Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czynniki wzrostu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the problems associated with callus distraction is a long time period needed for consolidation of the newly formed bone. The goal of this study was to determine whether percutaneous injections of rhBMP 2 in BSM would enhance bone consolidation. Methods: A unilateral tibial osteotomy combined with external stabilization was performed in 20 adult sheep. After a latency of four days, distraction was conducted for 20 days. Sheep were divided into three groups: group 1 received rhBMP-2/αBSM injections at day 23 and 30, group 2 buffer/BSM injections at day 23 and 30 and group 3 did not receive any injection. The radiographs and in-vivo torsional stiffness measurements were obtained weekly during the following 50 days. Post-mortem bone densitometry (DXA) and mechanical testing were performed. Results: In-vivo stiffness assessments, DXA values and the maximum torsional moment of the sheep tibia treated with two rhBMP-2 injections were not significantly greater than those of both control groups. Conclusions: Presented application of rhBMP-2 in BSM failed to enhance bone consolidation in distraction osteogenesis.
PL
Analizie poddano 9 owiec z gatunku owca wrzosówka - średni wiek owiec 5 lat. Zwierzęta podzielone zostały na 3 grupy, po 3 w każdej. U wszystkich owiec dokonano przecięcia trzonu kości podudzia stabilizując odłamy stabilizatorem Carboelastofix. W grupie pierwszej, kontrolnej, nie stosowano ani stymulacji mechanicznej ani biochemicznej. W grupie drugiej zastosowano stymulację mechaniczną wzbudnikiem piezoelektrycznym mocowanym do nośnika stabilizatora zewnętrznego. W grupie trzeciej zastosowano stymulację mechaniczną oraz dodatkowo śródoperacyjnie podane zostało do szczeliny złamania autogenne osocze bogatopłytkowe. Analiza zrostu prowadzona była na podstawie zdjęć rentgenowskich wykonywanych w 2, 5 i 8 tygodniu po operacji. Po zakończeniu eksperymentu zwierzęta zostały uśmiercone, a powstała wokół szczeliny złamania kostnina została poddana badaniu histologicznemu oraz analizie w badaniu mikrotomografii komputerowej. We wszystkich trzech grupach uzyskano zrost kostny. Analiza gęstości tworzącej się kostniny prowadzona na postawie badań obrazowych nie wykazała znamiennych różnic pomiędzy badanymi grupami, jednakże gęstości tworzącej się kostniny w grupie ze stymulacją mechaniczną była najniższa. Autorzy dowodzą tym samym, że przy zastosowaniu elastycznego stabilizatora umożliwiającego mikroruchy poosiowe w szczelinie złamania podczas naturalnego obciążania kończyny, efekt dodatkowej stymulacji mechanicznej jest nie istotny dla poprawienia jakości formującego się zrostu kostnego. Osocze bogatopłytkowe w przypadku prawidłowo postępującego zrostu złamania nie wpływa na jakość tworzącej się kostniny.
EN
9 Wrzosowka sheep were analyzed - average age: 5 years. The animals were divided into three groups, each with 3 sheep. All the sheep underwent the cutting of the shin stem and the fractions were stabilized with the Carboelastofix stabilizer. In the first, control group, no mechanical or biochemical stimulation was performed. In the second group, mechanical stimulation was applied, with the use of a piezoelectric inductor, mounted in the carrier of the external stabilizer. The third group involved the application of mechanical stimulation and, additionally, autogenic platelet-rich plasma was mid-surgically applied in the fracture gap. The growth analysis was performed on the basis of the X-ray pictures taken in the 2nd, 5th and 8th week after the surgery. After the experiment had been finalized, the animals were put to death, and the callus formed around the fracture was histologically examined and analyzed in a computer microtomography test. All the three groups involved bone growth. The analysis of the density of the forming callus performed on the basis of the imaging examinations did not exhibit significant differences between the tested groups; however, the density of the forming callus in the group involving mechanical stimulation was the lowest. In this way, the authors prove that, with the application of an elastic stabilizer enabling axial micromovements in the fracture during the natural limb load, the effect of the additional mechanical stimulation is insignificant for the improvement of the quality of the forming bone growth. The platelet-rich plasma, in the case of the proper fracture growth, does not affect the quality of the forming limb.
PL
W pracy omówiono czynniki wzrostu gospodarczego wg Solowa. Podkreślono rolę technologii jako determinanty wzrostu gospodarczego. Zwrócono uwagę na katastrofalną sytuację badań naukowych wynikających z bardzo niskiego finansowania przez przemysł i budżet w porównaniu do innych rozwiniętych krajów. Konsekwencją tego jest też względnie niski poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wskazano związki innowacyjności ze strategiami konkurentów na rynku taśm przenośnikowych obejmującymi: modyfikacje rynku, modyfikację produktu oraz modyfikacje mar-keting-mixu. Przedstawiono sytuacje na polskim rynku taśm. Omówiono wpływ tworzenia się UE i globalizacji na konkurencyjność rynku. Podjęto też próbę oszacowania wydatków na sferę B&R na nim.
EN
In the paper factors of economic growth according to Solow have been discussed. The role of technology as the determinant of this growth has been underlined. An attention has been focused on disastrous situation of scientific research in Poland due to very low financing from budget and industry in comparison to other well developed countries. In consequence the industry has very low level of innovation. Relations of innovations and competitor strategies on the conveyor belt market have been discussed including: market alteration, alteration of product and alteration of marketing-mix. Introduce situation on Polish market tape. The situation on the Polish conveyor belt market has been presented. The influence of EU market and globalisation upon competitiveness of the Polish market has been shown. An attempt has been also done to estimate expenses on the R&D.
EN
The study covers many aspects of specialised distribution, in which maintenance of technology for keeping a cooling channel intact is required. When seen in the light of these issues many problems with costs and organisation appear, causing the increase of value of enterprises with such a profile. At the current degree of development of trade in Poland a significant position will be certainly taken by export strategies, in which it is possible to take advantage of multiple tools for operationalisation of various stages of implementation of these strategies. In the study some of those factors have been shown in detail, since they are immeasurable and difficult to verify in financial reports. The most important is the distributors own brand, the essence of which was described against the background of a dynamically developing private label market among the Western Europe retailers. Certainly, the entire subject matter remains far from exhausted, and serves only as an introduction to a wider analyses in which various disciplines of economic studies will meet in order to include in one study the issues of transport economics, logistics, sales effectiveness analysis and marketing.
PL
Płytki krwi są elementami morfologicznymi krwi, które w dużych stężeniach zawierają naturalne czynniki wzrostu, z których dwa: PDGF i TGF beta odgrywają kluczową rolę w procesach regeneracji. Do tej pory w płytkach krwi odkryto ponad 30 czynników wzrostu, z których najważniejszymi są: PDGF (Platelet Derived Growth Factor), TGF (Transforming Growth Factor), EGF (Epiderma Growth Factor) oraz IGF (Insulin-like Growth Factor). Płytki krwi uwalniają ze swoich ziarnistości i lizosomów m.in. czynniki wzrostu stymulując w ten sposób procesy gojenia tkanki kostnej. Celem pracy była ocena wpływu żelu bogatopłytkowego na procesy gojenia tkanki kostnej. Na podstawie uzyskanych obrazów radiologicznych oraz wyników badań densytometrycznych u pacjentów z torbielami w żuchwie zaobserwowano przyspieszenie procesu przebudowy tkanki kostnej w grupie z zastosowanym żelem bogatopłytkowym w porównaniu do grupy kontrolnej. U pacjentów z torbielami kości długich obserwowano stały proces przebudowy tkanki kostnej
EN
Platelets are blond elements, which contain natural growth factors, from which PDGF and TGF beta play important role in regeneration processes. In platelets until now 30 growth factors are described, from which the most important are: PDGF (Platelet Derived Growth Factor), TGF (Transforming Growth Factor), EGF (Epidermal Growth Factor) and IGF (Insulin-like Growth Factor). Thrombocytes growth factors release from granules and lysosoms and stimulate bone healing processes. The aim of this experiment was estimation of influence platelet rich plasma on bone healing processes. On a base of X-rays and dual X-rays in patients with mandibular cysts it was observed that platelet rich plasma stimulates bone healing processes in experimental group. In patients with long bone cysts constant bone remodeling was observed
PL
Proces gojenia tkanek jest ściśle związany z występowaniem bodźców uszkadzających i składa się z trzech następujących po sobie faz: fazy zapalenia, tworzenia nowej tkanki, przebudowy tkanki nowopowstałej. Szczególną rolę w procesie gojenia tkanek przypisuje się czynnikom wzrostu zawartym w ziarnistościach płytek krwi. Celem pracy była ocena wpływu czynników wzrostu zawartych w żelu bogatopłykowym na proces gojenia tkanek u pacjentów po przebytych zabiegach cystektomii w żuchwie. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji klinicznych stwierdzono przyspieszenie procesu gojenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z zastosowanym żelem bogatopłytkowym. U wszystkich pacjentów z zastosowanym PRP zaobserwowano zmniejszenie krwawienia śród- i pooperacyjnego
EN
Soft tissue healing process is strongly connected with injury and consists of 3 phases: inflammatory, new tissue formation, remodeling. Main role in tissue healing processes play growth factors. Until now in thrombocytes 30 growth factors are described from which TGF beta and PDGF are the most important. The aim of this experiment was estimation of influence growth factors from platelet gel on soft tissues healing in patients after mandibular cysts removing. On a base of clinical examinations stimulation of oral mucosa healing was observed in patients with experimental group. In patients in experimental group decrease of intra and postoperation bleeding was observed
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.