Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyfrowy model wysokościowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Topography (LS factor) is one of the most important controlling factors of soil characteristics and geomorphic processes in the landscape. This study was performed in the Susa Ancient site and aimed to compare the estimation of three diferent LS factor calculation methods in which the catchment area was calculated based on seven types of fow direction algorithms using DEM with fve spatial resolutions. For calculating the LS factor, the catchment area attribute was used to calculate the slope length based on the fow direction. Results showed that the catchment area is an entirely scale-dependent attribute and with decreasing the spatial resolution, the statistical values of catchment area increased. At high spatial resolution, the diferent fow direction algorithms despite the diference in the fow distribution to the neighboring cells, but the catchment area attributes calculated based on them, are statistically slightly diferent. By upscaling, the LS factor values calculated in Boehner and Selige and Moore et al. methods increase, whereas in Desmet and Govers method decrease and this change rate indicates that the LS factors calculated by these three methods have the lowest sensitivity to the slope length. At a same scale, the statistics of LS factors calculated based on diferent fow direction algorithms depicted no considerable diferent. The single fow direction algorithms of Rh and D8 cause to calculate the lowest mean values of LS factors at all spatial resolutions. The diference between frequency distributions of the LS factors calculated by these three methods increases with decreasing spatial resolution. The statistical analysis of this study confrms that estimating the LS factor scale and calculation method are more important than the type of fow direction algorithm.
EN
Discrete groundwater level datasets are interpolated often using kriging group of models to produce a spatially continuous groundwater level map. There is always some level of uncertainty associated with diferent interpolation methods. Therefore, we developed a new trend function with the mean groundwater level as a drift variable in the regression kriging approach to predict the groundwater levels at the unvisited locations. Groundwater level data for 29 observation wells in Adyar River Basin were used to assess the performance of the developed regression kriging models. The cross-validation results shows that the proposed regression kriging method in the spatial domain outperforms other physical and kriging-based methods with R2 values of 0.96 and 0.98 during pre-monsoon and post-monsoon seasons, respectively.
EN
Urban changes occur as a result of new constructions or destructions of buildings, extensions, excavation works and earth fill arising from urbanization or disasters. The fast and efficient detection of urban changes enables us to update geo-databases and allows effective planning and disaster management. This study concerns the visualization and analysis of urban changes using multi-period point clouds from aerial images. The urban changes in the city centre of the Konya Metropolitan area within arbitrary periods between the years 1951, 1975, 1998 and 2010 were estimated after comparing the point clouds by using the iterative closest point (ICP) algorithm. The changes were detected with the point-to-surface distances between the point clouds. The degrees of the changes were expressed with the RMSEs of these point-to-surface distances. In addition, the change size and proportion during the historical periods were analysed. The proposed multi-period change visualization and analysis method ensures strict management against unauthorized building or excavation and more operative urban planning.
4
Content available remote Osuwiska w Sudetach
EN
This paper presents the results of analysis of landslides distribution in the Sudetes (SW Poland). Our study was based on the analysis of the LiDAR-data digital elevation model and integrated with investigations of different factors for landslide development. The results of the study showed relationships between the spatial distribution of landslides and geology of their basement. For the areas built by Permo-Mesozoic and late Variscan sedimentary and volcanogenic rocks, the tectonic and lithological factors are predominant for landslide occurrences. The largest landslides have a tectonic affinity and represent a frontal type of geometry. The relationships between geological conditions and mass movements were also confirmed by the constructed landslide susceptibility map of the Sudetes.
PL
W artykule przedstawiono metodę uzyskania cyfrowego modelu wysokościowego, będącego punktem wyjścia dla konstrukcji mapy obrazującej ukształtowanie dna sztucznego zbiornika wodnego na przykładzie Zbiornika Sulejowskiego w Polsce Centralnej. Dane wysokościowe dla konstrukcji tej mapy uzyskano głównie w wyniku interpretacji wszelkiej dostępnej informacji wysokościowej, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, uzyskanej z archiwalnych opracowań kartograficznych. Dodatkową informację wysokościową uzyskano również z profili sonarowych załączonych do opracowań hydrologicznych zbiornika. W pierwszym przypadku dane wysokościowe skompilowano z rysunku poziomicowego z map topograficznych w skali 1:10 000 (dokumentacja zbiornika) oraz dodatkowej informacji wyinterpretowanej z analizy rozmieszczenia i rodzaju form geomorfologicznych. Drugim problemem, który rozwiązano było ustalenie lokalizacji przestrzennej posiadanych danych sonarowych opierając się o uzyskany wcześniej cyfrowy model wysokościowy. Po procesie scalania oraz późniejszej interpolacji danych, efektem końcowym było wykreślenie mapy ukształtowania dna Zbiornika Sulejowskiego.
EN
This article presents a method of generation of the digital elevation model, which is the base for further development of a map that shows the shape of the bottom of the artificial water reservoir. The presented methodology was elaborated using the example of the Sulejów Reservoir in Central Poland. Elevation data for this map was mainly obtained as a result of interpolation of all available direct and indirect information derived from archive cartographic materials. Additional information was also obtained from sonar altitude profiles attached to the reservoir hydrological documentation. In the first case elevation data was compiled from contours on topographic maps at the scale of 1:10 000 (reservoir documentation) and from additional information resulting from the analysis of distribution and types of geomorphological forms. The second objective was to determine spatial locations of sonar data based on the previously obtained digital elevation model. As the final result of data merging and data interpretation the bathymetric map of the Sulejow Reservoir was created.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań związków budowy geologicznej z rzeźbą terenu na obszarze Obniżenia Chabówki-Jordanowa. W badaniach tych wykorzystano oprogramowanie GIS oraz narzędzia, jakie ono oferuje, a także metody teledetekcyjne. Zastosowano również metodę lineamentów na bazie interpretacji zapisu cyfrowego modelu wysokościowego. Badany teren mający pogórską morfologię jest wyraźnie obniżony w stosunku do otaczających go pasm Beskidów, czego dowodzą mniejsze wysokości wzniesień oraz wartości wysokości względnych. Jest to związane z tektoniką podłoża. Decyduje ona o tym, że w obrębie Obniżenia Chabówki-Jordanowa mamy do czynienia z zapadliskiem śródgórskim. Przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że grzbiety na tym terenie uformowane są przede wszystkim w gruboławicowych piaskowcach formacji magurskiej, a obniżenia i doliny w utworach starszych reprezentowanych przez łupki i kompleksy piaskowcowo-łupkowe. Kierunek przebiegu głównych grzbietów oraz części dolin w większości dowiązuje do kierunków głównych struktur fałdowych. Wyznaczone lineamenty na ogół pokrywały się z uskokami w terenie. Metoda ta pozwoliła na stwierdzenie, że część dolin rzecznych wykorzystuje uskoki poprzeczne.
EN
This study presents the results of researches on correlation between geological structure and terrain morphology of the Orawa-Jordanów Depression. GIS tools and software, as well as remote sensing methods were used in the investigations. Lineaments method basing on DEM data was applied too. The research area bearing foothill morphology is distinctly depressed from the surrounding it Beskidy ranges. The foothills are characterized by lower high peek and relative highs than the Beskids. Morphology of the Chabówka-Jordanów Depression is associated with tectonic structure. The tectonics determines that Chabówka-Jordanów Depression is intermountain tectonic trough. Completed analysis allowed to conclude, that ridges on this terrain are mainly formed of the thick-bedded sandstones of the Magura Formation, and depressions and valleys are dissected in older rocks represented by shale and sandstone-shale complexes. Directions of the main ridges and valleys are parallel to extensions of the main fold structures. Lineaments marked in studied terrain correlate mainly with faults. The lineaments method allowed to conclude that some of valleys exploit the transverse faults.
PL
W niniejszej publikacji referacie opisano analizę doboru podstawowych parametrów lotniczego skanowania laserowego mających wpływ na otrzymanie modeli wysokościowych o założonych, referencyjnych parametrach jakościowych na przykładzie lotniczego skanowania laserowego organizowanego w ramach wypełnienia zaleceń dyrektywy powodziowej w Polsce. Analiza taka legła u podstaw określenia warunków technicznych dla bardzo dużego projektu, którego realizacja nadal trwa. Rozważaniom podlegały nie tylko uwarunkowania techniczne, ale również możliwości organizacyjne i ekonomiczne. Pod uwagę wzięto także zakres prac oraz ograniczenia czasowe na ich realizację, co – przy uwzględnieniu wydajności prac – narzuca organizację prac. Spośród parametrów technicznych, analizie poddano m.in.: gęstość chmury punktów ALS, dokładność georeferencji chmur punktów, warunki meteorologiczne pozyskiwania danych ALS, parametry dokładnościowe produktów pochodnych tj. numerycznych modeli wysokościowych. W tak złożonym projekcie (podział robót na podobszary, wielu wykonawców, kilka produktów końcowych, podział na wiele etapów dostaw) kluczowym jest również odbiór i kontrola jakości, o której efektywności świadczy jej organizacja, zakres i przyjęte kryteria.
EN
The paper analyzes the selection of main parameters of ALS system having an impact on acquisition of digital elevation models described by the assumed and exorbitant qualitative characteristics on the basis of airborne laser scanning project organized as a part of recommendations included in the Floods Directive in Poland. Such an analysis was the basis for determining conditions for a huge project, whose implementation is still ongoing, as well as its organizational and economic possibilities. Another subject for consideration was the scope of the planned works and time limits for their implementation that imposed the schedule of the project with respect to the efficiency of the work. Among the technical characteristics the authors investigated the density of the LiDAR points, georeferencing of point clouds, meteorological conditions during data acquisition and parameters describing the accuracy of the final products, namely digital elevation models, were also investigated. In such a complex project (the division of the whole project for subareas, many contractors, several final products and many stages of delivery product acceptance as well as quality control are key issues, whose effectiveness is proved by good organization, their scope and the adopted criteria.
PL
W artykule przedstawiono metodykę służącą określeniu zarówno przestrzennych jak i ilościowych zmian mikrorzeźby. Prezentowana metoda opiera się na zastosowaniu wysokorozdzielczych cyfrowych modeli wysokościowych wykonanych na podstawie seryjnych pomiarów geodezyjnych. Analizę wykonano na podstawie badań prowadzonych na powierzchni punktu widokowego poddanego denudacji antropogenicznej. Największy ubytek materiału został wykazany dla okresu letniego i jest bezpośrednim efektem wydeptywania. Dla wybranych metod interpolacyjnych zaprezentowano róSnicę ilości materiału przemieszczanego w obrębie badanego poletka.
EN
The paper presents the method of qualitative and quantitative assessments of microrelief transformation. The sequence of geodetic measurements during three seasons was used to generate high resolution digital elevation models (DEMs). The analyse was conducted within the surrounding of hiking trail, on the surface of viewing point reshaped by man-induced denudation processes. The highest soil loss was indicated for the summer period and is directly correlated with trampling. For chosen interpolation methods the differences in a total relief transformation within the analyzed plot were presented.
PL
Przekształcenia powierzchni szlaków turystycznych zachodzą na skutek współdziałania pomiędzy czynnikami wywołanymi działalnością człowieka oraz czynnikami naturalnymi. Skala zmiany rzeźby szlaków jest stosunkowo niewielka i wymaga zastosowania metod dostarczających i umoSliwiających obróbkę precyzyjnych danych wysokościowych. W dotychczasowych pracach ocena dynamiki zmian powierzchni ścieSek turystycznych polegała najczęściej na pomiarach w profilach, w określonych interwałach przy wykorzystaniu linijki, wyskalowanej żyłki bądź taśmy mierniczej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie moSliwości wykorzystania cyfrowych modeli mikroform terenu do analizy przekształcenia rzeźby szlaków turystycznych, co jest podejściem nowatorskim. Do zebrania precyzyjnych danych wysokościowych wykorzystano tachimetr elektroniczny firmy Topcon wraz z minipryzmatem dalmierczym. Badania przeprowadzone zostały na wybranych polach testowych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego (GPN) oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego (PPK). Pomiary dokonywano w postaci nieregularnych pikiet wysokościowych, starając się uwzględnić wszystkie istotne elementy rzeźby terenu. Ponadto przeprowadzono odczyty w stałych liniach profilowych. Dla kaSdego obszaru wykonano równieS 30 pomiarów kontrolnych, któ- re posłuży do weryfikacji utworzonych później modeli. Przeciętna gęstość punktów pomiarowych wynosiła 70 pikiet na m2. Na podstawie zebranych danych wysokościowych wygenerowano cyfrowe modele wysokości (DEM) o rozmiarze komórki 5 x 5 cm oraz 1 x 1 cm. W wyniku odjęcia od siebie kolejnych modeli obliczono ilość materiału jaka została przemieszczona w obrębie pól testowych.
EN
Transformations of the tourist trail surfaces happen due to combined effect of human-related factors and natural factors. Scale of the changes is relatively small. Hence, specific methods capable of delivering and processing precise elevation data are required. Former studies for assessment of changes in tourist trail surfaces have usually based on measurements along profiles at defined space intervals with the use of measurement tape or calibrated line. The aim of this study is to present of an innovative method comprising application of the digital models of microforms to analysis the transformation of tourist trail relief. Electronic Topcon Total Station was used for elevation data gathering. Researches have been done in selected test fields in the Gorce National Park (GPN) and the Popradzki Landscape Park (PLP). Irregular elevation points were surveying taking into account essential elements of the terrain surface. Average density of survey points was 70 per m2 . Moreover, additional surveys along fixed profile lines were carried out. Measurements in 30 control points were gathered for each test field, creating the base data set for verification of digital elevation models. Based on gathered elevation data, the digital elevation models (DEM) with spatial resolution 5 x 5 cm and 1 x 1 cm were generated. Subtraction of models made in subsequent time periods allowed to calculate amount of material which has been transported within the test fields.
PL
Ogólnym celem pracy jest opracowanie modeli przestrzennych parametryzujących warunki wodne mokradeł w Narwiańskim Parku Narodowym, na podstawie których możliwe będzie prawidłowe kształtowanie zasobów wodnych na tym obszarze. Narew wybrano na obiekt badań, jako przykład naturalnej, bagiennej doliny rzecznej. Jest prawostronnym dopływem Wisły i odprowadza wody z Niziny Pónocnopodlaskiej. Fragment Doliny Górnej Narwi pomiędzy Surażem i Rzędzianami objęty jest ochroną jako Narwiański Park Narodowy (NPN). Cechą charakterystyczną Narwi były silne zalewy, które niegdyś występowały corocznie. Częstotliwość i wielkość tych wezbrań jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów bagiennych. Od roku 1980 reżim wodny w dolinie uległ wyraźnemu zachwianiu w wyniku inwestycji hydrotechnicznych powyżej i poniżej NPN. Przekształcenia te wpływają na obniżenie wartości przyrodniczej tego unikatowego odcinka Doliny Górnej Narwi oraz ujemnie na kształtowanie bilansu zasobowego w zlewni Narwi i regionie. Do analizy dynamiki zwierciadła wody w dolinie wykorzystano dane o stanach wód w cyklu dekadowym z lat 1970 - 1989 oraz z lat 2000 - 2002 rejestrowane w cyklu tygodniowym w trzech przekrojach. W ramach pracy oceniono zmienności poziomu wód gruntowych i wystąpień pozabrzegowych w ostatnich 33. latach oraz aproksymowano trendy tych zmian. Ocena reżimu wodnego w dolinie, dokonana przez porównanie retrospekcyjne, umożliwiła ocenę i detekcję zmian stosunków wodnych tego obszaru. Aktualnie, wyraźnie widoczny jest zanik zalewów. W okresie ostatnich trzech lat miało miejsce tylko jedno, krótkie wystąpienie pozabrzegowe wód rzecznych. Stwierdzono także, że już w latach 80. XX wieku liczba wezbrań wyraźnie się zmniejszyła w odniesieniu do lat 70. Jednocześnie wykazano znaczące zmiany stanu wód w cyklu rocznym. Zanotowano drastyczne obniżenie się poziomu wód gruntowych. Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej umożliwiły opracowanie następujących modeli parametryzujących środowisko wodne: " Modeli ekstremalnej i typowej fali wezbraniowej; " Modelu poziomu wód okresu suszy; " Modeli ewapotranspiracji.
EN
The general aim of the work is developing a spatial three dimensional (3D) model for water conditions determination in the Upper Basin of the Narew River. The Narew was chosen since it is an example of a natural swampy river valley. The Narew River is a tributary of the Vistula River and drains the NE Polish Lowland. The section of the upper Narew river valley, between Suraz and Rzedziany, is protected as the Narew National Park (NPN). A characteristic feature of the Narew River used to be a flooding, which formerly occurred almost every year. The origin of floods was mostly spring thaw. The frequency and duration of floods are crucial for the development of floodplain fens. Since 1980 the hydrological regime has changed due to alteration upstream and downstream the NNP. Hydrological changes have impact on vegetation, soil and other biotic and a-biotic components. In order to analyze the dynamics of water levels in the valley I used data from 1970-1989 collected on 10 days basis and data from 2000-2002 collected weekly in three crossections. Variation in the groundwater level and floods was estimated over the last 33-year period, and trends of changes in the aquatic environment were determined. Comparison of the situation from the past and present allowed to assess the water regime of the valley and detect the changes in the water conditions of this area. In recent years floods occur less. Over the last three years only one short flood was observed. Already in the 1980s the number of flood events was decreasing against a background of 1970s. Also the annual water regime showed significant changes. The enormous reduction of the groundwater level was noted. Numerical technology of modeling was effected with the use of Spatial Information System (SIS) software. Applications of the above software in cartographic schemes makes it possible to work out: " Models of extreme and typical floods; " Model of groundwater level during a dry period; " Models of evapotranspiration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.