyn jej uszkodzenia.
EN
The article presents the possibility of using radiological computed tomography in the field of insulation system defectoscopy. On the example of insulators made of different dielectric materials it was shown a typical application of this technique, among others to assess the uniformity and quality of the insulation system structure and evaluation and location of the cause of its damage.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.