Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czynniki środowiskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zarówno w środowisku naturalnym, jak i w środowisku pracy występują różne zagrożenia bezpośrednio związane z substancjami chemicznymi, wpływające szkodliwie na rozrodczość człowieka. Na podstawie wyników badań z różnych baz danych przedstawiono zagadnienia związane ze środowiskowym i zawodowym narażeniem na substancje i mieszaniny chemiczne oddziałujące szkodliwie na rozrodczość człowieka.
EN
A review, with 125 refs., of harmful chem. compds. (esp. pesticides, solvents and air pollutants) and metal ions.
EN
The methane (CH4) fluxes in grasslands are sensitive to changes in precipitation and soil nitrogen concentrations, which was poorly understood, especially on the Tibetan Plateau. Therefore, an experiment was conducted from May 2012 to October 2013, by using the static chamber technique and gas chromatography method. We set up five treatments: an increased 2 g m-2 NH4NO3 treatment (2gN); an increased 4 g m-2 NH4NO3 treatment (4gN); and treatment with precipitation increased by 20% (Pre), and added 2 g m-2 NH4NO3 and precipitation (20%) treatment (N+Pre), and a control treatment (CK). The five treatments showed decreasing CH4 uptake rates in the following order: CK (71.66 ± 6.6 µg m-2 h-1) > N+Pre (58.57 ± 3.7 µg m-2 h-1) > Pre (52.66 ± 2.3 µg m-2 h-1) > 2gN (47.63 ± 3.1 µg m-2 h-1) > 4gN (39.12 ± 3.3 µg m-2 h-1). The 2gN and 4gN treatment resulted in 33.5% and 45.4% lower CH4 uptake than the CK treatment, respectively. The path analysis indicated that the above-ground biomass and litter fall were the most important factor promoting and limiting the CH4 uptake rate of alpine meadow, respectively.
EN
Comparative methods used in the valuation of real estate require the adoption of price-creating attributes, the number and type of which should take into account the specific conditions of the local real estate market related to the restriction of property rights. The subject matter concerns the legal and price analysis of real estate located in the areas of limited use of the Krakow-Balice airport. The paper is an introduction to the conducted research, the purpose of which is to construct models for the valuation of real estate located in these areas and assess the impact of such a location on the value of the property, taking into account their different purpose and use.
PL
Metody porównawcze stosowane w wycenie nieruchomości wymagają przyjęcia atrybutów cenotwórczych, których liczba i rodzaj powinny uwzględniać szczególne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości powiązane z ograniczeniem prawa własności. Podjęta tematyka dotyczy analizy prawnej i cenowej nieruchomości zlokalizowanych w obszarach ograniczonego użytkowania portu lotniczego Kraków-Balice. Praca stanowi wstęp do realizowanych badań, których celem jest konstrukcja modeli wyceny nieruchomości położonych na tych obszarach i oceny wpływu takiej lokalizacji na wartość nieruchomości, z uwzględnieniem ich różnego przeznaczenia i sposobu użytkowania.
EN
Aluminium is one of the environmental factors that may have an impact on Alzheimer's and Parkinson's disease. Some epidemiological studies show a relationship between the concentration of aluminium in drinking water and the incidence of Alzheimer's disease. The article presents and discusses the results of research on the effect of the type and dose of non-prehydrolyzed aluminium coagulants on the concentration of residual aluminium in water intended for human consumption. Aluminium sulphate (VI) and sodium aluminate were tested as coagulants. Analysis of the obtained test results showed that lower concentrations of residual aluminium were found after coagulation with aluminium sulphate (VI), which is hydrolyzed acidally, lowering the pH of the water in the range of 7.47 to 7.12 providing good conditions for the formation of Al(OH)3. A less useful coagulant due to the concentration of residual aluminium was sodium aluminate, which undergoes basic hydrolysis creating conditions for the transition of Al(OH)3 into soluble Al(OH).
EN
The research issues discussed concern the impact of the environmental factor on the level of real estate transaction prices. In the face of the dynamically developing road infrastructure but also the increase in the volume of car traffic, it is necessary to take into account the effects of these changes in the area of property appraisal. In the group of price-generating attributes should be taken into account the noise level, because in many cases it may prove to be the most important factor from the perspective of real estate buyers. The research was carried out on the example of housing properties located at the main communication artery of Krakow.
EN
In this study, we chose 61 plots along three randomly placed transects in urban and natural areas to examine Paralaudakia caucasia habitat preferences. Ten habitat characteristics found to affect the lizard occurrence were recorded in both habitat types. Based on ANOVA, distance to farmland, height of vegetation cover, percentage of cover of human structures, and slope orientation are significantly different between presence and absence plots. Using Principal Component Analysis, we found that the distance to farmland was the main factor predicted species presence in natural habitats. In urban habitats, the percentage of human structures was more important than other factors in predicting P. caucasia presence. The species is more abundant in regions with a low percentage of human-made structures. Other informative factors for species presence were distance from farmland and distance between refuges for urban and natural populations, respectively. Urban populations of P. caucasia appear to prefer areas outside of the city center, far from human structures, whereas natural populations appear to prefer areas away from villages where they may find higher densities of safe refuges. Isolated rocks in both urban and natural areas have an important role in predicting species presence acting because they act as refuges.
PL
Rośliny w trakcie ewolucji dostosowały się do siedlisk, w których obecnie bytują. W wyniku wytworzenia różnorodnych mechanizmów na poziomie anatomiczno-fizjologicznym oraz molekularnym potrafią one reagować na naturalne zaburzenia występujące w środowisku. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się jednak intensywne, kierunkowe zmiany warunków środowiskowych spowodowane działalnością człowieka. W obliczu tych zmian duża część roślin staje przed poważnym problemem związanym z przetrwaniem w granicach ich naturalnego zasięgu, z powodu zbyt małej tolerancji na zachodzące zmiany. W konsekwencji, globalne zmiany środowiska w dużym stopniu przyczyniają się do gwałtownego spadku bioróżnorodności ekosystemów lądowych w skali kuli ziemskiej. Artykuł przedstawia mechanizmy dostosowujące rośliny do głównych zmian warunków środowiskowych takich jak: susza, spadek odczynu gleby oraz wzrost temperatury na Ziemi.
EN
Plants are organisms deprived of the ability to actively move. The adaptations they created during the evolution allow them to survive adverse habitat changes. The recent decline in the diversity of plants on the globe is caused by changes in the environment too quickly. These processes lead to the extinction of plant populations without giving them time to create appropriate adaptations. In connection with the observed decline in biodiversity, it seems that research into the possibilities of adaptation of plants to changes in habitat conditions is extremely important for understanding the functioning of ecosystems and the protection of endangered species. The article focuses on the main mechanisms adapting plants to environmental changes such as: drought, decrease in soil pH and increase in temperature on the Earth.
PL
Degradacja, zły stan techniczny dużej części zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych to efekt kumulacji wszystkich możliwych błędów materiałowych, konstrukcyjnych, montażowych, czasu i warunków eksploatacji oraz agresywności oddziałujących czynników środowiskowych.
PL
Wśród czynników środowiskowych znaczącą rolę odgrywają zarówno czynniki działające w okresie prenatalnym i perinatalnym, jak i noworodkowym czy nawet niemowlęcym. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na ważnę rolę czynników środowiskowych w etiologii i przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu.
PL
W artykule opisano wyniki badań w zakresie oceny efektywności pracy hydrofitowej przydomowej oczyszczalni ścieków. W analizowanym okresie oczyszczalnia spełniała wymagania określone dla jakości ścieków oczyszczonych, uzyskując efektywność usuwania związków organicznych w 98% dla BZT5 oraz w 93,4% dla zanieczyszczeń organicznych wyrażonych parametrem ChZT. Sprawność usuwania biogenów była stosunkowo niska, przy czy mieściła się w zakresie charakterystycznym dla tego typu systemów, osiągając wartości 12,7% i 13,4% odpowiednio dla azotu całkowitego i fosforu ogólnego. Zastosowanie stawu doczyszczającego pozwoliło w okresie letnim na dalsze obniżenie zawartości azotu w ściekach oczyszczonych o blisko 50%. W okresie zimowym, staw pełnił głównie rolę retencyjną, nie przyczyniając się do zwiększania efektywności pracy całego układu.
EN
The article describes the results of effectiveness of on-site vertical flow constructed wetland. Legal wastewater discharge limits were all fulfilled, reaching high, very consistent BOD and COD removal rates of 98% and 93,4% respectively. Effectives of nitrogen and phosphorus removal was low, yet in both cases obtained results were within characteristic range for such a systems. Concentration of total nitrogen was decreased by 12,7% and 13,4% for total phosphorus. The use of polishing pond occurred to be beneficial during warm season, increasing total nitrogen removal up to 50%. In the cold season, polishing pond did not contribute to nitrogen removal, yet provided valuable water storage capacity.
EN
The availability of sample data, together with detailed environmental factors, has fueled a rapid increase in predictive modeling of species geographic distributions and environmental requirements. We founded that MaxEnt model has provided different descriptions of potential distributions based on different sample size, sample accuracy and environmental background. We used six combinations based on three sample data set and two kinds of environmental variables to estimate the potentially suitable areas of Brown Eared Pheasant (Crossoptilon mantchuricum) in MaxEnt model. The results show that the complex variables provided the higher AUC value and accurate potential distribution than simple variables based on the same size of samples. Complicated environmental factors combined with moderate size and accurate sample, can predict better results. The model results were scabrous based on simple environmental factors. Furthermore, big sample size and simple prediction environmental factors will reduce the prediction accuracy, whereas small samples provided a conservative description of ecological niche. Here, we highlighted that considering the big size and high accuracy of sample and many environmental factors of a species to minimize error when attempting to infer potential distributions from current data in MaxEnt model.
12
EN
Leaf carbon isotope composition (δ13C) of both vascular and non-vascular plants were investigated in order to assess their variability along an altitude gradient (414, 620, 850, 1086,1286 and 1462 m) from a subtropical monsoon forest located at Mt. Tianmu Reserve, eastern China. Leaf δ13C values of all plant species ranged from -34.4 to -26.6‰, with an average of -29.8‰. There is no significant difference in leaf δ13C between vascular plants and mosses, however, trees had significantly higher δ13C values than herbs. For pooled data, leaf δ13C was positively correlated with altitude. Leaf δ13C was significantly and negatively correlated with annual mean temperature and atmospheric pressure, while it was significantly and positively correlated with soil water content. Furthermore, there was no relationship between leaf δ13C and soil nitrogen content or soil phosphorus content. The altitudinal trend in leaf δ13C is the consequence of the interaction between temperature, atmospheric pressure and soil water content.
EN
Recovery of sand and gravel from mining perimeter Hărău has a big impact on the environment factors requiring rehabilitation of affected lands. The paper presents the main options for of rehabilitation of degraded soils in this area, namely: the use of the remaining gap as basin for fish breeding, as retention basin and water accumulation, as accumulation basin for irrigation and industrial water, as swimming basin with leisure purpose.
PL
Eksploatacja piasku i żwiru w okręgu Hărău 3 wywiera duży wpływ na środowisko. Po zakończeniu eksploatacji koniczne jest prowadzenie rekultywacji terenów zdegradowanych. W artykule przedstawiono główne kierunki rekultywacji w tym rejonie: wykorzystanie wyrobisk jako zbiornika do hodowli ryb, jako zbiornik rertencyjny, jako zbiornik wody do nawadniania terenów rolniczych, jako zbiornik wody przemysłowej jako basen i teren rekreacyjny.
EN
The article presents the problems of bioclimatic architecture that derives its traditions from the distant past. Urban settlements aligned with the landscape often benefitted from natural environmental factors pragmatically and symbolically. Nowadays, practice of using solar or wind energy and water in building development becomes more common. The paper presents examples of urban solutions, which use natural environmental factors e.g. to optimize the energy consumption or drinking water in particular urban areas. They fit into the mainstream of Ecological Urbanism, which in the era of climate change in the world has the opportunity to provide for the development of future-oriented architecture environment.
PL
Warunki środowiskowe istotnie wpływają na wzrost mikroorganizmów w produktach spożywczych. Temperatura, pH i obecność kwasów, aktywność wody, promieniowanie UV, dodatek chlorku sodu i substancji konserwujących oraz skład procentowy gazów mają bezpośredni wpływ na intensywność lub zahamowanie wzrostu, wytworzenie charakterystycznych struktur czy substancji biologicznie aktywnych przez mikroorganizmy. Badania tych zależności pozwalają na udoskonalenie metod konserwacji żywności i wprowadzenie nowych sposobów zapewnienia jej bezpieczeństwa. W artykule omówiono czynniki środowiskowe wpływające na wzrost szeroko rozpowszechnionego drobnoustroju patogennego dla człowieka, jakim jest Listeria monocytogenes.
EN
Environmental conditions are crucial for the growth of microorganisms in food products. Temperature, pH and the presence of acids, water activity, UV radiation, the addition of NaCl and preservatives, or the percentage content of gases, have a direct effect on the intensity or inhibition of growth as well as on the formation of characteristic structures or biologically active substances, produced by microorganisms. The study of these aspects helps to improve the food preservation methods and to introduce new methods to ensure its safety. In this article, we discuss the environmental factors affecting growth of widespread human pathogenic microorganism which is Listeria monocytogenes.
16
EN
Leaf carbon isotope composition (δ13C) of both vascular and non-vascular plants were investigated in order to assess their variability along an altitude gradient (414, 620, 850, 1086, 1286 and 1462 m) from a subtropical monsoon forest located at Mt. Tianmu Reserve, eastern China. Leaf δ13C values of all plant species ranged from -34.4 to -26.6‰, with an average of -29.8‰. There is no significant difference in leaf δ13C between vascular plants and mosses, however, trees had significantly higher δ13C values than herbs. For pooled data, leaf δ13C was positively correlated with altitude. Leaf δ13C was significantly and negatively correlated with annual mean temperature and atmospheric pressure, while it was significantly and positively correlated with soil water content. Furthermore, there was no relationship between leaf δ13C and soil nitrogen content or soil phosphorus content. The altitudinal trend in leaf δ13C is the consequence of the interaction between temperature, atmospheric pressure and soil water content.
EN
The productivity-diversity relationship in grasslands is of great interest with regard to species loss in natural ecosystems, where species extinction is not random but directed. We carried out a three-year investigation from 2005 to 2007 along an elevation gradient in alpine grasslands of Central Asia in an area of 70 x 20 km2 at Bayinbuluk, Tianshan Mountains. We selected 9 sites (10 x10 m2) and 117 plots (1 x 1 m2) from 2460 to 3260 m a.s.l. with 100 m intervals of altitude. Species richness, productivity, soil characteristics, air temperature and relative humidity (May.August) were recorded. The relationship between plant diversity and productivity was significant and positive. We used ordination techniques such as Canonical Correspondence Analysis (CCA) to examine the relationship between vegetation and the environmental factors. The results showed that plant species composition, species richness and productivity were significantly affected by air temperature, soil pH and relative humidity across the study area.
EN
This review is a compilation of the recent reports on a role of environmental factors on a cancer development in male reproductive system. We have analyzed studies of environmental pollution and disorders of mechanisms responsible for defense against impact of xenobiotics upon the prostate cancer and testicular cancer occurrence. Moreover, we have focused on the polymorphisms of selected genes, which in excessive exposure to environmental stress factors might exacerbate disorders of an organism defense against impact of xenobiotics. It is well known that environmental factors such as toxic heavy metals pollution, impact of xenobiotics or environmental stress have an influence on the human reproductive system. There were many studies suggesting an association between these factors and the prostate or testicular cancer development, but still there are no unambiguous conclusive results. Studies of specific changes in markers, which occur in response to various environmental stressors are also very interesting. They focus on the influence of chemical elements (Cd, Zn, Ca) destabilization and heavy metals pollution over an organism and the environment. Antioxidant enzymatic mechanisms in conditions of anthropogenic impact and the influence of polymorphisms in genes involved in genetic material damage repair under stress conditions have also been studied. The aim of this review was to combine essential important data suggesting possible role of environmental factors in the initiation and development of carcinogenic processes in male reproductive system based on prostate cancer and testicular cancer cases. On this basis the current needs and research directions could be delineated.
PL
W artykule przedstawiono szacowanie niepewności pomiaru natężenia hałasu, wibracji i oświetlenia oraz te zagadnienia i pojęcia, które w sposób praktyczny wykorzystywane są w opracowywanych dokumentacjach dla zleceniodawców, zgodnie z posiadanym certyfikatem, w aspekcie wymagań europejskich. W pierwszej części wykonano serię pomiarów poszczególnych czynników środowiska pracy załóg naftowych (hałas, wibracja, oświetlenie), jako zbiór danych do konwencjonalnych obliczeń szacowania niepewności pomiarów, a w drugiej części opracowano program komputerowy, który w stosunkowo krótkim czasie umożliwia opracowanie dokumentacji i przesłanie wyników zleceniodawcy. Program uwzględnia poziom ufności 95% i współczynnik rozszerzenia k = 2, co potwierdza wiarygodność laboratorium w zakresie wykonywania pomiarów natężenia hałasu, wibracji i oświetlenia, w obiektach naftowych i branż pokrewnych.
EN
This article presents the estimation of noise, vibration and illumination measurement uncertainty in the aspect of European requirements and those issues and concepts which are practically utilized in measurement reports for the customers in accordance with possessed certificate. In the first part, a series of measurements were performed, regarding to several environmental factors pertaining to petroleum personnel (noise, vibration, illumination). These data were used to make conventional calculation of measurement uncertainty estimation. In the second part, a computer program was written, which permits to prepare report that is send to the customer. This program allows for confidence level of 95% and spread coefficient k = 2, that confirms our laboratory reliability in the field of noise, vibration and illumination measurements in petroleum industry and similar industry branches.
EN
The article presents environmental aspects of rebuilding a section of multilane national road number 4 located in Rzeszów area. It describes a reason of investment realization and the financing methods. The paper presents environmental conditions before and after the realization of investment. One of the most important parameters of the road rebuilding process is the research of traffic noise level before and after rebuilding. The environmental factors analysis includes the influence of rebuilding on comfort of residents living near national road (No 4) including the decrease of noise level. The analysis includes also a social aspect of rebuilding connected with the change of landscape by building acoustic baffles along this road. Rebuilding and modernization of the streets and national roads is very important for balanced growth of all regions of a country, it allows to improve the quality of living of the residents. However, the improvement of environmental conditions and reduced level of noise are carrying at the same time deterioration of visual reception. The analysis of influence of rebuilding the national roads on living conditions gives the conclusion that the best solution is to move the transit traffic outside the cities by building the highways and ring roads.
PL
Artykuł przedstawia wybrane aspekty środowiskowe przebudowy odcinka drogi krajowej nr 4 znajdującej się na terenie Rzeszowa. Opisane jest uzasadnienie realizacji inwestycji oraz sposób finansowania. Przedstawione są założenia uwarunkowań środowiskowych przed i po realizacji inwestycji. Główny nacisk w artykule zostanie położony na wpływ przebudowy na poziom hałasu generowanego podczas ruchu pojazdów na przebudowanym odcinku drogi. Analiza czynników środowiskowych będzie brała pod uwagę aspekty środowiskowe przebudowy ulic, w tym wpływ inwestycji na komfort życia mieszkańców pod względem zmniejszenia poziomu hałasu mieszkańców pracujących i mieszkających w pobliżu przedmiotowego ciągu komunikacyjnego. Analiza obejmowała będzie również uwarunkowania społeczne przebudowy związane szczególnie ze zmianą krajobrazu poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż niektórych odcinków drogi. Przebudowa i modernizacja ulic oraz dróg krajowych jest bardzo istotna dla zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów kraju, pozwala również na polepszenie jakości życia mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że poprawy warunków środowiskowych poprzez obniżenie poziomu hałasu niesie równocześnie pogorszenie odbioru wizualnego przestrzeni objętej inwestycją. Analizując wpływ przebudowy dróg krajowych na życie mieszkańców miast najlepszym rozwiązaniem byłoby wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta poprzez budowę odpowiednich obwodnic i autostrad.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.