Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  człowiek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
EN
Sustainable development when understood as a process of social, economic and environmental change that ensures a balance between profit and development costs, is a kind of ethical project. The fundamental assumption behind the implementation of the idea of sustainable development is, therefore, the awareness of holding responsibility both in the context of actions of whole companies as well as individuals. The issue of responsibility covers many aspects and problems, hence, it is worth considering the concept of responsibility in its theoretical and practical dimension. The aim of this article is to present selected philosophical concepts of understanding responsibility.
EN
In the paper, in an interdisciplinary way, an attempt was made to define the term "social innovation" in the context of strengthening active social policy and community organising. It appears that multifaceted tendencies and changes in the development of technological and social innovations determine the need to take into account numerous tasks, functions, needs, determinants and systematic efforts to ensure that community inhabitants have good living and development conditions.
EN
The authors of the article, based on literature studies, notes a current significant increase in the role and importance of professional preparation of employees, which is closely related to the rate of civilizational progress, including the extremely dynamically developing automation of numerous industrial and non-industrial areas. In this light, it seems that breaking the mental barriers to the automation process in order to strengthen its acceptance could play a decisive role in creating the development of the labor market and education
EN
This paper, based on literature research, reflects upon the importance of active social policy and labour market in the social and professional development of people aged 50 years and more. It seems that in the light of the conducted research, the formula of the social policy and labour policy market related to it has been exhausted. Therefore, it is necessary to develop a new policy model that will take sufficient account of the dominance in the elderly society and the need to sustain their social and professional activity as long as possible, while maintaining the idea of employment priority and education over benefits.
EN
The article proposes a phenomenological model of a passenger car. The model includes the biomechanical model of human bodies in the sitting position of Muksian and Nash acting as passengers, while the driver’s weight has been reduced to the concentrated weight of the loading seat. The research carried out in this study consisted of passing the vehicle through a transverse obstacle along the so-called speed bump. Vehicle passes through the threshold at three different speeds: 10km/h, 20km/h, and 30km/h. The purpose of the conducted experiments was to initially estimate the values of accelerations acting especially on the passenger at selected driving speeds. On the basis of conducted tests, it was possible to verify the numerical model of the vehicle overcoming the obstacle on the road. This approach allows the use of the proposed model to verify the forces and accelerations affecting the passenger, specified before any selected specific biomechanical model of the human person, for example, a model of pregnant women in this configuration allows us to estimate the forces and accelerations acting on the embryo while overcoming some obstacles on the road.
PL
Artykuł skupia się na złożonej i nieposiadającej w piśmiennictwie szerszego i głębszego opisu tematyce rozwoju i awansu zawodowego młodych kadr górniczych. Zarówno nieliczne w tym obszarze problemowym badania oraz obserwacje wskazują, że rozwój i awans zawodowy oparty o tradycyjne formy górniczej pracy i zatrudnienia będzie zanikał. Kluczową determinantą tego procesu będzie Rewolucja Przemysłowa 4.0., której skutki już się ujawniają w działaniach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedź Polska S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ukierunkowanych na powstanie e-kopalni. Można założyć, że osiągnięcie celu, jakim jest inteligentna kopalnia może całościowo zredefiniować dotychczasowy model rozwoju i awansu zawodowego młodych kadr górniczych w kierunku odejścia od tradycyjnej górniczej „szychty” do permanentnego rozwoju opartego na najnowocześniejszych i inteligentnych technologiach.
EN
The paper focuses on a complex and lacking in literature a broader and deeper description of development and promotion of young mining personnel. Both the few in this problem area research and observations indicate that professional development and promotion based on traditional forms of mining and employment will disappear. The key determinant of this process will be the Industrial Revolution 4.0, which effects are already evident in activities of Kombinat Górniczo Hutniczy Miedź Polska S.A. and Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. focused on creation of the E-mine. It can be assumed that achieving the objective of a smart mine can completely redefine current model of professional development and promotion of young mining personnel towards moving away from traditional mining “shifts” to permanent development based on the most modern and intelligent technologies.
PL
Artykuł zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego wykonania i analizy pomiarów wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach odbierających drgania w sposób bierny. Zalecenia dotyczą zarówno wymagań sprzętowych, jak i wyboru punktów pomiarowych oraz analizy zarejestrowanego sygnału. Niezwykle ważnym aspektem pomiaru wpływu drgań na ludzi w budynkach jest wybór lokalizacji punktów pomiarowych. W różnych normach istnieją różne wytyczne, które są w artykule porównywane. Osobną kwestią jest wybór zakresu pomiarowego i wybór filtrów korekcyjnych do analizy. Podstawową sprawą natomiast jest określenie czasu trwania drgań, który należy wziąć pod uwagę w analizie. Ostatni problem metodyki pomiarowej wpływu drgań na ludzi związany z analizą danych pomiarowych to częstotliwość próbkowania zarejestrowanego sygnału.
10
Content available Pope Francis’s Proposition of Integral Ecology
EN
In spite of the fact that Pope Francis’s environmental message is not the first one to be formulated by the authorities of the Catholic Church, it is in this particular one that threads become visible which allow to see in it new, far-reaching analyses and conclusions. The aim of the present article is to indicate these elements which make it possible to draw such conclusions, both in relation to perceiving the sources of the environmental crisis and showing the ways of overcoming it. It is a realistic and coherent attitude, striving for harmony between people and nature, within human communities, between humans and God, and, finally, between science and faith. Undoubtedly, such Francis’s orientation towards peculiar environmental integralism and synergism is the most characteristic feature of his propositions of overcoming environmental threats.
PL
Pomimo tego, iż ekologiczne przesłanie papieża Franciszka nie jest pierwszym formułowanym przez władze Kościoła katolickiego, to uwidaczniają się w nim wątki zdecydowanie pozwalające dostrzec w nim nowe i daleko idące analizy i konkluzje. Celem artykułu jest wskazanie na te elementy, które pozwalają na wysuwanie takich właśnie wniosków, zarówno co do postrzegania źródeł kryzysu ekologicznego, jak i wskazywania dróg do jego przezwyciężenia. Jest to stanowisko realistyczne i koherentne, dążące do harmonii ludzi z naturą, w obrębie ludzkich społeczności, między człowiekiem a Bogiem, a wreszcie nauką i wiarą. Nie ulega wątpliwości, iż to nastawienie Franciszka na swoisty integralizm i synergizm ekologiczny, stanowi najbardziej charakterystyczny rys jego propozycji przezwyciężenia zagrożeń ekologicznych.
PL
W artykule przedstawiono wzrost znaczenia rysunku wraz z rozwojem człowieka i jego percepcji wzrokowej. Omówiono, jak istotnym narzędziem stał się alfabet rysunkowy wykorzystywany do rejestracji obrazu oraz jak zmieniał się na przestrzeni wieków stosunek artystów i odbiorców do rysunku. W tekście ukazano rangę tej dyscypliny na przykładach z dzisiejszych i minionych czasów. W wyniku prowadzonych obserwacji i ćwiczeń rysunkowych stwierdzono, że połączenia neuronowe wykorzystywane w akcie myślenia rysunkiem rozwijają i poszerzają pole percepcji wzrokowej. Doświadczenie zawodowe i dokonane obserwacje dowiodły, że współczesny świat, w którym żyjemy na co dzień, komunikuje poprzez różne media, jednak najsprawniejszym i najbliższym ludzkim umiejętnościom jest rysunek – graficzny sposób wyrażania myśli.
EN
The article presents the importance of drawing along with the development of man and his visual perception. It was discussed how important the drawing alphabet used to register the image became and how the attitude of artists and recipients to drawing has changed over the centuries. The text shows the rank of this discipline using examples from today and from the past. As a result of observations and drawing exercises, it was found that the neural connections used in the act of thinking by drawing develop and expand the field of visual perception. Professional experience and observations have shown that the modern world in which we live every day communicates through various media, however, the most efficient and closest to human skills is – drawing, the graphic way of expressing thoughts.
12
Content available Współczesny wymiar bezpieczeństwa
PL
Termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji, jednak ich wieloznaczność jest wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw badacza. Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że w literaturze wyodrębniła się oddzielna dziedzina zajmująca się jego badaniem, określana jako securitologia. Stanowi ona odrębną płaszczyznę badawczą, gdzie w centrum zainteresowania jest człowiek, a wszystkie działania jednostki ludzkiej ukierunkowane są na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Termin uwzględniony w tytule opracowania systematycznie poszerzał swoje znaczenie, w wyniku rozwoju otaczającej nas rzeczywistości o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe środki i sposoby ich eliminowania. Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru bezpieczeństwa, jego znaczenia dla jednostki, grupy, a także państwa, również w wymiarze międzynarodowym.
EN
The term security has had a lot of definitions, however their ambiguity is the result of the perception, inter alia, of different perspectives of a researcher. The multitude of the definition approaches of security has caused that a separate field called securitology which deals with its research has been distinguished in the literature. It constitutes a separate research ground in which a human being is in the centre of attention, and all activities of an individual are directed at providing the feeling of security. The term included in the title of the study has been systematically expanded as a result of surrounding reality with unknown challenges and threats, as well as the new means and ways of eliminating them. The objective of the study is the interpretation of the modern dimension of security, both in terms of definition presented in the literature, and also for the strategic importance for the individual, the society and the state. In addition, the intention of the author is to show some contradictions in the interpretation of the security notion.
PL
Publikacja przedstawia myśl wybitnego polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego na zagadnienie identyfikacji natury ludzkiej moralności. Twórczość Kołakowskiego to przede wszystkim poszukiwanie sposobu, w jaki człowiek staje się człowiekiem. Dwa najważniejsze wymiary pozwalające na odnalezienie istoty problemu to rozum i transcendencja. Oscylowanie między tymi poziomami czy warstwami ujawnia nie tylko drogę do moralności, jako formalnego zespołu norm i praw, ale także drogę do człowieczeństwa istoty ludzkiej jako wartości abstrakcyjnej.
EN
Leszek Kolakowski's work is revealed primarily through his interest in man, both in the social dimension and in the individual dimension. The contemporary man is a complex entity for Kolakowski, both in historical and existential sense. In the historical perspective, he witnessed the experience of banality and oppression, in the existential perspective, the indispensable tension between biology and intellect. This, according to Kołakowski, is the source of permanent human crisis as a human being.
14
Content available Marksizm w refleksji Kołakowskiego
PL
Publikacja podejmuje kwestie filozoficznych założeń i zainteresowań Leszka Kołakowskiego będącego u progu swej twórczości. W początkach lat pięćdziesiątych XX wieku rozpoczyna się szczególny okres, tak w historii wielkich grup społecznych, jak i opisujących tamten znaczący i tragiczny czas filozofów. Tekst jest próbą przybliżenia filozoficznych argumentów oraz moralnych rozterek i postaw przemawiających na rzecz dokonywanych wyborów. Wyborów tyle znamiennych, że w poważnym stopniu kształtujących obraz ówczesnej rzeczywistości.
EN
The work of Leszek Kołakowski focuses primarily on the philosophical concepts of human existence. The philosopher is interested in man as an individual being and a member of great social formations. The publication discusses the social situation of man and his moral condition conditioned by revolutionary historical and social changes. The philosopher searches for an answer to the question about the meaning of human presence in the world and whether this sense can be found.
15
Content available Kołakowski. Od marksizmu do rewizjonizmu
PL
Publikacja przedstawia istotny i znamienny, ale też stosunkowo krótki fragment w twórczości filozoficznej jednego z najwybitniejszych myślicieli współczesnej humanistyki, Leszka Kołakowskiego. Praca koncentruje się na wczesnym, młodzieńczym okresie kształtowania poglądów przyszłego filozofa i przedstawia intelektualne i moralne motywy dokonywanych wyborów. Ten czas twórczości zostaje podporządkowany i uwarunkowany sytuacją społeczno-polityczną Polski po II wojnie światowej, co odgrywa zasadniczą rolę w percepcji tego okresu i podejmowanych decyzjach. Aktywne zaangażowanie młodego Kołakowskiego w nurt powojennych przemian i wpływ na tworzenie nowej rzeczywistości stanowiło tak sprzeciw wobec tragicznego doświadczenia wojny, jak również realizację młodzieńczej pokusy i iluzji budowania nowoczesnego człowieka.
EN
Leszek Kołakowski subordinates his work to issues related to the essence of human existence, both in the individual dimension and subjected to the inevitable influences of historical processes. All works of the author concentrate on the human being, his social, political and moral status, and the conditions of his rooting in the metaphysical and cultural order. The early stage of Kolakowski's work is a problem of a man whose freedom is confronted with the powerful force of historical necessity, transforming in a revolutionary way the mentality of the individual and the structure of the existing cultural formation.
PL
Głównym celem artykułu jest omówienie − poprzez analizy literaturowe − w wybranych aspektach zjawiska, które związane jest z populacją ludzi młodych nieposiadających zatrudnienia i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (dalej - NEET co oznacza w języku angielskim Not in Education, Employment or Training). W obszarze rynku pracy Unii Europejskiej omawiane zjawisko powoduje liczne i rozległe negatywne skutki społeczne i gospodarcze. W tym świetle warto podkreślić, że poza celem głównym zawarta w artykule refleksja ma pobudzać dyskusję na temat zjawiska NEET, w którego świetle, niezależnie od wielkości stopy bezrobocia, nie można pomijać problematyki aktywizacji zawodowej ludzi młodych, którzy na rynkach pracy krajów unijnych zaliczani są do grupy znajdującej się w trudnej sytuacji. Jak zauważają Attewell i Newman (Attewel, Newman, 2010) zjawisko NEET należy obecnie do jednego z najważniejszych problemów społecznych, które wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji w większości państw Unii Europejskiej.
EN
The main goal of the article is to discuss - through literature analyses - in selected aspects of phenomenon that is related to population of young people without employment and not participating in education or training (hereinafter - NEET which means in English, Not in Education, Employment or Training). In the area of the European Union labour market, the discussed phenomenon causes numerous and widespread negative social and economic effects. In this light, it is worth stressing that apart from the main objective, reflection contained in the article is to stimulate a discussion on the phenomenon of NEET, in the light of which, regardless of the unemployment rate size, the issue of professional activation of young people who are included in a group in a difficult situation on the labour markets of EU countries. As Attewell and Newman (Attewel, Newman, 2010) the NEET phenomenon is currently one of the most important social problems that require rapid and decisive intervention in most European Union countries.
17
Content available Natura – Architektura – Człowiek
PL
Żyjemy w czasach ciągłych zmian i poszukiwań, które oddziaływają w zróżnicowany sposób na ludzi i architekturę. Bazą tych zmian są innowacje nowych technologii. Rosną również oczekiwania człowieka dotyczące miejsca zamieszkania, architektury, stylów życia. Architektura jest coraz bardziej pod presją zmieniających się potrzeb ludzi, czasami kształtowana jest pod wpływem ludzkiego sukcesu pogoni za innością. Gdzie w tej pogoni za władzą, ambicjami, przywiązaniu do dóbr materialnych jest miejsce dla człowieka? Zamiast cieszyć się pełnią życia jesteśmy skazani na bytowanie przepełnione flustracjami, lękiem. Ciągle zmieniający się świat ustawicznie wymyka się nam spod kontroli, a człowiek przygnieciony swoimi przywiązaniami desperacko walczy o osiągnięcie szczęścia. Poszukiwanie rozwiązań projektowych, które zmierzają do harmonii między dziełem człowieka a dziełem natury, jest celem samym w sobie ważnym. Bycie z Naturą każdą wolną chwilę uczy i pozwala nam się ustawicznie rozwijać. Przepełnia człowieka czystą radością życia, którą możemy nabyć tylko dzięki obcowaniu z kwiatami, ptakami, żyjąc chwilą w wiecznie trwającym teraz.
EN
We live in times of constant changes and pursuits which affect people and architecture in various ways. The basis for these changes are innovations in the field of new technologies. Man’s expectations concerning his place of residence, architecture and lifestyle also change. Architecture is under increasing pressure from changing human needs, sometimes being shaped under the influence of human success in the pursuit of standing out. Where is the place for man in this pursuit of power, ambition and attachment to material goods? Instead of living life to the fullest we are fated to live lives full of frustration and fear. The constantly changing world is constantly escaping our control, and man-burdened by his duties-desperately fights to achieve happiness. The search for good design solutions that lead to harmony between the work of man and the work of nature is a goal that is important in and of itself. Through being with nature during every moment of leisure we learn and can continuously develop. Nature fills man with the pure joy of life, something that we can obtain only thanks to communing with flowers and birds, by living for the moment, within the eternally lasting present.
EN
The aim of this study was to analyze the species composition of seven communities of mountain grasslands selected in the Kłodzko County, with regard to the presence of useful plants, whose share largely determines the possibilities of their use, mainly as a fodder for ruminants, as a natural place for obtaining pollen and nectar for Apidae, as well as the base of medicinal, edible or of potential culinary importance plants. The analysis was based on 221 phytosociological relevés completed with Braun-Blanquet’s method in the years 2009-2013. Results of the research show that the majority of distinguished communities was characterized by a good utility value number of the sward (UVN=6.1-7.2), with the exception of Angelico-Cirsietum oleracei association (UVN=3.8), significant share of plant species valuable for fodder, plants with medicinal properties, edible for humans and melliferous plants (providing pollen and nectar).
PL
Celem pracy była analiza składu gatunkowego siedmiu zbiorowisk górskich użytów zielonych wyróżnionych w powiecie kłodzkim, pod kątem obecności roślin użykowych, których udział w znacznym stopniu decyduje o możliwościach ich wykorzystania, głównie jako źródła paszy dla zwierząt przeżuwających, jako naturalnego miejsca pozyskiwania pyłków pszczelich i nektaru dla owadów z rodziny pszczołowatych, a także bazy roślin leczniczych oraz jadalnych lub o potencjalnym znaczeniu kulinarnym. Bazę do przeprowadzonej analizy stanowiło 221 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą Braun-Blanqueta w latach 2009-2013. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość wyróżnionych zbiorowisk charakteryzowała się dobrą wartością użytkową runi (Lwu=6,1-7,2), z wyjątkiem zespołu Angelico-Cirsietum oleracei (Lwu=3,8), znacznym udziałem gatunków roślin wartościowych paszowo, roślin o właściwościach leczniczych, jadalnych dla ludzi oraz roślin pożytkowych (pyłkodajnych i nektarodajnych).
PL
Przedstawiono metodykę oraz wyniki przeprowadzonych badań. Analizowano przyspieszenia oraz prędkości drgań. Przeprowadzono analizę przebiegów czasowych oraz analizę widmową w tercjowych pasmach częstotliwości. Porównano z wynikami badań opisanymi w literaturze, dotyczącymi drgań od przejazdów pociągów, prac strzałowych oraz wstrząsów górniczych.
EN
Paper presents both the methodology and results of the research. Acceleration and velocity of vibration were analysed. Time histories and one-third octave frequency bands spectra were analysed. Results were compared to case studies presented in literature, concerning railway, quarring and mining induced ground vibration.
20
Content available remote The science of intelligent architecture
EN
This paper introduces a compelling new way to think about the education and practice of architecture. “Intelligent architecture” is founded on the basis of how the human mind perceives and interacts with the material world. Perhaps surprisingly, this scientifically-conceived process for architectural design and building leads to a more human architecture, one with a renewed respect for traditional systems of architectural design. Scientific insight into architecture’s origins and manner of conception gives us a profound appreciation of useful solutions embedded in our architectural heritage. This development reverses a century-old practice in industrial-modernist architecture, which advocated erasing the past rather than learning from it. By understanding essential human engagement with the built environment, architects are able to foster greater human wellbeing in the material structures they build.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia nowy, atrakcyjny sposób myślenia o edukacji i praktyce architektonicznej. „Inteligentna architektura” opiera się na tym, jak ludzki umysł postrzega i współdziała z materialnym światem. Być może zaskakujące jest, że ten naukowo pomyślany proces projektowania architektonicznego i budowania prowadzi do bardziej ludzkiej architektury, z odnowionym szacunkiem dla tradycyjnych systemów architektonicznych. Wgląd naukowy w pochodzenie architektury i sposób jej pojmowania daje nam głębokie uznanie dla użytecznych rozwiązań osadzonych w naszym dziedzictwie architektonicznym. Rozwój ten odwraca stuletnią praktykę w architekturze industrialno-modernistycznej, która opowiadała się za usuwaniem przeszłości, a nie uczeniem się od niej. Rozumiejąc zasadnicze zaangażowanie ludzi w budowane środowisko, architekci mogą przyczynić się do większego dobrobytu ludzi w budowanych przez nich materialnych strukturach.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.