Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current sensor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the analysis of the magnetic sensor’s applicability to the energy harvesting operations. The general scheme and technical advancement of the energy extraction from the electric vehicle (such as a tram or a train) is presented. The proposed methodology of applying the magnetic sensor to the energy harvesting is provided. The experimental scheme for the sensor characteristics and measurement results is discussed. Conclusions and future prospects regarding the practical implementation of the energy harvesting system are provided.
PL
W artykule przedstawiono kompletny system do akwizycji danych pomiarowych prądów i napięć w sieciach smart grid. Opisano elementy systemu oraz sposób dowiązania danych pomiarowych do skali czasu UTC. System może być wykorzystywany do realizacji funkcji zabezpieczeniowych, monitorujących oraz kontrolnych a także do wyznaczania synchrofazorów na potrzeby monitoringu i kontroli sieci dystrybucyjnych
EN
In the paper the complete system for acquisition of measured voltage and current data has been presented. The elements of the system have been described as well as the method of binding the data to UTC time scale. The system can be used for realization of protection, monitoring and control functions and for synchrophasors determination which can be used for monitoring and control of distribution grids.
PL
Wymóg izolacji galwanicznej sensorów do pomiaru prądów i napięcia od trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN, powoduje szereg problemów związanych z synchronizmem próbkowania, przesyłaniem danych oraz zasilaniem sensorów. Artykuł zawiera opis unikatowego systemu dystrybucji zasilania i sygnału synchronizującego izolowane galwanicznie sensory - przetworniki próbkujące prądy i napięcia trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN. Synchronizacja próbkowania jest podyktowana dokładnością pomiaru kątów przesunięć fazowych pomiędzy poszczególnymi prądami lub napięciami sieci SN, a w konsekwencji obliczeń mocy, energii, synchrofazorów i wartości RMS.
EN
The requirement of galvanic isolation of current and voltage measuring sensors for three-phase mains grid causes a number of problems related to sampling synchronism, data transmission and sensor supply. Article describes the unique distribution system of power and synchronizing signal for galvanically isolated sensors - transducers sampling currents and voltage in the three-phase power network. Synchronization of sampling rate is mandatory due to the accuracy of the of phase shifts angles measurement between voltages or currents in grid and consequently the calculations of power, energy, synchrophazors and RMS value.
PL
W artykule omówiony został przegląd literatury w zakresie magnetoelektrycznych sensorów prądu. Przedstawiono charakterystyki przetwarzania mierzonego stałego pola magnetycznego na wyjściowy sygnał napięciowy otrzymany z sensora.
EN
The paper presents the review of the magnetoelectric current sensors . The possibility of output voltage measurement of the sensor in the function of DC magnetic field is also presented.
PL
Artykuł opisuje system do zarządzania stacjami elektroenergetycznymi zawierający izolowane galwanicznie sensory – przetworniki próbkujące prądy i napięcia trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN, a także temperaturę ważnych elementów wyposażenia. Opisano również moduł e-paszportu do zarządzania majątkiem sieciowym stacji elektroenergetycznej.
EN
The article describes the system for e-management of electroenergetic station containing galvanically isolated sensors -transducers sampling currents and voltage in the three-phase power network, as well as the temperature of important elements of station equipment. The e-passport module for e-management of an electroenergetic station resources is also described.
PL
W artykule przedstawiono różne rodzaje rozłączników napowietrznych średniego napięcia, pokazano przykładowe przebiegi graficzne cykli łączeniowych C i O. Przedstawiono analizę porównawczą łączników o konstrukcji otwartej i zamkniętej. Opisano elementy automatyki do rozłączników, sensory napięciowe i prądowe. Opisano uwarunkowania czasowe dla cykli C i O rozłączników. Przedstawiono przykłady zastosowania rozłączników w sieciach podmiejskich kablowych SN.
EN
The article presents different types of medium voltage switch disconnectors. Diagrams of switching cycles C and O are shown. The article present also comparative analysis of open and close-type switch disconnectors, elements of automation for disconnectors, voltage and current sensors. Time conditions for C and O cycles are described. The article contains examples of switch disconnectors application in suburban medium voltage power grid.
7
Content available remote Insulating properties of optical fiber current sensor with external conversion
EN
In the article are presented results of investigations on insulating properties of an optical fiber current sensor with external conversion (OFCS-EC). Its design and characterization were presented in our papers [1, 2]. The aim of studies presented in this paper is to verify good isolation properties and correct operation of the presented sensor exposed to very high voltage. Sensor’s response was tested at alternating voltage of magnitude up to 30 kV. Our tests fully confirmed very good isolation properties of the investigated OFCS-EC.
PL
W pracy przedstawiono badania nad własnościami izolacyjnymi światłowodowego czujnika prądu z przetwarzaniem zewnętrznym (OFCS-EC). Czujnik został wcześniej zaprojektowany i przebadany [1, 2]. Celem prezentowanych w artykule badań jest weryfikacja dobrych własności izolacyjnych czujnika oraz poprawności pracy czujnika pod wysokim napięciem. Przetestowano odpowiedź czujnika przy napięciu przemiennym do 30 kV. Wykonane testy w pełni potwierdziły bardzo dobre własności izolacyjne czujnika OFCS-EC.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązania pomiarów napięć i prądów w sieci średniego napięcia, których stosowanie jest związane z masowym wdrożeniem w krajowej energetyce układów wykrywania przepływu prądu zwarciowego. Opisano zalety wykrywania prądu zwarć doziemnych z wykorzystaniem pomiarów prądów i napięć fazowych oraz zaproponowano wybór kryterium wykrywania zwarć oraz wartości nastaw dla najczęściej spotykanych warunków sieciowych. Przedstawiono zalety i wady przekładników pomiarowych małej mocy, tj. sensorów napięciowych i prądowych wraz z przykładami wykonania tych sensorów dla różnych zastosowań. Przedstawiono przykład urządzenia (sterownika telemechaniki), które integruje w sobie funkcje wykrywania prądu zwarciowego, funkcje telemechaniki, tj. obsługi sygnałów dwustanowych i sterowniczych oraz funkcje komunikacji z systemem SCADA z wykorzystaniem sieci łączności radiowej telefonii komórkowej i sieci trankingowej.
EN
The paper presents new solutions of the voltage and current measurements in smart grids, which are planned for massive deployment in case of earth fault detection needs. Advantages of the earth fault detection based on phase voltages and currents measurements are described along with proposed settings. New devices: voltage and current low power passive transformers for different applications are presented. An example of the controller with integrated fault detection functionality is described.
9
Content available remote Measurement of electric current using optical fibers: A Review
EN
This article deals with the measurement of electric current in the energy via optical fibers. Nowadays, the measurement of the electrical current by using optical fiber most commonly based on the principle of Faraday effects, thus the magneto-optic effect. FOCS (Fiber-Optic Current Sensor) is very accurate, modular and easy to install. Another advantage is the isolation of the measuring part from the primary technology, which is sensed. Optical fibers can also be used to measure the inside of the transformer. It also offers the possibility of measuring the temperature of winding. The main contribution of the paper is to summarize interesting published results to date, approaches and basic principles leading to the analysis and to defining the electrical values such as electrical current using fiber optic technology.
PL
W artykule opisano możliwości pomiaru prądu przy wykorzystaniu światłowodów. Czujnik FOCS (fiber optic current sensor) jest dokładny I łatwy do instalacji. Inną zaletą jest oddzielenie galwaniczne od toru prądowego. W artkule przedstawiono przegląd prac na ten temat, przegląd rozwiązań konstrukcyjnych I zastosowań oraz analizę właściwości metody.
EN
Chosen speed and current sensor fault detectors for a vector controlled induction motor drive system have been presented. Systems based on the artificial intelligence (neural network) and simple algorithmic systems were analyzed and tested in various drive conditions. The influence of chosen sensor faults on performance of the drive system has been presented. The compensation strategy was proposed and tested. A fault tolerant drive, based on hardware redundancy, has been developed and presented. Simulation and experimental results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) on the laboratory set-up with rapid prototyping card Micro Lab Box DS1202 by dSpace.
EN
In the paper, an analysis is made of the stator current sensor fault detector based on artificial neural network for vector controlled induction motor drive system. The systems with different learning algorithms and structures are analyzed and tested in different drive conditions. Simulation results are obtained in direct torque control algorithm (DTC-SVM) and performed in MATLAB/SimPowerSystem software.
12
Content available remote DSP - FPGA Based Computing Platform for Control of Power Electronic Converters
EN
Modern power electronic converters (PECs) require electronic controllers with high capabilities of implementing new and more complex algorithms combined with internal high-speed communications interfaces. This paper presents the design and implementation of a research/industrial multiprocessor controller based on a floating-point digital signal processor (DSP) and field programmable gate array (FPGA) developed in the Laboratory of the Electrotechnical Institute, Warsaw, Poland. The DSP-FPGA platform configuration, and also current and voltage sensors used in PECs are discussed. Although, the developed digital platform can be used in a variety of PECs, this paper focuses on an example of a 15kVA DC-AC high frequency AC link converter for auxiliary power supply used in DC traction. The novelty of the presented converter topology lies in passive components elimination by offering an all silicon solution for AC–AC power conversion part. Selected experimental oscillograms illustrating operation of the developed converter with DSP-FPGA control are added.
PL
Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne wymagają wydajnych platform obliczeniowych pozwalających na implementacje złożonych algorytmów i szybkich wewnętrznych interfejsów komunikacyjnych. Artykuł ten prezentuje projekt i implementację płyty sterującej zawierającej procesor sygnałowy i układ programowalny, którą opracowano w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Powstała platforma może być wykorzystywana do sterowania różnego rodzaju urządzeń energoelektronicznych, w tym artykule przedstawiono jej implementację w przetwornicy 15 kW AC-DC z wysokoczęstotliwościowym przekształtnikiem sprzęgającym AC do zasilania elektronarzędzi w trakcji elektrycznej. Innowacyjność prezentowanej przetwornicy polega na eliminacji elementów pasywnych poprzez zastosowanie bezpośredniego sprzęgu AC-AC. Przedstawione zostały również wybrane oscylogramy eksperymentalne prezentujące pracę powstałego urządzenia sterowanego przez platformę DSP-FPGA.
EN
In the paper the influence of the chosen sensors faults (rotor speed and stator current sensors) to the properties of induction motor drive system working in the Direct Field Oriented Control structure (DFOC) were tested. Simulations results carried out in Matlab/SimPowerSystem software. Study results contains an analysis of the state variables such as: mechanical and estimated speed, electromagnetic torque, stator's phase currents and rotor flux. Additionally the usage of these signals to develop faults detection algorithms were tested.
EN
The paper deals with electric discharge machining bearing currents in brush-less direct-current electric motors. The shunt resistor as a current sensor was analyzed regarding appropriateness for measurement of high-frequency bearing currents. The circuit model of electric discharge machining current’s circuit was built to determine the influence of insulation sleeves and bypass bridge to the initial system. Parameters of the model were estimated with simplex algorithm. The measurements and investigations of bearing-currents’ trend line were performed.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia prądów występujących przy elektrycznym rozładowaniu maszynowym (ang. Electrical Discharge Machining) w łożyskach bezszczotkowej maszyny DC. Rolę czujnika prądu spełnił równolegle dołączony rezystor. W celu określenia wpływu tulei izolacyjnych oraz bocznika na warunki początkowe, dokonano analizy modelu zjawiska. Stworzono obwód elektryczny, którego odpowiednie parametry estymowano przy pomocy algorytmu simpleksowego. Przedstawiono wyniki pomiarów i analiz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości modeli przetworników prądu sieciowego składających się z cewek cylindrycznych zwartych magnetowodami ferromagnetycznymi. Otrzymane wyniki dowodzą, że można osiągnąć dużą czułość przetwarzania, dobrą liniowość oraz dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne przetworników charakteryzujących się prostą technologią realizacji. Przetworniki ze zworami ferromagnetycznymi mogą być montowane na przewodach prądowych bez przerywania obwodu prądowego.
EN
The paper deals with an inductive current transducer in the form of cylindrical coils (Fig. 2) with ferromagnetic cramps (Figs. 3 and 4). The investigation results of properties and influence of external magnetic fields on the processing accuracy are presented. They show that it is possible to achieve high sensitivity, good linearity of the transient characteristic (Fig. 6) and high resistance to electromagnetic disturbances (Fig. 5 shows the results for a transducer with four coils, while Fig. 7. for a transducer with two coils). Use of cramps made of permalloy enables obtaining better results (Fig. 8). The proposed solution for current transducer construction is characterized by implementation of simple technology. Transducers with ferromagnetic cramps (ferrite, permalloy, electrical sheet, nanocrystalline materials) can be installed on current wires without breaking a current circuit. Research of the influence of disturbances from external magnetic fields plays a key role in the quality assessment of current transducers.
PL
W artykule przedstawiono przetwornik indukcyjny w postaci równomiernie uzwojonego niemagnetycznego rdzenia obejmującego przepływ przetwarzanego prądu, jego właściwości, wyniki badań wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na dokładność przetwarzania oraz oryginalny sposób wyznaczenia współczynnika przetwarzania. Wyniki badań wykonanego przetwornika zostały odniesione do wyników uzyskanych z cewki Rogowskiego w wykonaniu fabrycznym. Badania wpływu zakłóceń od zewnętrznych pól magnetycznych pełnią kluczową rolę w ocenie jakości wykonanego przetwornika, a w szczególności możliwa jest ocena niejednorodności nawinięcia uzwojenia wtórnego przetwornika na całym jego obwodzie.
EN
The paper deals with an inductive sensor in the form of evenly winded nonmagnetic core including processed current flow (Fig. 1), its properties and research results of the influence of external magnetic fields (Fig. 3) on the processing accuracy. Moreover, the original method for determining the processing factor M (relation (11)) and its measurement with using the loop in ?E,?U coordinates for an inductive sensor (Fig. 2a) and for the Rogowski coil (Fig. 2b) are presented. The loop area was determined with use of the estimator described by relation (12). The research results of the constructed sensor (14) were compared with those for the mass produced Rogowski coil (15). The sensor output signal is exactly proportional to the derivative of the current, and the proportionality factor M is constant for any current values. Investigations of the influence of disturbances from external magnetic fields play a key role in the quality assessment of the constructed sensor (measured maximum value is 0.4%, in comparison to 2% of Rogowski coil), in particular the possibility of assessing the sensor secondary winding heterogeneity along the whole circuit.
PL
W pracy przedstawiono światłowodowy czujnik polarymetryczny wykorzystujący efekt Faradaya zmieniający płaszczyznę polaryzacji światła liniowo spolaryzowanego pod wpływem oddziaływania płynacego prądu w przewodniku. Zaprezentowano wyniki analizy wpływu indukowanej dwójłomności w światłowodzie jednomodowym na podstawowe parametry opisujące polaryzacje na wyjściu czujnika prądu. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych proponowanego rozwiązania. Podano charakterystykę przetwarzania i czułość czujnika dla prądu elektrycznego o częstotliwości sieciowej, określono niepewność czujnika w zakresie wartości skutecznych prądu, która jest nie większa niż 2%. Czujnik ten zastosowano do pomiaru prądu sinusoidalnie zmiennego o amplitudach od 0 do 700 A i o częstotliwości 50 Hz.
EN
In this paper a fiber-optic polarimetric current sensor using the Faraday effect changing the polarization plane of linear polarized light is presented. The analysis results of the impact of linear birefringence induced in a singlemode fiber on the basic parameters describing polarization at the current sensor output are described. For the analysis of the polarization state at the sensor output, the Jones matrices describing all the elements of the optical circuit were used. The sensor consists of an FSM633 He-Ne laser (of 633 nm wavelength) made by NewPort. The coil has 25 convolutions and diameter of 5 cm. The fiber optic was spun 15 times per meter (15 turns/m) to reject the linear birefringence which is induced as the result of flexing the fiber. The experimental investigations of the proposed solution were carried out on a measuring position specially constructed for this type of measurements in which alternating currents were generated by a short circuit transformer. The investigation results are given in the paper. The current was measured within the range from 0 to 700A. The characteristics of processing, the sensor sensitivity for the power frequency current and the sensor uncertainty within the range of efficient current values which is not higher than 2% are also presented in the paper.
EN
The paper describes a compact current sensor developed for power electronics e.g. DC/DC converter as well as drive system application. Basic topology for the sensor in a closed loop technology is described. Optimization of magnetic path of the sensor has been described, which allows, to get lower losses of sensors’ elements. Laboratory tests of a compact current sensor are presented.
PL
Artykuł poświęcony jest kompaktowemu czujnikowi prądu, opracowanemu dla potrzeb energoelektroniki np. przekształtnika DC/DC lub napędu. Opisano podstawową topologię czujnika prądu w układzie kompensacyjnym. Przedstawiono optymalizacje obwodu magnetycznego, który pozwala na zmniejszenie strat w elementach czujnika prądu. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych.
19
Content available Indukcyjny czujnik prądu w technologii PCB
PL
Artykuł dotyczy indukcyjnego czujnika prądu do zastosowań w licznikach energii elektrycznej. Budowa czujnika oparta jest o technologię wytwarzania obwodów drukowanych. Elementem statycznego licznika energii elektrycznej, który ma największy wpływ na dokładność pomiaru energii jest czujnik prądu. Wynika to z bardzo dużej dynamiki, jaką musi posiadać ten czujnik, a także stosunkowo szerokiego pasma sygnału mierzonego. Ponadto w licznikach wielofazowych niezbędne jest zastosowanie izolacji galwanicznej pomiędzy torami prądowymi, a układem pomiarowym. W obecnych rozwiązaniach izolację galwaniczną najczęściej realizuje się za pomocą sprzężenia magnetycznego, które jest szczególnie podatne na zakłócenia zewnętrznymi stałymi i zmiennymi polami magnetycznymi. Stosowane są także konstrukcje ze sprzężeniem optycznym, ale ze względu na koszty rozwiązanie to występuje rzadko. Konstrukcja prezentowanego czujnika prądu oparta jest na wielowarstwowym obwodzie drukowanym. Tor prądowy oraz cewki pomiarowe tego czujnika skonstruowane zostały poprzez odpowiednie poprowadzenie mozaiki ścieżek wielowarstwowego obwodu drukowanego. Zastosowanie takiej technologii pozwala na tanią i prostą produkcję czujnika, jednocześnie zapewniając dużą powtarzalność. Dzięki odpowiedniemu poprowadzeniu toru prądowego oraz cewek pomiarowych, uzyskuje się znaczną odporność na zakłócenia zewnętrznymi polami magnetycznymi stałymi i zmiennymi.
EN
The paper deals with an inductive current sensor applied to watt-hour meters. Construction of this sensor is based on multilayer PCB (printed circuit board) technology. Current sensors have the biggest influence on the electronic energy meter accuracy because they must have very good dynamics and wide bandwidth of the measured current. There is used magnetic or optical coupling in current sensing methods to achieve galvanic insulation. However, the magnetic coupling is especially susceptible to external disturbing static and alternate magnetic field. The disadvantages of the optical coupling is its high cost and complex power supply. The presented current sensor is based on multilayer PCB technology. Current path and sensing coils of this sensor are made by appropriate arrangement of multilayer PCB tracks. Applying this kind of technology allows for chip and easy sensor production, and simultaneously provides high repeatability. On the basis of simulations and investigations performed, it can be stated that this sensor technology is highly resistant to the external mag-netic static and alternate disturbance field.
PL
Referat dotyczy pomiaru prądu w licznikach energii elektrycznej. Zawiera krótkie omówienie stosowanych obecnie metod pomiaru prądu, oraz przedstawia opracowanie nowej konstrukcji czujnika. Referat zwiera wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych oraz weryfikację eksperymentalną zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego nowego czujnika prądu. Czujnik ten spełnia wymagania metrologiczne niezbędne do zastosowań w pomiarach energii elektrycznej, charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócające pola magnetyczne, a dzięki prostocie konstrukcji wyróżnia się niskim kosztem wykonania.
EN
This paper describes the design parameters and construction of current sensor for energy metering based on inductive coils with no magnetic core. These sensors are contactless and can be used in remote conductors at high potentials. This sensor doesn't have iron core (unlike current transformer) so there is no non-linearity over a very wide measurement range. Unlike a shunt resistor, this sensor provides galvanic isolation and produces no heating.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.