Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  data visualization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono oprogramowanie komputerowe, przeznaczone do zobrazowania danych z portu szeregowego COM w postaci tekstowej i graficznej oraz z zachowaniem wymagań czasu rzeczywistego. Dane przesyłane są w postaci znaków ASCII w kolejnych linijkach o określonej organizacji. Oprogramowanie umożliwia jednoczesne rysowanie do szesnastu okien z wykresami i w każdym z nich może być 16 sygnałów. Każde okno może mieć różną częstotliwość aktualizacji danych. Optymalna częstotliwość odbioru danymi wynosi 100 Hz. Zwiększenie tej częstotliwości powoduje zauważalne opóźnienia w rysowaniu wykresów, co spowodowane jest ograniczeniem standardowych bibliotek systemowych, odpowiedzialnych za funkcje graficzne.
EN
The article presents computer software for real-time, text and graphic form data visualization from the COM serial port. The data is received in the ASCII form on subsequent lines of the specified organization. The software allows to simultaneously draw up to sixteen windows with charts and each of them can contain 16 signals. Each window may have a different frequency of data updates. The optimal frequency of data reception is 100 Hz. Increasing this frequency causes noticeable delays in drawing charts, which is caused by the limitation of standard system graphic libraries.
PL
Security of national borders requires utilization of multimedia surveillance systems automatically gathering, processing and sharing various data. The paper presents such a system developed for the Maritime Division of the Polish Border Guard within the STRADAR project. The system, apart from providing communication means, gathers data, such as map data from AIS, GPS and radar receivers, videos and photos from camera or audio from phone calls and SMS messages, from multiple mobile units and stationary points located along the coastline. All gathered data can be visualized on a multidisplay by the personnel that can dynamically select presented data and con-figure form of presentation. The paper describes system functionalities, its hardware and software implementation, and presents results of acceptance tests that the system have recently passed.
EN
Zapewnienie bezpieczeństwa granic państwowych wymaga stosowania multimedialnych systemów nadzoru automatycznie gromadzących, przetwarzających oraz udostępniających różnego rodzaju dane. W artykule przedstawiono tego typu system opracowany w ramach projektu STRADAR na potrzeby Morskiego Oddziału Polskiej Straży Granicznej. System ten oprócz zapewnienia łącznościdyspozytorskiej gromadzi: dane mapowe z odbiorników AIS i GPS oraz radarów, wideo i zdjęcia z kamer,dźwięk z połączeń telefonicznych i wiadomości SMS pochodzące z wielu jednostek mo-bilnych i stacjonarnych punktów obserwacyjnych rozlokowanych wzdłuż linii brzegowej. Wszystkie te dane mogą być wizualizowane na wieloekranie, gdzie operator może je dynamicznie wybierać i konfigurować formę ich prezentacji. W artykule opisano funkcjonalność systemu, jego implementację sprzętową i programową oraz przedstawiono wyniki testów akceptacyjnych, które system niedawno przeszedł.
EN
Data visualizations take a variety of forms, from classic bar charts to three-dimensional presentations on globe maps. The purpose of this paper is a comparative analysis of selected techniques for visualizing statistical data on a background map. The exploratory tests were carried out to study the design possibilities of three software tools: Visualization: GeoChart, GIS and JavaScript and 3D Maps (MS Office), as well as the functionality and usability of applications created with them. In addition, selected technical attributes of the applications were measured, including the size and number of component files, loading time in the web browser window, as well as performance. It has been shown that the tested tools are predisposed to create data visualizations on administrative maps, that they have different design possibilities, that they differ in the degree of service advancement, and that they can also be useful in creating small visualizations, so-called “ad-hoc map”.
PL
Wizualizacje danych przyjmują różną postać, od klasycznych wykresów słupkowych, po trójwymiarowe prezentacje na mapach globu. Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych technik wizualizacji danych statystycznych na podkładzie mapowym. Testom eksploracyjnym poddano możliwości projektowe trzech narzędzi: Visualization: GeoChart, GIS and JavaScript oraz 3D Maps (MS Office), a także funkcjonalność i użyteczność aplikacji utworzonych za ich pomocą. Ponadto dokonano pomiaru wybranych atrybutów technicznych aplikacji, w tym: rozmiaru i liczby plików składowych, czasu wczytywania w oknie przeglądarki internetowej oraz wydajności. Wykazano, że testowane narzędzia są predysponowane do tworzenia wizualizacji danych na mapach administracyjnych, mają różne możliwości projektowe i różnią się stopniem zaawansowania obsługi, a także mogą być przydatne przy tworzeniu niedużych wizualizacji, tzw. „map ad-hoc”.
EN
The tasks carried out by public administration units include information and education. Multiple and direct transmission of information may affect the awareness of local communities. However, public administration units often struggle with the lack of skills in terms of using generally available techniques and design tools that allow relatively easy and low-cost sharing of maps on the Internet. The aim of the present research has been to analyse selected tools that enable interactive presentation of raster maps in the form of an unattended (maintenance-free) web application. Exploratory tests consisted in determining the applicability of selected tools for the presentation of spatial data, as illustrated with the example of land cover analysis of the Wolbrom Municipality (Poland). In conclusion, it was shown that the tested components aspire to be maintenance-free and they serve primarily an information function. They can be used in the presentation of environmental and socio-economic phenomena, as well as infographics or geo-infographics, which require ad hoc publication online.
PL
Do zadań realizowanych przez jednostki administracji publicznej należy informowanie i edukowanie. Wielokrotny i bezpośredni przekaz informacji może wpływać na świadomość lokalnych społeczności. Jednostki administracji publicznej często jednak borykają się z brakiem umiejętności wykorzystania ogólnodostępnych technik i narzędzi projektowych, które pozwalają w relatywnie prosty sposób, i przy niskich nakładach finansowych, udostępniać mapy w Internecie. Celem badań jest analiza wybranych narzędzi umożliwiających interaktywną prezentację map rastrowych w formie bezobsługowej aplikacji internetowej. Testy eksploracyjne polegały na określeniu możliwości zastosowania wybranych narzędzi do prezentacji danych przestrzennych na przykładzie analizy pokrycia terenu Gminy Wolbrom (Polska). W konkluzji wykazano, że testowane komponenty aspirują do miana bezobsługowych i pełnią funkcję przede wszystkim informacyjną. Mogą znaleźć zastosowanie w prezentacji zjawisk środowiskowych, społeczno-gospodarczych, infografik lub geo-infografik, które wymagają doraźnej publikacji w Internecie.
PL
Autorzy niniejszego artykułu wyodrębnili i scharakteryzowali kluczowe wskaźniki wydajności serwerów bazodanowych. Wymiar praktyczny niniejszego artykułu dotyczy budowy kokpitu menedżerskiego na urządzenia mobilne do monitorowania wydajności serwera bazodanowego Microsoft SQL Server opracowanego z wykorzystaniem Microsoft Mobile Report Publisher. Opisano metodologię budowy kokpitu i poddano ją ocenie.
EN
The authors of this article have identified and characterized key performance indicators of database servers with a particular focus on Microsoft SQL Server. Practical part of this article concerns to the construction of dashboards on mobile devices to monitor performance of database server Microsoft SQL Server developed using Microsoft Mobile Report Publisher. Methodology of dashboard development has been described and evaluated.
EN
STRADAR project is dedicated to streaming real-time data in a distributed dispatcher and teleinformation system of the Border Guard. The Events Visualization Post is a software designed for simultaneous visualization of data of different types in BG headquarters. The software allows the operator to visualize files, images, SMS, SDS, video, audio, and current or archival data on naval situation on digital maps. All the visualized data can be synchronized in time.
PL
Projekt STRADAR poświęcony jest strumieniowej transmisji danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej. Stanowisko wizualizacji zdarzeń jest oprogramowaniem przeznaczonym do jednoczesnej wizualizacji danych różnych rodzajów. Umożliwia ono operatorowi wizualizację plików, zdjęć, SMS-ów, SDS-ów, nagrań wideo, nagrań audio oraz bieżących i archiwalnych danych o sytuacji na morzu na mapach cyfrowych. Wszystkie wizualizowane dane mogą być zsynchronizowane w czasie.
EN
Internet of Things devices that send small amounts of data do not need high bit rates as it is the range that is more crucial for them. The use of popular, unlicensed 2.4 GHz and 5 GHz bands is fairly legally enforced (transmission power above power limits cannot be increased). In addition, waves of this length are very difficult to propagate under field conditions ( e.g. in urban areas). The market response to these needs are the LPWAN (Low Power WAN) type networks, whose main features are far-reaching wireless coverage and low power measurement end-nodes that can be battery powered for months. One of the promising LPWAN technologies is the LoRa WAN, which uses a publicly available 868 MHz band (in Europe) and has a range of up to 20 km. This article presents how the LoRa WAN network works and describes the installation of the research and measurement infrastructure in this technology which was built in the Gdańsk area using the Academic Computer Center TASK network infrastructure. The methodology and results of the qualitative and performance studies of the constructed network with the use of unmanned aircraft equipped with measuring devices for remote collection of environmental data are also presented. The LoRaWAN TASK has been designed to support the development of other research projects as an access infrastructure for a variety of devices. Registered users can attach their own devices that send specific metrics that are then collected in a cloud-based database, analyzed and visualized.
EN
Events Visualization Post is a part of the STRADAR project, which is dedicated to streaming realtime data in distributed dispatcher and teleinformation systems of the Border Guard. Events Visualization Post is a software designed for simultaneous visualization of data of different types. In the paper, the structure of the software is presented, the process of generation of tasks is described, and the visualization of audio, files, and images is shown.
PL
Stanowisko Wizualizacji Zdarzeń jest częścią projektu STRADAR, który jest poświęcony strumieniowej transmisji danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformacyjnych Straży Granicznej. Stanowisko Wizualizacji Zdarzeń jest oprogramowaniem przeznaczonym do jednoczesnej wizualizacji danych różnych typów. W artykule, przedstawiono strukturę oprogramowania, opisano proces generowania zadań oraz pokazano wizualizację nagrań audio, plików i zdjęć.
EN
A novel data knowledge representation with the combination of structure learning ability of preprocessed collaborative fuzzy clustering and fuzzy expert knowledge of TakagiSugeno-Kang type model is presented in this paper. The proposed method divides a huge dataset into two or more subsets of dataset. The subsets of dataset interact with each other through a collaborative mechanism in order to find some similar properties within eachother. The proposed method is useful in dealing with big data issues since it divides a huge dataset into subsets of dataset and finds common features among the subsets. The salient feature of the proposed method is that it uses a small subset of dataset and some common features instead of using the entire dataset and all the features. Before interactions among subsets of the dataset, the proposed method applies a mapping technique for granules of data and centroid of clusters. The proposed method uses information of only half or less/more than the half of the data patterns for the training process, and it provides an accurate and robust model, whereas the other existing methods use the entire information of the data patterns. Simulation results show the proposed method performs better than existing methods on some benchmark problems.
EN
Visualization of objects on interactive maps usually completes a design process which is preceded by collecting and processing of data. The same applies to the list of monuments (objects of cultural heritage), as its compilation requires both field and office works. The aim of the paper was to evaluate if registers monuments maintained by Polish communes (gminas) can be presented with Google Fusion Tables and Leaflet software, the tools that are specifically used to provide and visualize data. Successive stages of creating a communal register of monuments in Poland – from surveying the objects of heritage in the field to preparing their address cards and creating electronic map application – were presented in the paper. In conclusion, it was proved that a web mapping service, in which text description and photographic documentation of presented objects are complemented with data about their location, can perfectly supplement the communal list of objects of cultural heritage compiled as a standard paper address cards.
11
Content available Wizualizacja danych w organizacji gospodarczej
PL
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie informacji oraz wizualizacji danych w organizacji gospodarczej. W punkcie drugim przedstawiono znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji, a także podstawowe informacje na temat Business Intelligence oraz Big Data. Punkt trzeci poświęcono zagadnieniu wizualizacji danych. Przedstawiono istotę wizualizacji, jej rolę w procesie prezentacji danych, a także wybrane sposoby wizualizacji danych w organizacji.
EN
The article contains the focus on meaning of pieces of information in economic organization. The second part contains the approach of decision making in order to importance of pieces of information. It also contains the pieces of information about Business Intelligence and Big Data. Third part is based on data visualization, which contains essence of virtualization, its role in presentation of data and chosen ways of virtualization of data in organization.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów eksploracyjnych, którym poddano wybrane aplikacje sieciowe pozwalające w sposób zautomatyzowany generować w oknie przeglądarki różnorakie wykresy danych. Temat ten wybrano z uwagi na rosnącą liczbę aplikacji internetowych, które umożliwiają użytkownikom bez wiedzy specjalistycznej tworzenie komponentów witryn, rozszerzające ich funkcjonalność.
EN
The article presents the results of exploratory testing of selected web applications, that allow in an automated way to generate a various data graphs in the browser window. This subject was chosen due to increasing number of the web applications which enable users without specialized knowledge to create components extending the functionality of websites.
EN
The authors present the results of a comparative analysis of selected techniques and programming tools for building interactive data presentation in the form of diagrams and maps generated in the browser. The results of an inventory of land use structure, which are a part of a geographic information system database of the commune of Tomice in district of Wadowice, were employed as input data. The research has shown that the tested tools have a similar design capacity; which makes it difficult to determine which of them is the best. Different factors contribute to choosing a particular tool. They include technical specification, project budget, license conditions, technical support and visualization possibilities.
EN
Previous seriation algorithms are confronted with a balance problem. Some approaches provide permutations with perfect wholeness, where matrix rows/columns are associated with increasing or decreasing gradient. However, this smooth permutation may lead to the blurred representation of the data structure, such as clustering structures and detailed structures inside clusters. Some other approaches indicate these structures well by tighter aggregating similar rows/columns, but this aggregation is alway at the cost of losing necessary coherence of the matrix rows/columns. In this paper, we introduce a seriation algorithm that aims at balancing the smoothness of the permutation and the clarity of the matrix structure. The permutation algorithm greedily and recursively replaces high-dissimilar object pairs with low-dissimilar ones, and the optimization algorithm searches the global optimizing solution by applying the simulated annealing algorithm. A comparison study shows both empirical and statistical evidence that Recut can provide more accurate and visually appropriate permutation by considering the balance problem.
EN
Transport is one of the main sectors of the economy, which has a significant impact on the economic development. Efficient transport systems are the basis of economic competitiveness. However development of transport, especially in the case of road transport, results many inconvenience, like negative environmental impact, accidents or increase of congestion in cities. From the perspective of sustainable development the most important one is pollution. Depending on the type of emitted substances, transport pollution is of local or global nature. Considering the emission of pollutants in urban areas, emitted toxic compounds mainly impact the local pollution the environment. This paper is focused on utilization of Internet tools for visualization of data regarding local pollutions in urban transport systems. This is the example of tool, which could be helpful in analysis of present functioning of UFT
16
Content available Data visualization of marine objects on digital maps
EN
The paper presents the implementation of two multithreaded applications for data visualization of marine objects written in C#, designed to run on operator consoles with 32-bit or 64-bit Windows 7 OS. The article describes the most important functionality and features of the developed C# .NET user controls for data visualization on digital maps and in the configurable tables.
PL
W artykule przedstawiono realizację dwóch wielowątkowych aplikacji wizualizacji danych o obiektach morskich napisanych w języku C# przeznaczonych do uruchamiania w 32-bitowym systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym na konsolach operatorskich. Opisano najistotniejsze funkcjonalności oraz cechy opracowanych kontrolek do wizualizacji danych o obiektach morskich na mapach cyfrowych oraz w postaci konfigurowalnych tabel.
EN
This paper presents a novel method for data analysis and visualization, including real-time visual monitoring and proposal for combined area PQ indices on the example of the developed and operational comprehensive system of registration, archiving and data processing for the wide-area monitoring of power quality in a separated part of real power grid with distributed renewable generation. Real case studies related to power quality disturbances are presented.
PL
Nowoczesne urządzenia mobilne, takie jak tablet czy smartfon, dysponują możliwościami graficznymi oraz mocą obliczeniową pozwalającą na ich różnorakie wykorzystanie w praktyce klinicznej. W niniejszej pracy, na przykładzie mobilnej przeglądarki danych medycznych DICOM, omówiono możliwości technologiczne tych urządzeń oraz sposób ich wykorzystania do wizualizacji medycznych danych obrazowych. Zaprojektowana przeglądarka działa pod kontrolą sytemu Android i współpracuje ze szpitalnym systemem archiwizacji danych PACS.
EN
Modern mobile devices including tablets and smartphones have enough graphics and computing power to enable their successful usage in clinical practice. In this paper technological capabilities of such devices are examined and possibilities of their application for medical data visualization is discussed based on implementation details of mobile DICOM browser, which runs on Android and supports PACS the hospital archiving system.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie autorskiej klasyfikacji narzędzi teleinformatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą w organizacji i dokładne scharakteryzowanie kokpitu menedżerskiego jako jednego z takich narzędzi. Po wprowadzeniu teoretycznym omówiono zarządzanie wiedzą w organizacji. Następnie opierając się na studium literatury, podjęto próbę usystematyzowania narzędzi, które to zarządzanie wspierają. W konkluzji zaznaczono, że kokpit menedżerski stanowi jedno z narzędzi wspierających zarządzanie wiedzą i proces podejmowania decyzji.
EN
The article presents subject of performance dashboard, which is used often in organizations in order to knowledge management because of their user-friendly form. The first chapter is an introduction to further theoretical considerations and it is dedicated knowledge management in the organization. Then authors presents their attempt to classify software tools using in knowledge management. The last chapter is a binder earlier considerations, indicating dashboard as a tool for data visualization in the organization which support managers in the decision making process and knowledge management.
20
EN
Taking into account vast amount of data available for general practitioners, medical diagnostic procedure can be treated as a complex analytical task. A doctor has to analyze the patient’s symptoms, medical test results, and medical knowledge, correlate everything and decide on the diagnosis. In order to do this more effectively, dedicated analytical tools and techniques can be used. The paper elaborates on the application of Map of Attributes (MoA) visualization technique for analysis of a patient’s health and disease pattern recognition. Various modes of using MoA are proposed and discussed. Furthermore, an application of diseases ranking preparation methods in visual filtering of diseases is presented. The methods use flexible similarity indices in conjunction with a graphical presentation of the Pareto model and Multidimensional Scaling model. Their goal is to allow physicians to narrow the space of detailed analysis in an interactive visual manner.
PL
Biorąc pod uwagę ilość danych dostępnych dla lekarzy, diagnostyka medyczna może być traktowana jako złożone zadanie analityczne. Lekarz musi przeanalizować symptomy pacjenta, wyniki jego badań oraz wiedzę medyczną, a następnie skorelować wszystko i zdecydować o diagnozie. W celu przeprowadzenia tego efektywnie, można zastosować dedykowane narzędzia i techniki analityczne. Artykuł omawia zastosowanie techniki wizualizacji Mapa Atrybutów – MoA (ang. Maps of Attributes) do analizy stanu zdrowia pacjenta oraz rozpoznawania wzorców jednostek chorobowych. W artykule przedstawione i przedyskutowane zostały różne możliwe tryby użycia MoA. Ponadto, zaprezentowane jest zastosowanie metod budowy rankingu jednostek chorobowych do wizualnego filtrowania chorób. Metody te wykorzystują elastyczne indeksy podobieństwa w połączeniu z graficzną prezentacją modelu Pareto oraz modelu MDS (ang. Multidimensional Scaling). Ich celem jest umożliwienie lekarzowi zawężania przestrzeni szczegółowej analizy w sposób wizualny i interaktywny.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.