Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dachówka ceramiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyniki badań przyspieszonego starzenia wykonane w ITB dla dachówek ceramicznych i cementowych. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych porównano z wynikami badań dachówek sezonowanych równolegle na daszkach próbnych, w warunkach naturalnych.
EN
The article discusses the results of artificial aging tests made by ITB for clay and concrete roofing tiles. The results of these tests were compared with the research results obtained for tiles exposed to weathering in service conditions.
PL
Przemysł ceramiczny jest ogromnym konsumentem energii, która stanowi 30–40% kosztów wytworzenia. Ciągłe podwyżki cen nośników energii zmuszają do poszukiwania oszczędności w ich zużyciu. Jedną z dróg prowadzącą do redukcji poboru gazu i prądu jest modernizacja istniejących instalacji w taki sposób, aby można było racjonalniej gospodarować ciepłem powstającym przy wytwarzaniu wyrobów ceramicznych. W artykule przedstawiono proces modernizacji suszarni komorowej do suszenia dachówek ceramicznych i galanterii. Jej celem było podniesienie efektywności wykorzystania w procesie suszenia gorącego powietrza, odzyskiwanego z pieca tunelowego do wypalania produktów. Dzięki wykorzystaniu „darmowego” ciepła pochodzącego z innego procesu produkcyjnego, uzyskano korzyści finansowe wynikające ze zmniejszenia zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej w kwocie 220,5 tys. zł w ciągu roku (2011 w stosunku do 2010 r.).
EN
The ceramic industry is a huge consumer of energy, which constitutes 30–40% of the cost of production. Continued increases in energy prices force us to seek savings in their use. One of the roads leading to the reduction in gas and electricity consumption is to modernize the existing system in such a way as to be able to rationally manage the heat produced in the manufacture of emerging ceramic products. The article presents the process of modernization of drying chamber for drying clay roof tiles and accessories. Its purpose was to improve the efficiency of the drying process using hot air recovered from the tunnel kiln for firing products. Through the use of „free” heat from another process, obtained financial benefits from reduced consumption of natural gas and electricity in the amount of 180 thousand PLN.
PL
Wybór pomiędzy dachówkami ceramicznymi a cementowymi spędzał sen z powiek nie jednego inwestora. Fora budowlane pełne są pytań: która dachówka lepsza, ceramiczna czy cementowa, i pełne podpowiedzi - raz są to odpowiedzi inwestorów, którzy zdecydowali się na wybór jednego z tych materiałów i są zadowoleni, innym razem specjalistów z branży, dekarzy lub handlowców, których opinie też bywają różne. Dachówki ceramiczne i cementowe wyglądają podobnie, co więcej mają zbliżony ciężar a sposób montażu jest prawie identyczny. Zatem czy to tylko kwestia gustu? Co może przesądzić o wyborze? Postaramy się znaleźć odpowiedź, analizując wszystkie zalety i wady zarówno dachówek ceramicznych, jak i betonowych.
10
Content available remote Błędy pokrycia dachu dachówką ceramiczną i sposób naprawy
PL
Powstały setki publikacji na temat pokryć dachowych. Mówiły o tym jak je układać, jakie jest ich zastosowanie, trwałość. [...] W tej publikacji chcę Państwa zaprosić w podróż, w trakcie której zaprezentuję historię pokryć dachowych, surowce z jakich są wykonywane, ewolucję ich wytwarzania, a także w jaki sposób na jakość produktu finalnego wpływa jakość surowca i proces produkcji.
13
PL
Celem badań było poddanie ocenie możliwości zastosowania preparatów hydrofobowych na bazie związków krzemoorganicznych do impregnacji ceramicznych materiałów budowlanych tj. cegła i skorodowana dachówka ceramiczna. Analizie poddano proces hydrofobizacji powierzchniowej. W pracy sprawdzono skuteczność pięciu preparatów różniących się stopniem polikondensacji hydrolitycznej, lepkością i stężeniem, gdyż są to czynniki decydujące o efekcie końcowym hydrofobizacji. Wykonano następujące badania laboratoryjne: analiza cech fizycznych badanych materiałów, test absorpcji kropli wody, nasiąkliwość wagową hydrofobizowanych próbek, dyfuzję pary wodnej, mrozoodporność, analizę cech żelu krzemionkowego w obrazie mikroskopii elektronowej. Preparaty hydrofobowe o rozpuszczalnikach organicznych, jak żywice metylosilikonowe w benzynie lakowej powodują największą skuteczność hydrofobizacji. Najsłabszą ochronę przed wchłanianiem wody przez cegłę ceramiczną i dachówkę stanowią preparaty wodorozcieńczalne, chociaż z pozytywnym skutkiem chronią ceramikę przed szkodami mrozowymi. Na podstawie badań można zauważyć, że przed praktycznym wykorzystaniem preparatów do hydrofobizacji ceramiki budowlanej, powinny być wykonane wstępne badania laboratoryjne oraz in situ, gdyż tylko na tej podstawie można prognozować skuteczność hydrofobizacji wykonanej w warunkach rzeczywistych. Dotyczy to w szczególności skorodowanej dachówki, która w procesie produkcyjnym jest często angobowana, aby stwierdzić, czy spodziewany efekt będzie współmierny do poniesionych kosztów.
EN
The research has assessed the possibility of using organosilicon-compound hydrophobic preparations to impregnate ceramic building materials such as bricks and corroded ceramic roof tiles. The process of surface hydrophobisation has been analysed. The effectiveness of five different preparations that differ in the degree of hydrolytic polycondensation, viscosity and concentration has been examined. These factors can influence a hydrophobisation final result. The laboratory tests performed include an analysis of the physical characteristics of materials tested, a water absorption test, weight water absorbability of hydrophobized samples, water vapor diffusion, frost resistance, and an analysis of the characteristics of silica gel in the image of electron microscopy. Organic-solvent hydrophobic preparations such as methylsilicone resins dissolvable in white spirit significantly improve hydrophobisation; water-soluble preparations poorly protect ceramic bricks and roof tiles against water absorption although they effectively protect ceramics against frost. Based on the research it can be noted that preliminary laboratory and in situ tests should be done before any hydrophobic preparations are applied to building ceramics as this could become the basis for predicting the effectiveness of hydrophobisation done under real conditions. This applies particularly to corroded roof tiles which are often engobed when manufactured to determine whether the expected effects will commensurate with the costs incurred.
14
Content available remote Zasady układania pokryć dachowych w okresie zimowym
PL
Zalety dachówek ceramicznych oraz aktualne trendy produkcyjne prezentuje w niniejszym artykule mgr inż. Konrad Zalewski. Wskazuje m.in. na to, że producenci starają się tworzyć dachówki lżejsze, o większym formacie pojedynczego produktu. Zmienia się także kształt - producenci idą w kierunku płaskich modeli dachówek zakładkowych.
EN
In this article the advantages of ceramic tiles and current production trends presents mgr inż. Konrad Zalewski. Indicates e.g. that the manufacturers are trying to create a lighter tiles with a larger format of a single product. Also the shape changes as well - the producers prefer flat models of tiles overlaps.
16
Content available remote Ceramika budowlana w Polsce – Historia i współczesność
PL
Ceramika budowlana produkowana jest na ziemiach polskich już od 800 lat. Na przestrzeni tych wieków cechowała ją zawsze nowoczesność a jednocześnie bogata tradycja. Pierwsze cegły formowano ręcznie, suszono je na słońcu, a następnie wypalano w piecach mielerzowych. Współczesna produkcja cegieł jest w dużej mierze zautomatyzowana, wprowadzono najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Nowoczesna technika pozwala połączyć efektywną, relatywnie szybką produkcję cegieł z działaniami proekologicznymi, których efektem jest redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie szkodliwości warunków pracy. Najstarsze budowle z cegieł, istniejące do dnia dzisiejszego na terenie Polski, pochodzą z XII w. Są to obiekty sakralne częściowo wybudowane z cegieł a częściowo z kamienia. Najstarszą budowlą w całości wykonaną z cegieł jest kościół w Kołbaczu koło Szczecina, którego budowę rozpoczęto w 1210 roku. Duża popularność, jak również trwałość materiału budowlanego jakim jest cegła sprawiła, że do dzisiaj na ziemiach polskich możemy podziwiać bardzo bogatą i różnorodną architekturę ceglaną. Na przestrzeni wielu lat również wyroby produkowane przez przemysł ceramiki budowlanej przechodziły swoista ewolucję. Początkowo produkowano głównie cegły pełne, nieco później również dachówki ceramiczne. Aktualnie wytwarzany jest bardzo różnorodny asortyment pustaków ceramicznych, cegieł klinkierowych, dachówek ceramicznych oraz wyrobów specjalnych. Rozwój technologii produkcji umożliwił produkcję pustaków ceramicznych o dużych rozmiarach i szczególnych właściwościach. Szczególną popularność zdobyły sobie pustaki z ceramiki poryzowanej, z których można wykonywać ciepłe ściany jednowarstwowe, bez docieplenia. Nowością na polskim rynku są pustaki szlifowane, o bardzo dużej dokładności wykonania powierzchni wspornych, umożliwiające szybkie murowanie na cienką spoinę, w tym również na zaprawę poliuretanową.
EN
Building ceramics is manufactured for 800 years in the Polish lands. During that time, it was always marked by modernity and rich tradition. The earliest bricks were shaped manually, and fired in the mielerzowy kilns. The contemporary brick production is significantly automated. The most modern technologies has been introduced to the production practice. The new technique allows the effective and relatively fast brick production to be combined with pro-ecological actions, that result in substantial reductions in eclectic and thermal energies, and the decreased harmfulness of working conditions. The oldest brick buildings are dated on the twelfth century, which exist till the present day in the Polish terrain. Those are sacred structures partially built with bricks and partially with stone. A church in Kołbacz near Szczecin is the oldest building made from bricks completely. Its building was commenced in 1210. Large popularity and durability of the bricks as a building material caused that the rich and varied examples of brick architecture can be admired today in the Polish lands. During many years, products manufactured by building ceramic industry were subjected to the peculiar evolution. Solid bricks were mainly manufactured initially, somewhat later, roofing tiles were commenced to produce. At the moment, very diverse assortments of structural clay tiles, clinker bricks, roofing tiles and special products are produced. The development of production technologies made possible to produce the structural clay tiles of large dimensions and specific properties. The structural tiles made from porous ceramics gained the special popularity due to usefulness for making monolayer walls with no additional warming up. The ground structural tiles with a high dimensional precision of the supporting surfaces are a novelty on the Polish market. Such tiles make possibility to build by means of using thin joints, including polyurethane mortars.
17
Content available remote Właściwości ceramicznych tworzyw dachówkowych
PL
Właściwości dachówek ceramicznych w głównej mierze zależą od ich składu fazowego tj. rodzaju, ilości i rozmieszczenia składników krystalicznych i niekrystalicznych oraz porowatości tworzywa. Wspomniane czynniki są odpowiedzialne za takie cechy tworzywa jak: wytrzymałość, nasiąkliwość i mrozoodporność. W artykule prezentowane są wyniki badań dachówek zakładkowych z 2-ch zakładów w zakresie: właściwości fizycznych (nasiąkliwość, porowatość, wytrzymałość na zginanie i mrozoodpomość), mikrostruktury (porozymetria rtęciowa, SEM, EDS), składu fazowego (XRD).
EN
The properties of ceramic roofing tiles mainly depend on their phase composition i.e. kind, amount and distribution of the crystalline and amorphous components and also on the material porosity. The above mentioned factors are responsible for mechanical strength, water absorbability and frost resistance of the material. The research results concerning the roofing tiles originating from two plants are presented in the paper. The following properties were studied: physical properties: water absorbability, porosity, bending strength, frost resistance, microstructure (mercury porosimetry, SEM, EDS), phase composition (XRD).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.