Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dławiki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne warianty dławików kompensacyjnych w sieciach średnich napięć
PL
W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji – występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cenach surowców oraz kosztach związanych z emisją zanieczyszczeń – zagadnienia jak najefektywniejszego procesu dostarczania energii są kluczowe dla zabezpieczenia swej pozycji rynkowej. Dławiki kompensacyjne instalowane w sieciach mają za zadanie poprawę współczynnika mocy, a tym samym obniżenie strat powstających podczas przesyłu energii. Istotne jest także zapewnienie, by kompensacja była odpowiednia do aktualnego stanu sieci i nadążała za jej zmianami. Artykuł opisuje warianty dławików wprowadzonych ostatnio do produkcji i eksploatacji, pozwalających na nadążną i efektywną kompensację mocy biernej.
EN
In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of the energy supply process, especially when the fuel prices and charges for emission are significantly rising. Shunt reactors which are installed in electrical networks to increase the power factor and hence to minimize the loss related to energy transmission. It is also essential to secure that compensation is adequate to the current state of a network and follows its changes. The paper describes the variants of shunt reactors recently introduced for production and operation which allow to compensate the reactive power in follow-up and effective way.
2
Content available Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C, tak dobranych, aby dla pulsacji ωv były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki, jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtru jest za mała, to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
3
Content available remote Nowoczesne warianty dławików kompensacyjnych w sieciach średnich napięć
PL
W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cenach surowców jak i kosztach związanych z emisją zanieczyszczeń, zagadnienia jak najefektywniejszego procesu dostarczania energii są kluczowe dla zabezpieczenia swej pozycji rynkowej. Dławiki kompensacyjne instalowane w sieciach mają za zadanie poprawę współczynnika mocy, a tym samym obniżenie strat powstających podczas przesyłu energii. Istotne jest także zapewnienie, by kompensacja była odpowiednia do aktualnego stanu sieci i nadążała za jej zmianami. Artykuł opisuje warianty dławików wprowadzonych ostatnio do produkcji i eksploatacji pozwalające na nadążną i efektywną kompensację mocy biernej
EN
In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of the energy supply process, especially when the fuel prices and charges for emission are significantly rising. Shunt reactors which are installed in electrical networks to increase the power factor and hence to minimize the loss related to Energy transmission. It is also essential to secure that compensation is adequate to the current state of a network and follows its changes. The paper describes the variants of shunt reactors recently introduced for production and operation which allow to compensate the reactive power in follow-up and effective way.
4
Content available remote Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtra jest za mała to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te, przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
PL
Zmiany dotyczące infrastruktury energetycznej coraz częściej wymagają, bądź też wręcz wymuszają zastosowanie urządzeń dobieranych indywidualnie. W znaczącej skali występują urządzenia energetyki rozproszonej, dużo więcej jest odbiorów przekształtnikowych o różnym charakterze składowych harmonicznych. Konkurencja kosztowa wymusza coraz oszczędniejsze konstrukcje, co może oznaczać, że w wielu wypadkach urządzenia muszą być dedykowane do określonych zastosowań i przewidzianych reżimów pracy, gdyż praca w innych warunkach może nie być efektywna lub też prowadzić do szybszego zużywania się urządzeń. Przy wysokim wykorzystaniu urządzeń istotne jest także, by pracowały one z odpowiednimi zabezpieczeniami, które we właściwy sposób będą informować o zbliżaniu się do stanów krytycznych. Artykuł ten, na podstawie doświadczeń produkcyjno–eksploatacyjnych firmy TRAFTA, opisuje specyficzne przypadki, w których poprawne, lub też niepełne określenie warunków eksploatacji, jak i dobór zabezpieczeń miały kluczowe znaczenie dla poprawnej pracy produktu. Z uwagi na profil produkcyjny firmy TRAFTA, specjalizującej się w transformatorach i dławikach dostosowanych do specyficznych wymagań, przypadki eksploatacji tych właśnie wyrobów, a zwłaszcza dławików, zostały poddane szczegółowej analizie.
EN
The changes of electrical infrastructure require the individual adjustment of electrical equipment. In a big scale there are devices of local generation, there are more and more convertor loads of different character of higher harmonics. The cost competition leads to material saving designs what means that the devices must fit to particular applications and operations regimes, because the operation in different conditions can be ineffective or may cause the faster degradation. Operation on the high level of device utilization must be linked with proper choice of protection systems informing about approaching the critical conditions. Basing on the experience of company TRAFTA concerning the design and operation of its products, the paper describes the chosen cases where the proper or insufficient description of site conditions as well as the choice of protection systems had the key importance for proper operation of the device. Taking into account the production profile of company TRAFTA offering transformers and reactors for specific applications the examples of these devices, especially reactors, were analyzed.
PL
Przy wyborze osprzętu kablowego powinno się uwzględnić przynajmniej kilka czynników. W przypadku elementów przewodzących prąd, ważne pozostaje napięcie i obciążenie prądowe. Z kolei elementy nie przewodzące prądu powinny cechować się odpornością na warunki otoczenia. Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa warto sprawdzić, czy element spełnia odpowiednie wymagania wynikające z norm i przepisów prawa.
PL
W pracy zaproponowano elektrotermiczny model dławika dla programu SPICE. Model ten uwzględnia nieliniowość charakterystyk rdzenia dławika, straty energii w rdzeniu i w uzwojeniach, pojemność uzwojeń, samonagrzewanie w rdzeniu i w uzwojeniach, wzajemne sprzężenia termiczne między rdzeniem a uzwojeniami. Przedstawiono postać opracowanego modelu oraz wyniki obliczeń i pomiarów ilustrujące poprawność tego modelu.
EN
In the paper the electrothermal model of the choking-coil dedicated for SPICE is proposed. This model takes into account nonlinearity of the core of the choking-coil, loss of the energy in the core and in the winding, capacity of the winding, selfheating in the core and in the winding and mutual thermal interactions between the core and the winding. The form of the worked out model and the results of calculations and measurement illustrating its correctness are shown.
8
Content available remote Pomiary parametrów termicznych dławików
PL
Dławiki są niezbędnym komponentem układów impulsowego przetwarzania energii elektrycznej. Jak wynika z literatury, temperatura w istotny sposób wpływa na charakterystyki i parametry eksploatacyjne elementów i urządzeń elektronicznych oraz na czas ich pracy do uszkodzenia. Temperatura dławika rośnie wraz z temperaturą otoczenia oraz z mocą strat tego elementu. W celu wyznaczenia temperatury dławika przy znanym przebiegu mocy wydzielanej w tym elemencie niezbędna jest informacja o przebiegu jego przejściowej impedancji termicznej. W pracy zaproponowano elektryczną metodę pomiaru przejściowej impedancji termicznej dławika przy wykorzystaniu rezystancji uzwojenia w charakterze parametru termoczułego oraz pirometryczną metodę pomiaru wzajemnej przejściowej impedancji termicznej między uzwojeniem a rdzeniem. Opisano koncepcję pomiaru i konstrukcję układu pomiarowego realizującego opracowaną metodę. Przeanalizowano również wpływ mocy traconej w uzwojeniu dławika na rozkład temperatury w rdzeniu i w uzwojeniu w stanie termicznie ustalonym. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami pomiarów wybranych konstrukcji dławików. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów sformułowano zalecenia dla konstruktorów układów elektronicznych dotyczące chłodzenia dławików.
EN
Choking-coils are a requisite components of the switching converters of the electrical energy. As it is known from literature, the temperature influences in the essential manner to the characteristics and exploitive parameters of components and electronic equipment, as well as it determines the lifetime of elements and electronic equipment. Temperature of the choking-coil increases together with the ambitne temperature and with an increase of power losses dissipated in this element. In order to calculate the temperature of the choking-coil at the well-known course of the power dissipated in this element, the transie nt thermal impedance of the choking-coil is indispensable. In the paper, the electrical method of the measurement of the transient thermal impedance of the choking-coil is proposed. In this method the resistance of the winding of the choking-coils is used as an thermally sensitive parameter. The idea of the measurement metod and the construction of the measuring set were described. Additionally, the influence of the power dissipated in winding of the choking-coil on the temperature distribution in the core and in the winding in the steady state was analyzed. Theoretical considerations were illustrated with the results of measurements of selected constructions of choking-coils. Basing on the obtained measurements results the suggestions for the designers of electronic circuits connected with the cooling of choking-coils are formulated.
PL
W pracy przedstawiono układy pomiarowe dedykowane do wyznaczania wybranych parametrów i charakterystyk materiałów magnetycznych oraz dławików. Zamieszczono wyniki pomiarów charakterystyk wybranych materiałów magnetycznych ferrytowych, nanokrystalicznych oraz proszkowych, a także wyniki pomiarów charakterystyk dławików zawierających badane rdzenie ferromagnetyczne.
EN
In the paper measuring circuits dedicated for the measure of selected parameters and characteristics of magnetic materials and inductors are presented. Some results of selected measured characteristics of selected magnetic cores fabricated from ferrites, nanoperm and powder cores are shown. Additionally, results of measurements of characteristics of inductors including investigated ferromagnetic cores are presented and discussed.
PL
W Zakładzie Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki opracowano ponad 140 typów dławików i blisko 30 typów transformatorów. Pracują one zazwyczaj przy częstotliwości wielokrotnie większej od 50 Hz, prądach i napięciach niesinusoidalnych. Stwarza to szczególne wymagania wobec rdzeni magnetycznych. Do optymalnego zaprojektowania omawianych urządzeń nie wystarczają przy tym informacje dostarczone przez producentów materiałów magnetycznych, tym bardziej że właściwości rdzeni mogą znacznie odbiegać od właściwości materiałów. Z tych względów w Zakładzie są prowadzone systematyczne badania stosowanych rdzeni i materiałów magnetycznych. W referacie omówiono typowe przebiegi prądów i napięć a następnie rodzaje wykonywanych badań specjalnych w nawiązaniu do ich wykorzystania. Podane są także przykładowe wyniki pomiarów w laboratorium Instytutu.
EN
Over 140 types of inductors and nearly 30 types of transformers were developed at the Department of Electric Traction of the Electrotechnical Institute. They usually operate at frequencies many times higher than 50 Hz, at non-sinusoidal currents and voltages. This creates particular requirements versus magnetic cores. Information provided by manufacturers of magnetic materials do not suffice to design the discussed equipment in an optimal way, the more so that the properties of cores may differ significantly from the properties of materials. For that reason systematic investigations of the cores and magnetic materials applied are conducted at the Department. The paper discusses typical variations of currents and voltages and then the kinds of special investigations carried out with reference to their applications. Exemplary results of measurements performed at the laboratory of the Institute are also given.
11
Content available Aproksymacja charakterystyk rdzeni magnetycznych
PL
Względnie proste odwzorowanie matematyczne charakterystyk materiałów magnetycznych bywa przydatne w nie których obliczeniach projektowych i symulacyjnych. Odnosi się to do prac Instytutu Elektrotechniki w Warszawie nad przekształtnikami mocy i stosowanymi w nich elementami elektromagnetycznymi. W referacie omówiono podjęte próby uzyskania wzorów określających statyczne i dynamiczne charakterystyki magnesowania, stratności oraz przenikalności magnetycznej rdzeni zwijanych. Została do tego wykorzystana obszerna baza wyników badań eksperymentalnych systematycznie prowadzonych w specjalistycznym laboratorium Zakładu Trakcji Elektrycznej. W celu określenia stosownych form analitycznych były wykorzystane dwie autorskie procedury: • program wykorzystujący pakiet MATLABA • program wykorzystujący system TURBO PASCALA. Dziedziną obliczeń interesującą pod względem zastosowań w przekształtnikach jest w zasadzie praktycznie prostoliniowa część charakterystyki magnesowania oraz prostokątny przebieg napięcia wzbudzenia. Głównie do tych warunków odnoszą się przytoczone wyniki. Względnie prostą formułą dają się aproksymować charakterystyki stratności. W przypadku każdej rozpatrywanej zależności, najlepszy rezultat daje funkcja sklejania stanowiąca zbiór wielomianów 3-go stopnia.
EN
A relatively simple mathematical projection of characteristics of magnetic materials is useful in some simulation design computations. The paper discusses trials mode to obtain formulae determining static and dynamic characteristics of magnetising, losiness and magnetic permeability of wound up cores. A comprehensive basis of experimental investigation results was used therefore, conducted at the specialized laboratory of the Department of Electric Traction. Two procedures of authors were used to determine the analytical forms used: a program using the MATLAB package and a program using the TURBO PASCAL system. The domain of computations interesting with regard to applications in converters is the practically straight linear part of the magnetising characteristic and the rectangular course of the excitation voltage. The results shown pertain mainly to those conditions. The characteristics of losiness can be approximated by a relatively simple formula. In the case of each relationship considered, the best result is given by the function of catenation, constituting a set of polynomials of 3rd degree.
12
Content available remote Obliczanie strat we współczesnych blachach transformatorowych
PL
W artykule przedstawiono wpływ indukcji i częstotliwości na straty w żelazie w blachach elektrotechnicznych wykorzystywanych w dławikach pracujących w filtrach wyższych harmonicznych. Podano uogólnioną zależność pozwalającą na obliczenie strat histerezowych i wiroprądowych z uwzględnieniem zastępczej eliptycznej pętli histerezy. Otrzymane wyniki porównano z pomiarami. Wprowadzony do rozważań współczynnik An zależy w praktyce od średniej wartości indukcji występującej w przekroju poprzecznym rdzenia. Uogólniona zależność zawierająca współczynnik An może być stosowana w szerokim zakresie częstotliwości.
EN
The paper deals with a problem of the influence of frequency and flux density on power losses in magnetic laminations used in reactors working in higher frequency filters. The proposed complex formula for hysteresis and eddy current losses which takes into account equivalent elliptical hysteresis loops, has been applied and compared with measurement results. The coefficient An getting out from this comparison, depends in practice on the average value of flux density in the cross-section of the lamination. The complex formula containing An may be applied for a wide range of magnetization frequencies.
PL
W sieci trakcyjnej tramwajowej w Polsce napięcie znamionowe jest napięciem stałym, uzyskiwanym poprzez transformację i prostowanie napięcia sieci przemysłowej za pomocą wielofazowych transformatorów i niesterowanych mostków prostownikowych. W takich układach prostowniczych otrzymuje się napięcie wyprostowane z zawartością wyższych harmonicznych. Harmoniczne te przenoszą się do prądu zasilania mostka. Zastosowanie wielopulsowych układów przetwarzania złożonych z dwóch sześciofazowych transformatorów (i prostowników) w miejsce jednego układu transformatora trójfazowego z odpowiednim prostownikiem powinno dać niższą zawartość harmonicznych zarówno w napięciu wyprostowanym, jak i w prądzie zasilania układu. Nie dzieje się tak, jeśli napięcie zasilania już jest odkształcone. W artykule podjęto problem zastosowania dławików katodowych, włączanych po stronie napięcia wyprostowanego i ich wpływu na wyższe harmoniczne napięcia i prądu. Przeanalizowano kilka opcji zasilania napięciem odkształconym, przy czym współczynnik THD napięcia zasilania nie był wyższy niż normatywne 8%; zmieniano jednak kąty fazowe 5. i 7. harmonicznej napięcia. Jako odniesienia użyto układu trójfazowego, 6-pulsowego. Analizowane układy 24-pulsowe były wyposażone w grupy prostownikowe łączone równolegle lub szeregowo-równolegle.
EN
Tram traction in Poland uses dc voltage obtained by transforming and rectifying ac power grid voltage with the help of multi-phase transformers and uncontrolled diode bridges. This voltage always contains higher harmonics. These harmonics are "transferred" to the supply current as well. Using multi-phase transformation circuits, consisting of two 6-phase transformers instead of one three-phase transformer should produce less harmonics in dc voltage and supply current. However, in case of distorted supply voltage this cannot be true. The paper deals with the problem, how introduction of cathode chokes into load circuit influences higher harmonics of dc voltage and ac supply current. Several supply voltage waveforms were analysed, with THD not higher than standardised 8%, but with different phase angles of 5th and 7th harmonics. 6-pulse system was used as a reference, and 24-pulse systems were investigated with rectifiers connected either in parallel or in mixed fashion (series-parallel).
PL
Transformatory i dławiki to maszyny elektryczne, w których podczas pracy powstają straty energii wydzielające się w postaci ciepła. Głównym źródłem strat jest zarówno przepływ prądu przez uzwojenia, jak i ciągłe przemagnesowywanie rdzenia ferromagnetycznego. Straty te powodują nagrzewanie się poszczególnych części urządzenia oraz podnoszą temperaturę jego otoczenia. Nadmierne nagrzewanie materiałów czynnych (przewodzących) transformatora czy dławika wymusza ograniczenie mocy przenoszonej przez te urządzenia. Przyczyną są tutaj materiały izolacyjne, które w zależności od klasy izolacji, po przekroczeniu pewnych temperatur ulegają szybkiemu starzeniu się i niszczeniu, doprowadzając do zwarć i uszkodzenia maszyny. Dlatego niezmiernie ważnym zagadnieniem - przy doborze i projektowaniu tego typu urządzeń - jest kwestia skutecznego odprowadzania ciepła. Zwiększenie intensywności oddawania ciepła z elementów czynnych maszyny elektrycznej pozwala na zmniejszenie jej gabarytów lub znaczny wzrost mocy znamionowej.
PL
Zaproponowano nowy elektrotermiczny model cewki z rdzeniem ferrytowym przeznaczony do analizy przetwornic dc-dc w programie SPICE. Przedstawiono postać modelu, sposób jego implementacji w programie SPICE oraz wyniki jego weryfikacji doświadczalnej. Przedstawiono również wyniki analiz przetwornicy boost ilustrujące wpływ samonagrzewania w cewce na charakterystyki tej przetwornicy.
EN
In the paper the new electrothermal model of the inductor with the ferrite core, dedicated for the analysis of dc-dc converters in SPICE, is proposed. The method of the implementation of the model in SPICE is shown and some results of the experimental verification of the presented model are presented and discussed. Some results of the analysis of the boost converter, showing the influence of selfheating in the inductor on the converters characteristics are presented, as well.
PL
Przedstawiono wyniki badań czterech dławików stałych przeznaczonych dla łożysk hydrostatycznych, o małych wymiarach zewnętrznych, zapewniających przepływ laminarny. Omówiono teoretyczne i doświadczalne zależności natężenia przepływu od spadku ciśnienia na dławiku.
EN
Research results of four restrictors with fixed geometry designed for hydrostatic bearings are presented. The restrictors of small dimensions guaranteed the laminar flow. Theoretical and experimental dependences of flow rate versus pressure drop on restrictor are discussed.
17
EN
In this paper a new form of optimising function for the design of reactors with shell form magnetic circuit was derived. Three optimization functions θ s, θ p and θ k, described in reference [1] were replaced by one function θ col. The results of numerical tests confirmed the correctness of the new function form and proved that using θ col leads not only to a concise form of the expression but also to a considerable reduction of calculation time.
PL
W artykule wyprowadzono uogólnioną postać funkcji optymalizacyjnej vykorzystywanej przy projektowaniu dławików o konstrukcji płaszczowej. Zaproponowano zastąpienie trzech funkcji optymalizacyjnych θ s, θ p i θ k, które występują w literaturze [1], za pomocą pojedynczej funkcji θ col. Wyniki przeprowadzonych testów numerycznych potwierdziły poprawność zaproponowanego rozwiązania i wykazały, że zastosowanie uogólnionej postaci funkcji optymalizacyjnej prowadzi nie tylko do zwięzłego jej zapisu, ale również do istotnego skrócenia czasu obliczeń.
18
Content available remote Dławiki impulsowych sterowników prądu stałego
PL
Elementy indukcyjne pracujące w urządzeniach energoelektronicznych obecnie budowane są najczęściej z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów magnetycznych. Magnetyki amorficzne i nanokrystaliczne pozwalają skutecznie ograniczyć straty powstające w transformatorach i dławikach pracujących w zakresie średnich częstotliwości. Artykuł przedstawia porównanie podstawowych parametrów technicznych jednofazowych dławików typu AD1W oraz ED1W produkowanych w ELHAND TRANSFORMATORY. Dławiki te znajdują zastosowanie między innymi w impulsowych sterownikach prądu stałego.
EN
In the paper a new form of an optimising function used in design of reactors with core form magnetic circuit was derived. Three optimising functions Θ s, Θ p and Θ k, described in references [1] were replaced by one function Θ col. The results of numerical tests confirmed the correctness of the new function form and proved that using Θ col leads not only to a concise form of the expression but also to a considerable reduction of a calculation time.
PL
W artykule wyprowadzono uogólnioną postać funkcji optymalizacyjnej wykorzystywanej przy projektowaniu dławików o konstrukcji kolumnowej. Zaproponowano zastąpienie trzech funkcji optymalizacyjnych Θ s, Θ p i Θ k, które występują w literaturze [1], za pomocą pojedynczej funkcji Θ col. Wyniki przeprowadzonych testów numerycznych potwierdziły poprawność zaproponowanego rozwiązania i wykazały, że zastosowanie uogólnionej postaci funkcji optymalizacyjnej prowadzi nie tylko do zwięzłego jej zapisu, ale również do istotnego skrócenia czasu obliczeń.
PL
Filtrowanie jest najczęściej stosowanym sposobem tłumienia zakłóceń występujących w sieciach elektrycznych. Filtry kompatybilnościowe to układy bazujące między innymi na elementach indukcyjnych - dławikach. W prezentowanej analizie rozważane są dławiki zbudowane z ferrytów i materiałów nanokrystalicznych. Przedstawiony w opracowaniu model dławika oraz jego charakterystyki częstotliwościowe współczynnika tłumienności wtrąceniowej, określają wartości tłumienia wnoszonego przez dany dławik. Analiza parametrów rdzenia może umożliwić optymalny dobór dławików w aplikacjach przeciwzakłóceniowych i przyczyni się do poprawy jakości działania urządzeń.
EN
One of the most used techniques for reducing EMI interference is the application of beads and chokes builds with soft magnetic materials. Beads provide a simple, economical method for attenuating high frequency noise or oscillations. The beads and chokes are seen as low impedance at low frequencies and relatively high impedance over a wide high frequency band. The effectiveness of this impedance in reducing EMI depends on the relative magnitudes of choke, turn of winding number and permeability's changes of used material. The article presented the procedure of modeling beads (EMI choke). The insertion loss is the basic parameters which define the effectiveness of limiting the electromagnetic interferences. In article introduced the influence of magnetic and physical parameters of bead on insertion loss. Modeling and measuring characteristics ware introduced in graphic figures.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.