Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deep drawing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The efficient use of resources are becoming more important due to economic and environmental requirements. In widely used forming processes like deep drawing an avoidance of lubricants – namely dry deep drawing – is a key factor for saving resources. In this paper, a combined approach consisting of a macro-structured tool design and a special modified protective coating is presented. The combination ensures a stable process with a sufficiently wide process window under dry conditions. The absence of lubricants in critical areas has to be compensated by tetrahedral amorphous carbon ta-C films which is additionally structured by Direct Laser Interference Patterning (DLIP) for further improvement of the tribological performance.
EN
The numerical results of superplastic punchless deep drawing of the Ti-6Al-4V titanium alloy were presented in this paper. The material behavior subjected to the forming process was characterized by deformation-microstructure constitutive equations including the grain growth. Superplastic stress-strain characteristics used in the numerical simulations were computed with the application of authorial program. The explicit integration scheme is used in solving differential equations. The numerical simulations of the super-elastic deep drawing were made with finite element method analysis. The von Mises stress distribution in the blow-forming process was obtained. The possible faults of extrusions caused by the improper load history as well as unsuitable pressure were also presented in this paper. The numerical simulations included in this research allow for the proper choice of material and drawing parameters which can help to optimize the superplastic forming process.
EN
In FEM modelling of stamping processes, it is important to define different values of friction coefficients in different regions, depending on the nature of the actual deformation process taking place in each individual region. In this contribution the regression and analytical models for determination of friction coefficients under blankholder and also on die drawing edge by strip drawing test are presented. These models were also verified by experimental strip test under the same contact conditions. For experimental research the extra deep drawable Zn coated and uncoated steel sheets: DC 05- extra deep drawable uncoated steel sheet, DX 54D – extra deep drawable Zn coated steel sheet were applied. Obtained results indicate, that values of friction coefficients under different pressures on the die contact surfaces are not constant. Friction coefficients for studied materials were determined also using a deep drawing cup test and regression model of the drawing versus blankholder forces. Conformity of friction coefficients obtained by the cup and strip tests was confirmed. The friction model used in the FEM simulation was verified by the deep drawing cup test, as compliance of the coefficients of friction obtained.
PL
W modelowaniu MES procesów tłoczenia ważne jest zdefiniowanie wartości współczynników tarcia w różnych obszarach kontaktu, w zależności od rzeczywistego charakteru procesu deformacji zachodzącego w danym obszarze. W tej pracy przedstawiono modele regresji i modele analityczne wykorzystane do określania współczynników tarcia w obszarze pod dociskaczem i na krawędziach wytłoczki wyznaczone w oparciu o próbę rozciągania taśmy lub pasa blachy. Modele te zostały również zweryfikowane doświadczalnie przez rozciąganie pasów wybranych blach w tych samych warunkach kontaktu. Do badań doświadczalnych wybrano blachy stalowe głębokotłoczne, powlekane cynkiem - DX 54D i niepowlekane - DC 05. Uzyskane wyniki wskazują, że wartości współczynników tarcia przy różnych naciskach na powierzchniach stykowych matrycy nie są stałe. Współczynniki tarcia dla badanych materiałów określono również za pomocą próby miseczkowania i modelu regresji siły tłoczenia w funkcji siły dociskacza. Potwierdzono zgodność współczynników tarcia uzyskanych w próbach miseczkowania i rozciągania pasów. Model tarcia zastosowany w symulacji MES został zweryfikowany za pomocą próby miseczkowania, gdyż uzyskano zgodność wartości współczynników tarcia.
EN
The results of the blank layout shape optimization for a drawn part of body component are presented in the paper. The using of original parameters – a blank shape, forming tool design and forming conditions – have caused the cracks in the highest height position of drawn part what was also confirmed by simulation of drawing process. The modification of forming tool, a drawn part shape and technological parameters considering the used forming machine have been impossible. The danger of technological fracture formation in the exposed section of a drawn part have been removed by the blank shape modification. The drawing process experiments were confronted with simulation results which were obtained in DYNAFORM software in the form of stresses, strains and wall thinning of drawn part.
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji kształtu wykroju wsadowego dla tłoczonej części samochodowej. Wykorzystanie oryginalnych parametrów, jak: kształtu wsadu, projekt narzędzi formujących i warunki kształtowania, spowodowało powstanie pęknięcia w najgłębiej kształtowanym obszarze tłoczonej części, co potwierdziła również symulacja procesu tłoczenia. Modyfikacja narzędzi formujących, kształtu gotowej wytłoczki i parametrów technologicznych przy uwzględnieniu zastosowanej prasy były niemożliwe. Stąd redukcję niebezpieczeństwa powstawania pęknięć projektowanej części osiągnięto po modyfikacji kształtu wykroju wsadowego. Wyniki symulacji procesu tłoczenia, które uzyskano w oprogramowaniu DYNAFORM w postaci rozkładu naprężeń, odkształceń i zmniejszenia grubości ścianki tłoczonej części zweryfikowano praktycznie przez porównanie ich z wynikami tłoczenia wybranej części.
EN
This paper discusses the results of a numerical study of circular cup drawing of steel sheets using finite element method. The drawing process is considered as a geometrical and physical nonlinear problem with unknown boundary conditions in the contact area of the system, such as the tool and the workpiece. The updated Lagrangian description is used to characterize these nonlinear phenomena on a typical incremental step time. Numerical results are obtained using an explicit method in Ansys/Ls-Dyna program. The constitutive Cowper-Symonds material model with linear hardening strain to predict material plasticity is used. The results of implementation of stresses and strains from a blanking operation flat disc of a sheet of metal for deep-drawing process are presented. After the blanking process simulation, an implicit springback analysis is performed. Then a numerical analysis of cup forming from this flat disc plate was carried out. The analysis results are compared with one another through reading of the sheet thickness in several characteristic points and the overall height of the product.
EN
During forming of the complex shapes and asymmetric parts made of TRIP and DP highstrength steels, the rules for choice of forming tool parts geometry didn´t suit for many times. In spots with supercritical radius is a material thickness increasing connected with danger of friction and wear increasing, die damage, surface quality degradation and zinc layer discontinuity during forming of galvanized sheets with simultaneous resistance to corrosion decreasing of part. This problem is possible to analyse and consequently to solve through the use of model deep drawing tool for rectangular axially symmetric part. There were analysed the forming and blankholder forces, punch path and material thickness progress in critical places for geometry of using tool. The obtained values were used as the input parameters for modelling of deep drawing tools and forming process by application of simulative software Dynaform 5.5 with an aid of CAD and also it was designed different die material leading to friction rate optimization on exposed sites of dawn cup.The result is an optimization of model tool geometry and forming process of parts with acceptable surface quality.
PL
Podczas formowania skomplikowanych kształtów i asymetrycznych części wykonanych ze stali wysokowytrzymałych TRIP i DP, zasady wyboru geometrii części narzędzi formujących często nie były dostosowywane. W miejscach o promieniu nadkrytycznym problemem jest grubość materiału połączona z niebezpieczeństwem wysytępowania tarcia i narastania zużycia, uszkodzenia matrycy, pogorszenie jakości powierzchni i nieciągłości warstwy cynku podczas formowania blach ocynkowanych z jednoczesną zmniejszającą się odpornością na korozję. Ten problem można przeanalizować, a w konsekwencji rozwiązać za pomocą narzędzia do głębokiego tłoczenia modelu dla prostokątnej osiowo symetrycznej części. Przeanalizowano siły formowania i frezowania, ścieżkę przebicia i przebieg grubości materiału w krytycznych miejscach geometrii narzędzia.Uzyskane wartości wykorzystano jako parametry wejściowe do modelowania narzędzi do głębokiego tłoczenia i procesu formowania za pomocą oprogramowania Symulatory Dynaform 5.5 z pomocą CAD, a także zaprojektowano inny materiał matrycy prowadzący do optymalizacji szybkości tarcia na odsłoniętych miejscach kielicha. Rezultatem jest optymalizacja geometrii narzędzia modelu i procesu formowania części o akceptowalnej jakości powierzchni.
EN
The paper presents the result of numerical simulation the reverse drawing of bathtub model. This model is taken as a complicated pressings shape due to straight walls, rounded edges and slanted wall at one side. Based on the real dies geometry, the simulation model of this process was designed in Pam Stamp 2G simulation software. The bathtub model was drawn from special steel for enameling Kosmalt 190 with thickness 0,5 mm produced by U.S.Steel Kosice. Material data for numerical simulation were described by yield criteria Hill 48 and Krupkowski strain-hardening model, based on test of mechanical properties according to ISO 6892-1, normal anisotropy ratio test according to ISO 10113 and strainhardening test according to ISO 10275. Tests were performed on specimens in 0°, 45° and 90° to rolling direction. The numerical simulation of reverse drawing predicted the bathtub pressing without fracture and wrinkles. This was verified and confirmed experimentally. The proposed reverse drawing of the bathtub gave a positive result even though the material with lower formability was used. This is due to better strains distribution when pre-straining the blank in the first drawing operation, followed by reverse drawing at the second drawing operation.
PL
W pracy przedstawiono wynik symulacji numerycznej głębokiego tłoczenia z przewijaniem modelu wanny. Ten model przyjmuje się jako skomplikowany do tłoczenia ze względu na kształt, to jest proste, wysokie ściany, wywinięte w kołnierz z zaokrąglonymi krawędziami i pochyłą ścianę po jednej stronie wanny. W oparciu o rzeczywisty model geometrii narzędzi zaprojektowano model symulacyjny procesu w oprogramowaniu Pam Stamp 2G. Model wanny został wykonany ze specjalnej stali do emaliowania Kosmalt 190 o grubości 0,5 mm wyprodukowanej przez U.S. Steel Kosice. Dane tego materiału do symulacji numerycznej zostały opisane za pomocą kryteriów plastyczności: Hilla 48 i modelu umocnienia odkształceniowego Krupkowskiego, opartych na badaniu właściwości mechanicznych zgodnie z ISO 6892-1, wyznaczeniu współczynnika anizotropii normalnej zgodnie z ISO 10113 oraz krzywej umocnienia zgodnie z ISO 10275. Badania wykonywano na próbkach wyciętych pod kątem 0°, 45° i 90° do kierunku walcowania blachy. Symulacja numeryczna przewijania wytłoczki wanny przewidziała wytłoczenie wanny bez pęknięć i zmarszczek. Zostało to zweryfikowane i potwierdzone eksperymentalnie. Zaproponowane przewijanie wanny daje pozytywny wynik nawet gdy zastosowano materiał o mniejszej odkształcalności. Jest to spowodowane lepszym rozkładem odkształceń przy wstępnym obciążaniu półwyrobu w pierwszej operacji głębokiego tłoczenia, a następnie przewijania go w drugiej operacji tłoczenia.
EN
In this paper the sheet forming process of cylindrical drawpieces was sim-ulated based on the finite element method by the explicit approach in the pres-ence of contact conditions with isotropic and anisotropic friction. The ex-perimental and numerical results obtained in the Abaqus finite element (FE) based program are presented. The aim of the experimental study is to analyse material behaviour under deformation and in addition to use the results to verify numerical simulation results. It was found that, although, the anisotropy of resistance to friction affects the height of ears, the influence of the friction formulation is relatively small in comparison with material anisotropy. The study indicates that FE analysis with 3-node triangular shell element S3R elements ensures the best approximation of the numerical results to the real process when both material and friction anisotropy are taken into account.
EN
In this paper, the deep drawing process of an automobile panel in order to select the appropriate amount of parameters has been investigated. The parameters include friction between the blank and die, blank width and length, blank thickness and gap between the blank and blank-holder. A multi-layer artificial neural network (ANN) trained by finite element analyses (FEA) is applied in order to improve forming parameters and achieve a better quality. As the FEA results are used to train the ANN, the FEA results have been verified by three experiments. Finally, an appropriate amount of each parameter is predicted by the trained ANN and a FEA has been done based on the ANN prediction to evaluate the accuracy of the trained ANN. Moreover, it is shown that the ANN could predict results within a 10 percent error. In addition, the proposed method for prediction of the appropriate parameters (ANN) is confirmed by comparing with the Taguchi design of experiment prediction. It is also shown that the model obtained by the former method has lower errors than the latter one. In this study, the Taguchi model is used to evaluate the effect of parameters on tearing and wrinkling. Based on the Taguchi design of experiment, while the blank length is the most effective parameter on tearing, the maximum height of wrinkles on flanged parts mainly depends on the blank thickness.
EN
Deep drawing process of rectangular parts deep drawn from tailor welded blanks was studied. Two different types of tailor welded blanks were used in experiments. One consisting of different sheet materials: bake hardening steel BH220 and dual phase steel DP600 and with the same sheets thickness of 1.2 mm. Second one consisting of sheets from the same material TRIP steel 690T but with different thicknesses 1.2 and 1.0 mm. Three various weld line positions: longitudinal, transverse and diagonal were compared at both types of tailor welded blanks. Deep drawing process was characterised with uneven plastic flow and weld line displacement. The most significant weld line displacement was measured at using tailor welded blank consisting of different sheets materials and diagonal orientation of the weld line. Deep drawing of tailor welded blanks consisting of sheets with different materials was accompanied by earing of BH220 steel sheet. Deep drawing of tailor welded blanks consisting of sheets with different thicknesses was accompanied by wrinkling of thinner sheet.
PL
Badano wpływ głębokiego tłoczenia części prostokątnych łączonych spawanych prętów spawanych. W eksperymentach użyto dwóch różnych typów spawów. Jedna składa się z różnych materiałów: blach stalowych HB220 i DP600 o tej samej grubości 1,2 mm. Drugi, składający się z arkuszy z tego samego materiału TRIP typu 690T, ale o różnych grubościach 1,2 i 1,0 mm. Porównano trzy różne położenia linii spawania: wzdłużne, poprzeczne i przekątne w obu typach zgrzewanych krawędzi spawanych. Proces głębokiego tłoczenia charakteryzował się nierównomiernym płynięciem plastycznym i przesunięciem linii spawu. Największe przesunięcie linii spoiny obserwowano przy spawaniu różnych gatunków z ukośną orientacji linii spawania. Głębokie tłoczenie blach o różnych grubościach powodowało zmarszczeniu cieńszej blachy.
EN
Large demand for bulk of sapphire optical products, which are widely used as illuminators, optical windows in aviation and aeronautics etc., generates the inquiry of effective production of high quality industrial crystals. The technology of crystal growth with the horizontal single crystal sapphire crystallization method is based on putting the crystal seed into the front of the crucible resistant to temperatures up to 2150°C. Without encompassment of the production technology of this special container made from thin molybdenum sheet is not realistic to consider the productive exploitation of horizontal crystallization systems in engineering practice. This paper presents the analysis of the possibility of the local resistance of molybdenum sheet heating by its deep drawing to obtain better drawing properties by increased blank temperature.
12
Content available remote Deep drawing of tailor-welded blanks made of high-strength steel
EN
A comparison study was conducted to evaluate the deep drawing of a rectangular box from tailor-welded blank, composed of two parts of different thicknesses. The blank material is high strength steel with transformation induced plasticity, and the weld line is located in the blank centre at the beginning of the deep drawing. The study is focused on the weld line movement during the deep drawing with quasi uniform or controlled non-uniform distribution of the blankholder pressure, which is applied on the flange of the blank. The goal is to minimise the weld line movement and to improve the formability of the tailor-welded blank.
PL
W artykule przedstawiono badania porównawcze oceny głębokiego tłoczenia prostokątnej wytłoczki, składającej się z dwóch części o różnej grubości, wykonanej z blachy przeznaczonej do spawania. Wsad jest wykonany z blachy wysokowytrzymałej umacnianej przez przemianę fazową, a linia spawania znajduje się w środku wsadu, w momencie rozpoczęcia procesu głębokiego tłoczenia. Badania koncentrują się na analizie przemieszczenia linii spawania w warunkach quasi- równomiernego i nierównomiernego rozkładu ciśnienia dociskacza, które jest przyłożone do kołnierza półwyrobu. Celem badań jest minimalizacja przemieszczenia linia spawania oraz poprawa odkształcalności blachy przeznaczonej do spawania.
EN
The main objective of this publication is to present the possibilities of using the numerical calculations to determine the force and the total drawing work. Minimizing the effort of energy is an important element in modern mass production, because the rapid determination of the total work allows optimizing the production process and reduce its harmful effects on the environment. In this paper summarizes the numerical results with experimental data for the purpose of verification. It was confirmed that at significance level α = 0,05 results of simulation are consistent with experimental. It has been determined that on the overall drawing work has an influence the profile of the die and the friction conditions in the contact zone.
PL
Głównym celem tej publikacji jest przedstawienie możliwości zastosowania obliczeń numerycznych do wyznaczania siły i całkowitej pracy tłoczenia. Minimalizacja nakładu energetycznego jest ważnym elementem w nowoczesnej produkcji masowej, dlatego szybkie wyznaczenie całkowitej pracy pozwala optymalizować proces produkcyjny i zmniejszyć jego szkodliwy wpływ na środowisko. W pracy zestawiono wyniki numeryczne z eksperymentalnymi w celu ich weryfikacji. Potwierdzono, że na poziomie istotności α = 0,05 wyniki symulacyjne są zgodne z eksperymentalnymi. Określono, że na całkowitą pracę tłoczenia ma wpływ profil matrycy i warunki tarcia w obszarze kontaktu narzędzi.
EN
The paper presents the concept of a new tool for the sheet metal blanks deformation which is based on the hydro-multipoint method. In this method the upper die with pins is replaced with a hydraulic pressure chamber. The blank sheet is placed between two flexible interpolators and it is deformed under the action of the pressure applied from the hydraulic chamber until it takes the shape of the multipoint die located at the bottom of the equipment. A critical review of the main hydroforming and multipoint forming methods is done. Then, a simulation model for the new hydro-multipoint forming tool is developed. Material thickness, stresses and part dimensions are analysed. A mechanical hydro-multipoint forming tool which was designed and manufactured based on the new concept is presented. Using this tool a number of experiments are done. The real parts are evaluated in terms of surface quality and parts dimensions. The experimental results come to validate the numerical ones. Finally, it was concluded that this new die concept could be used in manufacturing complex sheet metal parts.
EN
Uneven plastic flow and weld line instability in deep drawing process characterises sheet metal forming of tailor-welded blanks (TWBs) of materials with different stress-strain properties. Such behaviour is visible mainly during drawing of TWB with a combination of sheet parts with different thicknesses or formability. Researching these phenomena in the forming process is important in relation to the final functional and visual properties of the drawn parts. In our analysis, the combination of materials widely used in automotive industry for the production of bodyworks structure was chosen. The testing was prepared using a laboratory instrument with an elastic blankholder for the deep drawing of a rectangular-footprint part. TWB formability was researched in relation to the shape and earing of the part and its dependence on the orientation of weld line to part footprint and its positioning after drawing.
PL
Nierówne płynięcie plastyczne i niestabilna linia wtopienia w procesie głębokiego tłoczenia charakteryzuje kształtowanie materiałów zespawanych na styk półfabrykatów (TWB) mających różne właściwości naprężeniowo-odkształcające. Takie zachowanie materiału jest głównie obserwowane w przypadku materiałów TWB kiedy łączone są powierzchnie o różnej grubości i odkształcalności. Badanie tych zjawisk w procesie formowania jest ważne w odniesieniu do końcowych właściwości funkcjonalnych i wizualnych tłoczonych części. W niniejszej analizie wybrano typową dla budowy nadwozia kombinację materiałów szeroko stosowanych w przemyśle samochodowym. Badania zostały przygotowane z użyciem przyrządów laboratoryjnych z wykorzystaniem elastycznego dociskacza do głębokiego tłoczenia z częścią odciskową w kształcie prostokąta. Odkształcalność materiałów TWB została zbadana pod względem kształtu i tworzenia się uch na obrzeżu wytłoczki danej części, a także pod względem zależności od orientacji linii wtopienia do odcisku części i jej umiejscowienia po tłoczeniu.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe problemy pojawiające się na linii produkcyjnej podczas etapu okrawania. Jednym z głównych problemów było blokowanie się odpadów w rynnie spustowej prasy, co znacznie ograniczało wydajność i niezawodność procesu. Blokowanie odciętych fragmentów blachy w rynnie spustowej powodowało konieczność zatrzymywania linii produkcyjnej w celu jej udrożnienia. W celu analizy procesu okrawania po procesie tłoczenia przeprowadzono szereg obliczeń numerycznych przy użyciu metody elementów skończonych. Ważnym aspektem symulacji komputerowych była analiza wpływu geometrii narzędzi oraz sposób podziału odpadów, aby całkowicie wyeliminować zjawisko blokowania rynny spustowej.
EN
This paper presents the problems of arising during the sheet metal trimming process. The main problem limiting the performance and reliability of the process was the blockage of the discharge spout. Stopping the production line in order to clear the discharge spout was necessary. To predict the effects of trimming process numerical simulation was performed using FEM software that runs on the basis of solving differential equations using finite element method. An important aspect of the computer simulation was to analyse the effect of geometry tools. Secondly, the distribution of waste in discharge spout was very important.
EN
Tailor-welded blanks (TWB) of materials with different stress-strain properties are characterised by uneven plastic flow in deep drawing process which results in unequal transfer of technology (blankholder) forces on the functional parts of the forming tool. These phenomena occur most significantly during drawing of blanks with a combination of sheet parts with a different formability or different thicknesses. Observing the behaviour of these blanks in the forming process is relevant to the final functional and appearance quality of the drawn parts. The combination of materials which is widely used for the production of bodyworks structure was chosen for this analysis. The experiments were performed on a laboratory instrument with an elastic blankholder for the deep drawing of a rectangular-footprint part. TWB formability was investigated in terms of the size and layout blankholder forces after setting a constant blankholder pressure before the drawing process.
PL
Zespawane metodą spawania na styk półfabrykaty(TWB) z materiałów o różnych właściwościach naprężeniowo-odkształcających charakteryzują się nierównym płynięciem plastycznym w procesie głębokiego tłoczenia, które skutkuje nierównym przeniesieniem technologicznym sił dociskacza na funkcjonalne elementy narzędzia tłoczącego. Zjawiska takie występują głównie podczas tłoczenia półfabrykatów zawierających kombinację arkuszy o różnej odkształcalności oraz o różnej grubości. Obserwacja zachowania tych półfabrykatów w procesie kształtowania jest istotna dla końcowego funkcjonowania i jakości wyglądu zewnętrznego tłoczonych elementów. Kombinacja różnych materiałów powszechnie używanych w produkcji struktur nadwozi została wybrana do analizy. Eksperymenty przeprowadzono w na urządzeniach laboratoryjnych z użyciem elastycznego dociskacza do głębokiego tłoczenia z prostokątną częścią odciskającą. Odkształcalność materiałów typu TWB została zbadana pod względem rozmiaru i rozkładu sił dociskacza po ustawieniu stałego nacisku dociskacza przed procesem tłoczenia.
EN
The paper deals with the problem of forming of axisymmetric element. Two-stages process was taken into consideration: deep drawing of metal blank using hydraulic press and the method of elongating flow forming. The contribution presents results of numerical and experimental analyzes. Numerical simulations of both the processes were realized in Kraków at AGH University. Numerical verification of both processes was carried out using finite element models implemented with the help of commercial analysis system on basis of conducted in Poznań experimental shaping tests of Hastelloy C-276 alloy. The tests were aimed to find opportunities and conditions of plastic deformation of the material. This article summarizes example results of both numerical and experimental forming of products made of hard-to-deform material.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące formowania produktów osiowosymetrycznych. Proces został podzielony na dwa etapy: głębokie tłoczenie z wykorzystaniem prasy hydraulicznej oraz kształtowania obrotowego wydłużającego. Przedstawione zostały zarówno wyniki analiz numerycznych jak i badań eksperymentalnych. Analizy numeryczne wykonane zostały w AGH, natomiast badania eksperymentalne w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Materiałem wejściowym do badań był Hastelloy C-276. Przeprowadzone badania ukierunkowane były na określeniu możliwości kształtowania wyrobów osiowosymetrycznych z materiałów trudno odkształcalnych.
19
Content available Analysis Of Die Design For The Stamping Of A Bathtub
EN
The paper presents example results of numerical and photogrammetric analysis leading to identify the causes of cracking and wrinkling during bathtub W1200 production. The verification of tools for the stamping of bathtub W1200 was performed using finite element method and photogrammetric system ATOS Triple Scan. A series of industrial tests was conducted to identify the model parameters. The major and minor strain distributions obtained from the finite element simulations were used in conjunction with the forming limit diagram to predict the onset of fracture. In addition, the effects of blank holder pressure and friction on the occurrence of fracture and wrinkling were investigated.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe wyniki analiz numerycznych i fotogrametrycznych mających na celu identyfikację przyczyn powstawania fałdowania i pękania wanny serii W1200 w trakcie cyklu produkcyjnego. Weryfikacja narzędzi przeznaczonych do tłoczenia wanny W1200 została przeprowadzona przy użyciu metody elementów skończonych oraz precyzyjnego systemu fotogrametrycznego ATOS Triple Scan. W trakcie prac badawczych przeprowadzono cykl procesów nadzorowanych procesu produkcyjnego mającego na celu identyfikację parametrów modelu numerycznego. Odkształcenia duże i małe wyznaczone na podstawie symulacji numerycznych w połączeniu z krzywą odkształceń granicznych (KOG) pozwoliły na identyfikację krytycznych rejonów wytłoczki narażonych na fałdowanie i pękanie. Dodatkowo w trakcie przeprowadzonych prac przeanalizowano wpływ warunków tarcia oraz nacisku w kontekście powstawania fałdowania i pękania wytłoczki.
EN
This paper presents results of research with FEM simulation of sheet metal forming process. The two types of aluminium alloys from 5XXX and 6XXX series, which are used in automotive industry, were compared. The computer simulation and numerical analysis of deep drawing cup test were used to predict the ability of the forming of these alloys. The plasticity model Hill'90 was used for stamping simulations. The results of numerical simulation were validated by real experiment using sheet metal testing machine Erichsen 145-60. Both results were compared with regard to prediction accuracy in changes of thickness and ear profile.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.