Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czynniki chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono zidentyfikowane czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy. Na podstawie literatury przedmiotu wykazano negatywny ich wpływ na zdrowie pracowników skutkujący zdiagnozowaniem choroby zawodowej. Przedstawiono istniejący stan prawny dotyczący sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
EN
A review, with 87 ref., of negative impacts of chem. substances on human health. The procedure for confirmation of a suspected occupational disease on the base of current legal status was presented.
EN
The physicochemical and bacteriological quality of groundwater was assessed to show the impact of the agriculture and human activities in the Triffa Plain located in North-East of Morocco. The current levels of contamination of the groundwater were estimated by analysing electrical conductivity, nitrate, nitrite, ammonia, orthophosphate, and indicators of faecal pollution content. Water samples from 55 locations were collected during two period of time, the wet and the dry season of the year 2016. Result obtained indicated that most samples are highly contaminated. The electrical conductivity varied from 800 to 9 100 μS∙cm–1. Nitrate levels ranged from 25 to 216 mg∙dm–3, with 78% of samples exceeding the critical level value set at 50 mg∙dm–3. Nitrate concentrations are slightly higher during the wet period in 73% of studied cases. Nitrite rarely exceeded the normal rate fixed by World Health Organization and reached 0.90 mg∙dm–3. Ammonia and orthophosphate contents do not exceed these norms. The study revealed a wide contamination of groundwater by microbial agents such as, total coliforms, faecal coliforms and faecal streptococci, with content ranged from 0 to 14 000, 0 to 5 000 and 0 to 5 000 CFU∙(100 cm3)–1 respectively, confirming the impact of septic tanks, wastewater discharge into rivers without treatment, and the use of animal waste on the ground water vulnerability. Samplings and measurements were carried out according to the international standard ISO 13395, ISO 11732 and ISO 15681-2 for chemical compounds and ISO 9308-1 and ISO 7899-2 for microbiological numerations.
PL
Przeprowadzono fizyczną, chemiczną i bakteriologiczną ocenę jakości wód gruntowych, aby wykazać wpływ rolnictwa i innych form działalności człowieka na Równinie Triffa w północnowschodnim Maroku. Poziom zanieczyszczeń oceniono przez analizę przewodnictwa elektrolitycznego, stężeń azotanów i azotynów, jonów amonowych, ortofosforanów oraz wskaźników zanieczyszczeń pochodzenia kałowego. Próbki wody pobrano z 55 stanowisk dwukrotnie – w czasie pory suchej i deszczowej w 2016 r. Wyniki analiz wskazują, że większość próbek wody była silnie zanieczyszczona. Przewodność elektrolityczna właściwa zmieniała się od 800 do 9 100 μS∙cm–1. Stężenie azotanów (V) wynosiło od 25 do 216 mg∙dm–3, a w 78% próbek stwierdzono stężenie większe niż wartość krytyczna równa 50 mg∙dm–3. Stężenie azotanów (III) były nieco większe w porze deszczowej w 73% badanych przypadków. Stężenie azotanów (III) rzadko przekraczało normy ustalone przez WHO, osiągając maksymalnie 0,90 mg∙dm–3. Stężenie jonów amonowych i ortofosforanów nie przekraczało wartości normatywnych. Badania wykazały silne skażenie wód podziemnych mikroorganizmami, co przejawiało się dużym zagęszczeniem całkowitym bakterii coli (0–14 000 jtk∙(100 cm3)–1), bakterii coli pochodzenia kałowego (0–5 000 jtk∙(100 cm3)–1) i kałowych streptokoków (0–5 000 jtk∙(100 cm3)–1). Wyniki te potwierdzają wpływ osadników gnilnych, dopływu nieoczyszczonych ścieków i stosowania nawozów naturalnych na jakość wód gruntowych.
PL
Służba na okręcie podwodnym jest najbardziej stresującą i wymagającą psychologicznie formą służby wojskowej. Posiada swoiste, odmienne od typowych warunki bytowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. Praca została przygotowana w oparciu o analizy raportów badań laboratorium środowiska pracy i protokołów kontroli zespołu nadzoru i kontroli sanitarnej WOMP Gdynia, w roku 2014 i 2015 okrętów podwodnych typu Kobben. Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej kontrolują Jednostki Wojskowe na podstawie przepisów obowiązujących powszechnie w środowisku cywilnym oraz wystandaryzowanych norm NATO. Pomiary dotyczą poziomu hałasu, drgań mechanicznych, czynników chemicznych, promieniowania elektromagnetycznego, fizykochemicznych i biologicznych badań wody oraz przedmiotów kuchennych. Celem tego badania jest ocena warunków służby na okręcie podwodnym pod kątem sanitarno-epidemiologicznym, jako narażenie na choroby zakaźne i zawodowe. Odnotowuje się zwiększony na wybranych stanowiskach poziom hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, nadmierną ilość kolonii bakterii na przyrządach kuchennych.
EN
Service on a submarine is the most stressful and psychologically challenging form of military service. It is characterised by specific living and sanitaryepidemiological conditions which are far from typical. This work is based on the analyses of reports formulated from research conducted by a working environment laboratory, and on the control protocols of the sanitary supervision and control team (WOMP) Gdynia, from the Kobben submersible vessels in the years 2014 and 2015. Military Centres of Preventive Medicine hold supervision over Military Units pursuant to generally applicable regulations in the civil environment and standardised NATO norms. Measurements concern the level of noise, mechanical vibrations, chemical agents, electromagnetic radiation, physiochemical and biological water and kitchenware tests. The objective of the research is to evaluate the service conditions on a submersible vessel with regard to sanitary-epidemiological aspects such as exposure to infectious and occupational diseases. In selected stations, the conducted measurements indicate an increased level of noise, electromagnetic radiation and excess quantities of bacteria colonies on kitchenware.
PL
Jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących środowiska pracy jest identyfikacja i analiza zagrożeń. Zagrożenia określamy na podstawie pomiaru częstości i ilości różnorodnych czynników występujących w środowisku pracy. Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tychże. W elektrowniach cieplnych produkujących energię elektryczną z paliw kopalnych (węgiel) prowadzi się badania i pomiary praktycznie większości czynników z grup czynników fizycznych i chemicznych, na które może być narażony pracownik w środowisku pracy. W artykule przedstawiono identyfikację zagrożeń w elektrowni cieplnej i dokonano ich analizy z uwzględnieniem metod eliminacji tych zagrożeń.
EN
One of the most essential issue regarding work environment is identification and analysis of hazards. Hazards are defined based on measurement of frequency and number of various factors occurring at the work environment. The employer specifies harmful factors after recognizing sources of emission and work conditions, which influence levels of concentrations or intensity of the mentioned factors, or level of exposure to the mentioned factors. Tests and measurements of practically all physical and chemical factors, to which the worker at the work environment may be exposed, are carried out in thermal power plants which generate electric energy of fossil fuels (coal). The article covers identification of hazards at the thermal power plant and their analysis considering methods of their elimination.
PL
W artykule omówiono problematykę zagrożenia emisją czynników chłodniczych stosowanych w okrętowych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dla typowych czynników wskazano zagrożenia oraz konsekwencje ich uwolnień. Przedstawiono przykładowe wyniki badań emisji w odniesieniu do eksploatacji urządzeń chłodniczych funkcjonujących na jednostkach pływających. Dokonano przykładowej oceny negatywnych skutków emisji czynników chłodniczych.
EN
This paper discusses hazards posed by the emission of refrigerants used m maritime refrigeration and air conditioning systems. It identifies hazards and the consequences of their release of typical refrigerants. The article presents the results of an investigation related to the operation of refrigeration systems installed on board of vessels. It also presents a sample evaluation of the negative effects of the emission of refrigerants.
PL
Badania prowadzone w środowisku kosmetyczek wykazały, że zmiany chorobowe występujące na skórze rąk są zjawiskiem częstym. Prawie połowa, bo aż 46% badanych stwierdza, że ich dłonie są przesuszone, 32% uważa, że szorstkie, 12% ankietowanych zaobserwowało łuszczenie, 8% zaczerwienienie, a 2% inne objawy. Po 30 dniach stosowania kremu ochronnego 90% badanych zauważyło znaczną poprawę stanu skóry rąk, 8% uważa, ze nastąpiła lekka poprawa. Zastosowanie przez kosmetyczki opracowanych w CIOP-PIB środków ochrony skóry pozwoliło na znaczne zmniejszenie dolegliwości skóry rąk.
EN
Hand contact dermatitis often affects health care workers, food industry workers, hairdressers, cleaners, rubber industry workers, printers, metal plant workers and beauticians. Implementation of skin protection measures developed in CIOP-PIB by beauticians minimalized their hand skin disorders.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z analizą próbek powietrza pobranych w warunkach przemysłowych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne. Omówiono rodzaje oddziaływań mogących wpływać na wynik analizy tą metodą. Przedstawiono przykłady oddziaływań występujących w analizie powietrza w wybranych procesach przemysłowych, a także różne sposoby eliminacji oddziaływań chemicznych w celu zapewnienia jakości wyniku analitycznego.
EN
This paper analyses issues related to air samples collected in industrial conditions with atomic absorption spectrometry to assess exposure to harmful chemicals. It discusses the types of interferences hat couId affect the outcome of analysis with this method. It presents examples of interferences occurring in air analysis in some industrial processes as well as different ways of eliminating chemical interferences to ensure the quality of the analytical result.
8
PL
Bezpieczeństwo pracowników w magazynie, w którym są przechowywane niebezpieczne substancje chemiczne oraz ich mieszaniny, wymaga znajomości zasad obchodzenia się z tego rodzaju towarami. Ich różne właściwości chemiczne i fizyczne wymagają odpowiedniego, zróżnicowanego postępowania w czasie operacji magazynowych i transportowych. Informacja o zagrożeniach, których źródłem są niebezpieczne substancje i mieszaniny musi być odpowiednio uwidoczniona na opakowaniach tych towarów Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo personelowi zatrudnionemu w magazynach, a zwłaszcza osobom przygotowującym transport chemikaliów, konieczne jest wprowadzenie i przestrzeganie określonych procedur postępowania. To również podstawa zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, czyli np. nieuczestniczących w tych operacjach innych pracowników przedsiębiorstwa.
EN
Safety of employees in a chemical storage where hazardous substances as well as their mixtures are stashed requires the knowledge of behavior around such materials. Their various chemical and physical properties for a proper, differentiated approach throughout all operations carried out in the storage, especially in case of warehousing and transport. The information about threats which source is to be found in hazardous substances and their mixtures, needs to be properly displayed on their wrappers Therefore, in order to ensure safety of storage employees, especially these responsible for transportation of the chemicals, proper procedures should be implemented and complied with. It's also a basis for ensuring safety of outsiders as well as other employees who do not participate in such activities.
PL
Chemiczne środki ochrony roślin należą do substancji, które w razie przedostania się do organizmu zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Nieumiejętne stosowanie tych preparatów może przyczynić się do wystąpienia wielu niepożądanych efektów zarówno u osób je stosujących, jak i u ich przyszłych pokoleń. W artykule zostały omówione niekorzystne skutki stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz podstawowe zasady pracy z tego typu substancjami.
EN
Pesticides are substances which, if they enter the body, endanger human health and sometimes even life. Incompetent use of those substances may contribute to the occurrence of many adverse effects in both humans using pesticides and their future generations. This article discusses some effects of chemical pesticides, their causes and the basic principles of working with pesticides.
10
Content available Zagrożenia pyłami w zawodzie kominiarza
PL
Sadza, pył, palne i toksyczne związki chemiczne są jednym z wielu zagrożeń występujących na stanowisku pracy kominiarza. Kominiarze narażeni są na działanie niebezpiecznych związków chemicznych, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny (PCDD/F) i metale ciężkie. Powyższe czynniki powodują choroby zawodowe, spośród których nowotwory są najgroźniejszymi. Środki ochrony osobistej są w stanie skutecznie chronić pracownika przed działaniem trucizn.
EN
Soot, dust, flammable and toxic chemicals compounds are among the many threats present at a chimney sweeps workstation. Chimney sweeps are exposed to hazardous Chemical compounds such as polycyclic aromatic hydrocarbons, dioxins (PCDD/F) and heavy metals Those agents cause occupational diseases, which carcinoma is the most dangerous one. Personal protection equipment can efficiently protect workers againist he impact of poisons.
PL
W artykule, powołując się na oryginalne badania, poruszono problematykę ekspozycji na pestycydy, w kontekście jej wpływu na indukowanie uczuleń kontaktowych. Badaną populację stanowiło 15 kobiet i 48 mężczyzn w wieku 23-65 lat zamieszkałych w pobliżu chmielników i/lub upraw sadowniczych. U 25,39% badanych stwierdzono kontaktowe uczulenie skóry na pestycydy. Uzyskane wyniki są niepokojące, gdyż immunomodulujące działanie pestycydów, którego wynikiem jest wzrost częstości alergii na pestycydy, wskazuje na potencjalnie duże ryzyko rozwoju u rolników chorób autoimmunologicznych i nowotworów.
EN
This article is based on original research; it discusses the problem of exposure to pesticides in the context of its influence on inducing contact dermatitis. The population researched consisted of 15 women and 48 men aged 23-65, living near hop-gardens or ochards.The data acquired during the study is disturbing since the immunomodulating influence of pesticides, wich causes an increase in the rate pesticid allergy, points to potential high risk of farmers in Poland dveloping autoimmunological diseases and cancers.
PL
W artykule, powołując się na oryginalne publikacje, scharakteryzowano sposoby i częstotliwość wykorzystywania pestycydów na świecie. Uwzględniono także doniesienia dotyczące pośredniej ekspozycji na pestycydy domowników niezatrudnionych w rolnictwie. Problem ujęto w kontekście przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z pestycydami.
EN
This article presents ways and frequency of the use of pesticides in agricultural work across the world; this is done on the basis of original data from new publications. It considers communications on indirect exposure to pesticides of family members not employed in agriculture. The problem is discussed in the context of complying with the rules of occupational safety rules and health for work with pesticides.
PL
Substancje chemiczne są jednym z wielu zagrożeń występujących na stanowisku pracy w przemyśle obuwniczym. Źródłem emisji związków chemicznych do powietrza są kleje stosowane do łączenia elementów obuwia oraz preparaty do wytwarzania spodów metodą wulkanizacji, wtrysku i formowania. W artykule omówiono zagrożenia na niektórych stanowiskach pracy oraz metody ich wyeliminowania lub ograniczenia.
EN
Chemical compounds are among the many threats present at workstations in the shoe industry. Glues for combining elements of a shoe as well as preparations for producing soles with vulcanization, injection and formation are sources of the chemical substances emitted into the air. This article presents threats at selected workstations and methods of either eliminating or reducing them.
PL
W artykule omówiono czynniki biologiczne i chemiczne występujące w zakładach gastronomicznych. Przedstawiono również wyniki oceny narażenia zawodowego na stanowiskach pracy uzyskane w ramach prowadzonego w CIOP-PIB zadania z zakresu służb państwowych.
EN
This paper presents the problem of exposure to biological and chemical agents often found in small eateries. It also discusses the results of risk assessmerrt at those workplaces, which had been as a result ot the tasks conducted by CIOP-PIB as part of state services.
PL
W artykule omówiono czynniki chemiczne występujące w zakładach fryzjersko-kosmetycznych. Przedstawiono szkodliwe substancje chemiczne, z którymi fryzjerzy mają kontakt podczas swoich codziennych czynności zawodowych oraz stosowane podczas dezynfekcji narzędzi. Omówiono wyniki oceny narażenia zawodowego na stanowiskach fryzjera uzyskane w ramach prowadzonego w CIOP-PIB zadania z zakresu służb państwowych.
EN
This article discusses chemical factors in hair salons. It presents hazardous chemical substances mostly found in hair stylists' daily activities and when they disinfect tools. Finally, the article discusses the results of occupational exposure assessment at selected workstations, obtained within a task conducted by CIOP-PIB as part of state services.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodologię oceny ryzyka wypadku, pożaru i wybuchu związanego z magazynowaniem, transportem i stosowaniem niebezpiecznych czynników chemicznych. Proponowana metodologia pozwala skwantyfikować wielkość ryzyka i racjonalnie określić działania priorytetowe w kierunku jego zmniejszenia. Metoda określa poziom ryzyka LR jako iloczyn: obiektywnego wskaźnika zagrożenia OHR, poziomu ekspozycji LE oraz poziomu szkód LC.
EN
A methodology for risk assessment of accident, fire and explosion associated with storage, transport and use of hazardous chemical agent s has been presented in this paper. The proposed methodology will allow the magnitude of the existing risks to be quantified and consequently will allow their priority for correction to be rationally determined. In this method the Level of Risk LR is defined as the product of: OHR - Objective Hazard Rating, LE - Level of Exposure and LC - Level of Consequences.
17
Content available remote Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną
PL
W artykule opisano dwie metody oceny ryzyka zawodowego w wypadku narażenia na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną. Metoda prosta bazuje na wartościach wskaźników stężeń czynnika chemicznego w powietrzu w stosunku do stężeń dopuszczalnych lub na wartościach wskaźników zagregowanych w razie występowania kilku czynników. Metoda kompleksowa uwzględnia rodzaj zagrożenia związany z właściwościami danej substancji, zdolność substancji do przedostawania się do środowiska oraz używaną ilość substancji. Przedstawiono rodzaje działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka.
EN
Two methods of occupational risk assessment in case of exposure to chemical agents through inhalation have been described. A simple method is based on the values of ratios of chemical agent concentration in air to occupational exposure limits (OELs) or on the values of aggregated ratios in case of several agents. A complex method takes into account the intrinsic hazard of the agent, its tendency to pass into the environment and the quantity of agent used in operation. Specific prevention measures to control the risk have been presented.
PL
Opracowanie podejmuje aktualną obecnie problematykę dotyczącą czynników chemicznych w środowisku pracy w oczyszczalni ścieków. W pierwszej części przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: przegląd wymagań i wytycznych, terminologię dotyczącą czynników szkodliwych dla zdrowia i narażenia na czynniki chemiczne, przykładowe klasyfikacje czynników chemicznych, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego. W drugiej części przedstawiono wymagania i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, w tym zagadnień oceny ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych.
PL
System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS, udostępniony na stronach internetowych Instytutu, wspomaga identyfikację zagrożeń zawodowych oraz przeprowadzanie właściwej oceny ryzyka zawodowego związanego z ich występowaniem w środowisku pracy. Narzędzie to jest przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania przez przedsiębiorstwa, głównie małe i średnie. Jako przykład funkcjonowania systemu, w artykule zaprezentowano metodykę zaimplementowaną dla czynników chemicznych i mechanicznych.
EN
IRYS – an occupational risk assessment interactive system, available on the Institute’s website – supports identification of occupational risk in the working environment. It also enables proper occupational risk assessment relating to identified hazards. This tool is intended for direct use in enterprises, especially the small and medium ones. As an example of the functioning of the system, the article presents an assessment methodology implemented for chemical and mechanical factors.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.