Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  danger
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wielu miejskim zwierzętom najbardziej zagrażają samochody. W przypadku miejskich kun jest odwrotnie - to one zagrażają autom.
2
EN
The article addresses the specificity and issues related to the evacuation of animals in an emergency situation. The author focused on the basic undertaking which is planning the evacuation of animals, mainly from large objects such as ZOOs, farms or studs. The article presents proposals for structures of evacuation teams, their competences and procedures. The attention was paid to the effectiveness of evacuation taking into account time relations, including distance during the occurrence of an event. The author indicates important parts of the planning, namely the development of the right documentation and the verification carried out in terms of the feasibility of the implementation of the projects assumed in the plan. The article describes the structure concept of evacuation plans of animals from a large facility.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę i problemy ewakuacji zwierząt w sytuacji zagrożenia. Autor skupił się na podstawowym przedsięwzięciu, jakim jest planowanie ewakuacji zwierząt, głównie z dużych obiektów, takich jak: ZOO, fermy czy stadniny. W artykule zostały przedstawione propozycje dotyczące organizacji struktur zespołów ewakuacyjnych, ich kompetencji oraz procedur działania. Zwrócono uwagę na skuteczność ewakuacji z uwzględnieniem relacji czasowych, w tym odległości w czasie wystąpienia zdarzenia. Autor przedstawił jak istotną częścią planowania jest opracowanie właściwej dokumentacji oraz weryfikacja pod względem realności wykonania założonych w planie przedsięwzięć. W artykule przedstawiona została koncepcja struktury planu ewakuacji zwierząt z dużego obiektu.
PL
Jedno z największych zagrożeń dla środowiska oraz pośrednio dla życia i zdrowia człowieka stwarzają wszechobecne na terenach zurbanizowanych, a także i niezurbanizowanych odpady składowane na nie zawsze przystosowanych do tego celu składowiskach, a także często leżące luzem na tzw. dzikich wysypiskach. Przyczyniają się do degradacji środowiska, zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gazami i pyłami, powodują nadmierny rozwój gryzoni, ptactwa, owadów. W ewidentny sposób naruszają właściwy obieg materii w środowisku. Niewłaściwa lokalizacja składowiska może również stwarzać zagrożenie epidemiologiczne.
PL
Uszkodzenia, awarie oraz katastrofy budowlane są analizowane, a wnioski z tych prac wprowadzane do praktyki budowlanej. W artykule przedstawiono wyniki analiz wieloletnich zbiorów danych o awariach i katastrofach budowlanych oraz wykazy przyczyn złego projektowania i wykonawstwa.
EN
Damage and structural failures are analyzed and conclusions from these works are introduced to the construction practice. The paper presents the results of analyzes of long-term datasets of data on damage and structural failures as well as lists of the causes of poor design and execution.
5
Content available remote Bepieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych. Wybrane problemy
PL
W artykule omówiono stan przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, problem odstępstw od przepisów oraz zagrożenia wynikające z możliwości cofnięcia uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku wzniesionego zgodnie z przepisami. Omówiono rolę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i niezgodności między ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na przykładzie garaży samochodów osobowych pokazano, jak spełniając wymagania przepisów techniczno-budowlanych, można realizować różne cele użytkowe. Zaproponowano, aby znieść odstępstwa od przepisów, otworzyć je na projektowanie metodą stanów krytycznych, co zapoczątkowano w przepisach dotyczących metra. Metody obliczeniowe stosowane w procesie uzyskiwania odstępstw mogą być wprowadzone bezpośrednio w przepisach techniczno-budowlanych.
EN
The article discusses the state of fire safety regulations, the problem of deviations from the regulations and the risks arising from the possibility of withdrawing the agreement on fire safety of a building built in accordance with regulations. The role of an expert on fire safety and the incompatibility between the Act on Construction Law and the regulations resulting from the Act on Fire Pratection is discussed. The example of car garages has been used to show how various utility purposes can be achieved in accordance with the requirements of technical and construction regulations. It is proposed to abolish derogations from the regulations and to open the latter to critical state design, which was initiated in the regulations on the metro. Calculation methods used in the process of obtaining derogations can be directly introduced in the technical and construction regulations.
PL
Drzewa, jak praktycznie każdy większy lub mniejszy obiekt występujący w przestrzeni miejskiej, mogą być zagrożeniem, a ich usunięcie może leżeć w interesie społecznym. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje rozwiązań pozwalających organom administracji na nakładanie obowiązku usunięcia drzew mogących stanowić źródło zagrożeń.
PL
Nadmierny hałas jest rodzajem dźwięku niekorzystnym dla zdrowia człowieka. Tymczasem 20% powierzchni naszego kraju, którą zamieszkuje aż 33% Polaków, narażona jest na jego niekorzystne oddziaływanie.
PL
Współczesne podejście do wartościowania transportu, opierając się na podejściu procesowym, determinuje bezpieczeństwo jako nadrzędny czynnik oceny jego prawidłowego funkcjonowania – systemy zarządzania bezpieczeństwem. Celem zarządzania bezpieczeństwem jest wyeliminowanie, a jeżeli jest to niemożliwe, to choćby ograniczenie rozmiarów szkód, które mogą wywołać zdarzenia transportowe. Wraz z rozwojem tego obszaru należy mieć na uwadze wszystkie możliwe działania, które stosuje się po zaistnieniu zdarzenia (działania reaktywne) oraz te, które wdraża się zapobiegawczo na podstawie analizy procesów i zagrożeń (działania proaktywne) opisane w niniejszej publikacji. Coraz częściej analiza ta opiera się również na działaniach przewidywawczych, pozwalających zidentyfikować zagrożenia mało prawdopodobne (będące najczęściej kompilacją nieprawdopodobnych źródeł zagrożeń), które powodują katastrofalne skutki. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych narzędzi współczesnego systemowego podejścia do modelowania procesów. Można je naj ogólniej zobrazować jako system wzajemnie powiązanych działań i decyzji, mających na celu integrację i koordynację procesów w organizacji przy współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Celem zarządzania jest zatem poprawa sprawności, skuteczności i efektywności funkcjonowania, a w przypadku zarządzania ryzykiem wynikającym z procesów transportowych, poprawa bezpieczeństwa transportu. W publikacji opisano propozycję metody zarządzania ryzykiem w transporcie, wraz z analizą źródeł zagrożeń transportu kolejowego. Opisano zidentyfikowane na tej podstawie obszary zagrożeń oraz przeprowadzono uproszczoną analizę wybranego przypadku.
EN
Contemporary approach to valuing transport based on a process approach determines safety as the overriding factor in assessing its proper functioning – safety management systems. The goal of security management is to eliminate, and if it is not possible, to limit the extent of damage that transport incidents can cause. Along with the development of this area, it is necessary to take into account all possible actions that are applied after the incident (reactive activities) and those that are implemented preventively on the basis of analysis of processes and risks (proactive activities) described in this publication. Increasingly, this analysis is also based on predictive actions that identify unlikely risks (most often a compilation of unlikely sources of risk) that cause catastrophic consequences. Risk management is one of the most important tools of modern systemic approach to process modeling. Generally, it may be described as a system of interrelated actions and decisions aimed at integration and coordination of processes in the organization, in cooperation with the external parties. The aim of management is therefore to improve the proficiency, effectiveness and efficiency of the operation and – in the case of risk management arising from the transport processes – to improve transport safety. The publication describes a proposal of risk management method in rail transport including analysis of areas threats to rail operations.
9
Content available remote Systemy oświetlenia niezbędne do sprawnego prowadzenia akcji ratowniczych
PL
Autorzy referatu przedstawili rozwiązanie oświetlenia stanowiące zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych i prowadzenia akcji ratowniczej, które pozwala zachować widoczność np. wewnątrz okrętu w przypadku braku elektryczności. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe i elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach. Zaprezentowane urządzenia te są dopasowane do specyfiki pracy i są odporne na urazy mechanicznie oraz cechują się długim czasem świecenia.
EN
The authors of the paper presented a solution for lighting adapted to the places of evacuation and rescue operation, being a safety measure in emergency situations and conducting a rescue operation, which allows to keep visibility, for example, inside the ship in the absence of electricity. Therefore, their technical parameters (lighting and electrical), and above all the efficiency of operation, are defined in several related standards. These devices are perfectly matched to the specifics of work, they are mechanically resistant and have a long time.
10
Content available Forensic engineering. Part 2
EN
For decades structural engineers have been educated to design new buildings. This is certainly a good start of a career as a structural engineer since it is an appealing perspective to use creativity and to support society with structures that are safe and serviceable during a long service life. However, structures are often not built as they should be, which may result in malfunctioning, insufficient structural safety or even collapse. In such a case the cause of the problem has to be determined as quickly as possible in order to eliminate the risk or inconvenience for the users. To this aim experienced engineers are required, who are able to come to a quick assessment based on a reliable judgement. In the past, problems with structures were mostly incidental, but nowadays new tendencies are observed, like ageing of structures and their consequences, the use of software without understanding its background, and changes in the function of a structure during service life. That means that there is a growing need for another profile in structural engineering: the forensic engineer. The need and the requirements for such a new professional profile have been discussed in this paper.
PL
Od dziesięcioleci inżynierowie budowlani kształceni są w zakresie projektowania nowych budynków. Jest to z pewnością dobry początek kariery inżyniera konstrukcji, ponieważ stanowi realną możliwość wykorzystywania swojej kreatywności i wspierania społeczeństwa poprzez tworzenie obiektów bezpiecznych i trwałych w długim okresie użytkowania. Jednak konstrukcje często nie są budowane tak, jak być powinny, co może skutkować ich nieprawidłowym funkcjonowaniem, niewystarczającym bezpieczeństwem, a nawet zawaleniem się. W takim przypadku przyczynę problemu należy ustalić możliwie szybko, aby wyeliminować ryzyko lub niedogodności dla użytkowników. Do tego potrzebni są doświadczeni inżynierowie, którzy są w stanie dokonać szybkiej oceny w oparciu o wiarygodny osąd. W przeszłości problemy z konstrukcjami budowlanymi zdarzały się sporadycznie, ale obecnie obserwuje się nowe tendencje, takie jak starzenie się struktur ze wszelkimi tego konsekwencjami, stosowanie oprogramowania bez znajomości kontekstu i zmiany funkcji budynów w okresie ich użytkowania. Oznacza to, że istnieje rosnące zapotrzebowanie na inny profil w inżynierii budowlanej: inżyniera diagnosty. O potrzebach i wymaganiach dla takiego nowego profilu zawodowego traktuje ten artykuł.
11
Content available Forensic engineering. Part 1
PL
W artykule omówiony został wielokryterialny wektor czynnika ludzkiego w aspekcie bezpiecznej eksploatacji statku i przetrwania na morzu. Dokonano próby oceny, które elementy czynnika ludzkiego mają największy wpływ na zachowanie marynarzy w sytuacji kryzysowej.
EN
The article discusses the multi-criteria vector of the human factor in the aspect of safe ship operation and survival at sea. An attempt was made to assess which elements of the human factor have the greatest impact on the behavior of seafarers in a crisis situation.
PL
Do obciążeń wyjątkowych zalicza się oddziaływania wybuchów zarówno fizycznych, jak i chemicznych. W przypadku wybuchu chemicznego obiekt budowlany może się znaleźć w strefach detonacji, propagacji gazów powybuchowych lub fali uderzeniowej. Przedstawiono metodykę oceny odporności dynamicznej budynków lub ich elementów konstrukcyjnych, podając sposoby określenia ekwiwalentnych obciążeń statycznych.
EN
The rules specified by standards introduce the concept of exceptional charges, which include the impact of explosions, both physical and chemical. In the case of a chemical explosion, the work can be found in the areas of: detonation propagation gases postexplosion or shock wave. The article presents a methodology for evaluating the dynamic resistance of buildings or their components, providing ways to determine the equivalent static loads.
PL
Opisano badania na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Stosowane metody badawcze to zarówno analiza statystyczna danych o wypadkach drogowych, jak też technika filmowania ruchu na skrzyżowaniach, analizy obrazu oraz identyfikacji konfliktów ruchowych.
EN
Research methods used include statistical analysis of accident data as well as filming of traffic at intersections, image analysis and identification of traffic conflicts. The last technique allows one to calculate surrogate safety measures in order to determine risk factors and dangerous locations.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza zjawisk zagrażających przestrzeni obszarów wiejskich. W pracy skupiono się głównie na powodziach, osuwiskach i suszy. Celem artykułu jest ustalenie wpływu tych zagrożeń na zarządzanie przestrzenią oraz wykazanie jak gminy na wybranym obszarze odnoszą się do nich w dokumentach planistycznych. W artykule dokonano analizy programów, studiów, planów i strategii pod kątem zarządzania przestrzenią z uwzględnieniem przedmiotowych zdarzeń. Analiza wykazała, iż nie wszystkie gminy w podobnym stopniu odnoszą się do zagrożeń. Dokumenty planistyczne i strategiczne nie zakazują zabudowy na terenach zagrożonych, określają jedynie, iż ryzyko inwestycji ponosi inwestor. W przypadku suszy analizowane gminy w bardzo małym stopniu odnoszą się do tego zjawiska - choć zadania w aspekcie udrożnienia rowów nawadniających oraz renaturalizacji cieków wodnych istnieją w każdej z badanych gmin. W dobie zachodzących zmian klimatycznych oraz występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych aktualizacja dokumentów planistycznych i strategicznych o zagadnienia dotyczące występowania i ochrony przed zagrożeniami są wręcz obowiązkiem, gdyż zwiększają bezpieczeństwo życia, pracy i inwestycji na obszarach wiejskich.
EN
The subject of the study is to analyze the phenomena threatening the rural areas. The study focused mainly on floods, landslides and drought. The aim of this article is to determine the impact of these risks on space management and to demonstrate how the community in the selected area refer to them in planning documents. The article analyzes the programs, studies, plans and strategies for space management with regard to these events. The analysis showed that not all municipalities in a similar way in addressing the threats. And strategic planning documents do not prohibit development in areas at risk, only they determine that the investment risk borne by the investor. In case of drought analyzed the community to a very small extent, they refer to this phenomenon - although the task in terms of unblocking irrigation ditches and restoration of watercourses exist in each of the surveyed municipalities. In the era of climate change and the occurrence of extreme weather update planning documents and strategic issues of the occurrence and threat protection they are indeed the duty, since they increase safety of life, work and inverter rural areas.
17
Content available remote Czy bezpieczeństwo w budownictwie jest możliwe?
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z użyciem podczas wykonywania robót wiertniczych urządzenia Top Drive (górnego napędu przewodu wiertniczego), w aspekcie korzyści i zalet wynikających z jego stosowania, a także wpływ na polepszenie warunków pracy wiertaczy, co skutkuje w konsekwencji ograniczeniem zdarzeń wypadkowych w toku wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
EN
The general principles of the article is to reveal the main advantages of modern mechanical device, used in drilling operations, as compared to the conventional Kelly drive system. Advantages of Top Drive system become apparent in the field of safer operations as well as improved time saving drilling technology. The automation of drill pipe handling like Top Drive improves safety and efficiency of drilling operations. The ability to circulate and rotate while running in the hole or pulling out of the hole reduces the chances of the bottom-hole assembly getting stuck. It also enables cooling of the bit, especially when running in the hole, thus increasing bit life. However the advanced technology involved in Top Drive rigs comes with a higher cost and requires a highly killed operating workforce. The article uses data gathered in the IADC Incident Statistics Program, which shows that the oil and gas well drilling industry continues work toward reducing incidents on rigs. The overall incidents and frequency rates are trending downward as a result of the use of new technologies in drilling industry, like Top Drive systems.
PL
Rozważania dotyczą identyfikacji zagrożeń w budownictwie oraz ich skutków rozpatrywanych jako elementy analizy ryzyka. Najdotkliwszym skutkiem urzeczywistnienia zagrożeń w procesie budowlanym jest katastrofa budowlana. Podkreślono znaczenie kontroli przebiegu procesu budowlanego jako narzędzia w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie.
EN
The article is devoted to identification of dangers in construction industry and their effects considered as a part of risk analyses. Indicating risk factors in building activities is necessary for taking proper actions to mitigate those dangers. The most serious effect of dangers existing in the construction process is a building catastrophe which causes destruction of possessions and may damage human health or even lead to death. Considering all these facts, the role of the construction process inspection as an instrument for improving safety gains in significance.
PL
Występowanie zagrożeń zakażenia się czynnikami pochodzenia biologicznego jest obecnie realnym i często pojawiającym się problemem w skali ogólnoświatowej. Rosnące prawdopodobieństwo zakażenia wynika głównie ze zwiększonych możliwości podróżowania do krajów szczególnie niebezpiecznych pod względem występowania chorób zakaźnych i pasożytniczych. Szybkie przemieszczanie się dużych grup ludzkich, przy wykorzystaniu transportu lotniczego, jest czynnikiem zwiększającym ryzyko nieświadomego przenoszenia zakażeń biologicznych na tereny dotychczas wolne od ich występowania. Autor niniejszego artykułu, na podstawie analizy literatury, przedstawił istniejące zagrożenia, a przede wszystkim ocenił efektywność stosowanych dotychczas procedur. Ważnym aspektem podjętej analizy jest również zwrócenie uwagi na nasilające się zjawisko przenoszenia zakażeń biologicznych na znaczne odległości i znacząca w tym rola transportu lotniczego.
EN
The danger of infection with agents of biological origin is now a real and often appearing worldwide problem. The likelihood of infection is growing mainly due to the increased ability to travel to the countries particularly dangerous in terms of prevalence of infectious and parasitic diseases. Arapid movement of large groups of people using air transport is a factor increasing the risk of carrying biological infections unknowingly to the areas previously free of their occurrence. The author of this article presents the existing threats and, above all, rates the effectiveness of the procedures used so far based on the analysis of literature. An important aspect of the analysis is also an attempt to draw attention to the growing phenomenon of biological cross-contamination on major distances and significant role of the air transport in it.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.