Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dźwięk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article focuses on the analysis of acoustic emission signals generated under dry sliding friction conditions. Two tests were conducted using a TRB3 tribometer with the disc made of 100Cr6 steel with a DLC coating, and pin made of corundum (Al2O3) and steel 100Cr6, respectively. Two tests with the disc without DLC coating were also carried out. The audio data written in the 16-bit linear pulse-code modulation (LPCM) format were analysed using the SpectraPLUS software. An A-weighting filter and 1/1 and 1/3-octave band filters were used for sound level measurements. The analysis of the equivalent sound level calculated for 10-second time intervals was carried out. The highest A-weighted sound level occurred during the first 2 hours of the test with the disc having a DLC coating and pin made of 100Cr6 steel. At the end of this test, the sound level dropped by about 40 dB compared to the maximum. The lowest A-weighted sound level was recorded during the last 2 hours of the test with disc having a DLC coating and pin made of corundum. The time-dependent variability of sound parameters was predicted using the regression tree and random forest models, which proved to be accurate and easy to follow.
PL
W pracy przedstawiono analizę dźwięku zarejestrowanego podczas tarcia technicznie suchego w ruchu ślizgowym. Dwa testy przeprowadzono na tribometrze TRB3 dla próbek wykonanych ze stali 100Cr6 z powłoką DLC i przeciwpróbek wykonanych odpowiednio z korundu (Al2O3) i stali 100Cr6. Przeprowadzono również dwa testy dla próbek bez powłoki DLC. Dźwięk został zarejestrowany w standardzie 16-bitowego liniowego PCM, a następnie poddany analizie w programie SpectraPlus. Dla kolejnych chwil czasu wyznaczono wartości poziomu dźwięku A, a także poziomy dźwięku w wybranych pasmach oktawowych i 1/3-oktawowych. Przeprowadzono analizę równoważnego poziomu dźwięku obliczonego dla 10-sekundowych odcinków czasu. Najwyższy poziom dźwięku A występował podczas pierwszych 2 godzin testu próbki z powłoką DLC i przeciwpróbki wykonanej ze stali 100Cr6. Pod koniec tego testu poziom dźwięku spadł o około 40 dB względem dotychczasowego maksimum. Najniższy poziom dźwięku A zanotowano podczas ostatnich 2 godzin testu, w którym próbka miała powłokę DLC, a przeciwpróbka była wykonana z korundu. Utworzono modele opisujące zmienność w czasie wybranych parametrów dźwięku, oddzielnie dla każdej próbki. Do utworzenia modeli zastosowano drzewa regresji oraz Random Forest. W pracy zamieszczono analizę dokładności i przejrzystości otrzymanych modeli.
EN
A research study presents investigations of the influence of the room acoustics on the frequency characteristic of the audio signal playback. First, a concept of a novel spectral equalization method of the room acoustic conditions is introduced. On the basis of the room spectral response, a system for room acoustics compensation based on an equalizer designed is proposed. The system settings depend on music genre recognized automatically. In order to acquire room acoustic characteristics, a series of measurements is performed. The impact of the impulse response on particular genres of music is also presented. In the analysis of impulse responses, examples of concert halls as well as other acoustic spaces are examined. Also, future experiments on sound playback correction are also outlined.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję automatycznego systemu korekcji z uwzględnieniem charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia oraz odtwarzanego gatunku muzycznego. Zaproponowany algorytm - na podstawie charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia - dokonuje kompensacji warunków akustycznych w otoczeniu emitera dźwięku. Dodatkowo, w procesie kompensacji uwzględniana jest zawartość sygnału, tj. gatunku muzycznego. Przedstawiono również wpływ odpowiedzi impulsowej na poszczególne gatunki muzyczne. Podczas analizy odpowiedzi impulsowych przebadano zarówno przykłady sal koncertowych, jak i miejsca codziennego użytku, np. klatka samochodowa czy samochód. Zarysowano również przyszłe prace związane z korekcją i jakością sygnału muzycznego w pomieszczeniach typowo dosłuchowych.
3
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia, omawiane na wykładzie z Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, z zakresu tworzenia i obróbki dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem symulacji efektów brzmieniowych. Przykładowe wirtualne układy zostały zbudowane w środowisku VisSim.
EN
The possibilities of creating and processing of sound are presented in environment VisSim. The special attention is paid to the simulation of sound effects. The author presents a number of virtual circuits which allow to easily to explore the reverberation, ping-pong, phasing and echo effects, the equalizer and brainwave generator.
PL
Celem niniejszej pracy jest porównanie i ocena krajobrazu dźwiękowego dwóch małopolskich wsi różniących się przede wszystkim sposobem użytkowania i trybem życia ich mieszkańców. Badania zostały przeprowadzone w jednej porze roku (jesień) na terenie tradycyjnej wsi Zdynia oraz podmiejskiej wsi Zielonki. Na terenie obu obiektów badawczych przeprowadzono pomiar poziomu hałasu oraz dokonano inwentaryzacji charakterystycznych dźwięków. Poniższe badania wskazują, jak ogromne różnice występują pomiędzy krajobrazem dźwiękowym wsi tradycyjnej i podmiejskiej. Pod względem natężenia hałasu największe różnice można zaobserwować pomiędzy wartościami średnimi i maksymalnymi. Wartości średnie na terenie wsi Zielonki są wyższe odpowiednio – w ciągu dnia o 23,2 dB, wieczorem 18,0 dB i w nocy 10,6 dB. W przypadku wartości maksymalnych zmierzonych w obu wsiach największą różnicę obserwuje się w porze dziennej, gdzie w jednym z punktów pomiarowych we wsi Zielonki zanotowano 102,3 dB – co było największą uzyskaną wartością. Dla porównania w Zdyni największa wartość w porze dziennej to zaledwie 46,2 dB, co daje aż 56,1 dB różnicy. Podobne różnice można dostrzec w samej sferze fonicznej – w Zielonkach najczęściej słyszane są dźwięki z grupy antropogenicznych (56 zdarzeń z 57 to dźwięki komunikacyjne – głównie samochody). Z kolei wieś Zdynia jesienią jest bardzo uboga w dźwięki antropogeniczne, przeważają te o charakterze przyrodniczym.
EN
The aim of the work is comparison and evaluation of sound of two Little Poland villages differing first of all in land use and lifestyle of residents. Investigations were carried out during one season (autumn) on the area of “traditional” village Zdynia and suburban village Zielonki. On the area of both research objects the measurements of noise and inventory-making of characteristic noises were carried out. The investigations show how severe differences occurs between sound landscape of “traditional” and suburban villages. village and Regarding noise intensity the highest differences may be observed between mean and maximum values. Mean values for the Zielonki village are higher adequately during day of 23.2 dB, and during night of 10.6 dB. In the case of maximum values in both villages the most severe difference was observed during day, where in one measuring point in the Zielonki village the value 102.3 dB was recorded, what was the highest obtained value. For comparison in Zdynia the highest value during day was 46.3 dB, what consists as many as 46.2 dB of difference. Similar differences was observed in sound transmission sphere, where in Zielonki most often are heard sounds from the anthropogenic group (56 of 57 that are communication sounds, mainly cars). As opposed in the Zdynia village in autumn season the sound landscape is poor as far as anthropogenic sounds are concerned, prevail the ones of natural character.
PL
Odpowiedni dobór elementów konstrukcyjnych pod względem zastosowanych materiałów, wymiarów i układów warstw w płytowych ustrojach dźwiękochłonnych pozwala na kształtowanie charakterystyki pochłaniania dźwięku. W artykule autorzy przedstawili wyniki badań symulacyjnych podstawowych parametrów kilkunastu wariantów rozwiązań konstrukcyjnych płytowych ustrojów dźwiękochłonnych. Pokazano wpływ zmiany parametrów konstrukcyjnych na częstotliwość rezonansową ustroju i na zakres największego pochłaniania dźwięku określony przez wyznaczone charakterystyki częstotliwościowe współczynnika pochłaniania.
EN
Appropriate selection of structural components, in terms of applied materials, dimensions and layered systems in sound-absorbing panel systems, is a prerequisite for determination of sound absorption characteristics. In the article, the authors presented the results of simulation studies of the basic parameters for more than ten structural arrangement options in soundproofing systems. There is also a presentation of the effect of varying structural parameters on the resonance frequency of the system and on the maximum sound absorption range range determined by the calculated frequency characteristics of the absorption coefficient.
PL
Średnio ponad 50% zakładów przemysłowych w Polsce wykazuje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku do atmosfery i wartość ta w ciągu ostatnich 20 lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Problem ten występuje z różnym natężeniem także w kopalniach surowców skalnych. Jakie są dopuszczalne poziomy hałasu i jak sobie z nim radzić?
7
PL
W artykule opisano testy, przeprowadzone na trzech modelach smartfonów: Galaxy S6, iPhone 6S i Lumia 950. Testy miały na celu wybranie modelu, który najlepiej sobie radzi z przetwarzaniem dźwięku. Badania odbyły się w warunkach domowych, przy użyciu stosunkowo prostego sprzętu. W pracy opisano sposób przeprowadzenia testów, a następnie omówiono wnioski, decydując, który ma najlepsze parametry, jeśli o przetwarzanie dźwięku.
EN
Quality of sound is one of the most important factors while choosing the perfect smartphone model. This article concerns about domestic sound testing of smartphones. Both ways of examining and the equipment used for it are discussed. These tests have been performed on popular models of smarphones: Galaxy S6, iPhone 6S and Lumia 950 to collect recent data and to achieve the essential aim: establishing the fact which model is the best in terms of sound processing.
8
Content available Emisja dźwięku sprężarek rozładunkowych
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań emisji dźwięku sprężarki śrubowej T5CDL9 napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 22kW służącej do rozładunku produktów sypkich. Autorzy wykonali badania akustyczne mające na celu określenie całkowitej mocy dźwięku emitowanej przez badany obiekt zgodnie z normą PN-EN ISO9614-2. Dodatkowo na każdej z mierzonych powierzchni dokonano pomiarów emisji dźwięku w punktach dyskretnych, co umożliwiło stworzenie map dźwięku a tym samym lokalizację głównych jego źródeł. Wyniki przeprowadzonych prac posłużą do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych mających na celu zmniejszenie poziomu emisji dźwięku pracujących sprężarek. Badania wykonano nowoczesnym analizatorem 2260 Investigator firmy Brűel & Kjaer wyposażonym w dwumikrofonową sondę pomiaru natężenia dźwięku B&K 3595.
EN
The article presents the results of sound emission research of T5CDL9 blower powered by an electric motor 22kW used for unload loose products. The au-thors performed acoustic researches to determine the total sound power emitted by the tested object in accordance with PN-EN ISO9614-2 standard. Additionally, each of the measured surface were made sound emission measurements in discrete points, allowing to made the sound maps and the location of the main noise sources. The results of this work will be used to made design corrections aimed at reducing noise emissions of working blowers. The research was performed in modern Brűel & Kjaer 2260 Investigator analyzer equipped in dualmicrophone sound intensity probe B&K 3595.
9
PL
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój soundscape studies, w których dźwięk jest traktowany jako zasób, źródło znaczeń i przeżyć estetycznych. Są one uzupełnieniem interdyscyplinarnych badań hałasu, charakteryzujących się traktowaniem dźwięku, jako jednego z rodzajów zanieczyszczenia atmosfery, zagrożenia zdrowia człowieka, źródła jego dyskomfortu. Studia te rozwijane są także w Polsce przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Niestety wraz z rozwojem badań nie wypracowano spójnego systemu pojęciowego. Oprócz terminu soundscape, różnie tłumaczonego na język polski, funkcjonuje szereg innych terminów koniecznych dla opisania struktury, funkcji, metod badań, m.in.: dźwięk szczególny, biofony, geofony, antrofony, sonotopy, topofonofilia, spacer dźwiękowy, mapa dźwiękowa, społeczność akustyczna, rewitalizacja akustyczna, dziedzictwo akustyczne, turystyka dźwiękowa. Są one stosowane dość dowolnie, co wywoduje pewien chaos utrudniający rozwój badań. Celem artykułu jest wyjaśnienie istotnych nieścisłości terminologicznych oraz próba uporządkowania stosowanych już pojęć, w ramach soundscape studies (zwłaszcza w literaturze polskojęzycznej).
EN
Recent years, dynamic development of soundscape studies has been observed. In these studies supplementary the research on noise, the sound is treated as reserves of aesthetic meanings and experience, the sound is perceived as a threat and a source of discomfort. In Poland, soundscape studies have been also developed by representatives of various academic disciplines. Unfortunately, not any coherent terminological system has been created. Apart the term soundscape, that is translated into Polish in different ways, there is a range of additional expressions describing structure, functions and methods of soundscape research. These are among other things: soundmark, biophony, geophony, antrophony, sonotopes, topophonophilia, soundwalk, soundmap, acoustic community, acoustic revitalisation, acoustic heritage, sound tourism. All the terms mentioned previously are used freely that causes chaos and hinders progress of the studies. The objective of the paper is to explain terminological inaccuracies and organize existing nomenclature concerning soundscape studies (especially in Polish literature).
PL
W artykule przedstawiono algorytm redukcji szumów w nagraniach dźwięku, wykorzystujący podział sygnału dźwiękowego na składowe harmoniczne i stochastyczne. Tego rodzaju podział sygnału na składowe pozwala na obniżenie poziomu szumów w nagraniu przy ograniczeniu występowania zjawiska znanego jako musical noise. Proponowany algorytm został przetestowany przy użyciu kilku sygnałów, w tym fragmentu rzeczywistego nagrania zapisanego na nośniku magnetycznym. Przedstawione zostały wyniki testów oraz zarysowane zostały kierunki dalszych badań.
EN
This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.
11
Content available Status dźwięku w przestrzeni publicznej
PL
Artykuł ten próbuje przybliżyć temat relacji dźwięku i przestrzeni na podstawie analizy zmian dyskursu muzycznego. Problematyka ta znajduje odzwierciedlenie zarówno w referowanych tekstach teoretycznych, jak i wybranych praktykach artystycznych. Autor stawia tezę na temat postrzegania rzeczywistości społecznej, sugerując, że gdyby świat brzmiał inaczej, to również inaczej by wyglądał.
EN
This article attempts to bring about the relationship of sound and space on the basis of changes in musical discourse. This problem is reflected both in the referred texts of selected theoretical and artistic practices. The author’s thesis on the perception of social reality, suggesting that if the world sounded different, it is also contrary to look.
EN
The paper presents issues of time-delay estimation with application to the direction of sound arrival discovering. During the estimation of the time-delay from a voice signal propagated in room acoustic a significant number of false results occur. In order to reduce the number of false estimates the averaging of cross-correlation functions is proposed. The result of the experiment in an office room shows that the direction of the voice arrival can be estimated much more precisely.
PL
Poznań University of Technology, Chair of Control and Systems Engineering Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów. Artykuł prezentuje zagadnienie estymacji czasu opóźnienia w zastosowaniu do określania kierunku nadejścia dźwięku. Estymacja czasu opóźnienia występującego w sygnale mowy propagowanym w pomieszczeniu dostarcza znaczącą liczbę fałszywych wyników. W celu redukcji liczby błędnych estymat zaproponowano uśrednianie funkcji korelacji wzajemnej. Wynik eksperymentu w pomieszczeniu biurowym pokazuje, że uzyskana dokładność estymacji kierunku nadejścia dźwięku mówcy jest znacznie lepsza.
13
Content available Projekt koncepcyjny parku dźwiękowego
PL
Problem narastającego hałasu w mieście staje się coraz bardziej uciążliwy i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Projektowanie akustyczne, czyli komponowanie dźwięków, miejsc przyjemności akustycznych, może sprawić, że otaczająca nas przestrzeń stanie się bardziej przyjazna i może mieć pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Przedstawiony projekt parku dźwiękowego zawiera wiele rozwiązań dotyczących aktywnych i pasywnych metod redukcji uciążliwego hałasu oraz wydobycia dźwięków, które mają pozytywne skojarzenia.
EN
The problem of increasing noise in the city is becoming more and more bothersome and poses a threat to people’s health. Sound design, that is the composition of sounds or spaces of acoustic pleasure, can make the space around us more friendly and can have a positive influence on our mood. The presented design for a sound garden incorporates many solutions in terms of active and passive methods of reducing noise pollution and emphasizing sounds that have positive connotations.
14
Content available remote Koncepcja systemu monitorowania rodzin pszczelich
PL
W artykule przedstawiono koncepcję komputerowego systemu diagnostyki akustycznej przeznaczonego do diagnozowania i monitorowania stanu rodzin pszczelich. Artykuł zawiera opis mikroprocesorowego urządzenia do bezpośrednich pomiarów, opis struktury systemu oraz diagram przepływu danych w systemie. Przedstawiono również widok urządzenia prototypowego. Opisano technikę gromadzenia danych i ich wstępnej analizy oraz rolę systemu ekspertowego w projektowanym systemie monitorowania rodzin pszczelich.
EN
This paper presents the concept of computer diagnostic system designed for acoustic diagnosis and monitoring of colonies. The paper contains a description of the microprocessor device for the direct measurement, description of the structure of the system and data flow diagram of the system. It also presents a prototype device view. Describe the technique of collection and the role of the expert system in the proposed monitoring system of colonies.
15
Content available Sacrum i dźwięk w krajobrazie Krakowa
PL
Celem opracowania jest zbadanie charakterystycznych związanych z krakowskimi sanktuariami dźwięków, ich źródeł i rodzajów. Podjęto próbę zdefiniowania sacrum za pomocą dźwięków i na tej podstawie określenie jego związku z ciszą oraz ich wpływu na istnienie świętej strefy w Krakowie. W tym celu zbadano trzy świątynie i typowe dla nich źródła dźwięków: Katedra Wawelska – Dzwon Zygmunta; Bazylika Mariacka – Hejnał Mariacki; Łagiewniki – carillony. Podczas badań przeprowadzono m.in. wywiady wśród Krakowian na temat stosunku do ww. dźwięków miasta, istnienia sacrum w jego krajobrazie oraz rozmowy z pracującymi w sanktuariach osobami. Wykonano również badania dotyczące zasięgu oddziaływania tych dźwięków. Końcowym efektem są odpowiedzi na pytania – czy możliwe jest aby dźwięk niepochodzący z natury był nośnikiem Sacrum w krajobrazie miejskim oraz co i jak wpływa na to, że fala dźwiękowa zyskuje tak wysoką rangę?
EN
The aim of this study is to analyze sounds characteristic of Cracow's sanctuaries, their sources and types. It attempted to define sacrum in Cracow by means of these sounds and to use this measure as a basis for identifying relationship between sacrum and silence and the influence of sounds on the existence of the sacred space in this city. So as to attain it, three temples and sounds characteristic of them were examined: Wawel Cathedral – The Royal Sigismund Bell; St. Mary's Basilica -Mariacki bugle-call; Łagiewniki – carillons. Interviewing the citizens of Cracow with regard to their attitudes towards the aforementioned sounds and the existence of sacrum in the city's landscape was a part of the research; another one was constituted by the conversations with the persons employed in the sanctuaries. Furthermore, the study included the analysis of the coverage of the sounds. The final results provide answers to the following questions: is it possible that a sound from outside of nature is a carrier of Sacrum in a city landscape as well as what and how can make a s wave such an important element.
17
Content available remote Dźwięki dla niewidomych
PL
Szacuje sie, ze w Polsce mieszka ok. 200 000 osób niewidomych i słabowidzących. Odbiór i poprawna interpretacja informacji o otoczeniu, przenoszonych przez fale akustyczne, jest dla nich szczególnie ważna, ponieważ wpływa na poprawę jakości życia, a także umożliwia samodzielne i bezpieczne poruszanie się w środowisku miejskim.
EN
In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.
PL
Celem niniejszego artykułu jest rozwiązanie odwrotnego zagadnienia przewodnictwa ciepła z warunkiem brzegowym trzeciego rodza- ju przy użyciu niedawno zaproponowanego algorytmu „Harmony Search” (poszukiwania harmonii). Zastosowany algorytm należy do grupy algoryt- mów optymalizacyjnych inspirowanych zachowaniami bądź procesami za- chodzącymi w rzeczywistym świecie, w szczególności imituje proces poszu- kiwania harmonii dźwięków podczas improwizacji jazzowej.
19
Content available remote Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii sygnałów dźwiękowych. Zaproponowano nową metodę ukrywania informacji w dźwięku, bazującą na zmodyfikowanej transformacie Fouriera. Prezentowana metoda wykorzystuje zjawisko maskowania do określenia optymalnego miejsca ukrycia informacji. Informacja ukrywana jest poprzez modyfikację wartości prążków widma częstotliwościowego sygnału.
EN
Various use of the Fourier transform in steganogtraphy is presented in the article. A new method of information hiding in sound is proposed. This method employs modified Fourier transform to hide data. The masking phenomenon is used to determine the optimal hiding place. Information is hidden by modifying spectrum stripes values.
20
PL
Klasyfikacją i agregacją danych multimedialnych zajmuje się standard MPEG-7, który dostarcza wiele podstawowych deskryptorów opisujących dźwięk. Wzorując się na istniejącym standardzie MPEG-7 dobrano deskryptory rozpoznające konkretne efekty gitarowe. Głównym zadaniem postawionym w badaniach jest taki dobór deskryptorów w przestrzeni widmowej, które w połączeniu z określonymi algorytmami przeszukiwań pozwolą na prawidłową interpretację źródła dźwięku, z uwzględnieniem zastosowanego efektu gitarowego. Do badań wykorzystano gitary elektryczne oraz efekty znanych producentów.
EN
The classification and the aggregation of the multimedia data are determined by the MPEG-7 standard. This standard provides many definitions of descriptors which describe features of sound. According to MPEG-7 standard one has selected the groups of descriptors which recognize exact guitar effects. The selection of groups of frequency domain descriptors was the main item of this paper. These groups of descriptors and specific searching algorithm allow to recognize the guitar effects. The electric guitars and guitar effects of prominent producers were used for experiments.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.