Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This study investigates the automotive magnetorheological (MR) shock absorber behaviour in conditions of changing temperature. Its temperature-dependent behaviour was quantified between ambient and maximal operating temperatures of the device. Aspects addressed include the temperature dependence of the control coil resistance in the absorber, the influence of operating current level on control coil temperature and the temperature dependence of the absorber force response and energy dissipation in the system. The results of experiments enabled us to evaluate the mechanical performance of the absorber at varied temperatures.
2
Content available remote Differential protection of three and four parallel lines of idling current control
EN
Algorithms of operation of three or four parallel lines protections, based on the difference between the control currents in the corresponding phases and current in comparison with their idling current are proposed. The implementing of protections of three parallel lines on logic elements is given. The work is considered in different modes. It is shown that when the three lines of action of cascade zone do not exceed the line length of 0.08, while the four - 0.06.
PL
Opisano algorytm umożliwiający zabezpieczenie linii trzy- lub czteroprzewodowej bazujący na analizie różnic między prądami oraz różnicy pradów jałowych.
EN
The article presents the results of the research on inductive current transducers in the form of a uniform winding non-magnetic ring with a rigid and flexible construction encompassing the flow of processed current in the frequency range of up to 150 kHz. The results for the developed transducer were related to the results obtained in simulations conducted on the transducer simplified model. The frequency tests of this type of transducers are of key significance in the assessment of the applicability of a given transducer in the measurements of network signals with high-order harmonics, and particularly in the assessment of the construction capacity of inductive current transducers in the form of the Rogowski coil.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych monitorowania przebiegów napięciowo-prądowych w warunkach obróbki elektroerozyjnej. Określono wpływ parametrów procesu erozji na stabilność obróbki.
EN
The article presents results of monitoring current and voltage waveforms in EDM process. The relations between process parameters and stability of electrical erosion have been determined.
5
Content available Pomiar mocy elektrycznej w urządzeniach mobilnych
PL
W artykule omówiono problem pomiaru mocy elektrycznej w zastosowaniach mobilnych, w tym pojazdach zasilanych elektrycznie. Omówiono sposoby pomiaru mocy przy różnych typach przebiegów napięć i prądów. Przedstawiono propozycję realizacji pomiaru w oparciu o system mikroprocesorowy.
EN
The article discusses the problem of measuring of electrical power in mobile applications, including electrically powered vehicles. Discusses ways to measure power at the different types of voltage and current waveforms. Presented a proposal for the implementation of the measurement system based on microprocessor systems.
EN
A degradation of metallurgical equipment is normal process depended on time. Some factors such as: operation process, friction, high temperature can accelerate the degradation process of metallurgical equipment. In this paper the authors analyzed three phase induction motors. These motors are common used in the metallurgy industry, for example in conveyor belt. The diagnostics of such motors is essential. An early detection of faults prevents financial loss and downtimes. The authors proposed a technique of fault diagnosis based on recognition of currents. The authors analyzed 4 states of three phase induction motor: healthy three phase induction motor, three phase induction motor with 1 faulty rotor bar, three phase induction motor with 2 faulty rotor bars, three phase induction motor with faulty ring of squirrel-cage. An analysis was carried out for original method of feature extraction called MSAF-RATIO15 (Method of Selection of Amplitudes of Frequencies – Ratio 15% of maximum of amplitude). A classification of feature vectors was performed by Bayes classifier, Linear Discriminant Analysis (LDA) and Nearest Neighbour classifier. The proposed technique of fault diagnosis can be used for protection of three phase induction motors and other rotating electrical machines. In the near future the authors will analyze other motors and faults. There is also idea to use thermal, acoustic, electrical, vibration signal together.
PL
Pomiary skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji zakopanych w ziemi lub zanurzonych w wodzie mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ich użytkowania. Jednym z elementów służących do prawidłowej oceny skuteczności ochrony katodowej są elektrody symulujące, które stanowią ważne ogniwo w ustaleniu przyczyn korozji konstrukcji, stopnia zagrożenia korozyjnego oraz wyboru środków ochrony. Elektrody symulujące są niezbędnym narzędziem służącym do pomiarów potencjału konstrukcji wolnego od składowej omowej (IR) oraz ustalenia stref występowania oddziaływania obcych prądów błądzących.
EN
Measurements of the effectiveness of the cathodic protection of steel structures buried in the ground or submerged in water, are essential for the safe operation of these facilities. One of the elements for correct assessment of the effectiveness of cathodic protection are simulating electrodes, which are an important link in determining the causes of corrosion of the structure, the degree of danger of corrosion and the choice of means of protection. The simulating electrodes are an indispensable tool for measuring the potential of the structure, free of the ohmic component (IR) and for measurements to determine the presence of zones of influence of foreign stray currents.
EN
This article presents the implementation of the low-frequency measuring method of current and voltage RMS values as well as active and reactive power of a two-terminal network, which is supplied by a sinusoidal voltage of 50 Hz. The implementation was made on a typical compact PLC-FX3G Mitsubishi Electric controller. This controller has a relatively low computing power, and when control tasks and measurements are performed simultaneously, the measurement method must be simple in order to match the limited computing power of the controller. This article describes how to implement the low-frequency measuring method onto the controller. It also presents the laboratory set for testing the controller and application. The paper also presents the results of measurements and calculations, in particular the impact of measurement time delays on errors of the RMS voltage and current values as well as active and reactive power values.
PL
W artykule przedstawiono implementację niskoczęstotliwościowej metody pomiaru wartości skutecznej prądu i napięcia oraz mocy czynnej P i biernej Q na dwójniku zasilanym napięciem sinusoidalnym 50 Hz. Aplikacja została wykonana na typowym, kompaktowym sterowniku PLC typu FX3G firmy Mitsubishi. Sterownik ten posiada stosunkowo małą moc obliczeniową i dlatego też w przypadku wykonywania zadań sterowniczych i pomiaru parametrów sygnałów, musi mieć zaimplementowaną prostą, nie wymagającą nadmiernej mocy obliczeniowej metodę pomiaru parametrów sygnału. W artykule przedstawiono sposób implementacji niskoczęstotliwościowej metody pomiaru prądu, napięcia i mocy. Przedstawiono stanowisko laboratoryjne do testowania wykonanej aplikacji na sterowniku PLC. Uzyskane wyniki poddano analizie i przedstawiono wyniki badań, a w szczególności przedstawiono wpływ opóźnień czasowych na błędy uzyskanych wyników pomiarowych.
EN
During ship design, its service speed is one of the crucial parameters that determine its future operational profitability. As sufficiently exact calculation methods applicable to preliminary design stage are lacking, the so-called contract speed, the speed a ship reaches in calm water, is usually specified during the draft stage. The service speed obtainable by a ship under real weather conditions (mainly wind and waves) is one of the most important parameters influencing a ship’s profitability on a given shipping route. This paper presents a parametric model of calculating total ship resistance on a given shipping route under actual weather conditions (wind, waves, sea current), that could be useful in the initial design of container ships.
PL
Dynamiczne zmiany związane z rozwojem społeczeństw nie tylko przynoszą liczne możliwości, ale także rodzą nowe wyzwania i zagrożenia. Proces ten narzuca potrzebę nieustannego dostosowywania działań państwa we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. W konsekwencji prowadzi to do wykształcenia nowych trendów, czasem paradygmatów. Uznane przez naukę, wywierają - równolegle - znaczący wpływ na sferę praktyczną. Zintegrowane podejście do bezpieczeństwa oraz zintegrowane podejście do rozwoju to dwa trendy, które ostatnio pojawiły się w Polsce. Z perspektywy teoretycznej obydwa są komplementarne, wzajemnie wzmacniające, a także stanowią czynnik integrujący politykę państwa. Jednakże, w sferze praktycznej, oddzielnie formułowane i realizowane, mogą prowadzić do duplikacji wysiłków, tworząc tym samym warunki dla możliwych luk lub nachodzenia na siebie różnych dziedzin. Artykuł opisuje wieloznaczną istotę natury bezpieczeństwa i rozwoju, jak również potencjalne zagrożenia związane z powyżej wspomnianymi trendami (paradygmatami), jednocześnie formułując postulat stworzenia narodowej strategii (Grand Strategy) jako narzędzia integracji polityki prowadzonej na szczeblu państwowym.
12
Content available remote Model empiryczny prądu w obwodzie impulsowego wtryskiwacza gazu
PL
W artykule przedstawiono model empiryczny przebiegu prądu w cewce impulsowego wtryskiwacza gazu w czasie jego pracy. Model ten pozwala na wyznaczenie wartości prądu w chwili wyłączania impulsu sterującego. Wartość ta wpływa na czas wyłączania wtryskiwacza co bezpośrednio przekłada się na jego charakterystykę masową. Model oparto o wyniki badań stanowiskowych 6 typów popularnych konstrukcji wtryskiwaczy gazu.
EN
The paper presents an empirical model of electrical current development in the coil of an operating pulse gas injector. The model can be used to determine the value of the current at the moment of end of the control signal. This value is related with the injector reaction time – and thus the injector’s mass characteristics. The model is based on the results of test-bed experiments with six most popular injector design types.
EN
The paper presents a comparative analysis of the two-core Brooks and Brooks &Holtz transformers used in precision measuring systems. The derived relations indicate that the two-core Brooks & Holtz transformer has much better metrological properties. The metrological analysis was verified by the results of tests carried out on standard transformers. The analysis and the results can be used in the design of two-core transformers.
PL
W artykule przedstawiono porównanie właściwości metrologicznych przekładników prądowych Brooksa oraz Brooksa i Holtza [3]. W rozdziale 2.1 przedstawiono przekładnik jednordzeniowy, którego błąd opisano za pomocą impedancji jego obwodu zastępczego (rys. 1b). W rozdziale 2.2 pokazano schemat zastępczy przekładnika Brooksa i na tej podstawie wyprowadzono wzór (2) określający błąd przekładnika. Przy założeniu (3) uproszczono wzór (2) do postaci (5), z którego wynika, że błąd przekładnika zależy głównie od impedancji obciążenia. Pokazano również wpływ błędu przekładnika pomocniczego ACIT (6) na błąd przetwarzania przekładnika Brooksa. Ze wzoru (10) wynika, że magnetowód przekładnika pomocniczego powinien być wykonany z materiału ferromagnetycznego o dużej wartości przenikalności początkowej, tj. permaloj, taśma amorficzna. W rozdziale 2.3 pokazano strukturę i analizę przekładnika Brooksa i Holtza. Z analizy wynika, że przekładnik ten powinien charakteryzować się lepszymi parametrami metrologicznymi, niż przekładnik Brooksa i Holtza, ponieważ w równaniu występuje iloczyn błędów przekładnika głównego i pomocniczego. W rozdziale 3 pokazano zastosowane układy pomiarowe do wyznaczania błędów przekładnika Brooksa (rys. 4) oraz Brooksa i Holtza (rys.5), które realizują metodę kompensacyjno-różnicową. W rozdziale 4 przedstawiono wyniki badań dla błędów prądowych i kątowych. Z otrzymanych wyników badań określono klasę przekładnika Brooksa jako 0,5 oraz dla połączenia Brooksa i Holtza 0,05.
EN
An integrated model, which contains flow and transport‐fate modules, will be presented for simulating transport and fate of oil spills at seas. The flow module uses different kinds of meshes that provide great flexibility for modeling the flow in complex geometries of currents and barriers. The refined grid resolution in regions of interest is important. Horizontal diffusion is simulated using random walk techniques in a Monte Carlo framework, whereas the vertical diffusion process can be solved on the basis of the Langeven equation. The model contains the most significant processes which affect the motion of oil particles. For a better fit to the curvature of the coastline there are used unstructured non overlapping rectangular or triangle grid cells. Special attention must be paid to choose the horizontal and vertical resolution in simulating the oil trajectory in the coastal area.
PL
W artykule opisane jest stanowisko do pomiarów i rejestracji podstawowych parametrów sieci trójfazowych. Opisano w nim budowę stanowiska pomiarowego a następnie zależności matematyczne dotyczące mierzonych sygnałów. W końcowej części artykułu przedstawiono wyniki przykładowych pomiarów.
EN
This paper describes a stand to measure and record the basic parameters of the three-phase mains. Describes the construction of measuring stand and mathematical relations of the measured signals. Finally, the paper presents the results of the sample measurements.
EN
Nowadays PC computers make possible the signal characteristics by calculation. The paper presents an automatic computerized system for the diagnosis of the rotor bars of the induction motor by applying spectral analysis and backpropagation neural network. Software to recognize the current of induction motor was implemented. System of current recognition is based on a study of the frequency spectrum of stator current. The studies were conducted for two conditions of induction motor. The results of the numerical experiments are presented and discussed in the paper. The researches show that the system can be useful for protection of the engines and metallurgical equipment.
PL
Obecnie komputery osobiste pozwalają na wyznaczenie charakterystyk sygnałów. W artykule przedstawiono automatyczny, skomputeryzowany system diagnozowania prętów wirnika silnika indukcyjnego przy zastosowaniu analizy widmowej i sieci neuronowej opartej na algorytmie wstecznej propagacji błędów. Zaimplementowano oprogramowanie do rozpoznawania prądu silnika indukcyjnego. System rozpoznawania prądu oparty jest na badaniu widma częstotliwości prądu stojana. Przeprowadzono badania dla dwóch stanów silnika indukcyjnego. Wyniki eksperymentów numerycznych są przedstawione i omówione w artykule. Badania pokazują, że system może być opłacalny do zabezpieczania maszyn i sprzętu hutniczego.
EN
PISCES II is a simulator designed to conduct research and training related to the rescue operation in the event of an oil spill on any of the world region. The program includes a built-in mathematical model, enables the oil spill of crude oil to observe the interaction in user-specified external conditions. This paper presents the results of the analysis of mathematical model simulation Pisces II, the behavior of the oil slick in selected hydrometeorological conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości modeli przetworników prądu sieciowego składających się z cewek cylindrycznych zwartych magnetowodami ferromagnetycznymi. Otrzymane wyniki dowodzą, że można osiągnąć dużą czułość przetwarzania, dobrą liniowość oraz dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne przetworników charakteryzujących się prostą technologią realizacji. Przetworniki ze zworami ferromagnetycznymi mogą być montowane na przewodach prądowych bez przerywania obwodu prądowego.
EN
The paper deals with an inductive current transducer in the form of cylindrical coils (Fig. 2) with ferromagnetic cramps (Figs. 3 and 4). The investigation results of properties and influence of external magnetic fields on the processing accuracy are presented. They show that it is possible to achieve high sensitivity, good linearity of the transient characteristic (Fig. 6) and high resistance to electromagnetic disturbances (Fig. 5 shows the results for a transducer with four coils, while Fig. 7. for a transducer with two coils). Use of cramps made of permalloy enables obtaining better results (Fig. 8). The proposed solution for current transducer construction is characterized by implementation of simple technology. Transducers with ferromagnetic cramps (ferrite, permalloy, electrical sheet, nanocrystalline materials) can be installed on current wires without breaking a current circuit. Research of the influence of disturbances from external magnetic fields plays a key role in the quality assessment of current transducers.
EN
In the paper, the problem of defining the short circuit duration time for the short-circuit effect calculations, especially thermal and electromagnetic ones, has been discussed. In author’s opinion, the results of probabilistic research could be helpful when resolving the problem. Therefore, a tailored simulation model based on the analysis of the protections and circuit breakers operation during the transmission lines fault clearance has been developed. Due to the results of simulation study, the found values of the fault duration time could be related to the expected risk of their exceeding depending on both the protection system configuration and the type of the circuit breakers applied.
EN
In measuring the energy parameters of frequency converters, due to the nonlinear voltage and current waveforms, it is not possible to use standard measuring devices. One possibility is to use FFT analysis followed by a calculation of the individual powers. The paper presents the procedures, measurements and advantages of the measurements, which were made on the frequency converter with the voltage inverter at the industrial plant. Measurements were taken out in accordance with EN-6100-4-7. The paper presents not only the results of harmonic analysis of the input and output voltages and currents, but also the performance analysis and power factors. Interesting are also the waveforms of these variables and the changes in the out-put frequency, which was controlled with an industrial computer.
PL
W pomiarach energii przetworników częstotliwości, w wyniku nieliniowego przebiegu napięcia i prądu, nie jest możliwe użycie standardowych przyrządów pomiarowych. Jedyną możliwością jest wykorzystanie analizy FFT i następnie obliczenie poszczególnych mocy. Artykuł przedstawia procedury, pomiary i zalety pomiarów, które były wykonane na przetwornikach częstotliwości z przekształtnikiem napięcia w zakładzie przemysłowym. Pomiary były pobierane zgodnie z EN-6100-4-7. Artykuł przedstawia nie tylko wyniki analizy harmonicznej napięć i prądów wejściowych i wyjściowych, ale także analizy działania i współczynników mocy. Interesujące były także przebiegi tych zmiennych i zmiany częstotliwości wyjściowej, która była sterowana za pomocą komputera przemysłowego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.