Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  damping of vibrations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Safety of automobile in curvilinear motion including vertical vibrations
EN
Side slip phenomenon of automobile plays significant role when discussing active safety of a vehicle. It is influenced by a changeable vertical force between wheels and road surface as a result of vertical vibrations of automobile. The authors of the article showed a methodology of simulating curvilinear motion of a vehicle including changeable normal forces both in case of front and rear axle. Assumptions referring to the courses of characteristics of side slip phenomenon for different normal forces were made. As a result of calculations there were presented exemplary courses of center of gravity lateral and yaw velocity of automobile. Additionally, there was presented a course of normal acceleration of a vehicle in the point of driver seat.
PL
Zjawisko znoszenia bocznego samochodu odgrywa istotną rolę w zagadnieniach bezpieczeństwa czynnego pojazdu. Wpływ mają na to zmienne siły pionowe pomiędzy kołami a drogą jako rezultat drgań pionowych samochodu. Autorzy artykułu przedstawili metodykę zastosowaną w symulacji ruchu krzywoliniowego samochodu z uwzględnieniem zmiennych sił pionowych zarówno w przypadku osi przedniej oraz tylnej. Opisano założenia dotyczące charakterystyk bocznego znoszenia polegające na uwzględnieniu zmiennych sił pionowych. Jako wynik obliczeń symulacyjnych przedstawiono przebiegi prędkości poprzecznej środka ciężkości samochodu oraz jego prędkości kątowej względem osi pionowej z. Dodatkowo został zaprezentowany przebieg przyspieszenia pionowego w punkcie siedzenia kierowcy.
EN
Theoretical and experimental solutions of forced vibration of a three-mass system linked together by two dry friction connections are presented. This system is a computational model of a physical model of a blade couple with a friction element measured in dynamic laboratory of Institute of Thermomechanics AS CR. Numerical solution of strongly nonlinear equations of motion shows good damping properties of the dry friction element and correspond to the results of experimental research, which is oriented on the investigation of both forced and free vibration of the physical blade couple model.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i eksperymentów numerycznych, których celem była identyfikacja tłumienia drgań w zazębieniu oraz w węzłach łożyskowych przekładni zębatej. Identyfikację tłumienia drgań w zazębieniu przeprowadzono wykorzystując fakt, że jego wartość w istotny sposób wpływa na uzyskiwane w wyniku obliczeń wartości nadwyżek dynamicznych, które z kolei są proporcjonalne do wartości skutecznych przyspieszeń drgań obwodowych koła. Identyfikację tłumienia drgań w węzłach łożyskowych przeprowadzono na podstawie analizy zmierzonego bezkontaktowo sygnału prędkości drgań poprzecznych wałów przekładni zębatej.
EN
The paper presents results of laboratory investigation and numerical simulation which the identification of damping vibration in meshing also in bearing unit of toothed gear was aim. The identification of damping vibration in meshing based on contact measurements the accelerations of wheel torsion vibration. Based on the non-contact measurement of shaft transverse vibration velocity the damping vibration in bearing unit was identified.
4
Content available remote Badania symulacyjne układu mechanicznego z aktywnym tłumieniem drgań
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu zawieszenia pasywnego i z aktywnym tłumieniem drgań. Głównym celem pracy była analiza własności dynamicznych zawieszeń. Układ z aktywnym tłumieniem drgań umożliwia uzyskanie znacznej poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania.
EN
The paper presents results of simulating studies of passive and active suppressions. The analysis of property of dynamic suspensions was the main aim of work. Active suppression it makes possible the obtainment considerable improvement of comfort and safety of travelling arrangement.
PL
W artykule przedstawiono problem tłumienia drgań masy obciążenia napędu z silnikiem indukcyjnym. Analizowano układ regulacji prędkości kątowej z regulatorem neuronowym. Przedstawiono strukturę zastosowanej sieci neuronowej, sposób generowania zbiorów uczących i metodę uczenia regulatora. Zamieszczono wyniki regulacji prędkości kątowej napędu ze sprężystym zamocowaniem masy obciążenia uzyskane dla regulatora neuronowego.
EN
The paper presents the problem of angular velocity control of weakly damped system. In the case of damping the load mass vibrations the control system with neuronal controller was analysed. The structure of applying neuronal nets and the step responses of control system with neuronal controller was shown.
PL
Model wagonu towarowego składa się z ieodkształcalnych brył, liniowych elamentów spręzystych i tłumików ciernych tarcia dwuwymiarowego. Model opisuje drgania poprzeczne i pionowe wagonu towarowego. Oddziaływanie między kołami i szynami opisno na gruncie współczenej mechaniki kontaktu tocznego przy użyciu techniki wielowymiarowej tablicy kontaktowej, a w zakresie generowania sił stycznych użyto tablicę Kalker'a. Opis tarcia suchego na gruncie mechaniki niegładkiej [5], [14] umożliwił zaproponowanie w niniejszej pracy modelu dwuwymiarowego tarcia suchego. Tarcie nazywane jest dwuwymiarowym, gdy ciała będące w kontakcie poruszają się względem siebie translacyjnym ruchem płaskim i trajektoria ruchu względnego jest inna niż prostoliniowa. Model ma postać elementu ciała będące w kontakcie poruszająsie względem siebie translacyjnym ruchem płaskim i trajektoria ruchu względnego jest inna niż prostoliniowa. Model ma postać elementu ciała Prandtl'a złożonego ze sprężyny i szeregowego suwaka tarcia suchego, zwanego elementem de Saint Venant'a. Os elementu podatnego nalezy do wspólnej płaszczyzny stykających się powierzchni ciał. Kazdy koniec modelu jest połączony z innym ciałem. Model należy wyobrażać sobie jako zmieniający orientację w taki sposób, że jego oś leży na kierunku prędkości ślizgania. Charakterystyką suwaka tarcia suchego nazywana jest zależność siły tarcia od prędkości ślizgania . Charakterystyką suwaka tarcia suchego nazywana jest zależność siły tarcia od prędkości ślizgania. Charakterystyka jest opisana za pomocą niegładkiej, wielowartościowej funkcji nieróżniczkowalnej. Model nie ucieka się do regularyzacji charakterystyk tarcia. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji cyfrowychbiego pojazdu w zakresie prędkości podkrytychnych i drgańprzy prędkości nadkrytycznej. Przedstawione przyykładowe wyniki odsłaniają tylko mały fragment możliwości badawczych dynamiki pojazdu, dostępnych dzięki efektywnemu modelowi tarcia dwuwymiarowego.
EN
The model of a freight wagon s composed of rigid bodies, linear springs and friction dampers of two-dimensional dry friction. The model describes lateral and vertical vibrations of the vehicle . Interaction beetween wheels and rails has been described on the basis of the contact mechanics using yhe technique of multi-dimensional contact table and the Kalker table as the tangential (creep) force generator. The description of friction on the basis of the non-smooth mechanics has made it possible to propose in this paper a model of two-dimensional dry friction. When two contacting bodies translate over each other in a planar motion and the relative trajectory is not a straight line thenfriction occurring in the interface is called the two-dimensional one. As the model of the two-dimensional friction the element of the Prandtl body is proposed. The elementis composed of the dryfriction slider, known as de Saint Venant element and a spring in series with the slider. Each end of the model is connected with a different body in contact. The non-smooth, multi-valued, non-differentiable dependence between the force of friction and the velocity of sliding is called the characteristic of the dry friction slider. The axis of the element belongs to the common plane of contacting bodies. The model should be imagined as one changing its orientation on the plane in such a manner that its axis coincides with the direction of the sliding velocity. The model does not resort to regularisation of the friction characteristic. Some results of numerical simulations have been presented, which refer to under-critical and over-critical speed on straight track. Presented results reveal only a small portion of possible investigation targets available due to the effective model of the two-dimensional dry friction.
PL
W pracy przedstawiono wyniki zastosowania metod optymalizacji do doboru parametrów dynamicznych eliminatora drgań elektromechanicznego układu napędowego. W procesie optymalizacji wykorzystano charakterystykę rezonansową układu mechanicznego zredukowanego do modelu o jednym stopniu swobody.
EN
The paper deals with the results of application of optimization methods for selection of dynamic parameters of vibrations' eliminator. The system under consideration has been an electromechanical power transmission system. For the optimization process the system has been reduced to a model of one degree of freedom. The resonance characteristic was an objective of optimization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.