Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  defectoscopy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych nad opracowywaną metodą szacowania wielkości defektów podpowierzchniowych w materiałach z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych. W badaniach symulacyjnych sprawdzono jednoznaczność rozwiązania zagadnienia odwrotnego wykorzystując stworzony do tego celu trójwymiarowy model zjawiska dyfuzji ciepła. Do rozwiązania współczynnikowego zagadnienia odwrotnego zaproponowano koncepcję wykorzystania sztucznej sieci neuronowej.
EN
The article presents the results of simulation research into developing methods for estimating the size of subsurface defects in materials using the infrared thermography. In simulation, the inverse problem solution was examined, using the three-dimensional model of the phenomenon of the heat diffusion created for this purpose. The concept of using an artificial neural network is proposed for the coefficient solution of the inverse problem.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nieniszczących nad opracowywaną metodą wykrywania defektów naruszających jednorodną strukturą budowy wewnętrznej i zewnętrznej wygarbowanych skór naturalnych, zwłaszcza licowych. W prezentowanej metodzie użyto liniowego promiennika podczerwieni do osiągnicia wymuszenia temperatury o charakterze impulsowym. Do pomiaru rozkładu temperatury na powierzchni badanej, w eksperymencie użyto kamery termowizyjnej. W badaniach zaproponowano opracowany algorytm przetwarzający pakiet termogramów zarejestrowanych w czasie ochładzania powierzchni badanej skóry. Przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych oraz wyniki działania opracowywanego algorytmu wykrywania defektów w skórach. Osiągnięto zadowalające wyniki badań.
EN
The paper deals with a method of detecting defects of uniform internal and external structure of tanned natural leather, especially grain leather. These defects can result from damages of the leather originated during an animal lifetime or later during the tanning and finishing process. In the presented method a linear infrared lamp was used to obtain the impulse heat input. The temperature response on the examined leather surface was measured using an infrared camera. The series of thermograms recorded during the leather cooling were processed using the developed algorithm. Selected r esults of experiments illustrating the performance of the processing algorithm are presented in the paper. The results obtained in the tests were satisfactory. Computations were carried out in the Matlab software environment. The presented solution is a part of a project whose goal is to design an industry device for non destructive testing and detecting structure defects in natural leather used in the furniture upholstery.
PL
W niniejszym artykule omówiono metodykę, zastosowania oraz możliwości badań metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej (LRUT – ang. Long Range Ultrasonic Testing). Metoda umożliwia zobrazowanie całej ścianki rury z jednego położenia przetworników oraz detekcję i lokalizację nieciągłości w postaci ubytków grubości i efektów korozji na rurociągach. Wykorzystuje tzw. fale kierowane (ang. guided waves) rozchodzące się wzdłuż rury, wytwarzane przez opaski, składające się z wielu połączonych ze sobą modułów piezoelektrycznych. Odebrany sygnał, w postaci zobrazowania amplitudowego w czasie (A-Scan), dostarcza informacji odnośnie do lokalnych zmian przekroju poprzecznego rury.
EN
This article discusses the methodology, applications and capabilities of Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) method. The method allows screening the entire pipe wall, over tens of meters, from a single inspection position, as well as detection and location of discontinuities in the form of wall loss and corrosion effects on pipelines. It uses guided waves propagating in the axial direction of the pipe, excited by transducer rings consisting of connected piezoelectric modules. The received signal, in form of amplitude time scan (A-Scan), provides information on general variations in the total cross-sectional area of pipe.
4
Content available Porosity Detection by Computed Tomography
EN
Industrial computed tomography (CT) supports quality inspection of manufactured technical objects and product development thanks to its possibility of non-destructive detection of porosity. Application of computed tomography to porosity detection permits not only qualitative evaluation of internal structure of objects, but also quantitative evaluation of material porosity with representation of three-dimensional shape of pores and their spatial distribution. The paper presents a brief characteristic of the factors influencing effectiveness of porosity detection by CT. A technical example illustrates influence of the applied magnification on the possibility to detect porosity and represent shapes of pores. Next, the results of porosity evaluation obtained by CT and by standard microscopic examinations are compared. It was demonstrated that result of porosity detection is influenced by magnification and resolution of CT measurements.
PL
Techniczna tomografia komputerowa CT (ang. Computed Tomography) wspomaga kontrolę jakości wytwarzanych obiektów technicznych i rozwój produktu dzięki możliwości nieniszczącej detekcji porowatości. Wykorzystanie tomografii komputerowej w defektoskopii pozwala nie tylko na jakościową ocenę struktury wewnętrznej obiektów, ale i na ilościową ocenę porowatości ich materiału z odwzorowaniem trójwymiarowego kształtu porów i ich rozkładu przestrzennego. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę czynników wpływających na skuteczność detekcji porowatości z wykorzystaniem metody CT. Na przykładzie obiektu technicznego przedstawiono wpływ zastosowanego powiększenia na możliwości detekcji porowatości i odwzorowania kształtu porów. Następnie porównano wyniki porowatości uzyskanej z wykorzystaniem metody CT i standardowych badań mikroskopowych. Wykazano wpływ powiększenia i rozdzielczości pomiaru na możliwość detekcji porów z wykorzystaniem metody CT.
PL
W artykule przedstawiono wyniki defektoskopowych badań uzyskane za pomocą radioskopii w czasie rzeczywistym (RTR) oraz termografii w podczerwieni (IR) dymotwórczych ładunków zaelaborowanych w metalowych, cylindrycznych pojemnikach wkładanych do korpusów 98 mm pocisków moździerzowych, zwracając szczególną uwagę na zwartość i jednolitość strukturalną ładunków oraz ich przyleganie do pojemników. Dymotwórcze ładunki sprawdzano za pomocą RTR i termografii w podczerwieni przed oraz po badaniach poligonowych obejmujących statyczne rozcalanie 98 mm pocisków moździerzowych bez spalania ładunków dymotwórczych. W wyniku rozcalania zachodziło oddzielenie tylnej części korpusu pocisku moździerzowego z zamocowanym do niej stabilizatorem brzechwowym od pozostałej, cylindrycznej części korpusu oraz wyrzucenie ładunku dymotwórczego ze spadochronem z cylindrycznej części korpusu, lot ładunku kończący się opadaniem hamowanym przez spadochron i upadkiem na terenie poligonu. Technika RTR oraz termografia w podczerwieni są przydatne do diagnostycznych badań defektoskopowych ww. ładunków wysokoenergetycznych, jako techniki wzajemnie się uzupełniające.
EN
There are presented selected results of defectoscopic tests on smoke charges confined in the metallic containers inserted in the bodies of 98 mm mortar bombs, using Real Time Rentegenoscopy (RTR) and infrared (IR) thermography. Special attention was taken in terms of structural homogenity and integrity of the smoke charges and their adherence to the containers. The smoke mortar charges were examined before and after field tests including bursting of 98 mm mortar bombs under static firing conditions. Tested mortar bombs were fired without ignition of the smoke charges. As a result of mortar bombs bursting, rear parts of their bodies with fin stabilizers, were separated from the remaining, cylindrical parts of the bodies. After bursting of the mortar bombs, the smoke charges were expelled from the cylindrical parts of the mortar bomb bodies, then the smoke charge flew with the parachute and finally it dropped onto the ground
6
Content available remote Badania nieniszczące złączy spawanych metodą prądów wirowych
PL
W artykule przedstawiono techniki badań nieniszczących metodą prądów wirowych stosowane do kontroli konstrukcji spawanych z paramagnetycznych i ferromagnetycznych materiałów i oceny zachodzących w nich przemian strukturalnych, a także ujawnienia niezgodności w złączach spawanych. Pokazano, że specyficzne trudności w badaniach nieniszczących metodą prądów wirowych spoin wynikają z niejednorodności przewodności elektrycznej i zmian geometrii złącza. Przedstawiono wyniki opracowania technologii defektoskopii metodą prądów wirowych złączy spawanych z użyciem selektywnych przetworników prądów wirowych multidyferencjonalnego typu. Pokazano efektywność użycia do kontroli złączy spawanych dwuwymiarowej wizualizacji. Przedstawiono również wielokanałowe systemy prądów wirowych, które gwarantują podwyższenie wydajności kontroli metodą prądów wirowych złączy spawanych kosztem usuwania poprzecznego skanowania strefy spoiny. Zamieszczono też przykłady stosowania kontroli metodą prądów wirowych w skomplikowanych warunkach, np. w przypadku dla kontroli konstrukcji podwodnych.
EN
The eddy current technologies for inspection of welded constructions made of nonferromagnetic and ferromagnetic materials for assessment of structural changes and detection of defects in the weld zone. It is shown that the specific disturbances of eddy current testing of welds caused by in-homogeneities of electrical conductivity and geometry disturbances. The results of development of eddy current weld inspection technologies with selective multidifferential type eddy current probes application are presented. The efficiency of the application of the two-dimensional visualization for weld inspection is presented. Multichannel eddy current inspection systems that enhance the performance of eddy current testing of welds by eliminating cross-scan of the weld zone is presented. The examples of the applications of eddy current inspection technologies in difficult conditions (for example for underwater constructions inspection) are presented.
PL
Od ponad 40 lat tomografia komputerowa jest z powodzeniem stosowana w medycynie jako technika diagnostyczna. Nieustanny rozwój konstrukcji tomografów i algorytmów rekonstukcyjnych umożliwił zastosowanie tomografów komputerowych w dziedzinie nauk technicznych, między innymi elektroniki. W artykule zostanie zaprezentowany zarys historyczny tomografii, systematyka metod tomograficznych, zasada działania i konstrukcje tomografów oraz przykłady zastosowań tomografu do diagnostyki wybranych mikrostruktur elektronicznych.
EN
Since 40 years computed tomography has been successfully applied in medicine as diagnostic method. Continuous design development of computed tomography (CT) equipment and progress in image reconstruction algorithms enabled application of CT in technical sciences, including electronics. Within the frame of this paper historical outline of computed tomography, systematics of tomographic methods, basic principles and designs of CT equipment, and examples of application of computed tomography in diagnostics of selected electronic microstructures.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania radiologicznej tomografii komputerowej w zakresie defektoskopii układów izolacyjnych. Na przykładzie izolatorów wykonanych z różnych materiałów dielektrycznych stałych pokazano typowe zastosowania tej techniki m. in. do oceny jednorodności i jakości struktury układu izolacyjnego oraz oceny i lokalizacji przyczyn jej uszkodzenia.
EN
The article presents the possibility of using radiological computed tomography in the field of insulation system defectoscopy. On the example of insulators made of different dielectric materials it was shown a typical application of this technique, among others to assess the uniformity and quality of the insulation system structure and evaluation and location of the cause of its damage.
9
PL
Właściwości użytkowe materiałów wykorzystywanych w przemyśle zbrojeniowym ulegają obniżeniu pod wpływem warunków eksploatacji takich jak temperatura, środowisko pracy oraz naprężenia. Zjawisko to określane jest mianem degradacji materiału i spowodowane jest wieloma procesami zachodzącymi w strukturze eksploatowanego materiału. Efektem tego jest konieczność stosowania metod umożliwiających rozpoznanie i ocenę stopnia degradacji materiału w celu jego dalszego bezpiecznego użytkowania. Ważnym elementem podjętego problemu są komputerowe możliwości oceny badanych struktur kompozytów. Wykorzystano w tym celu wybrane metody sztucznej inteligencji. Wyniki pomiarów powstają na podstawie elementów, które poddawane są systematycznej ocenie poprzez badania nieniszczące, w których wiodącą metodą są pomiary ultradźwiękowe. Badaniom poddawano próbki kompozytowe polimerowe.
EN
As a result of exploitation of materials in industry their properties are reduced. The reason for which it occur are temperature, environment when it works and stress. This situation is called material degradation. As a result of this it is necessary to use method which makes possible detection and assessment degree of material degradation. It is necessary to qualify further abilities of the material to be used safely. The most important part of this problem are computer based abilities assessment examinated of composite structures. To achieve this, selected methods of artificial intelligence (AI) were used. The results of measurement are generated on the basis of elements, which are systematically assess in non destructive testing (NDT). In NDT, among others ultrasonic testing methods are used. In testing polymer composite samples were used.
11
Content available remote Defektoskopia pomiarowo-magnetyczna osi kolejowych zestawów kołowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki magnetycznych badań defektoskopowych w wykrywania nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych w czopach osi kolejowych poddanych regeneracji drogą metalizacji natryskowej.
EN
The article focuses on the magnetic measure defektoskopy methods of railway wheelset, which was used to detect surface and subsurface flaws of railway wheelset after regeneration.
12
Content available remote Niektoré poznatky z analýzy chýb odliatkov z hliníkových zliatin
SK
Chyby odliatkov súvisia s fyzikálno - metalurgickými vlastnost'ami kovov a zlilitin z ktorých sú odliatky vyrobené, s metalurgickými aspektami ich tavenia a ošetrenin, resp. s kvalitou realizácie zlievarenskej technológie. V príspevku sú uvedené niektoré poznatky z analýzy chýb konkrétnych typov odliatkov vyrobených zo zlintin na báze hliníka odlievaním do trvalých foriem.
EN
Defects of castings relate to physical-metallurgical properties of metals and alloys of which castings are made, metallurgical aspects of their melting and treatment, and quality of foundry technology realization, as well. In the contribution some experience from analysis of defects of certain types of castings made from alloys on aluminium basis cast into permanent moulds is given.
13
Content available Tomographic system based on Plasma Focus X-rays
EN
A system oriented to develop an image processing system, which takes advantage of radiation flashes from a plasma focus, by optimizing the emission-detection-reconstruction procedure, is presented. A computer technique for 3D reconstructions was combined with radiographic images of objects X-rayed with a compact plasma focus. The technique is able to automatically determine the position of the rotation axis, reconstruct the 3D-attenuation map, and display inner cuts. The system was demonstrated in introspective tomographic imaging of a stainless steel BNC elbow.
14
Content available remote Perspektywy zastosowania tomografii procesowej do badania paliw stałych
PL
W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania tomografii procesowej do badania stałych paliw rakietowych. Wskazano główne kierunki modyfikacji obecnie stosowanych tomografów procesowych w celu przystosowania ich do wymagań wynikających ze specyfiki paliw stałych.
EN
The possibilities of use of Process Tomography (PT) for study solid rocket propellants have been analysed. Main directions changes in recent PT-devices towards adapting them for requirements, which arise from speciality of solid fuels, have been shown.
15
Content available remote Diagnozowanie silników rakietowych (badania wstępne i perspektywy)
PL
W pracy zaprezentowano zakresy zastosowań tomografii defektoskopowej i procesowej do diagnozowania silników rakietowych. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań wstępnych w zakresie zastosowania tomografii defektoskopowej do badań poprodukcyjnych i starzeniowych lasek prochowych. Przedstawiono perspektywy dalszych badań i oczekiwane rezultaty.
EN
The paper presents a proposition of Non Destructive Testing (NDT) of the rocket engine powder rod. The present state of research and perspectives of its continuation are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.