Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  data center
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Żeby prawidłowo działać, serwery muszą być ulokowane w środowisku o wysokiej jakości powietrza. Serwerownię spośród innych pomieszczeń w budynku wyróżniają także potężne zyski ciepła. Oznacza to, że data center wymagają nieco innych rozwiązań w zakresie wentylacji i klimatyzacji niż pozostałe przestrzenie w obiekcie. Każda serwerownia jest indywidualnym przypadkiem i należy bezwzględnie respektować wymagania termiczne, jakie zostały dla niej przewidziane.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną stosowania dynamicznych zasilaczy bezprzerwowych UPS typu DRUPS w systemach zasilania gwarantowanego obiektów data center. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych analiz.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of the use of dynamic uninterruptible power supplies UPS type DRUPS in guaranteed power supply systems in data center objects. The final conclusions have been formulated from executed analysis.
EN
The article analyzes in which climatic zones the use of waste heat from data centers as a source of urban district heating would be the most efficient. The assessment methodology was based on a comparison of heat energy generated by servers with the demand for heating power in different climate zones. The analyzes carried out showed that the most appropriate climate zones for reusing waste heat from data centers are subpolar oceanic climate, cold dessert climate and cold semi-arid climate.
PL
Wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów danych w różnych strefach klimatycznych. W artykule przeanalizowano, w których strefach klimatycznych wykorzystanie energii odpadowej z centrów danych jako źródła ciepła do ogrzewania powierzchni mieszkalnych byłoby najbardziej efektywne. Metodologię oceny oparto na porównaniu energii cieplnej generowanej przez serwery z zapotrzebowaniem na moc grzewczą w różnych strefach klimatycznych. Przeprowadzone analizy wykazały, że najbardziej odpowiednie strefy klimatyczne dla wykorzystywania energii odpadowej z centrów danych to subpolarny klimat oceaniczny, zimny klimat pustynny i zimny klimat półpustynny.
PL
Aktywne urządzenia zainstalowane w serwerowniach wymagają zasilania stabilizowanym napięciem stałym. W ostatnim czasie notuje się wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową i zwiększanie liczby zainstalowanego w centrach danych osprzętu. Stosowanie dedykowanego dla każdego urządzenia zasilacza prądu stałego i multiplikowanie ilości konwersji energii, staje się rozwiązaniem mało efektywnym energetycznie. Dlatego też zauważa się tendencję do zasilania serwerowni z centralnego zasilacza prądu stałego. W artykule wskazano na celowość stosowania tego typu instalacji, przeanalizowano je pod względem bezpieczeństwa elektrycznego oraz innych występujących zagrożeń. Omówiono także efektywność energetyczną takiego rozwiązania.
EN
The paper discusses DC power supply for data centers. This solution is analyzed in terms of electrical safety and other existing electrical hazards. The energy efficiency of such a power supply was also discussed.
EN
This article describes issues related to information distribution and cluster state synchronization in decentralized environments with inconsistent net-work topology. The main objective of this study was to create a set of rules and functional requirements to build a fault-tolerant framework based on Blockchain for creating applications in decentralized and distributed en-vironments, regardless of the underlying cluster’s hardware.
PL
W artykule przedstawiono trzy alternatywne koncepcje systemów instalacji sanitarnych dla nowo projektowanego budynku stacji meteorologicznej położonej na wyspie Diego Ramirez w Chile. Projekt powstał na potrzeby udziału w konkursie organizowanym przez American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE).
EN
This project presents the three proposed design concepts of heating, ventilation and air conditioning systems for a new single-story government meteorological and housing building in the Diego Ramirez Islands (Islas Diego Ramirez) in Chile. It was created to participate in the 2017 Student Design Competition organized by American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.
PL
Przedstawiono koncepcje budowy chmury obliczeniowej w konwencji centrum przetwarzania danych przy wykorzystaniu produktów firm Cisco, EMC i Microsoft. Cisco oferuje urządzenia sieciowe umożliwiające ich wirtualizację oraz sprzęt i oprogramowanie dla zastosowań chmurowych wykorzystywane w centrach przetwarzania danych, a także usługi wspierające proces projektowania i wdrażania chmury. Firma EMC dostarcza rozwiązanie chmury hybrydowej, budowanej z wykorzystaniem centrum przetwarzania danych i oprogramowania wirtualizacyjnego VMware, które umożliwia świadczenie usługi SaaS lub IaaS. Firma Microsoft buduje chmurę obliczeniową w ujęciu komponentowym. Architekturę systemu informacyjnego stanowią genetyczne komponenty (sprzętowe, programowe, procesowe i usługowe) o dobrze zdefiniowanej funkcjonalności do świadczenia usług IaaS, PaaS i SaaS.
EN
The article presents the idea to build a cloud computing solution in data center convention using products offered by Cisco, EMC and Microsoft. Cisco provides network equipment to enable their virtualization, hardware and software for applications used in cloud data center solutions as well as services supporting design and implementation clouds. EMC delivers an enterprise hybrid cloud solution built on the basis of the data center and VMware virtualization software that enables the provision of SaaS or IaaS services. Finally Microsoft builds cloud computing solution in terms of component in which the architecture of Information system is composed of generic components (hardware, software, process and service) with well-defined functionality for performance of IaaS, PaaS and SaaS services.
PL
Przedstawiono różne podejścia wiodących firm stosowane obecnie do integrowania chmur obliczeniowych na podstawie wspólnie wypracowanych rozwiązań oraz integrowanie przez ujednolicanie i upowszechnianie standardów. W ramach współpracy w zakresie rozwiązań chmurowych i systemów przetwarzania danych firmy Cisco i Microsoft oferują zintegrowaną platformę technologiczną chmury obliczeniowej Cisco Cloud Architecture for the Microsoft Cloud Platform, łączącą funkcje Windows Azure Pack oraz Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI). Firmy VMware i Cisco wraz ze swoimi partnerami branżowymi wypracowały nowe podejście do budowy zintegrowanej chmury obliczeniowej, dzięki udoskonaleniu narzędzia służącego do wirtualizacji sieci. Rozszerza ono zakres mobilności maszyn wirtualnych w ramach wielu centrów przetwarzania danych i środowisk chmurowych. Dzięki współpracy firm IBM i Microsoft wybrane produkty klasy enterprise firmy Microsoft można uruchamiać w ramach infrastruktur IT oferowanych przez IBM. Firma Dell oferuje opensourcowe rozwiązanie chmurowe Dell Red Hat, opracowane wspólnie z firmą Red Hat na podstawie platformy OpenStack z systemem fied Hat Enterprise Linux. Technologia ta integruje infrastrukturę złożoną z serwerów, systemów pamięci masowych i komponentów sieciowych firmy Dell z platformą OpenStack Red Hat Enterprise Linux. W procesie tworzenia standardów dla chmury obliczeniowej bierze udział około dwudziestu organizacji o różnym statusie (stowarzyszeń, konsorcjów, forów itp.), w tym przede wszystkim międzynarodowe organizacje normalizacyjne, takie jak: ITU-T, ETSI, IEEE i ISO/IEC. Uporządkowanie dużej liczby różnych norm oraz promowanie jednolitych mechanizmów certyfikacji dla dostawców usług jest jednym z podstawowych wyzwań dla osiągnięcia pełnej integracji chmur i upowszechnienia technologii chmury obliczeniowej.
EN
The article presents different approaches of leading companies currently used to integrate cloud computing solutions based on common solution as well as integration through the harmonization and dissemination standards. Thanks to cooperation in the field of cloud solutions as well as data center platforms, Cisco and Microsoft offer Cisco Cloud Architecture for the Microsoft Cloud Platform as an integrated technology platform, which combines Windows Azure Pack functions with Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI) functionality. Thanks to enhanced tool for network virtualization, which extend scope of mobility of virtual machines between 2 different data centers as well as cloud environments, VMware and Cisco (together with their industry partners) have developed a new approach to build integrated cloud computing solution. Thanks to collaboration between IBM and Microsoft, selected Microsoft enterprise products may be implemented on IBM IT infrastructures. Dell offers cloud computing solutions developed jointly with Red Hat based on OpenStack platform with Red Hat Enterprise Linux operating system. This technology integrates Dell infrastructure composed of servers, storage and network components with OpenStack Red Hat Enterprise Linux platform. Some twenty organizations with different status (associations, consortia, forums), mainly International standards organizations (e.g. ITU-T, ETSI, IEEE and ISO/IEC) participate in the process of creating standards for cloud computing solutions. Arrangement of large number of different standards as well as promoting uniform certification mechanisms for service providers is one of the key challenges on the way to achieve the full integration of clouds as well as acceptance of cloud computing.
PL
Przy temperaturze powietrza zewnętrznego wyższej od docelowej temperatury powietrza w pomieszczeniu konieczne jest wykorzystanie tradycyjnych źródeł chłodu do schłodzenia powietrza. Jednak w okresie występowania niskich temperatur wydajność systemów free-cooling jest wystarczająca do pełnego schłodzenia powietrza w pomieszczeniu klimatyzowanym do żądanej temperatury nawiewu.
11
Content available remote Service quality management in microcloud-based Iot infrastructure
EN
The Internet of Things (IoT) is an emergent technology that offers great opportunities to enhance economic indices and productivity of enterprises, to improve the quality of consumers’ lives, and to enable more efficient use of resources. In this paper, the authors propose an approach to Microcloud-based IoT infrastructure management to provide the desired quality of IT services with rational use of IT resources. Efficiency of IoT infrastructure management can be estimated by the quality of services and the management costs. The task of operational service quality management is to maintain a given level of service quality with the use of minimum IT resources in IoT environment. The proposed approach allows the efficient use of resources for IT services’ provision in IoT ecosystem through the implementation of service level coordination, resource planning and service level management processes in an integrated IT infrastructure management system.
PL
Internet przedmiotów (IoT) to wschodząca technologia, która oferuje duże możliwości zwiększenia wskaźników ekonomicznych i wydajności przedsiębiorstw, poprawia jakość życia konsumentów, a także umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. W niniejszym artykule autorzy proponują podejście do zarządzania infrastrukturą IoT na bazie mikro w celu zapewnienia pożądanej jakości usług IT z racjonalnym wykorzystaniem zasobów IT. Efektywność zarządzania infrastrukturą IoT może być określona przez jakość usług oraz koszty zarządzania. Zadaniem zarządzania jakością usług operacyjnego jest utrzymanie określonego poziomu jakości usług z wykorzystaniem minimalnej ilości zasobów IT w środowisku IoT. Proponowane podejście pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów do świadczenia usług IT w ekosystemie IoT poprzez realizację koordynacji poziomem usług, planowania zasobów i procesów zarządzania poziomem usług w zintegrowanym systemie zarządzania infrastrukturą IT.
EN
The paper presents a decision model of data center chilled water cooling system for low and medium heat densities. Decision model is based on optimization procedure, which covers definition of technological and mathematical model of the system, its inequality constraints and optimization criterion. The criterion in this case is minimum annual power consumption and operating cost. System model is described by constant parameters and decision variables and consists of air cooled chiller, external water-side economizer (drycooler), computer room air-handler (CRAH) and constant flow hydraulic system with circulating pump. Influence of the rack architecture (open and closed - with separation between cold and hot aisle), coolant temperatures and temperature difference (mass flow) on system total power consumption and operating cost has been presented. The paper also shows calculation results for a case study with wide range of decision variables. Results cover annual power consumption of the cooling system, partial power usage efficiency ratio (pPUE) and operating cost of the allowable system variants and the optimum system.
PL
Publikacja prezentuje model decyzyjny wyboru wodnego systemu chłodzenia centrum przetwarzania danych dla niskiej i średniej gęstości obciążeń. Model decyzyjny bazuje na procedurze optymalizacyjnej, która obejmuje określenie technologicznego i matematycznego modelu systemu, warunków ograniczających oraz kryterium optymalizacji, którym w tym przypadku jest minimum rocznego zużycia energii elektrycznej oraz koszt eksploatacji systemu. Model systemu chłodzenia opisany przez parametry stałe i zmienne decyzyjne składa się z agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, niezależnego, zewnętrznego wymiennika freecooling (drycooler), szafy klimatyzacji precyzyjnej (CRAH) oraz stałoprzepływowego systemu hydraulicznego z pompą obiegową. Wykazano wpływ architektury szaf serwerowych (architektura otwarta oraz zamknięta - wydzielenie korytarzy zimnych i gorących), temperatur chłodziwa oraz różnicy temperatur chłodziwa (strumienia masy chłodziwa) na całkowite zużycie energii elektrycznej oraz koszty eksploatacyjne systemu. Przedstawiono wyniki obliczeń dla szerokiego zakresu zmiennych decyzyjnych oraz studium przypadku. Wyniki te obejmują roczne zużycie energii elektrycznej, współczynnik efektywności energetycznej pPUE oraz koszt eksploatacyjny OPEX dla wariantów dopuszczalnych oraz systemu optymalnego.
PL
W artykule opisano zagadnienie optymalizacji systemu klimatyzacji serwerowni. Algorytm procedury optymalizacyjnej obejmuje wyszczególnienie zbioru wszystkich możliwych wariantów systemu, sformułowanie warunków ograniczających, koniecznych do określenia zbioru wariantów dopuszczalnych oraz zdefiniowanie kryteriów optymalizacyjnych w celu wyznaczenia wariantu optymalnego. Wymienione elementy procedury optymalizacyjnej uwzględniają specyfikę technologii serwerowni oraz stosowanych systemów klimatyzacyjnych.
EN
The paper presents an optimization problem of data center precision cooling system. The optimization procedure includes specification of all system variants, formulation of the limiting conditions necessary to define a set of permissible variants and definition of the optimization criterion. All elements of described optimization procedure take into consideration the specificity of data center infrastructure systems, especially thermal management system.
PL
Przedstawiono rozwiązanie zagadnienia optymalizacji systemu klimatyzacji serwerowni, przyjmując jako kryterium optymalizacyjne kryterium energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne. Wykorzystano metodę przeglądu zupełnego rozwiązań dopuszczalnych. W procedurze optymalizacyjnej sformułowano ograniczenia, wyznaczono zbiór systemów dopuszczalnych oraz system optymalny dla studium przypadku. Zaprezentowana metodologia ma cechy uniwersalności i może być wykorzystana do projektowania optymalnych systemów klimatyzacyjnych serwerowni.
EN
Presents solution of the data center cooling optimization problem, with energy, ecological and economical optimization criterions. A complete review optimization method has been used. The optimization procedure includes formulation of the limiting conditions, assignation of the permissible variants and set-ting of the optimum variant for a case study example. Presented methodology has unique value and can be used during concept and design stage of the data center precision cooling system.
PL
Przedstawiono ideę obliczeń oraz przechowywania danych w chmurze w kontekście dostarczania tych usług przez sieci optyczne Zaprezentowano, stosując zaproponowaną klasyfikację, problemy związane z dostarczaniem tych usług w sposób efektywny energetycznie Przedstawiono motywację do poszukiwania rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania na energię i emisję dwutlenku węgla przez sektor telekomunikacyjny.
EN
The paper presents the idea of cloud computing services provided by optical networks. A taxonomy to present issues associated with delivering distributed services in energy-efficient way is proposed. The article provides motivation to minimize energy consumption and carbon footprint by the ICT sector.
16
Content available remote On modeling thermal steady state control of thermal systems
EN
A new modeling approach for steady-state fluid flow analysis of networked thermal systems with temperature control devices is proposed in this paper. The problem of temperature control is crucial for the design and analysis of such thermal systems as air conditioning systems of data centers, for their control as well as providing the best data center performance and reliability. It is shown that the approach consists in formulating and solving nonlinear programming problem with positive simple constraints. Mathematical and physical aspects of the approach studied and its appropriateness are demonstrated using example thermal systems.
PL
Proponuje się nowe podejscie do analizy statycznej przepływów cieczy w sieciach systemów cieplnych z regulatorami temperatur. Jest to zagadanie krytyczne dla analizy i projektowania systemów klimatyzacji centrum danych oraz regulowania tymi systemami w celu uzyskania jak nawiększej ich efektywności oraz niezawodności. Zademonstrowano że to podejście polega na formułowaniu i rozwiązaniu zadania programowania nieliniowego przy dodatnich wartościach ograniczen prostych. Kwestie matematyczne i fizyczne badanego podejścia oraz jego adekwatność są poparte przykładami systemów cieplnych.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z niezawodnością i bezpieczeństwem w centrach przetwarzania danych. Szerzej omówiono niezawodność zasilania wraz z przykładami urządzeń. Przedstawiono ponadto skrótowe opisy dwóch różnych obiektów typu data center.
EN
The paper presents chosen aspects of security and reliability in data center. Reliability of electricity supply was described and some examples of devices. Short description of two examples of data center were also presented.
PL
Stałe urządzenia gaśnicze są elementem zabezpieczenia przeciwpożarowego wielu budynków. Rola tych urządzeń od wielu lat jest znacząca, jednak w ostatnich latach wraz ze wzrostem ilości składowanych plików ich rola staje się jeszcze większa. Dziś automatyczne gaszenie to element koniecznego wyposażenia w każdej serwerowni.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.