Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyklon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Teoretyczne i praktyczne aspekty elektryzacji ziaren przez tarcie
PL
Proces elektryzowania ziaren mieszanin proszkowych jest pierwszym etapem ich elektroseparacji. W pracy analizowano teoretyczne aspekty procesu nabywania ładunku przez ziarna w trakcie kontaktu z elektryzatorem. Przedstawiono model umożliwiający dobór materiału elektryzatora w zależności od pracy wyjścia zarówno ziaren jak i elektryzatora. Rozpatrzono kilka przypadków granicznych. Przedstawiono również stanowisko badawcze do pomiaru ładunku nabytego przez ziarna w procesie ich elektryzowania w cyklonie. Uzyskane badania eksperymentalne potwierdzają wnioski wynikające z zaproponowanego modelu teoretycznego. Potwierdzają też przydatność cyklonu do elektryzacji ziaren. Pozwala on bowiem na uzyskiwanie znacznych wartości ładunków w porównaniu z innymi urządzeniami (np. wibrującymi płytami).
EN
Process of the charges generation on particles is the first stage of electroseparation of granular mixtures. In the article, the influence of some essential parameters for generating charges has been analyzed. The article presents model that let select the energiser’s material depending on work function of both particles and energiser itself. Several borderline cases were considered. A test stand for measuring the charge accumulated by grain in the cyclone is presented. Obtained experimental studies confirm the conclusions derived from theoretical model. The usefulness of the cyclone for grain’s electrification is confirmed as well. The device allows to reach significant electric charge compared to other equipment (e.g.: vibrating tables).
EN
In underground mines there is a radiation hazard associated with natural radioactive nuclides. The main sources of radiation exposure in Polish mines are short-lived radon decay products, radioactive mine water containing radium and the sediments precipitated from these waters. For miners, the most common hazard is usually the short-lived radon decay products. Aspirators, equipped with separation systems, are mostly used in order to control this hazard. Inside these aspirators there are meters which measure the radiation emitted by radioactive aerosols collected on the filter. The purpose of these systems is to remove particles from the air stream that do not form the respirable fraction. At the same time, however, a deposition of small-size aerosols takes place in them because of the high values of their corresponding diffusion coefficients. This excludes the possibility of their proper detection by radiation meters. In this paper, the transmission of particles up to 100 nm in size by the separating systems is evaluated. The evaluated transmission ranged from about 60% for sizes of 7 nm, reaching up to 95% at the boundary values of the tested range. The influence of the particle distribution of the aerosols on the radiation calibration coefficients was also investigated in a radon chamber, through their exposure to conditions where the air contained low aerosol concentrations of about 4.0×108 particles/m3 and also when it was nearly 100-times higher. In the first case, the measured sensitivity of the meters was about 20-30% lower, which was probably due to a higher number of small aerosols and, as a result, particle transmission decreased. However, at higher aerosol concentrations, the sensitivity of the meters remained practically the same, regardless of whether the air reached the filters by the separation systems or if they were omitted.
3
Content available remote Elektryzacja ziaren węgla metodą tryboelektryczną
PL
Węgiel energetyczny będący paliwem dla elektrowni, zawiera niejednokrotnie znaczne ilości popiołu (skała płonna) i siarki. Powoduje to m.in. pogorszenie właściwości paliwa, zmniejszenie wartości opałowej, korozję kotłów, itp. Podejmowane są więc próby usunięcia tych szkodliwych składników z węgla różnymi metodami. Jedną z suchych metod wzbogacenia minerałów, którą próbuje się wykorzystać do węgla, jest separacja elektrostatyczna. Warunkiem wykorzystania sił pola elektrycznego do wzbogacania węgla jest nabycie przez cząstki węgla i substancji mineralnej (tworzącej po spaleniu popiół) ładunków elektrycznych. W niniejszym artykule przedstawiono podstawy elektryzowania cząstek metodą tryboelektryczną (przez tarcie), oraz opisano układ do pomiaru ładunków nabywanych przez ziarna. Zaprezentowano wyniki badań nad elektryzacją ziaren węgla i substancji mineralnej w zależności od materiału elektryzatora, prędkości wlotowej do cyklonu, granulacji cząstek i ich stężenia w powietrzu transportującym.
XX
Power coal, as a fuel to power plants, contains frequently considerable quantities of ash and sulphur. This causes deterioration of quality of the fuel, reduction of its heating value, corrosion of boilers, etc. The test of extraction of these harmful components from the coal by various methods are being undertaken. Electrostatic separation is one of the dry methods of beneficiations of minerals: it is tested to beneficiation of coal. In this article the principles of the electrification of grains by the triboelectric method (by friction) are briefly discussed and the measuring system is described. The results of the investigations of the electrification of coal grains are presented as dependence on the following parameters material of the cyclone, inlet speed into cyclone, granulation of the grains and concentration of the grains in transporting air.
EN
The feasibility of using a software package, based on computational fluid dynamics (CFD) codes to simulate two-phase (gas–solid) flows in a cyclone with a tangential inlet was studied. The method-ology of numerical simulations and calculations has been presented and the main parameters influencing the effectiveness of the cyclone elaborated. Findings are presented as contour maps of the distribution of selected flow parameters (velocity, pressure) in some parts of the apparatus or as visualizations of vortex formation structures and particle motion trajectories in the cyclone. The results of simulation were compared with those based on literature correlations and experimental results of laboratory tests.
5
Content available remote Dust Features Used to Calculate Dust Removal Performance in Cyclones
PL
Praca poświęcona została badaniom właściwości cząstek pyłów podlegających usuwaniu w odśrodkowych odpylaczach – cyklonach. Podczas oczyszczania powietrza ważne znaczenie maja właściwości zawiesin, czyli pyłów podlegających usuwaniu ze strumienia gazowego. W celu opracowania modelów matematycznych do oceny efektywności odpylania należy uwzględniać charakterystyki cząstek pyłów oraz ich współdziałanie ze strumieniem gazu. Jeśli do odpylania stosuje się filtry, to głównym wskaźnikiem do ich dobory są geometryczna charakterystyka cząstki (średnica). W przypadku zastosowania cyklonów najczęściej wykorzystywane są następujące charakterystyki: gęstość substancji, wymiary geometryczne cząstek (średnica). W literaturze jako główna charakterystykę cząstek pyłów najczęściej stosuje się ich średnicę lub średnicę efektywną, w przypadku kształtu nie sferycznego. To powoduje szereg niedokładności podczas obliczeń sprawności odpylania. Autorzy proponują jako główna charakterystykę cząstek pyłów wprowadzaną do obliczeń sprawności systemów odpylania, stosować ich hydrauliczny wymiar zamiast wymiaru geometrycznego, korzystając z doświadczenia obliczeń osadzania się cząstek wykorzystywanych w hydrologii. Ta wielkość fizyczna w sposób zintegrowany uwzględnia różne czynniki, takie jak wymiary i kształt cząstek, lepkość płynu (gazu), względna gęstość i inne. Zaproponowano sposoby określenia wymiaru hydraulicznego dla cząstek pyłów powstających podczas spawania, jak pokazano na rysunku 1, a także dla innych rodzajów pyłów. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1 i 2. Opracowano możliwość wykorzystania tej charakterystyki w obliczeniach sprawności odpylania w cyklonie.
6
Content available remote Tryboelektryzacja ziaren w cyklonie. Analiza wpływu wybranych czynników
PL
Proces elektryzowania ziaren mieszanin proszkowych jest pierwszym etapem ich elektroseparacji. W pracy poddano analizie wpływ niektórych parametrów decydujących o przebiegu elektryzowania ziaren przez tarcie (metoda tryboelektryzacji). Jako urządzenie do elektryzowania zaproponowano cyklon. Skoncentrowano się głównie na zbadaniu zależności ładunku ziaren od ich granulacji i prędkości wlotowej do cyklonu. Wynikiem przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych rezultatów jest stwierdzenie przydatności cyklonu do elektryzacji ziaren. Pozwala on bowiem na uzyskiwanie znacznych wartości ładunków w porównaniu z innymi urządzeniami (np. wibrującymi płytami).
EN
Process of the generating charges on particles is the first stage of electroseparation of granular mixtures. In the article, the influence of some essential parameters for generating charges has been analysed. Cyclone was the installation for generating charges. The dependence of electrical charges of grains versus granulation and inlet speed has been established. These investigations lead us to regard that cyclone is useful to generation of charging on particles. The charges generated on particles in cyclone are considerably greater than in other installations (for example vibrating table).
7
Content available remote Poprawa sprawności separatora cyklonowego poprzez dodatkowe podsysanie gazu
PL
Poprawa sprawności separatora cyklonowego jest nadal przedmiotem wielu badań. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie dodatkowego podsysania gazu. W niniejszej pracy porównano dwa podstawowe przypadki: podsysanie przez dyszę umieszczoną w dolnej części cyklonu oraz dodatkowe podsysanie przez nurnik urządzenia. Podstawą porównania są wyniki obliczeń CFD, w których zastosowano metodę RANS z modelem naprężeń turbulentnych RSM. Tory ziaren, a tym samym i skuteczność przedziałową, uzyskano na podstawie modelu Lagrange’a. Przeprowadzona analiza pokazała, iż podsysanie odpowiedniej ilości gazu we właściwej lokalizacji może poprawić sprawność cyklonu.
EN
The improvement of the cyclone performance is still a subject of many scientific investigations. One of the method is the use of additional gas extraction. The paper presents a comparison between two basic cases, namely when an additional (part of the) gas is extracted through a nozzle located in the lower part of the cyclone and when the gas is split into two parts in the cyclone vortex finder. The case comparison was based on the results of the CFD calculations. The RANS equations with the RSM turbulence model has been used for the gas flow analysis. The Lagrangian method is employed to track the particle motion and calculate the particle separation efficiency in the cyclone. This study shows that the extraction of a suitable quantity of gas in a proper manner facilitates the improvement of the total cyclone efficiency.
EN
Cyclones are widely used for removal dust of gaseous flows in industrial processes, and various studies were conducted in last decades to improve their performance parameters. However, in process industry, the reliable and uninterrupted operation of the cyclone is of the same importance as performance capabilities. In this work, the effect of vortex finder geometry on wearing processes is analyzed. The work relates to the gas-solid flow, which can be found in real dry-process kiln systems used in cement plants. Numerical studies were performed using Computational Fluid Dynamics software package, and covered three different geometrical versions of analyzed object. The relevant velocities of gas-solid medium within the cyclone, as well as pressure values were calculated with help of DES turbulence model. As a result - the design variant offering best balance between performance parameters and wearing resistance was pointed out.
9
Content available remote Analysis of numerical modelling of turbulence in a multichannel cyclone
EN
The paper aims to analyse the problem of numerical modelling of the airflow in a multichannel cyclone (three rings) with tangential inlet. A review of experimental and theoretical papers describing cyclones with very complex swirling flow is performed. Three-dimensional transport differential equations for incompressible turbulent flow inside a cyclone are solved numerically using finite volume-based turbulence models, namely the Standard k-e model and the RNG k-e model. The paper describes the numerical modelling of the airflow in the multichannel cyclone 0.72 m high, 0.50 m in diameter, the height of cylindrical part - 0.29 m, height of conical part - 0.43 m, inlet area - 0.29×0.034 m2. Multifunction meter Testo 400 for measuring of the airflow velocity inside a multichannel cyclone and at the inlet and outlet holes was used for the experimental studies of a cyclone. Mathematical model of airflow in the cyclone consisted of Navie-Stokes (Reynolds) three-dimensional differential equation system. Results of modeling obtained from the numerical tests when inlet velocity ranged from 6.27 m/s to 10.78 m/s and the flow rate from 0.111 m3/s to 0.190 m3/s have demonstrated a reasonable agreement with other available experimental and theoretical results. The average relative error was š4.3%.
PL
Dokonano analizy numerycznego modelowania przepływów powietrza w wielokanałowym odśrodkowym cyklonie (trójpierścieniowym) ze stycznym wlotem. Dokonano przeglądu prac eksperymentalnych i teoretycznych na temat badania cyklonów z bardzo skomplikowanym turbulentnym przepływem. Trójwymiarowy turbulentny przepływ nieściśliwego płynu wewnątrz cyklonu analizowano metodą numeryczną - równaniem różniczkowym opartym na modelach turbulencji: modelu standardowym k-e i modelu RNG k-e. Przedstawiono wyniki modelowania numerycznego przepływu powietrza w cyklonie wielokanałowym, którego wysokość wynosi 0,72 m, średnica - 0,50 m, wysokość części cylindrycznej - 0,29 m, wysokość części stożkowej - 0,43 m, obszar wlotu - 0,29×0,34 m2. Do badań eksperymentalnych użyto wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego Testo 400, przeznaczonego do pomiaru prędkości przepływu powietrza wewnątrz cyklonu wielokanałowego w otworze wlotowym i wylotowym. Obliczenia wykonano na podstawie trójwymiarowego układu równań różniczkowych przepływu powietrza w cyklonie opartego na równaniu Naviera-Stokesa (Reynoldsa). Wyniki modelowania dla prędkości wlotowej 6,27-10,78 m/s i przepływu odpowiednio 0,111-0,190 m3 były zgodne z wynikami dostępnych badań eksperymentalnych i teoretycznych. Średni względny błąd wyniósł š4,3%.
PL
W artykule starano się przybliżyć Specjalistom i Użytkownikom silników turbinowych problematykę konieczności oczyszczania powietrza wlotowego z ziaren pyłów podłoża podczas startów i lądowań śmigłowców. Przedstawiono cechy pyłów w charakterystycznych podłożach glebowych, ideę działania opylaczy bezwładnościowych oraz stosowane w lotnictwie typy odpylaczy. Opisano charakterystyki skuteczności odpylania zbudowane na podstawie metodyk obliczeniowych opracowanych w ITL WAT i zweryfikowanych na stanowiskach zbudowanych tamże.
PL
W zarządzaniu transportem niezwykle ważną rolę odgrywa umiejętność posługiwania się informacjami o wszelkich naturalnych zagrożeniach dla komunikacji. Teledetekcja satelitarna jest podstawowym narzędziem pracy w meteorologii synoptycznej, której informacje są nieodzowne dla osób zarządzających transportem w skali regionu, kraju jak i świata. Możliwość wykorzystania materiałów zbieranych za pomocą sztucznych satelitów znacząco wpłynęła na skuteczność prognozy wystąpienia różnych zjawisk geofizycznych, które dotykają bezpośrednio lub pośrednio każdego z nas, a w skrajnych przypadkach potrafią pustoszyć obszary Ziemi sięgające milionów hektarów, jak np. w przypadku tsunami. Rozwój informatyki w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dostarczył narzędzi pozwalających pośrednio wyjaśnić wiele zjawisk pogodowych. Sprawne funkcjonowanie systemów wczesnego wykrycia oraz zawiadamiania o nich jest podstawą, na której bazować powinni zarządcy transportu. Stąd też próba przedstawiania podstawowych informacji z zakresu współczesnej meteorologii synoptycznej, która dostępna jest dla każdej zainteresowanej osoby [1, 2].
EN
Capability to utilize the information concerning the natural endangerment to the transportation plays an important role in the transportation management. Satellite teledetection is a basic tool in synoptic meteorology; its information is crucial for transportation logistics specialists both in the regional, national and world scale. The possibility to utilize the materials collected from artificial satellites has considerably influenced the effectiveness of forecasts concerning occurrence of various geophysical phenomena which have a direct or indirect impact on each of us. In extreme cases they may also bring disaster to the globe influencing millions of hectares, e.g. tsunami. The influence of informatics science within the last tens of years has provided us with a number of tools which are helpful in indirect interpretation of numerous weather phenomena. Efficient functioning of early detection systems and passing the information about the phenomena constitutes the basis for specialists in logistics to be used. Neglecting a proverbial small-size cloud is not exceptional and it should be paid attention to. That is why an attempt has been undertaken to present the basic information from the area of contemporary synoptic meteorology, which is available to everybody who is interested in the problem [1, 2].
12
Content available remote Zwiększenie skuteczności odpylania cyklonów
PL
W referacie omówiono zagadnienia związane z możliwością modernizacji pracujących urządzeń cyklonowych w celu podwyższenia ich skuteczności odpylania i obniżenia oporów przepływu. Zrealizowano to poprzez instalację we wnętrzu cyklonu dodatkowych elementów, zadaniem których było zmniejszenie efektu porywania cząstek pyłu przez strumień gazu opuszczający cyklon.
EN
Paper shows problems connected with possibility of modernization of working cyclones, due to improve efficiency of dedusting and to decrease flow resistances. It was reached by installing additional elements inside the cyclone and thanks to that effect of sweeping away elements of dust with gas stream leaving the cyclone, was decreased.
13
Content available remote Cyclone as a PM[10] emission classifier
EN
The author of the article deals with the problems of graded emissions sampling - PM[10] fraction. He introduces the results of cyclone [fi] 78 mm checking measuring as PM[10] classifier. On the dusty testing line the criteria dependence Stk[m] = f(Re) was found out which indicates the change of cyclone separation abilities depending on volume flow rate. By analysis of this dependence it was stated that it is possible to use cyclone [fi] 78 mm as PM[10] classifier at solid particles emissions measurement in the range of common temperatures of 0 up to 200[degrees]C and common flow rates of exhausted sample of 2 up to 6 m[^m]/h.
PL
Autor artykułu przedstawia zagadnienie klasyfikacji emitowanych pyłów dla frakcji PM[10]. Przedstawiono wyniki dla cyklonu [fi] 78 mm pracującego jako PM[10] klasyfikator. Dla linii charakterystycznej Stk[m] = f(Re) wykazano wpływ wydatku objętościowego przepływającego gazu na zdolność separacyjną cyklonu. Analiza tej zależności pozwala stwierdzić, że jest możliwe stosowanie cyklonu [fi] 78 mm jako klasyfikatora cząstek stałych frakcji PM[10] w najbardziej rozpowszechnionych przedziałach stosowania; temperatur od 0 do 200[stopni]C i przepływu gazu od 2 do 6 m[^m]/h.
14
Content available remote CFD investigation of a flow inside a cyclone with additional gas extraction
EN
Analysis of a flow inside a cyclone with additional gas extraction has been presented. The Reynolds -averaged Navier.Stokes equations with the Reynolds stress turbulence model (RSM) are used for the w analysis. The Lagrangian method is employed to track the particle motion and calculate the particle separation efficiency in the cyclone. The gas extraction modifies the flow pattern and the cyclone separation efficiency. This study shows that the total cyclone efficiency may be improved by extraction of a suitable amount of gas in a proper manner.
PL
Przedstawiono analizę pracy cyklonu z dodatkowym podsysaniem gazu. Zastosowano równanie Naviera.Stokesa z anizotropowym modelem turbulencji (RSM) dla przepływu gazu i metodę Lagrange.a do określenia torów ziaren oraz skuteczności separacji cyklonu. Podsysanie gazu modyfikuje przepływ gazu i zmienia skuteczność separacji. Pokazano, że podsysanie odpowiedniej ilości gazu we właściwy sposób może poprawić całkowitą skuteczność separacji cyklonu.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac autorów, związane z badaniem wpływu skuteczności separacji cyklonu na zachowanie się, dynamikę oraz emisję zanieczyszczeń z jednego z polskich kotłów fluidalnych dużej mocy. Wyniki badań wskazują na występowanie dla danego kotła optymalnej - z punktu widzenia emisji - skuteczności separacji cyklonu.
EN
It is commonly known that cyclone separation efficiency strongly determines mass flow rates and particle size distributions of solids circulating within the CFBC loop. Since the solids mass flow rate strongly affects temperature profile inside the combustion chamber, it is also of significant importance for control of heat transfer and emission of CO, NOx and SO2. Accordingly, proper design of the cyclone is crucial for a 'non-problematic' operation of a commercial CFBC. In this paper, the effects of cyclone separation efficiency on performance, dynamics and emission of NOx and SO2 are presented and discussed based on the operational data from Polish commercial large-scale CFBC. Based on those data one may ascertain that with respect to the emission of SO2, NOx and N2O there exist an optimum cyclone separation efficiency for a given boiler.
PL
Omówiono metody obliczania straty ciśnienia w cyklonie z uwzględnieniem dużych stężeń pyłu. Zwiększanie stężenia powoduje zmniejszenie straty ciśnienia. Zmierzono zmniejszenie straty ciśnienia w cyklonie o średnicy 0,2 m ze stycznym wlotem i prędkości wlotowej 8,9 m/s. Stężenie masowe pyłu zmieniano od 0,004 do 0,25 kg/kg. Zmierzona redukcja strat ciśnienia w badanym cyklonie jest mniejsza niż obliczona ze znanych zależności.
EN
Methods of calculating the pressure drop in a cyclone, including higher concentrations of solids have been described. Increase of the concentration brings about the decrease of pressure loss. The reduction of pressure losses in a cyclone of 0,2 m diameter with tangential inlet at the inlet velocity 8.9 m/s have been measured. Solids loading was changed within from 0.004 to 0.25 kg/kg. The reduction of pressure losses measured were lower than those calculated from well known equations.
17
Content available remote Model separacji drobnych ziaren w cyklonie
PL
Kilkunastoletnia eksploatacja kotłów z cyrkulacyjna warstwą fluidalną pokazuje, iż dotychczasowe teorie separatorów cyklonowych w tym wypadku są niewystarczające. Tradycyjne teorie nie są w stanie wytłumaczyć osiąganych wysokich (większych od 98%) skuteczności całkowity cyklonów o średnicy dochodzącej do 10 m. Teoria Muschelknautz'a, wyjaśniająca takie zachowanie, zakłada brak segregacji ziaren materiału sypkiego na wlocie do urządzenia (podczas separacji "na ściance"). W praktyce segregacja taka jest obserwowana. W artykule przedstawiono propozycję nowego opisu mechanizmu zatrzymywania drobnych ziaren materiału sypkiego w cyklonie. Uwzględnia on i tłumaczy segregację ziaren na wlocie do urządzenia i oparty jest o koncepcję szeregowego połączenia dwóch mechanizmów: filtr granulacyjnego i separacji odśrodkowej.
EN
On the basis of experiences obtained from more then ten years of operation of circulating fluidised bed (CFB) boilers one can say that the present theories of cyclone separators are insufficient, since they cannot explain high total efficiencies (over 98%) of the cyclones with diameters up to 10 m. In the theory of Muschelknautz with explains the separation phenomena and is cited in this paper, it is assumed that no segregation of solids paper, a proposal of a new mechanism of the separation of fine solids in the cyclone is proposed. The model takes into consideration and explains the fine solids separation at the inlet area, and is based on the combination of two mechanisms, i.e. granular bed filter and centrifugal separation.
PL
Przedstawiono możliwości poprawy efektywności odpylenia powietrza w cyklonie zwrotnym z wlotem stycznym. Przeprowadzono trzystopniową modyfikację konstrukcji cyklonu D-40 filtru powietrza pojazdu terenowego. Dokonano eksperymentalnej oceny wpływu zmian konstrukcyjnych cyklonu na charakterystyki skuteczności odpylania i oporu przepływu. Określono za pomocą licznika cząstek rozmiar i liczbę ziaren pyłu w powietrzu za cyklonem przed i po wykonaniu jego modyfikacji.
EN
There are presented possibilities of air purification efficiency improvement by returnable cyclone with a tangent inlet. There was carried out a three-stage modification of terrain vehicle D-40 air filter cyclone construction. Experimental assessment of cyclone constructional changes influence on purification efficiency characteristics and low drag was done. The size and number of dust particles in after-cyclone air were determined before and after is modification were made using particles counter.
PL
Przedstawiono zasady budowy modeli dyskretnych konstrukcji nośnej zawieszenia cyklonów w instalacji fluidalnego krakingu katalitycznego, obliczenia wytrzymałościowe zawieszeń cyklonów przeprowadzono za pomocą metody elementów skończonych (MES) dla obciążeń termicznych i mas własnych, na podstawie otrzymanych wyników wytrzymałościowych określono przyczyny pękania konstrukcji nośnej i śrub w połączeniu kołnierzowym zawieszenia cyklonów, a także podano wskazówki w celu wyeliminowania pęknięć zmęczeniowych konstrukcji i przykłady liczbowe.
EN
Principles of creating discrete models of the supporting structure of the cyclone suspension in a fluidized bed catalytic cracking system. The strength calculations of the cyclone suspensions were made by the finite element methods (FEM) for certain thermal loads and an intrinsic weight. The strength calculation results showed the causes of cracking of the supporting structure and bolts in the flanged joint of the cyclone suspension. Directions for avoiding the fatigue cracks of the struc-ture. Calculations examples.
PL
Wykonano charakterystyki skuteczności odpylania powietrza φ = f(QG) i oporu przepływu Δ = f(QG) zaprojektowanego cyklonu. Oceniono wpływ stopnia odsysania m0 na skuteczność odpylania powietrza i opór przepływu cyklonu. Określono skład frakcyjny pyłu przed i za cyklonem. Zdefiniowano współczynnik efektywności odpylania powietrza w cyklonie. Zaproponowano zmiany konstrukcyjne opracowanego cyklonu i przedstawiono kierunki dalszych badań.
EN
The characteristics of the air purification effeciency φ = f(QG) and the flow drag Δp = f(QG) for projected cyclone were done. The degree of the dust sucking-off influence on the purification effeciency and the flow drag of the cyclone were determined. The dust fractional composition before and after cyclone were determined. The coefficient of air purification efectiveness in the cyclone is defined. Constructional changes for the worked out cyclone are proposed and the future test directions are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.