Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dangerous goods transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę transportu kolejowego z uwzględnienie przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zaprezentowano podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo sektora kolejowego, wśród których wyróżniono Urząd Transportu Kolejowego, spółkę PKP PLK S.A oraz Straż Ochrony Kolei. W pracy ukazano dane statystyczne uwzględniające zdarzenia na kolei oraz opisano bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych. Dodatkowo, w ramach referatu, przedstawiono główne problemy sektora kolejowego i poprzez analizę stanu infrastruktury kolejowej, gęstości sieci oraz zdarzeń i wypadków na liniach kolejowych dokonano oceny stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce.
EN
The article presents the characteristics of rail transport taking into account passenger and cargo transport. The entities responsible for the safety of the railway sector have been presented, including the Rail Transport Office, PKP PLK SA and the Railway Protection Guard. The paper presents statistical data regarding events on the railway and describes the safety of dangerous goods transport. In addition, as part of the paper, the main problems of the railway sector and the analysis of the condition of railway infrastructure, network density and events were presented and accidents on railway lines, the safety of railway transport in Poland was assessed.
PL
W artykule przedstawiono problemy zagrożeń, związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz niepokojące dane statystyczne tego rodzaju przewozu. Przybliżono akty prawne obowiązujące podczas tych specyficznych przewozów, ujmujące kontrolę, opakowanie, oznakowanie, zasady bezpieczeństwa, jak i postępowanie w przypadku awarii. Przedstawiono także działania PSP podczas zagrożeń chemicznych i ekologicznych, zagrażających życiu ludzi oraz środowisku.
EN
Paper discussed threat assessment of dangerous goods in road transportation of the Republic of Poland. DGV can cause an accident and lead to chemical and ecological threats with considerable harm to people and the environment.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia, związane z przewozem towarów niebezpiecznych transportem kolejowym, a także zaprezentowano statystyki dotyczące częstotliwości wypadków oraz awarii. Dodatkowo przedstawiono klasyfikację oraz zestawienie przewożonych towarów niebezpiecznych oraz podkreślono konieczność modernizacji systemu ratownictwa na kolei, w celu ograniczenia skutków występujących zagrożeń poprzez poprawę działalności służb ratowniczych.
EN
An article constitutes characterization of basic information about rail transport of dangerous goods. Firstly, it describes established classification and alarming statistics data of discussed issues. Secondly, paper discussed the threats connected with rail transport of dangerous goods and it shows procedures and behaviors which should be taken in case of an accident on the railroad. Another theme mentioned in the paper concerns rescue during the rail transport of dangerous goods. The proposition is to improve existing rescue system what will permit to increase the safety of people and the environment. The Article is finished by a brief summary of content described in it.
EN
The paper refers to threat assessment of dangerous goods (DG) in transportation of the European Union and the Republic of Poland. Dangerous goods in the European Union are carried by inland waterways, rail and road. In Poland 87.5% of DG have been carried by road and 12.5% by rail in 2014. DG can cause an accident and lead to fires, explosions and chemical poisoning or burning with considerable harm to people and the environment. There is not monitoring system in Poland to control in real time road transportation of dangerous goods. Proposition of National System of Monitoring Dangerous Goods in Poland was presented. Realization of mentioned kind of system may significantly contribute to improving safety of people and environment.
EN
Transport of dangerous goods transport is specific, which requires a lot of knowledge in this field, especially from companies performing this service. In order to minimize the risks inherent in the transport of dangerous goods is important to use safety rules under the existing rules, through proper marking of transport vehicles, appropriate to the type of transported goods. In the second part of the article explains how the carriage of dangerous goods by road, marking of vehicles and road accidents involving vehicles carrying hazardous materials.
PL
Transport towarów niebezpiecznych jest transportem specyficznym, który wymaga dużej wiedzy w tym zakresie, szczególnie od przedsiębiorców wykonujących tą usługę. W celu minimalizacji ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych ważne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa na podstawie obowiązujących przepisów, poprzez prawidłowe oznakowanie pojazdów transportowych, odpowiednie do rodzaju przewożonego towaru. W drugiej części artykułu przedstawiono sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym, oznakowanie pojazdów oraz wypadki drogowe z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
EN
Transport of dangerous goods transport is specific, which requires a lot of knowledge in this field, especially from companies performing this service. In order to minimize the risks inherent in the transport of dangerous goods is important to use safety rules under the existing rules, through proper marking of transport vehicles, appropriate to the type of transported goods. In the first part of the article presents the classification of dangerous goods and the risks resulting from the transport of such goods.
PL
Transport towarów niebezpiecznych jest transportem specyficznym, który wymaga dużej wiedzy w tym zakresie, szczególnie od przedsiębiorców wykonujących tą usługę. W celu minimalizacji ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych ważne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa na podstawie obowiązujących przepisów, poprzez prawidłowe oznakowanie pojazdów transportowych, odpowiednie do rodzaju przewożonego towaru. W pierwszej części artykułu przedstawiono klasyfikację towarów niebezpiecznych oraz zagrożenia wynikające z transportu takich towarów.
PL
W artykule omówiono postęp w latach 2000-2010 w prawodawstwie polskim w odniesieniu do problematyki wybranych zagadnień transportu towarów niebezpiecznych. Szczególny nacisk położony został na omówienie takich kwestii, jak dobór trasy przewozu i jej nadzór, kontrola transportu drogowego towarów niebezpiecznych czy parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
EN
Progress in the years 2000-2010 in chosen problems of Polish legislation on transport of dangerous materials has been discussed. Special focus was put on aspects such as transport route selection and supervision, road transportation of dangerous materials control and parking lots designed to host rucks carrying hazardous substances.
PL
Uwzględniając główną przyczynę zdarzeń awaryjnych w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu - określono rodzaje środków i działań umożliwiających poprawę bezpieczeństwa ich transportu. Wykonane analizy wykazały, że system szkolenia osób związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, system organizacyjny jednostek ratownictwa PSP oraz procedury reagowania i zwalczania skutków awarii transportowych są zorganizowane w Polsce na wysokim poziomie i funkcjonują prawidłowo. W tej sytuacji zmniejszenie ryzyka wypadku drogowego o cechach poważnej awarii można osiągnąć w wyniku wyboru najbardziej właściwej trasy przewozowej. Została zaproponowana metoda wyboru najkorzystniejszej z punktu widzenia poziomu ryzyka przebiegu trasy przewozu towarów niebezpiecznych, oparta na ocenie pasa terenu 1,5 km od osi drogi pod względem demograficznym oraz występowania obiektów użyteczności publicznej i elementów środowiska o szczególnej wrażliwości, a także na ocenie szeregu parametrów techniczno-konstrukcyjnych trasy, dotyczących podstawowych cech ruchu drogowego.
EN
This article defines the types of measures and actions for improving safety of road transport of dangerous goods taking into account the main cause of accidents with the attributes of major accidents in road transport of dangerous goods, i. e., disregard for traffic rules. Analyses showed that the system of training persons involved in transport of dangerous goods, the organizational system of the State Fire Service rescue units, and the procedures for responding and mitigating the effects of transport accidents in Poland are good and that they function properly. In this situation, selecting the most appropriate transport routes can reduce the risk of an accident with the attributes of a major accident. This article proposes a method of selecting the least risky transport route for dangerous goods by evaluating a strip of land 15 km from the axis of the road in terms of demographics, public Utilities, particularly sensitive environment as well as by evaluating a number of technical and construction parameters of routes related to the basie features of road traffic.
PL
W artykule omówiono najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych, wynikające z przepisów umowy ADR. Sklasyfikowanie towaru jako niebezpiecznego dokonywane jest poprzez porównanie jego własności fizykochemicznych oraz biologicznych z kryteriami klasyfikacyjnymi określonymi w umowie ADR. Materiały niebezpieczne podzielono na 13 klas, jednak duża ich różnorodność wymogła dodatkowo podział na podklasy i grupy, które opisano za pomocą kodu literowo-cyfrowego. Znając kod oraz grupę pakowania można określić niebezpieczeństwo oraz to, jakie środki oraz sposoby zabezpieczenia będą konieczne podczas awarii, i aby uchronić się przed nią.
EN
This article presents the most important aspects of transportation of dangerous materials that are an outcome of an ADR agreement. In order to mark materials as dangerous their physicochemical and biological parameters are compared with the classification criteria described in the ADR agreement. Dangerous materials are divided into 13 classes and yet, their vast diversity requires an additional division into subclasses and groups marked with an alphanumeric code. To know the code and the group means to be able to describe danger as well as countermeasures needed to secure goods, also during a malfunction.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane z: obowiązkami podmiotów realizujących przewóz, ochroną towarów dużego ryzyka, szkoleniem kierowców, kontrolą administracyjną, wymaganymi dokumentami przewozowymi oraz z wymogiem zatrudnienia dorady do spraw bezpieczeństwa (DGSA). Wspomniano także o kilku ważniejszych zmianach, jakich dokonano w przepisach ADR 2009.
EN
This article presents the most important aspects concerning safety in road transport of dangerous goods based on the ADR Agreement. Issues referring to responsibilities of subjects providing transport, protection of highly hazardous goods, drivers' education, administration control, required shipping documents, as well as requirements involving employment of a safety advisor (DGSA - Dangerous Goods Safety Advisor) are discussed. In addition some of the most important changes in the regulation applying to ADR 2009 are also included in the article.
PL
Artykuł prezentuje główne założenia do budowy modelu terminalu kontenerowego obsługującego jednostki kontenerowe zawierające materiały niebezpieczne oraz podstawowe parametry jego pracy. W treści przedstawiono kierunki przepływu kontenerów i związaną z nimi specyfikę obsługi z zastosowaniem sieci masowej obsługi.
EN
This article describes the Mass Service System model of container terminals which serve the containers with dangerous goods. The problem of dangerous goods storage within container terminal and basic measures used for proper service assessment for container terminal in operation are presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono opracowane na podstawie oficjalnych dokumentów Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dane dotyczące zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w transporcie niebezpiecznych substancji w Polsce w latach 2003-2007. Najwięcej tego rodzaju zdarzeń (66% wszystkich zdarzeń w transporcie) ma miejsce przy przewozie drogowym, który stanowi w Polsce dominujący sposób transportu tych materiałów: ok. 100 mln ton - ca 81% ogólnej ilości przewożonych niebezpiecznych materiałów; transport kolejowy - ok. 23 mln ton (dane za rok 2007). W publikacji zamieszczono najbardziej istotne dane dotyczące transportu drogowego niebezpiecznych chemikaliów. Struktura rodzajowa przewożonych w transporcie samochodowym chemikaliów kształtuje się następująco: paliwa płynne (etylina i olej napędowy) - ok. 72%, gazy skroplone (LPG) - ok. 19%, substancje toksyczne i żrące - ok. 3%; pozostałe stanowią ok. 6% przewożonych towarów niebezpiecznych.
EN
This article presents data developed on the basis of official documents of the Chief Inspector of Environmental Protection, characterising the magnitude of the hazard of events with the attributes of major accidents in 2003 - 2007 in Poland. The majority of such events (66% of the total number of events in transport) occurred in the road transportation of dangerous chemicals. Road transportation of dangerous chemicals predominates in Poland: approx. 100 million tonnes, approx. 81% of the total amount of transported dangerous materials; rail transportation, approx. 23 million tonnes (data for 2007). This paper discusses the most significant data concerning the road transportation of dangerous chemicals in Poland. The share of liquid fuels (gasoline and gas oils) was approx. 72%; LPG - 19%, toxic and corrosive substances - 3%, other ones - 6% of the dangerous goods transported.
PL
Analiza danych GIOŚ o liczbie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w latach 2002-2006 oraz o liczbie zdarzeń o znamionach poważnej awarii w latach 2003-2006 wykazała, że zakłady "niesevesowskie�" stwarzają duże zagrożenie. Świadczy o tym 216 zdarzeń w 730 zakładach "niesevesowskich�" (81% wszystkich zdarzeń w zakładach stacjonarnych), podczas gdy w 341 zakładach "sevesowskich�" takich zdarzeń było 46 (19%). "Wskaźnik awaryjności�" w zakładach "niesevesowskich�" jest ponad 3-krotnie wyższy niż w zakładach ZZR i ZDR. Analiza wykazała dominujące zagrożenie transportu samochodowego w porównaniu z innymi rodzajami transportu niebezpiecznych substancji: 160 zdarzeń - ok. 68% wszystkich zdarzeń w transporcie. W związku z tym, aktualne staje sie opracowanie zaleceń i niezbędnych procedur zarządzania bezpieczeństwem w zakładach "niesevesowskich�" oraz w odniesieniu do transportu samochodowego niebezpiecznych substancji. Jest to przedmiotem zadań badawczych, ktore zostały podjęte w CIOP-PIB w ramach programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy�" na lata 2008-2010.
EN
An analysis of the data of the Chief Inspector of Environmental Protection concerning the number of establishments at risk of a major industrial accident in 2002-2006 and the number of events with attributes of major accidents in 2003-2006 shows that "non-Seveso establishments" posed great hazard. The 216 events that occurred in 730 "non-Seveso establishments" (81% of all events in fixed sites) in comparison with the 46 events (19%) in 341 "Seveso establishments" confirm this conclusion. The accident-rate factor for "non-Seveso establishments" is 3 times higher than for lower- and upper-tier establishments. An analysis also shows the prevailing threat of road transportation in comparison with other kinds of transportation of dangerous substances: 160 events, i.e., approximately 68% of the total number of events in transport. In such circumstances the development of recommendations and necessary procedures for safety managements in "non-Seveso establishments" and for road transportation of dangerous substances is a topical task. It is the aim of 2 research projects of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute in the framework of the national programme (2008-2010) "Improvement of Work Safety and Working Conditions".
PL
W publikacji autor przedstawia klasyfikację towarów niebezpiecznych klasy 1 i 3 w transporcie. Omawia warunki bezpieczeństwa przy transportowaniu tych towarów oraz kryteria, jakim powinny odpowiadać pojazdy je transportujące. W drugiej części daje wykładnię prawną roli i zadań doradcy ADR w procesie obrotu towarami niebezpiecznymi.
EN
In the publication the Author presents the classification of dangerous goods in transport. There are safety conditions described while transporting these goods as well as criteria which should be met by dangerous goods transporting vehicles. In the second part the Author presents the legal interpretation of the ADR advisor's role and tasks in the process of dangerous goods transport.
17
Content available remote Przewóz towarów niebezpiecznych koleją
PL
Skala kolejowych przewozów materiałów niebezpiecznych w Polsce. Przepisy międzynarodowe regulujące ten rodzaj przewozów. nowa ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (obowiązująca od 16 maja 2004 r.) dostosowująca polskie ustawodawstwo do prawa unijnego. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2002 r. Przykłady charakterystycznych zdarzeń.
EN
The volume of railway transport of dangerous goods in Poland. International regulations concerning this kind of transport. New law on Transport of Dangerous Goods via Railway (legally binding from 16th May, 2004) adjusting Polish regulations to the regulations of the European Union. The results of the control procedures conducted by NIK (the Supreme Chamber of Control) in 2002. Some examples of characteristic events.
PL
Referat jest kontynuacją tematu dotyczącego badań pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. Temat ten poruszony był w referacie .Wybrane testy badań kierowalności i stateczności pojazdów (np. członowych) przewożących niebezpieczne ładunki. przedstawionym na IV Konferencji Naukowo-Technicznej .Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Kielce, 5 i 6 lutego 2004 [5]. W referacie zostały omówione wyniki badań stateczności poprzecznej badanego pojazdu członowego (cysterny) ustawionego na stanowisku przechyłowym, gdzie określono graniczny kąt przechyłu platformy stanowiska przy różnych stanach napełnienia zbiornika naczepy. Zebrane dane pomiarowe posłużyły do obliczenia granicznych przyspieszeń poprzecznych, które wystąpić mogą w rzeczywistych warunkach jazdy. Przekroczenie tych przyspieszeń może doprowadzić do przewrócenia się pojazdu na poziomej drodze, z nawierzchnią o dużym współczynniku przyczepności. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań podobnych pojazdów członowych.
EN
His paper is the continuation of the subject concerning the tests of vehicles for the dangerous goods transport his topic was touched In the paper .Selected tests of steering and static of vehicles (e.g. articulated) for transport of dangerous goods., presented during the IV Conference .Problems of the automotive vehicles safety. in Kielce 5 to 6 February 2004 [5]. In the paper will be discussed results of lateral attic tests of articulated vehicles (tank) on the tilt platform where was indicated the extreme angle of platform slope at various filling of the tank. Measured data was used to the calculation of the limiting lateral accelerations could cause the overturn of the vehicle on the level road even of the surface of the high adhesion. Results were compared to this obtained in tests of similar articulated vehicles.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.