Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crushers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Recykling odpadowych minerałów budowlanych i mineralnych to temat "na czasie", wpisujący się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dlatego warto omówić go pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych,które są w nim wykorzystywane: rozdrabniania i przesiewania materiałów. Szczególna uwaga poświecona jest zestawom mobilnym, służącym do tej formy recyklingu.
PL
Właściwości kruszyw mineralnych zależą od cech surowca skalnego, ale również od wykorzystanej technologii przeróbki. Stosując odpowiednie operacje przeróbcze, można wpływać na poprawę jakości. Eksploatacja kruszyw piaskowo-żwirowych często prowadzona jest spod lustra wody, na mokro, zaś kruszyw łamanych ze skał zwięzłych - na sucho, chociaż w procesie przeróbki stosowane są operacje płukania. Sposób eksploatacji surowca narzuca już w pewnym stopniu sposób jego przeróbki. Operacje kruszenia czy przesiewania prowadzone są niezależnie od sposobu eksploatacji.
EN
The paper concerns selected environmental problems of crushing devices operation. The main scope was to determine the dust emission level of hammer, cone and jaw crusher, operating in plant conditions. There were registered dust emissions for these crushers along with determination their distributions. There were also introduced indices that enable us to estimate environmental burdensome of particular crusher, with taking into account technological conditions (comminution ratio, throughput). It appeared that the jaw crusher, despite the highest dust emission level, turned out to be of less environmental nuisance, considering its throughput and achieved comminution ratio.
EN
Selected issues of dust pollution caused by industrial mineral processing operations, were presented in the paper. Two test series of rock material comminution in various crushers were carried out. Dust generation level during operation of each crusher was registered and analyzed from the scope of energy consumption of a device, its throughput and technological effectiveness, measured by achieved comminution degree index (Sx). Results of the analysis show that the proposed indices can help in comparative analysis of effectiveness operation for machines with various capacity or energy consumption. The obtained results also show that the type of comminution forces determines to some extent the dust emission level.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zanieczyszczeniem pyłami w przeróbce surowców. Przeprowadzono dwie serie testów rozdrabniania surowca w różnych kruszarkach. Dla każdego testu rejestrowano poziom zapylenia a wyniki były analizowane pod kątem energochłonności, wydajności oraz efektywności technologicznej kruszarki, mierzonej uzyskanym wskaźnikiem stopnia rozdrobnienia (Sx). Wyniki analizy wskazują, że zaproponowane wskaźniki oceny zapylenia mogą pomóc w ocenie porównawczej maszyn o różnej wydajności lub zużyciu energii. Uzyskane wyniki pokazują również, że rodzaj sił rozdrabniania w pewnym stopniu określa poziom emisji pyłu.
PL
Procesy rozdrabniania realizowane są w różnych układach technologicznych zbudowanych z różnych kruszarek, klasyfikatorów i młynów. Efektywność rozdrabniania podczas produkcji surowców drobnoziarnistych jest uzależniona między innymi od właściwości rozdrabnianej nadawy i wymagań jakościowych produktów, a także od rodzaju zastosowanych maszyn, ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych oraz sposobu prowadzenia procesu (rodzaju układu technologicznego).
PL
Procesy rozdrabniania kruszyw, oprócz wysokiej energochłonności, cechują się także sporą uciążliwością dla środowiska i człowieka poprzez generowane zapylenie. Wyniki badań przedstawione w artykule pokazują, że celowym jest analizowanie poziomu tego zapylenia z uwzględnieniem uwarunkowań produkcyjnych oraz uzyskiwanych efektów technologicznych poszczególnych kruszarek.
PL
Wzrastające ilości odpadów na świecie wymuszają opracowywanie coraz nowszych metod odzyskiwania i dostarczania w miarę jednorodnego materiału, który może być ponownie zagospodarowany. Wskutek zwiększającego się strumienia odpadów rosną wymagania co do metod przetwarzania różnorodnych frakcji w procesie recyklingu. Świadome działania służące ochronie środowiska powodują wzrost ilości odzyskiwanych odpadów. Z kolei celem każdego indywidualnego procesu recyklingu jest odzyskanie z odpadów surowców nadających się do powtórnego wykorzystania lub wykazujących taką przydatność, aby w ten sposób zminimalizować ogólną ich ilość.
PL
W technologicznych układach przeróbki surowców mineralnych, a zwłaszcza kruszyw, rozdrabnianie odgrywa kluczową rolę, zapewniając uzyskanie produktu o odpowiedniej granulacji. Operacje kruszenia są także energochłonne oraz charakteryzują się dużą uciążliwością dla środowiska, chociażby ze względu na znaczną emisję zapylenia oraz generowany hałas. W artykule poruszony został temat dotyczący hałasu powstającego podczas pracy kruszarek. Analizie zostały poddane wybrane typy kruszarek, zmierzono poziom hałasu oraz dokonano powiązania uzyskanych wartości ze skutecznością technologiczną urządzeń, określoną jako uzyskany stopień rozdrobnienia i wydajność. Wyniki badań pokazują, że różne urządzenia rozdrabniające charakteryzują się pod tym względem różną uciążliwością dla środowiska.
EN
In mineral processing technology, and especially in aggregate production circuits, comminution plays a crucial role, enabling us obtaining the products with suitable particle size composition. Crushing operations are also very energy consuming ones and are regarded as environmentally burdensome if only due to the excessive noise and dust emission. The article concerns problems of noise generation during operation of crushing devices. Selected types of crushers were under investigations, their noise levels were recorded along with connecting the obtained results with technological effectiveness defined as the comminution ratio and throughput. Results of investigations show that various crushing devices cause different environmental onerousness.
PL
W artykule scharakteryzowano kruszarki stosowane w przemyśle kruszyw mineralnych. Przedstawiono podział kruszarek ze względu na budowę, zdolności przerobowe oraz podano przykłady ich zastosowania.
EN
The article characterizes crushers used in the aggregate industry. The classification of crushers by their construction and processing capacity, as well as the examples of their application have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przygotowaniem węgli do procesu zgazowania w gazogeneratorze fluidalnym. W oparciu o analizy składu ziarnowego i chemicznego węgli wybranych do badań, dokonano analizy efektywności procesów rozdrabniania w różnych urządzeniach i oceny pracy różnych urządzeń rozdrabniających pod kątem rozkładu parametrów jakościowych węgl, co umożliwiło dobór urządzeń oraz warunków rozdrabniania i klasyfikacji węgli. Opracowano procedury optymalizacji produkcji paliwa – węgla przeznaczonego do procesu zgazowania fluidalnego. Przedstawiono innowacyjne rozwiązania układów technologicznych przygotowania węgli (rozdrabniania i wzbogacania węgli) na drodze przeróbki mechanicznej dla procesu zgazowania węgla w złożu fluidalnym.
EN
This paper presents the results of study on coal preparation to gasification process conducted in the fluidized bed gas generator. On the basis of the particle size distribution and chemical composition of coals selected for the research, the analysis of comminution efficiency was performed for various devices, and the evaluation of their operation was made considering distribution of coal qualitative parameters. That allowed to select proper devices and conditions for coal comminution and classification. The procedures of fuel – coal destined to the fluidized gasification process – production optimization were elaborated. The innovative solutions of technological systems of coal preparation (comminution and beneficiation) were presented by mechanical processing of coal gasification in the fluidized bed.
PL
Kształt ziarn kruszyw budowlanych i drogowych jest jedną z ważniejszych cech jakościowych produktów przeróbki skał. Głównie z powodu roli, jaką odgrywa w technologii produkcji betonów lub wypełniaczy mas bitumicznych, gdzie ma wpływ na gęstość szkieletu skalnego, zużycie cementu lub asfaltu, wytrzymałość konstrukcji budowlanych, właściwości reologiczne betonów, powierzchni czynnej w procesach chemicznych.
12
Content available remote Doświadczalne badania sił kruszenia szczękami o różnym kształcie
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące badań nad kształtem nowej płyty rozdrabniającej przeznaczonej dla kruszarek szczękowych. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu ośmiu zestawów płyt. Proces kruszenia przeprowadzono na trzech skałach krajowych: wapieniu Morawica, piaskowcu Mucharz, granicie Strzegom. Prezentowane wyniki badań udowodniły, że siły kruszenia są zdecydowanie mniejsze dla nowych płyt o zmiennej podziałce i wysokości karbów (zębów).
EN
The paper reports results of investigations on shape of new crushing plates designed for jaw crushers. Eight plate sets were used to test three domestic rocks: Morawica limestone, Mucharz sandstone and Strzegom granite. It was proved, in the course of the experiments that crushing forces decreased significantly for new plates profiled with variable pitch and height of notches.
13
Content available remote Nowe podejście do optymalizacji pracy kruszarek stożkowych
PL
Metso, dbając o stały rozwój produktów prowadzi, oprócz prac związanych z unowocześnieniem konstrukcji maszyn, szereg analiz w zakresie optymalizowania procesu kruszenia. Wprowadzając na rynek kolejną kruszarkę typu HP3 przeprowadzono badania pokazujące wpływ wysokości słupa materiału nad głowicą kruszarki stożkowej na proces kruszenia z wykorzystaniem cech kruszarek "nowej generacji". Referat ma na celu zaprezentowanie wyników przeprowadzanych doświadczeń, jak również przypomnienie opracowanej wcześniej grupy zasad optymalnej pracy kruszarek stożkowych.
EN
Metso has been continuously putting effort to development and optimisation of cone crushers performance. One of the steps in this development was launching a "new generation" HP3 cone crusher (fixed eccentric, no top bearing support design) focusing on better crushing performance and better product quality. Taking into consideration the main rules of cone crushers operation called "golden rules" in traditional approach to cone crusher operations the main adjustment tools are closed setting and stroke. Metso has recently performed numerous tests evaluating feed level influence on crushing performance. The results show, that maintaining of certain feed level bed can improve reduction ratio as well as the product quality. This paper describes results of feed level influence test in relation to feature of new generation cone crushers.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę konstrukcyjno-eksploatacyjną kruszarki stożkowej Nordberg HP700 produkującej drobne kruszywa dolomitowe. Dokonano oceny pracy urządzenia w warunkach przemysłowych przy zmiennym uziarnieniu nadawy oraz wydajności. Wykazano niewłaściwe warunki pracy urządzenia w zależności od przekroczenia dopuszczalnych zawartości ziaren drobnych w nadawie oraz ich wpływ na wydajność procesu rozdrabniania. Zaprezentowano prawidłowa charakterystykę parametrów warunkujących poprawną pracę granulatora stożkowego.
EN
A characteristic of the Nordberg HP700 cone crusher, which is applied for production of fine dolomite aggregates, was presented in the article. The device work assessment in pilot plant scale, for changeable feed particle size distribution and capacity, was made. The improper work conditions in relationship to the excessive feed content of fine grains and their influence on device's capacity were presented, and the right characteristics of parameters determining the proper operation of the cone granulator was also determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.