Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current distortion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań odkształcenia prądów pobieranych przez wybrane urządzenia gospodarstwa domowego oraz możliwe skutki zaobserwowanych odkształceń.
EN
The article contains the reserach results of distortion of currents received by selected household devices and present possible effects observed deformation.
2
Content available remote Analiza wyższych harmonicznych generowanych przez lampy LED
PL
W artykule ukazano, jaki wpływ na parametry jakości energii w instalacjach zasilających mają elektroluminescencyjne źródła światła. Zamieszczono wyniki badań lamp LED wykonanych na trzonkach z gwintami E14 oraz E27. Przedstawiono uzyskane przebiegi napięć i prądów oraz charakterystyki widmowe wyższych harmonicznych prądu i porównano je z wytycznymi obowiązujących norm.
EN
In the paper shows how the electroluminescent light sources have an impact on energy quality parameters in power supply installations. The results of tests on LED lamps made on E14 and E27 bases are included. The obtained voltage and current waveforms as well as the spectral characteristics of higher harmonics of current were presented and compared with the guidelines of applicable standards.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku opierające się na analizie danych pomiarowych wybranych parametrów pracy instalacji elektrycznej i jakości energii w budynku biurowym. Pomiary dotyczą rejestrowanych w 15-minutowych interwałach wartości m.in. mocy, prądów oraz napięć przez pełny okres doby wybranego dnia roboczego oraz wybranego dnia wolnego. Do najistotniejszych obserwacji należy zaliczyć: wysoki i niemal stabilny pobór energii biernej o charakterze pojemnościowym; wysokie obciążenie prądowe przewodu neutralnego, przewyższające obciążenie przewodów fazowych oraz zmienność względnej zawartości wyższych harmonicznych prądu, mierzonej współczynnikiem THD. Zarejestrowane parametry samego napięcia zasilającego nie budzą zastrzeżeń.
EN
In the paper the case study of selected aspects of power quality and electrical installation in an office building was presented. The analysis were carried on measurement data of eg. power, current and voltages rejected in 15-minutes intervals for during one full working day and one holiday. The most important observations are: high and almost stable capacitive reactive power load, high current in neutral wire – higher than in phase wires and changes of THD of current. The registered parameters of supply voltage were correct.
EN
Modulation and harmonic distortion produced by ordinary moving-coil direct-radiator drive units are measured under current control and voltage control. A realistic two-tone test signal is used to investigate the detrimental effect of the voice coil electromotive forces on the voltage-to-current conversion that is critical with voltage control. Dramatic improvements in distortion performance are obtained with current control. Current nonlinearities in voltage-controlled speakers are shown to be the dominant source of modulation and odd harmonic distortions at signal frequencies above the fundamental resonance region. Currents in conductive voice coil formers also seem to be significant sources of distortion; with current control and non-conductive formers, odd harmonics and related modulation products virtually vanished in the upper midrange.
EN
The article presents selected results of measurements of the impact on the supply line for the equipment used in the laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science, University of Rzeszow. There are presented parameters of measuring instrument used to record voltage and current waveforms of input individual systems. Definitions of individual harmonic factor HD and total harmonic factor THD have been shown.
PL
W artykule zostały zaprezentowane wybrane wyniki pomiarów oddziaływania na linię zasilającą urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowano parametry przyrządu pomiarowego, który posłużył do rejestracji przebiegów napięć i prądów wejściowych poszczególnych układów. Przedstawiono definicje indywidualnego współczynnika zawartości harmonicznych HD oraz współczynnika zawartości wszystkich harmonicznych THD.
EN
Information on the smart grid and smart metering systems with particular emphasis on the benefits resulting from their implementation are shortly summarized in this paper. The essential part of the work is analysis influence of current distortion on indications of some chosen measuring devices used in smart grid systems, allowing for their assessment and classification. For the measurements and analysis both the common induction energy meters and modern electronic meters of various communication modems were taken into consideration.
PL
Dobierając wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi należy zwrócić uwagę w szczególności na zdolność tych wyłączników do wykrywania odkształconych prądów różnicowych. W artykule zaprezentowano klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Przedstawiono wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconych prądach różnicowych oraz opisano dwa nowe typy wyłączników różnicowoprądowych, które niedawno pojawiły się w normach.
EN
During the selection of residual current devices to circuits with variable speed drives it is important to pay attention to their ability to detect residual currents with harmonics. The paper presents the classification of residual current devices in terms of their usefulness for detection of selected waveforms of residual current. The results of testing of residual current devices under distorted residual currents are presented. Two new types of residual current devices, which recently appeared in the standards, are described.
PL
Jednym z podstawowych parametrów określających właściwości' metrologiczne przekładników prądowych jest, wyznaczana dla sinusoidalnych sygnałów pierwotnych o częstotliwości 50 Hz, klasa dokładności. W celu zapewnienia poprawnej oceny poziomu wyższych harmonicznych prądu w sieci elektroenergetycznej, przekładniki te powinny zapewnić także zadaną dokładność transformacji dla przebiegów odkształconych. Badanie dokładności transformacji prądu odkształconego przeprowadzono na przykładzie przekładnika prądowego z rdzeniem toroidalnym wykonanym z permaloju NiFe78. Obliczono charakteryzujący dokładność transformacji przekładnika prądowego dla prądów odkształconych błąd prądowy transformacji poszczególnych harmonicznych z obwodu pierwotnego do obwodu wtórnego. Pozwala to na określenie dokładności przekładnika podczas oceny jakości energii elektrycznej i wyznaczania wartości skutecznych zaburzeń przewodzonych występujących w sieci elektroenergetycznej.
EN
In order to ensure proper evaluation of the power quality and estimation of the conducted disturbances level in the power networks instrument transformers should ensure a fixed accuracy also for transformation oi distorted currents. Developed method allows to determine the accuracy of current transformer tor transformation of distorted primary current higher harmonics. Analysis were made for the current transformer with toroidal l core made from permalloy NiFe78.
PL
Przedstawiono zasady projektowania oświetlenia dróg zgodnie z aktualnymi normami. Wykonano uproszczone projekty oświetlenia dwóch rodzajów dróg i na ich przykładzie porównano parametry techniczne lamp ledowych i lamp sodowych wysokoprężnych. Zwrócono uwagę na odkształcenie prądu pobieranego przez te lampy. Wykonano analizę ekonomiczną pozwalającą ocenić opłacalność stosowania lamp ledowych.
EN
The principles of road lighting design in accordance with the standards are presented. Simplified lighting projects of two types of roads have been performed. These projects enable to compare the specifications of LED lamps and high-pressure sodium lamps. Attention was drawn to the distortion of the load current of the analysed lamps. An economic analysis for assessment of the cost-effectiveness of the LED lamps use was performed.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych odkształceń prądów w wybranym budynku biurowym oraz analizę ich wpływu na sposób projektowania kabli i przewodów zasilających.
EN
In this paper presents basic issues related to the cables and conductors cross-section sizing to work in conditions of deformation load currents. The paper also presents the results of measuring currents deformation in the exemplary office building and analysis of their influence on the power cables designing methods.
PL
W artykule przedstawiono metody analizy oraz wymagania norm dotyczących odkształcenia prądów w układach elektroenergetycznych. Zamieszczono ponadto analizę wyników badań pomiarowych odkształceń prądów i napięć przeprowadzonych w wybranym obiekcie widowiskowym.
EN
The article presents the methods of analysis and the standards about the deformation of currents in electric power systems. The article additionally contains the analysis of measuring results of currents and voltages distortion carried out in the selected spectacular object.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania i symulacji pracy podstacji trakcyjnej. Analizowany obwód zawiera Główny Punkt Zasilający, linię napowietrzną 15 kV przekształtnik 6-cio pulsowy oraz obciążenie. Zaproponowany model bardzo dobrze opisuje zjawiska wywołane pracą podstacji trakcyjnej na jakość energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents the results of modeling & simulation of the influence of the rectifier network on the supply sources in the traction systems. The analyzed system includes Point of Common Coupling,15 kV overhead line, 6-pulse converter and load. The simulated models describe well most important phenomena occurring in the traction systems and its influence on the quality on energy of the power supplying system.
PL
W artykule przedstawiono realizację czterokrokowej komutacji prądu w przekształtniku matrycowym za pomocą układu CPLD firmy ALTERA. Wykonano badania empiryczne zależności zniekształcenia prądu wyjściowego przekształtnika matrycowego od długości kroku komutacji i wzmocnienia napięciowego. Badania wykonano w oparciu o laboratoryjny model przekształtnika typu podwójnego.
EN
The paper presents the implementation of the fourstep current commutation in matrix converter using the programmable ALTERA CPLD device. The dependence of the output current distortion on modulation parameters i.e. step length and voltage gain has been investigated empirically. The tests were done using a laboratory model of a double converter.
EN
The paper presents results of computer simulations and experimental measurements for several topologies of AC adjustable speed drives fitted with selected devices for harmonics mitigation. Simulation models of the drive topologies have been developed using the program EMTP-ATP and tested under adjusted levels of supply voltage distortion. Both experimental measurements and simulations demonstrate high harmonic mitigation effectiveness of broad-band harmonic filter and active front end rectifier.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych oraz pomiarów doświadczalnych przeprowadzonych dla kilku układów napędowych prądu przemiennego o regulowanej prędkości, wyposażonych w wybrane urządzenia do łagodzenia wpływu harmonicznych. Modele symulacyjne badanych topologii układów napędowych zostały opracowane z wykorzystaniem oprogramowania EMTP-ATP i przetestowane w warunkach umożliwiających regulowanie stopnia odkształcenia napięcia zasilającego. Pomiary laboratoryjne jak również symulacje wykazały wysoką efektywność łagodzenia wpływu harmonicznych poprzez stosowanie szerokopasmowych filtrów harmonicznych oraz aktywnych prostowników. (Wpływ jakości napięcia zasilającego na wyższe harmoniczne generowane przez układu napędowe prądu przemiennego o regulowanej prędkości).
PL
W artykule przedstawiono badania przeprowadzone w stacji uzdatniania wody, których celem była analiza przebiegów prądów i napięć zawierających wyższe harmoniczne, które powstają w wyniku pracy urządzeń nieliniowych. Pomiary były przeprowadzane w stacji transformatorów, po stronie wyższego napięcia. Na kształt napięcia miały wpływ wszystkie odbiorniki nieliniowe zainstalowane w zakładzie, zasilane przez tę stację transformatorów. Skutkami występowania wyższych harmonicznych jest zniekształcenie sinusoidy napięcia zasilającego. Obecność wyższych harmonicznych w sieci zasilającej może być przyczyną zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych. W artykule wyznaczono wartości współczynników THD i odniesiono je do wartości określonych stosownymi normami.
EN
The article presents the studies carried out in water treatment plants, which aim was to analyze the current and voltage waveforms contain higher harmonics, they result from the work of non-linear devices. Measurements were carried out in the transformer station on the side of higher voltage. The shape of power to affect all the non-linear loads installed in the Department, powered by the transformer stations. The effects of harmonic distortion is a sine wave voltage. The presence of higher harmonics in the power supply can cause interference in electronic instruments. In this paper the values of the coefficients of THD and explicitly set them to values of the relevant standards.
PL
W artykule przedstawiono zamodelowany w programie PSIM układ składający się z trójfazowej sieci zasilającej, równoległego filtru aktywnego 5. harmonicznej prądu i trójfazowego odbiornika nieliniowego generującego 5. harmonicznej prądu. W dalszej części artykułu zamieszczono wyniki symulacji, w której założono niesymetrię napięć zasilających i niesymetrię odbiornika. Ze względu na przyjęte założenia filtr aktywny podłączono do czteroprzewodowej sieci zasilającej i do odbiornika nieliniowego generującego 5. harmoniczna, prądu. Wyniki symulacji pozwalają stwierdzić, że zamodelowany filtr w pełni spełnił swoje zadanie odnośnie 5. harmonicznej i dodatkowo skompensował prąd w przewodzie neutralnym oraz doprowadził do symetryzacji prądów fazowych.
EN
The article presents the modelled system (in PSIM program) containing a three-phase power grid, a fifth harmonic current parallel active filter and a three-phase non-linear load generating the fifth harmonic current. The paper also shows the simulation results assuming: asymmetrical power voltage as well as asymmetrical load. Due to the assumptions, the active filter was connected to a four-line power grid and the non-linear load, generating the fifth harmonic current. The simulation results show that the modelled filter fully performed the test. Moreover, it compensated for the current in the neutral wire. In addition it caused the symrnetrisation of the phase currents.
17
Content available remote Wielopulsowe przekształtniki diodowe zasilane z autotransformatorów
PL
W artykule przedstawiono dwie topologie układów przekształtnikowych wielopulsowych zasilanych z autotransformatorów. Układy te eliminują wyższe harmoniczne prądów i napięć zasilających. Ze względu na bardzo małą wartość współczynnika THD należą do grupy przekształtników tzw. clean power converters. Artykuł zawiera wyniki symulacji i badań eksperymentalnych układu małej mocy.
EN
This paper presents two autotransformers which are different in topology - they supply 18-pulse diode converters. These converters eliminate higher harmonics in supply currents and voltages. Because of the low THD (Total Harmonic Distortion) factor, they belong to the converter group of clean power. Results of experimental tests and computer simulation are presented too.
18
Content available remote Prostownik diodowy o małym współczynniku THD prądów zasilających
PL
W artykule przedstawiono układ trójfazowego prostownika diodowego 6D o małym współczynniku zawartości wyższych harmonicznych THD prądów zasilających. Modyfikacja topologii klasycznego układu prostownika 6D pozwala na zmniejszenie współczynnika THD prądów zasilających z 31% do poziomu kilku procent. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zmodyfikowanego układu prostownika 6D.
EN
This paper presents a three-phase bridge diode rectifier 6D with small factor THD of supply currents. Modification of the classical 6D rectifier permit to decrease the supply current factor THD from over 31% to a few percentage. In the paper results of a simulation and experiment tests of 6D modified converter are presented.
19
Content available remote Prostownik diodowy z kształtowanym sinusoidalnym prądem wejściowym
PL
W artykule prezentowane są badania prostownika diodowego z kształtowanym sinusoidalnym prądem wejściowym o mocy 1kW. Układ pracuje z regulatorem histerezowym o zmiennej strefie w pętli prądowej. W konkluzji stwierdzono, że przy odpowiednim zakresie zmian częstotliwości przełączania, ustalonym przez dobór indukcyjności L, możliwe jest uzyskanie dopuszczalnego zniekształcenia prądu przy wysokiej sprawności układu bez stosowania mechanizmów "miękkiego" przełączania tranzystora. Prezentowane są charakterystyczne przebiegi czasowe i parametry układu w ustalonym i przejściowym stanie pracy.
EN
In the article the laboratory investigations of the power factor correction boost rectifier 1kW power range are presented. System operates with a changing band of the hysteretic current controller. In conclusion is proved that the adequate switching frequency range ensured by the inductor choice enables a Iow current distortion with high system efficiency despite the transistor "hard" switching process. The characteristic steady state waveforms and parameters and dynamic behavior of the converter are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów asymetrii obciążeń oraz odkształcenia prądów prowadzonych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Zaprezentowano również analizę oddziaływania opisywanych zjawisk na pracę przewodu neutralnego oraz wpływu na straty mocy w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilających odbiorców wiejskich.
EN
The results of load asymmetry and currents deformation measurements in neutral line of rural Iow voltage electric networks in article were introduced. The analysis of these phenomena level as well as their influence on power loss in Iow voltage lines feeding of rural consumers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.