Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dairy cow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study was to define influence of different housing systems and barns on costs and energetic inputs in milk production and assessment of microclimate conditions. There were twelve free-stall cattle barns for dairy cows tested and the analysis contains: investment costs of buildings, equipment for mechanization of technological treatments (milking and milk cooling, forage preparing and feeding, manure removing and storing and other works), electric and mechanical energy inputs, labour inputs, exploitation costs of equipment and buildings, concentration of harmful gases, temperature of air and relative humidity inside and outside of barns. The limitations to the choice of the best technical- technological solution were assumed: average investment cost ≤ 19000 PLN, average labour inputs ≤ 4,6 working minutes, electric energy inputs ≤ 0,40 kWh, mechanic energy inputs ≤ 2,006 HP, NH3 concentration ≤ 10,9 ppm and CO2 concentration ≤ 1500,8 ppm. These values are per day and per LU. The best functional - technological solutions were in two barns, which fulfilled all limitations. It were: one boxed cattle barn with litter and one boxed non-littered barn, both with high number of animals, 144 LU and 109 LU respectively. Simultaneously in these two barns the lowest unitary exploitation costs were calculated and amounted to 1710,98 PLN∙LU-1 and 2088,57 PLN∙LU-1.
PL
Celem badań było określenie wpływu różnych systemów utrzymania na koszty i nakłady energetyczne w produkcji mleka oraz ocena warunków mikroklimatu. Zbadano 12 obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych i analiza obejmowała: koszty inwestycyjne budynków oraz wyposażenia dla mechanizacji zabiegów technologicznych (dój i wstępna obróbka mleka, przygotowanie i zadawanie pasz, usuwanie i magazynowanie nawozu i prace różne), nakłady energii elektrycznej i mechanicznej, nakłady pracy, koszty eksploatacji budynków stężenia szkodliwych gazów, temperaturę i wilgotność powietrza, koszty eksploatacji wyposażenia i budynków. Zostały ustalone graniczne wartości: średnie koszty inwestycyjne ≤ 19000 PLN, średnie nakłady robocizny≤ 4,6 roboczominut, nakłady energii elektrycznej ≤ 0,40 kWh, nakłady energii mechanicznej ≤ 2,006 KMh, stężenie NH3 ≤ 10,9 ppm, stężenie CO2 ≤1500,8 ppm. Wszystkie te wartości były w odniesieniu do 1 doby i 1 DJP. Najlepszymi rozwiązaniami technologiczno – funkcjonalnymi były dwie obory, które spełniły wszystkie ograniczenia. Były to: obora boksowa ściółkowa oraz boksowa bezściółkowa, obie z dużą obsadą, odpowiednio 144 DJP oraz 109 DJP. Jednocześnie, w tych dwóch oborach odnotowano najniższe jednostkowe koszty eksploatacji, które wynosiły 1710,98 PLN∙DJP-1 oraz 2088,57 PLN∙DJP-1.
PL
Celem pracy były badania wpływu okresu przebywania krów w strefie legowiskowej z piaskiem na czas leżenia i inne formy zachowań zwierząt w sytuacji, gdy materiał podłoża nie był w boksach legowiskowych uzupełniany w okresie badań. Rejestrację zachowania krów w badanej strefie prowadzono w sposób ciągły w okresie 10 dni z wykorzystaniem techniki filmowej. Zakresem badań objęto dwie grupy technologiczne krów mlecznych w oborze z wolnostanowiskowym systemem utrzymania. Wskazano na tendencję zmniejszania czasu leżenia krów w badanym okresie. Zaproponowano metodę podejścia do analizy wyników badań, uwzględniającą wyodrębnienie zblokowanych dób badań. Zblokowanie dób w pomiarze ciągłym czasu leżenia krów przełożyło się na możliwość opisania zmiennej zależnej (czasu leżenia krów w rozpatrywanym okresie) modelem liniowym wyróżniającym się znacznie wyższą wartością współczynnika determinacji w porównaniu z opcją uwzględniającą pojedyncze doby.
EN
The paper aimed to show effect of period, when cows were kept in pens with a free-stall system, on lying time and other form of behaviour, including one circumstance: bedding material (sand) was not delivered during the investigation period. Two technological groups of dairy cows kept in the barn with a free-stall system were investigated. Each group of cows showed decreased lying time in the analysed period. The paper proposed a method of approach to analyse the research data. The results of analysis indicate that relationship between combined periods (doubled days) and lying time can be presented with a linear function with higher value of determination coefficient in comparison with single days. Doubling days in the constant measurement of lying time of cows translated into the possibility of describing a dependent variable (lying time of cows in the considered period) with a linear model which differs a considerably high value of the coefficient of determination in comparison to the option, which includes single days.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zastosowanych systemów utrzymania i żywienia krów mlecznych na ich wskaźniki produkcyjne, w tym wydajność mleczną. Zakresem pracy objęto osiem krajowych gospodarstw mlecznych, w tym cztery z wolnostanowiskowym i cztery z uwięziowym systemem utrzymania krów. Kryterium różnicującym gospodarstwa były również systemy zadawania pasz: tradycyjny i TMR. Metoda badań polegała na comiesięcznych wizytach w gospodarstwach w celu gromadzenia w okresie trzech lat (2009–2011) danych związanych z produkcją stad krów mlecznych. Stwierdzono, że zastosowaniu wolnostanowiskowego systemu utrzymania w oborach odpowiadała wyższa wydajność mleczna krów w porównaniu z wydajnością zwierząt, osiągniętą w oborach z uwięziowym systemem utrzymania. Na podstawie wyników analizy wariancji można wnioskować, że system utrzymania miał statystycznie istotny wpływ na zróżnicowanie wydajności mlecznej krów. System zadawania pasz w badanych oborach nie wykazał wpływu na wydajność mleczną krów.
EN
The paper aims at analysis of effect of cows keeping system and feeding system on some dairy production indices, including annual milk yield per cow. The 8 dairy farms under recording system were analyzed, including 4 farms with freestall housing system and 4 farms with tied system. As another criterion taken into account there was feeding system, i.e. 4 farms used traditional feeding system and 4 farms implemented TMR. The method of investigations covered visits in the dairy farms (with the frequency one time per month) to collect the data during three-year period (2009–2011). The freestall housing system showed significant effect on increase in annual milk yield per cow. The production of cows kept in freestall housing system was higher than cows kept in tied system. The feeding system in the analyzed farms didn’t show significant effect on annual milk yield per cow. The TMR system give possibilities to prepare feed in shorter time and more easy way.
PL
Przeprowadzono analizę procesu żywienia krów w oborze wolnostanowiskowej na 65 krów w gospodarstwie rodzinnym. Organizacja bazy paszowej, mechanizacja zbioru, konserwacji i zadawania pasz były poprawne. Zadawanie podstawowej dawki paszy w formie PMR oraz dokarmianie mieszanką treściwą krów o wyższej wydajności z automatycznej stacji paszowej spełniło podstawowe wymagania zootechniczne. Uzyskano wysoką średnią wydajność, ponad 9 tys. kg mleka rocznie, nie występowały choroby metaboliczne i otłuszczenie krów. Żywienie zimowe było lepiej zbilansowane pod względem energetycznym, a żywienie letnie - pod względem białkowym.
EN
Process of feeding the cows was analysed on a family farm, in free-stall cattle barn for 65 cows. Fodder base organization, mechanization of the harvest, conservation, maintenance and feed distribution were properly arranged. Supply of the basic fodder dose in form of PMR (partly mixed ration) and additional feeding of higher milk yielding cows, with concentrate mixture from automatic feeding station, complied with basic rules of animal husbandry. High average milk yielding of above 9 thousand kg milk per year, was obtained. Neither metabolic diseases, nor adiposity of the cows were observed. Winter feeding was better balanced in terms of energy, whereas the summer feeding - in terms of protein content.
PL
W oborze wyposażonej w robota udojowego przeanalizowano zachowanie się krów związane z dojem oraz organizacją żywienia. Odstęp czasu między dojami ustalano indywidualnie na podstawie aktualnej mlecznej wydajności dobowej krowy. W czerwcu 2010 r. minimalny odstęp mieścił się w przedziale 320-800 minut. Faktyczny średni odstęp wynosił 393-921 minut, co oznacza od 1,5 do 3,6 dojów na dobę. Żywienie odbywało się w trzech miejscach. Podstawową dawkę PMR krowy dostawały do żłobu. Na stanowisku udojowym zadawano pierwszą mieszankę treściwą dla wszystkich krów, w zróżnicowanej ilości zależnie od wydajności. W stacji paszowej drugą mieszankę paszową otrzymywały krowy o wydajności powyżej 20 kg, w ilości zróżnicowanej zależnie od mleczności. W pierwszym roku eksploatacji obory średnia wydajność 66,8 krów wynosiła 10 346 kg mleka.
EN
Milk yielding behaviour of the cows and feeding organization were analysed in a cattle barn equipped with milk yielding robot. Time intervals between successive milkings were individually settled on the basis of total 24 hrs' milk yield of a cow. In June 2010 the minimum time intervals ranged from 320 to 800 minutes. Actual average interval lasted 393-921 minutes, what means 1.5 to 3.6 milking yields per 24 hrs. Feeding was realized in three places. Main PMR (partly mixed ration) was put down into crib. On the milking stand first part of concentrate mixture was given to all cows - in the amounts adequate to milking capacity. Second feed mixture got in feeding station - in amounts according to milk yield - the cows of milking capacity above 20 kg. In the first year of barn exploitation the average milk yield from 66.8 cows reached 10.346 kg per cow.
PL
Celem pracy było przedstawienie wpływu materiału podłoża w boksach legowiskowych na zróżnicowanie preferencji związanych z zajmowaniem boksów przez krowy utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym. Analizowanym w badaniach materiałem podłoża w boksach legowiskowych był piasek. Uwzględnione w badaniach przypadki obejmowały zachowanie krów w boksach legowiskowych z "podłożem niepełnym" i "podłożem pełnym". Zaproponowano wprowadzenie do analizy wskaźnika wykorzystania boksów legowiskowych. Podkreślono istotę wykorzystania rejestracji filmowej w kontekście precyzyjnej realizacji założonego celu badań.
EN
The purpose of the paper was to present influence of bedding material in den boxes on diversity of preferences related with boxes occupation by cows maintained in loose housing system. Sand was used as an analysed bedding material in the investigations which were carried out. Two cases were considered in the experiment, i.e. Den boxes with "full bedding material" and "non-full bedding material". The index of den boxes use was suggested to be introduced for analysis. The significance of video recording technology application was emphasized from the view - point of performance of the assumed target of the research.
PL
W pracy zaprezentowano metodykę badań i sposób przygotowania stanowiska badawczego materaców wodnych dla bydła mlecznego. Do badań przygotowano stanowiska w oborze wolnostanowiskowej z obsadą 69 krów dojnych, z czego 15 sztuk wyznaczono dla oddzielnej grupy krów w oddzielnym boksie z legowiskami wyposażonymi w materace wodne. Badania polegają na ocenie ekonomicznej i jakościowej oraz funkcjonalnej materaców oraz określeniu wpływu na dobrostan zwierząt.
EN
Paper described the methodology of investigation and manner of preparing the stand for testing the water mattresses for dairy cows. The investigations are provided to be carried out in a free-stall cattle barn, of the stock density 69 milking cows; 15 cows of that should be selected and located as a separate group into independent box, of beddings equipped with the water mattresses. The investigations comprise the economic, qualitative and functional evaluation of mattresses as well as their influence on the animal welfare.
PL
Przeprowadzono analizę poprawności żywienia krów o wysokiej wydajności mlecznej w szczycie laktacji pod względem zapewnienia odpowiedniej ilości energii i białka w dawce pokarmowej. Średnia wydajność stada w gospodarstwie farmerskim wynosiła ponad 11,5 tys. kg mleka rocznie. Analizując wyniki 51 krów, wzięto pod uwagę zawartość białka i mocznika w mleku w pierwszych trzech miesiącach laktacji. Średnia dobowa wydajność pierwiastek wynosiła ponad 36 kg, a wieloródek - ponad 45 kg mleka. Całe stado było żywione mieszanką TMR, obliczoną na 40 kg mleka. Tylko ok. 20% krów pobrało paszę równoważną ich aktualnej wydajności, natomiast u ok. 60% krów występował niedobór energii w pobranej paszy.
EN
The study analyzed correctness of feeding dairy cows of high milking productivity, at a peak of lactation period, in respect of supplying sufficient amounts of energy and protein in diets. The average milking yield of cows in herd on the farm amounted to above 11.5 thousand kg milk per head per year. The contents of protein and urea in milk were tested in 51 cows during first three months of lactation. Average daily milk yield for primiparaes reached above 36 kg, whereas for multiparous cows - above 45 kg. Total herd was fed with the TMR mixture diets accounted for milk yield of 40 kg. Only about 20% cows were supplied with the nutrients equivalent to their actual milk production, whereas the shortage of energy was observed in diets for about 60% cows.
PL
W oborze dla 55 krów mlecznych z wentylacją mechaniczną wykonano pomiary stężeń amoniaku i gazów cieplarnianych. Na tej podstawie obliczono współczynniki emisji gazów od jednej krowy w ciągu roku: amoniaku 2,115 kg/stan., dwutlenku węgla 3726 kg/stan., podtlenku azotu 1,272 kg/stan., metanu 99,12 kg/stan., pary wodnej 18052 kg/stan. Uzyskany współczynnik emisji amoniaku jest mniejszy od wartości ogólnie przyjmowanych do opisu emisji tego gazu w Polsce. Jest to niewątpliwie wpływ karmienia krów paszą oparta na zielonkach z traw oraz stosowanej przez rolnika techniki utrzymania zwierząt i regularnego usuwania obornika z budynku.
EN
The concentrations of ammonia and greenhouse gases were measured in a cattle barn with mechanical ventilation system, for 55 dairy cows. On such a basis the coefficients of gas emission per 1 cow were calculated: 2115 kg/stand/year for ammonia; 3726 kg/stand/year for carbon dioxide; 9912 kg/stand/year for methane; 1272 kg/stand/year for nitrous oxide; 18052 kg/stand/year for water vapour. Obtained ammonia emission coefficient was lower than the values commonly used to describing the emission of this gas in Poland. This is undoubtedly the effect of feeding cows with grass and green forages as well as applied by the farmer technology of animal housing and regular manure removal from the building.
PL
Celem pracy było określenie wpływu użytkowania mlecznego na rozród krów, długość ich życia i użytkowania. Porównano dwa stada o podobnej wielkości, utrzymywane w takiej samej technologii chowu, ale o różnym poziomie wydajności mleka. Średnia wydajność mleka w okresie 305-dniowej laktacji w jednej oborze wynosiła 7641 kg, a w oborze o wyższej intensywności produkcji 8657 kg. Wykazano, że intensywne użytkowanie krów wpłynęło na wydłużenie laktacji, a w konsekwencji spowodowało wydłużenie okresu międzywycieleniowego. Nie wpłynęło natomiast na poziom wydajności życiowej i długość użytkowania krów.
EN
The aim of studies was to evaluate the effect of milk yield level on reproduction of dairy cows, their lifespan and production lifetime. The investigations compared two dairy herds of similar size, under the same housing conditions, but characterized by different milk production levels. The average milk yield over 305-day lactation achieved 7641 kg in lower yielding herd, and 8657 kg in the higher yielding herd. It was stated that the intensive milking performance tended to prolong the lactation but also to lengthen the inter-calving periods. However, the milking performance did not affect the lifetime milk yield level, nor the productive lifespan of cows.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.