Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik laserowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Stanowisko do pomiaru objętości półfabrykatu za pomocą czujnika laserowego
PL
Przedstawiono stanowisko i metodę pomiaru objętości półfabrykatu za pomocą czujnika laserowego. W analizowanym fragmencie procesu wytwarzania armatury wodnej półfabrykat w postaci mosiężnego pręta jest cięty na pile poprzecznej na wstępniaki o określonej masie. Ze względu na stosowaną bezwypływkową technologię kucia wymagana jest duża dokładność ucinanych wstępniaków, rozumiana jako względna tolerancja masy poniżej 0,1%. W takiej sytuacji istotny jest pomiar geometrii pręta, umożliwiający obliczenie jego objętości i ustawienie na tej podstawie miejsca cięcia. Naturalnym sposobem obliczania objętości brył obrotowych o skomplikowanych kształtach jest wyznaczenie w zadanych granicach wartości całki oznaczonej krzywej, opisującej zewnętrzną powierzchnię bryły obracającej się dookoła pewnej osi. Jednakże w przypadku brył obarczonych błędem geometrii ściany bocznej, który może się zmieniać w zależności od wysokości, ta funkcja może się zmieniać wraz z kątem obrotu tej bryły. W przypadku układów rzeczywistych, gdy wyniki pomiarów stanowią dyskretny ciąg liczb, naturalnym sposobem jest całkowanie numeryczne. Gdy poprawnie dobierze się dokładność pomiarową czujnika oraz podzieli całą bryłę na odpowiednio małe fragmenty, błąd wynikający z numerycznego rozwiązania zagadnienia jest pomijalny, a proces obliczeniowy – szybki, co pozwala na zastosowanie komputera przemysłowego klasy ekonomicznej. W artykule przedstawiono zastosowanie czujnika laserowego – przesuwanego wokół osi oraz wzdłuż pręta i służącego do pomiaru jego objętości – a także koncepcję kompletnego stanowiska pomiarowego.
EN
The aim of the article is to present a method of measuring the volume of a blank using a laser sensor and a complete measuring stand. In the analyzed part of the manufacturing process of water fittings, the brass rod is cut on blanks of a given weight using CNC sawing machine. Due to the applied flashless forging technology, high cutting precision is required, understood as a relative mass tolerance of the blank of less than 0.1%. In this case, it becomes important to measure the geometry of the rod to calculate its volume – to correct the length of the blank. The natural way to calculate the volume of rotational solids with complex shapes is to determine the definite integral of the curve describing the outer surface of the solid. However, in the case of solids with geometrical errors this function may vary with the angle of rotation of the solid. In the case of real systems, in which the measurement results are a discrete sequence of numbers, it is natural to choose numerical integration. The paper presents the use of a laser sensor moved around the axis and along the rod to measure its volume and the concept of a complete measuring stand.
PL
Artykuł przedstawia i ocenia metody określania nierówności nawierzchni drogi na podstawie danych z laserowych czujników pomiaru odległości. W artykule omówiono opracowane w Japonii symetryczne i asymetryczne metody określania nierówności nawierzchni, które różnią się sposobem rozmieszczenia czujników i przetwarzania danych. Badania eksperymentalne przeprowadzone na podstawie „metody japońskiej” na dwóch zadanych profilach nawierzchni pozwoliły na ocenę wpływu zawieszenia samochodu i zmian przechyłu nadwozia względem osi podłużnej na obliczanie nierówności nawierzchni. Walidacja wyników pokazała, że kompensacja odchylenia zawieszenia nie zapewnia wystarczającej dokładności pomiaru nierówności drogi, ponieważ przechyły nadwozia mają większy wpływ na przetwarzanie sygnałów rejestrowanych przez zamontowane na nim czujniki.
EN
In this work, methods of estimation of road roughness by processing data of laser sensors of distance measurement are investigated. Depending on the layout of the sensors and the processing of the data, the Japanese, symmetrical and asymmetrical roughness estimation methods are elaborated in this work. The experimental research that was carried out by “Japanese method” on two known profile road surfaces allowed evaluating the influence of the vehicle’s suspension and the body pitch rate oscillation on the calculation of the roughness. The validation of the results showed that the compensation of the suspension travel does not warrant the sufficient accuracy of the estimation of the road roughness because the pivoting of the bodywork has a greater influence on the processing of the signals recorded by the sensors attached to it.
3
Content available remote Laserowe czujniki do pomiaru odległości w ofercie ELDAR
PL
AR200 to seria czujników triangulacyjnych z diodą laserową. Przeznaczone są do pomiarów odległości od 25 do 130 mm. Posiadają funkcję eliminacji wpływu tła. Konfiguracja czujnika odbywa się poprzez port szeregowy lub za pomocą przycisków na obudowie czujnika.
4
Content available remote Optical wavelength discriminator based on a Sagnac loop with a birefringent fiber
EN
An optical wavelength discriminator based on a Sagnac loop is presented, intended for detecting signals from fiber Bragg gratings sensors. The Sagnac loop was created by connecting the output arms of a 3-dB coupler with a segment of a Panda type birefingent fiber and a fiber polarization controller. The results of measurements of the loop are given along with an example of its application for detecting the signal of a laser strain sensor.
PL
Przedstawiono dyskryminator długości fali oparty na światłowodowej pętli Sagnaca, przeznaczony do detekcji sygnałów czujników ze światłowodowymi siatkami Bragga. Pętlę Sagnaca wykonano przez połączenie wyjściowych ramion sprzęgacza 3-dB z odcinkiem światłowodu dwójłomnego typu Panda i światłowodowym kontrolerem polaryzacji. Przedstawiano wyniki pomiarów pętli i przykład jej zastosowania do detekcji sygnału laserowego czujnika odkształcenia.
EN
The principle of operation of an engine with a pneumatic energy accumulator and a test rig built at the Technical University of Lodz, Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design, have been presented in this paper. The test rig was used to test a two-stroke spark-ignition IC engine with a prototype energy accumulator situated in one of the engine cylinders. The instantaneous position of the secondary piston of the energy accumulator was measured with the use of a laser sensor fixed on the cylinder head and the measurement system has been described in this paper. A graph with typical curves representing the engine cylinder pressure and the movement of the secondary piston in the pneumatic energy accumulator has been included, too. Many attempts have already been made to provide the spark-ignition IC engine with devices of various kinds in order to improve engine performance characteristics. However, none of the solutions proposed have found wider practical application. In the case of a pneumatic energy accumulator with the new design concept as presented here, a broad spectrum of development possibilities can be seen. Therefore, this article will be the first in a series dedicated to the testing and modelling of a spark-ignition engine with a pneumatic accumulator.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania silnika z pneumatycznym akumulatorem energii oraz stanowisko zbudowane w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Na stanowisku przebadano dwusuwowy silnik spalinowy o zapłonie iskrowym z prototypowym pneumatycznym akumulatorem energii, umieszczonym w jednym z cylindrów silnika. Pomiar położenia dodatkowego tłoka z akumulatora był realizowany czujnikiem laserowym zamocowanym na głowicy i został opisany w artykule. Zamieszczono również typowy przebieg ciśnienia w cylindrze i ruchu dodatkowego tłoka w pneumatycznym akumulatorze. Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym w swojej historii był już wielokrotnie wyposażany w różnego rodzaju urządzenia mające poprawiać jego parametry, ale próby nie znalazły szerszego zastosowania. W przypadku pneumatycznego akumulatora energii przedstawionego w artykule widać szerokie spektrum możliwości otwierające się przed nową konstrukcją, dlatego artykuł ten będzie pierwszym z cyklu artykułów poświęconych badaniu i modelowaniu silnika o zapłonie iskrowym z pneumatycznym akumulatorem.
PL
W artykule przedstawiono światłowodowy czujnik laserowy odkształcenia z linowym rezonatorem, utworzonym ze światłowodowej siatki Bragga - ŚSB o stałym okresie i zwierciadła szerokopasmowego o zmiennym współczynniku odbicia z pętlą włókna światłowodowego. Jako ośrodek aktywny wykorzystano odcinek światłowodu kwarcowego domieszkowanego jonami Er3+, pompowany promieniowaniem o długości fali 980 nm przy pomocy sprzęgacza WDM. ŚSB pełni jednocześnie funkcję zwierciadła wyjściowego i przetwornika odkształcenia. Przedstawiono podstawowe właściwości wykonanego czujnika.
EN
A fiber laser strain sensor is presented, featuring a linear resonator formed by the mirrors: a narrowband mirror - in the form of a fiber Bragg grating with a constant period, and a wideband mirror created by a fiber loop. The constant period grating at the same time acts as a mechano-optic strain transducer retuning the laser, and as the output mirror of the sensor. A section of high birefringence fiber was inserted into the fiber loop, to act as an optical wavelength demodulator. As the active medium, a segment of a silica fiber, doped with Er3+ ions, was used, pumped using a WDM coupler. To pump the laser, a 980 nm laser diode was used with a maximal power of 110 mW. It was current and temperature stabilized. The constant period grating changes its central wavelength due to the strain of the fiber on which it is written. Thus it retunes the laser wavelength of the sensor. The investigation results show, that when the central wavelength changes of the Bragg grating are within the linear range of the spectrum of the fiber loop reflector reflection coefficient, then the laser output beam power is a linear function of the laser grating strain. The linear range of conversion and the sensitivity of the sensor are determined by the linear range of the spectrum of the loop reflector, which acts as the optical wavelength discriminator. The required values of those sensor parameters can be obtained by changing the length of the birefringent fiber in the loop reflector. It has to be noted, that the requirements of those two sensor parameters are mutually exclusive.
PL
Podczas typowego pomiaru wielkości geometrycznych (np. grubości) obiektów będących w ruchu zachodzi szereg szkodliwych zjawisk wpływających na wiarygodność pomiaru, jak np. drgania obiektu. W sytuacji takiej znacznie bardziej wiarygodne odczyty uzyskuje się za pomocą pomiaru różnicowego z dwóch naprzeciwległych czujników sprzężonych ze sobą.
8
Content available remote Czujniki dualne otwierają nowe możliwości aplikacji
PL
Istnieje wiele różnych czujników wykorzystujących różne zasady działania. Każda jednak metoda pomiarowa ma swoje silne strony. Podobnie każda technika pomiaru ma swoje ograniczenia w danej aplikacji. Na przykład czujniki laserowe nie mogą być użyte do pomiaru dystansu przez gumę, za to dla kontrastu znakomicie spiszą się tu czujniki wiroprądowe. Biorąc to pod uwagę, firma Micro-Epsilon stosuje prosty pomysł: wykorzystać silne strony różnych technik pomiarowych, aby ograniczenia żadnej z nich nie wpłynęły na wynik pomiaru. Z tej koncepcji rodzi się nowe pole zastosowań w pomiarach.
EN
An experimental set-up elaborated for measurement of solidification surface profile of metal stream flowing in a mould channel has been described. The mentioned solidification surface profile is measured on solidified shells obtained by using of so-called remove remainder test. As measurement result one obtains a line showing shells thickness distribution along their length. For shells thickness measurements a laser optical displacement sensor has been used. Using of the laser sensor allows also to observe the solidification profile line in micro- scale. Exemplary measurement results have been presented for Al-Si binary alloys.
PL
W wyniku zastosowania automatu człowiek, z roli bezpośredniego wykonawcy określonej operacji, staje się jej kontrolerem lub nadzorcą. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do procesów spawalniczych - odsunięcie człowieka od monotonnej nużącej i często stresującej pracy , odbywającej się w szkodliwych dla zdrowia warunkach, ma duże znaczenie zarówno ze względów technicznych jak i społecznych. Oprócz typowych dla spawalnictwa zadań montażowych, coraz większe znaczenie zarówno ze względów technicznych, jak i społecznych. zyskują prace regeneracyjne. Interesującym przykładem zastosowania robota w spawalnictwie jest więc koncepcja automatycznej regeneracji elementów maszyn, opracowana i praktycznie zrealizowana w Zakładach Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Cykl pracy układu rozpoczyna się identyfikacji części i automatycznego pomiaru stopnia jej zużycia za pomocą czujnika laserowego umieszczonego w kiści robota. Dane z pomiarów, po odpowiedniej obróbce, porównywane są z opisanym programowo wzorem, a następnie automatycznie generowany jest indywidualny program odtwarzania nominalnych wymiarów części. Praktyczna realizacji programu w oparciu o opracowaną technologię napawania dokonywana jest również automatycznie przez tego samego robota wyposażonego w tej fazie w głowicę spawalniczą.
EN
The general concept of an automation of the surfacing of worn machine parts that has been design and implemented in industries (as result of collaboration of the Department of Welding Engineering of Warsaw University of Technology and ZAP - Robotyka in Ostrów Wielkopolski) with the use of the industrial robot Irp-6 is presented. The robotic system is controlled and supervised by the master controller. The entire surfacing process starts with the identification of the work part measurement the depth of worn out material with the use of a laser scanner placed in the robot wrist. The measurement data is compared by the master controller with the reference contour of the part and the system automatically generates the surfacing program. After changing the working tool into the welding head the system supervised the surfacing process with the part gains its nominal dimensions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.