Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cykl życia budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
We współczesnym świecie wiedza jest traktowana jako kolejny zasób niezbędny do rozwoju cywilizacji. Ważnym elementem są informacje, dzięki którym możesz aktualizować wiedzę, a tym samym tworzyć kompendium wiedzy. Wiedza i jej organizacja są szczególnie przydatne w budownictwie. W artykule zaproponowano mapę wiedzy, która jest zapisem wiedzy dziedzinowej. Wyznaczono pola, a polom przypisano ważne elementy w cyklu życia obiektu.
EN
In the modern world, knowledge is treated as another resource necessary for the development of civilization. An important element is information, thanks to which you can update knowledge and thus create a compendium of knowledge. Knowledge and its organization is particularly useful in construction. The article proposes a knowledge map, which is a record of domain knowledge. The fields were designated there, and the fields were assigned elements of importance in the life cycle of the.
PL
Naziemny skaning laserowy 3D (ang. Terrestrial Laser Scanning) jest nowoczesną technologią pomiarową, dzięki której można szybko uzyskać zbiór danych o obiekcie. Otrzymane informacje są bardzo szczegółowe, dzięki czemu zakres ich zastosowania jest szeroki. Skanery laserowe świetnie sprawdzają się w inwentaryzacji i identyfikacji uszkodzeń obiektu. Wykonanie takich analiz i określenie ich zasięgu odbywa się dzięki wykorzystaniu trójwymiarowej chmury punktów. W procesie postprocessingu można odczytać np. długości spękania w murze bez dodatkowych pomiarów w terenie. To daje pogląd na stan techniczny budynku. Na podstawie tych informacji można zaplanować prace remontowe. Utrzymanie obiektów jest jednym z etapów w cyklu życia budynku. Zaś chmura punktów stanowi podstawę do wykonania modelu budynku 3D. Może on posłużyć do opracowania modelu BIM tego obiektu. Praca skupia się na przedstawieniu problematyki wykorzystania naziemnego skanera laserowego 3D do zebrania danych w celu identyfikacji i pomiaru uszkodzeń budynku zabytkowego.
EN
Terrestrial Laser Scanning 3D is a modern measurement technology that allows you to quickly obtain data about an object. Laser scanners are great for inventory and identification of object damage. The analysis is carried out thanks to the use of a three-dimensional point cloud. In the postprocessing process, you can read, e.g. crack lengths in the wall, without additional field measurements. It gives an overview of the technical condition of the building. Building maintenance is one of the stages in a building's life cycle. And the point cloud is the basis for making a 3D building model. It can be used to develop the BIM model of this object. The work focuses on presenting the issues of using a 3D terrestrial laser scanner to collect data to identify and measure damage to a historic building.
EN
Presented research shows Building Information Modeling (BIM) technology as a highly promising tool for architectural heritage conservation. Analyses of contemporary publications by BIM topic and HBIM (Historic Building Information Modeling), its specific division, are conducted. The usage of modern technology analysis for digitizing monuments along with the outdated ‘manual’ of accounting and passportization methods are executed, and a lack of automation of the above processes is observed. Additionally, the research reveals that during the operational period of historical objects, there was no method of fixing their architectural transformations. The necessity of automation of the abovementioned processes by the capabilities of the BIM technology is emphasized. Automation methods developed utilizing the BIM model properties as a relational database, are described. An example of the method implementation in architectural and construction software applications is given. The case uses the rules of filling in the state accounting card of Ukraine. Nonetheless, the automatic formation of a document like this by the standards of any country is underscored.
PL
Prezentowane tutaj badania pokazują technologię Modelowania Informacji o Budynkach (Building Information Modeling, BIM) jako niezwykle obiecujące narzędzie do konserwacji dziedzictwa architektonicznego. Przeprowadzone zostały analizy współczesnych publikacji na temat BIM oraz jego specyficznego obszaru, HBIM (Historic Building Information Modeling, modelowanie informacji o budynkach zabytkowych). Wykonano analizy nowoczesnych technologii do digitalizacji zabytków wraz z przestarzałymi "ręcznymi" metodami rachunkowości i paszportowania, przy czym zaobserwowano brak automatyzacji powyższych procesów. Dodatkowo z badań wynika, iż w okresie eksploatacji obiektów zabytkowych nie istniał sposób na utrwalenie ich przekształceń architektonicznych. Podkreśla się konieczność automatyzacji powyższych procesów przez możliwości technologii BIM. Opisano metody automatyzacji opracowane z wykorzystaniem właściwości modelu BIM jako relacyjnej bazy danych. Podano przykład zastosowania tej metody w aplikacjach oprogramowania architektonicznego i budowlanego. W tym przypadku zastosowano zasady wypełniania państwowej karty księgowej na Ukrainie. Podkreślono jednak automatyczne tworzenie takiego dokumentu przez standardy dowolnego kraju.
PL
Problematyka BIM (Building Information Modeling) jest obecnie tematem wielu publikacji naukowych, ale także przedmiotem działań podejmowanych przez uczestników szeroko pojętego procesu budowlanego. Liczne zalety i szanse płynące ze stosowania technologii BIM w kolejnych etapach cyklu życia obiektu budowlanego, należy rozpatrywać z punktu widzenia inwestora/zamawiającego, architekta, projektanta konstrukcji i instalacji, dewelopera, inżyniera, wykonawcy, kierownika kontraktu i zarządcy obiektu m.in. w aspekcie podejmowania racjonalnych i efektywnych decyzji. Istotnym elementem każdej inwestycji jest właściwe określenie jej kosztu, czasu realizacji i zakresu. W artykule rozpatruje się te zagadnienia w kontekście zastosowania BIM. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i stanu implementacji BIM w firmach budowlanych działających na terenie Polski.
EN
The issue of BIM (Building Information Modeling) is currently the subject of many scientific publications. Numerous opportunities flowing from the application of BIM at the stage of preparation, implementation, operation and management of facility construction, should be considered in terms of making effective decisions in successive stages in the building life cycle. The aim of the article is to present the BIM as a tool to support the management process of the construction project investment, analyzed from the point of view of the investor/purchaser, architect, construction and installation designer, developer, engineer, contractor, contract manager and facility manager.
PL
Artykuł prezentuje rozważania dotyczące oceny ekonomicznej budynków w cyklu życia LCC oraz przykładowe wyniki obliczeń wykonane przez ITB.
EN
The goal of the article is to present information about development and practical implementation of (sustainable) life cycle cost assessment methods for buidlings in Poland. First part of the article presents review on the methodology. The second part of the article presents ITB’s experiences on the building economic assessment in life cycle (LCC). LCC is presented on practical case studies with discussion of results. This approach can help to value and integrate sustainable issues and technologies in a price of building.
PL
Scalenie techniki rachunku kosztów cyklu życia (LCC – Life Cycle Costing) i ekologicznej oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) umożliwia wyznaczenie wskaźników określających poziom oddziaływania ekonomicznego i ekologicznego całego cyklu lub wybranych etapów cyklu życia budynków mieszkalnych. W artykule przedstawiono procesy zagospodarowania odpadów czterech budynków mieszkalnych, różniących się od siebie technologią wykonania oraz spełnianym standardem energetycznym. Za główny cel badania wybrano powiązanie struktury materiałowej budynków, ilości powstających odpadów, oddziaływań środowiskowych generowanych przez powstające strumienie odpadów oraz kosztów i przychodów z tytułu ich końcowego zagospodarowania.
EN
Merging technology life cycle costing (LCC) and ecological of life cycle assessment (LCA) allows to determine the indicators of the level of economic and environmental impact of the whole cycle, or of selected stages of the life cycle residential buildings. The article presents the processes waste four residential buildings, differing technology performance and meet energy standard. The main objective of the study was chosen linking structure of materials of buildings, the amount of waste, the environmental impacts generated by the waste streams – standing up and the costs and revenues from their end of managing the.
PL
W artykule zwrócono uwagę na niedostrzegany do tej pory w analizach cyklu życia budynków (LCA) - jeszcze jeden „energetyczny” aspekt budowy – jej koszt ekonomiczny. Wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz przybliża odpowiedź na pytanie, czy do zwiększenia energooszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii należy dążyć „za wszelką cenę”, i pozwala spojrzeć z nowej perspek-tywy również na inne aspekty zrównoważonego rozwoju, także w codziennym życiu.
EN
The paper notes, that there is yet an overlooked in LCA based analysis „energy” aspect of construction – its economic cost. Author’s energy embodied in economic value indicator is an attempt to link economics and physics. An attempt based on reliable statistical data gathered by the Central Statistical Office. Looking through sustainability indicators published by – it is hard to not see that every penny given must be associated with the use of environmental resources, including – energy. Author’s indicator, brings the answer to a question, does increasement of energy efficiency and the use of renewable energy sources should be pursued „at all costs”, and allows to take another point of view also at other aspects of sustainability in everyday life.
10
Content available remote Detal architektoniczny - hierarchia i reakcja „kulturowo zrównoważona"
PL
Detal architektoniczny niejako opisuje stosunek twórcy i użytkownika do całości estetyki, nie tylko budynków, ale dnia codziennego i sposobu użytkowania przestrzeni. Redukcja bądź rozbudowanie detalu stanowi dialog lub czasem wręcz kłótnię z przyzwyczajeniami i przyjętymi konwencjami. Detal jako fragment budowli stanowi w rezultacie swoistą miarę jego doskonałości - ta teza stanowi punkt wyjścia do rozważań o roli detalu architektonicznego w cyklu życia budynku.
EN
An architectural detail describes the attitude of the creator and the user about the whole aesthetics, not only of buildings but also of the everyday and the ways of the use of space. Reduction and enlargement of the detail builds a dialog or even sometimes a real quarrel with the conventions and habits. In this way a detail as a fragment of a build structure is the real measure of its excellence - such thesis is used as the starting point to consider the role of a detail in architecture in the building's life cycle.
PL
Zasady ekologii odniesione do budynków nakazują uwzględniać ich cykl życiowy, użyteczność i różnorakie przystosowanie do potrzeb życia codziennego. Chociaż postulat użyteczności budowli znany jest od traktatu Witruwiusza, to współczesna architektura aspirująca do miana ekologicznej zdaje się gubić element ponadczasowości - atrybut dzieła architektonicznego. Rozważania na temat przemijania i użyteczności prowadzą do pytań o "nową" (?) jakość estetyczną proponowanych dziś rozwiązań.
EN
Ecology used in reference to buildings dictate the necessity to consider their life cycle, usefulness and varied accommodation to everyday needs. The requirement of usefulness is already known from the Vitruvius' treatise but the contemporary architecture aspiring to be called ecological, seems to lose the element of timelessness - the necessary attribute of the work of architecture. The consideration of the decline and usefulness leads to questions about the "new" (?) aesthetic quality of the nowadays proposed solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.