Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 423

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Prognozowanie kosztów całkowitych w przedsiębiorstwie Łukplast na rok 2020
PL
W artykule poruszony został problem badawczy z zakresu analizy, oceny i prognozowania danych pierwotnych dotyczących zaewidencjonowanych kosztów w przedsiębiorstwie Łukplast w ujęciu dynamicznym. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu badań dotyczącą kosztów i ich podziału. Scharakteryzowano termin „prognozowanie”. Przeprowadzono wielowymiarową analizę danych pierwotnych. Poddano analizie szereg czasowy kosztów całkowitych oraz wykonano jego prognozowanie na 2020 r. w ujęciu miesięcznym. Uzyskana prognoza poddana została analizie i ocenie. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami.
EN
The article deals with the problem of analyzing, evaluating and forecasting primary data on recorded costs in Łukplast in a dynamic approach. An analysis of the literature on the subject of costs and their distribution was conducted. The term forecasting has been characterized. A multidimensional analysis of primary data was carried out. The time series of total costs were analyzed and forecasted for 2020 in monthly terms. The obtained forecast was subjected to analysis and evaluation. The article ends with a summary and conclusions.
PL
Przeprowadzona przez autorów analiza obejmowała ocenę kosztów budowy i renowacji rurociągu stalowego DN 100 o długości 1 km. Projektowany rurociąg PEHD DN 110 SDR 17, odcinki boczne włączone do projektowanego o średnicach: DN 80, DN 63 i DN 50 oraz projektowane przyłącza DN 32. Dodatkowo w analizowanej sieci zabudowane są trzy hydranty przeciwpożarowe. Z analizy całkowitych kosztów wynika, że najdroższą w tym przypadku metodą jest wykonanie natrysku polimocznika 3M Scotchkote Liner 2400, a najtańsze rozwiązanie to budowa nowego rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD. Koszty wykonania natrysku polimocznika stanowią 117% wartości robót wykonywanych tradycyjnie, natomiast koszty budowy rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD wynoszą odpowiednio 76 i 83% wartości robót przeprowadzonych metodą wykopową.
EN
The analysis included assessment of the construction and renovation costs of a 1 km long DN100 steel pipeline. The proposed PEHD DN 110 SDR 17 pipeline, side sections included in the designed pipeline with diameters: DN 80, DN 63 and DN 50 and the proposed DN32 connections. In addition, three fire hydrants were installed in the network under analysis. The analysis of the total costs shows that the most expensive method in this case is spraying 3M Scotchkote Liner 2400 polyurea, and the cheapest solution is the construction of a new pipeline using HDD controlled drilling. The cost of spraying polyurea accounts for 117% of the value of works performed traditionally, while the costs of constructing a pipeline using the HDD controlled drilling method are 76% and 83% of the value of excavation works, respectively.
3
EN
The article presents the basic information about the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data concerning the situation in a highly industrialized country like the USA and in Poland are given. The further part presents the numerical data, location concentration and a map of arrangement of non-electrified lines, as well as general information about diesel vehicles. The next part of the article discusses the ongoing and planned purchases and modernizations of railway diesel vehicles. An important part of the article are data about development plans of the non-electrified railway network in Poland. The last part of the article describes the selected information about costs related to activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks.The second part of the article will be published in the next issue of quarterly Rail Vehicles.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. Podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. W dalszej części przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnej części artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. Istotną częścią artykułu są dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej w Polsce. W ostatniej części artykułu opisano wybrane informacje o kosztach związanych z działaniami na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
4
Content available remote Sekwestracja CO2 w Polsce nie ma sensu?!
PL
Europejski Zielony Ład 2050 to dojście do neutralności klimatycznej wszystkich krajów zrzeszonych w UE. Jedną z opcji jest sekwestracja CO2, czyli magazynowanie wytworzonego przez elektrownie dwutlenku węgla w podziemnych składowiskach gazu, budowanych w strukturach geologicznych. Sekwestracja mogłaby obniżyć emisję CO2 o 20% w skali świata. Sekwestracja CO2 obok niewątpliwych zalet ma niestety również szereg ograniczeń. Należą do nich wysokie koszty oraz ograniczona liczba obiektów, w których można sekwestrować CO2. Sekwestrację można podzielić na trzy grupy: sekwestrację w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, sekwestrację w głęboko zalegających poziomach wodonośnych oraz sekwestrację połączoną z intensyfikacją wydobycia oraz geotermią. Aby zasekwestrować znaczącą część emitowanego w Polsce dwutlenku węgla, potrzebne są: separacja CO2 na terenie szeregu elektrowni, adaptacja odpowiednich obiektów geologicznych, kompleks badań związanych z eksploatacją i bezpieczeństwem, budowa lub uzupełnienie odpowiedniej infrastruktury, budowa rurociągów do przesyłania CO2 z elektrowni na składowisko. Jakie elementy wpływają na koszt sekwestracji? Przede wszystkim separacja dwutlenku węgla – wymagająca dużych ilości energii i obniżająca wydajność elektrowni nawet o 10%. Następnie gaz ten należy sprężyć i doprowadzić do stanu ciekłego w warunkach ciśnienia nadkrytycznego oraz wybudować sieć gazociągów. Jeśli sekwestracja ma miejsce w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, to wiadomo, że struktura jest szczelna i na powierzchni istnieje gotowa infrastruktura. Dla poziomów wodonośnych należy przeprowadzić pełny komplet badań, wywiercić odpowiednią liczbę otworów i wybudować infrastrukturę na powierzchni. Jeśli Polska chce wypełnić zadania związane z Zielonym Ładem w energetyce, to konieczne są ogromne inwestycje. W analizie kosztów należy wziąć pod uwagę takie elementy jak długość koniecznych do budowy gazociągów, istniejące linie przesyłowe energii elektrycznej, trzeba zsynchronizować działanie nakierowane na ewentualną sekwestrację z działaniami związanymi z gospodarką wodorową. Trzeba też uwzględnić niewymierne koszty społeczne związane z protestami ludzi przeciwko projektom sekwestracyjnym. Poza tym dochodzi jeszcze „drobiazg”: wszystkie elektrownie powinny zostać zmodernizowane albo zburzone i wybudowane od nowa. OZE nie mogą istnieć same dla siebie, bo muszą zapewniać stałe dostawy energii. To można osiągnąć miksem energetycznym, w którym zabezpieczono miejsce na gospodarkę wodorową. Podstawą miksu energetycznego powinny być elektrownie jądrowe zbudowane na miejscu największych emitentów, dzięki temu można będzie wykorzystać istniejące sieci przesyłowe. OZE sprzężone z gospodarką wodorową powinny dać drugi co do wielkości wkład w produkcję energii. Tu będą potrzebne również wyeksploatowane złoża gazu jako PMG dla mieszanek metanowo-wodorowych lub wodoru. Elektrownie węglowe, które pozostaną, powinny zostać głęboko zmodernizowane. Wchodzi tutaj w grę hybrydyzacja (biomasa lub elektrownie parowo-gazowe). To powinno zmniejszyć ich emisję o 30–40%. Udział sekwestracji w ograniczeniu emisji CO2 będzie śladowy i powiązany z geotermią.
EN
The main goal of European Green Deal is for all EU member states to become climate-neutral by 2050. One option is CO2 sequestration. It means underground CO2 storage in geological structures. Theoretically, such sequestration could lower CO2 emissions by about 20%. This process has also, however, a number of disadvantages, such as high costs and restricted volume of appropriate geological objects. Sequestration processes can be divided into three groups: sequestration in depleted hydrocarbon deposits, sequestration in aquifers and sequestration coupled with EOR and geothermal energy capture. To sequestrate a significant part of emitted CO2, it is necessary to separate CO2 in power plants, to adapt appropriate geological objects, to investigate such objects and to build infrastructure and pipelines. What elements affect the cost of sequestration? First of all, separation of CO2 requiring large amount of energy (about 10% of energy produced in power plant). Next, gas must be compressed and rendered to supercritical/liquid phase. In the case of depleted hydrocarbon reservoirs, we know that the structure is tight and there is an infrastructure on the surface. When it comes to aquifers, it is necessary to carry out a full set of investigations, drill holes and build an infrastructure. If Poland wants to fulfill all tasks of Green Deal, huge investments are needed. The cost analysis should take into account such elements as the length of pipelines to be constructed and existing power grids. Any probable sequestration must be correlated with hydrogen projects. RES cannot work alone because they are not able to provide a constant supply of energy. It can be achieved with energy mix. Such a mix should be based on nuclear plants built in place of the greatest coal plants, which will make it possible to use the existing power grids. RES coupled with hydrogen economy should result in the second largest contribution to energy mix. All coal power plants must be modernized. Hybridization must be taken into account here (biomass or steam and gas power plants). This should reduce their emissions by about 30–40%. The share of sequestration will be very small and associated with geothermal energy.
5
Content available remote Impact of the cargo customs complex efficiency on the supply chain reliability
EN
Creating supply chain involving the customs infrastructure facilities is an urgent topic when shipping cargo internationally. The most in demand are cargo customs complexes, which have in their structure customs storerooms, warehouses of temporary storage, perform freight-forwarding, and customs-brokerage and other functions that are necessary to perform foreign economic activity. Also there are subdivisions of customs authorities on their territory. This type of business activity provides the business entities with the comprehensive service and enables them to reduce the time spent moving to each of the necessary control services or logistics facilities when moving cargoes in different customs regimes. Therefore, it is proposed to apply the concept of logistics chain reliability with a freight customs complex as its element. The latter will take into account business entities` financial and time expenditures with non-productive timing at the different transition stages of material flow, and will enable to optimize information flows. The paper considers the procedure of placing imported goods in a temporary storage warehouse. It is proposed the regulation methodology for individual service stages provided by a freight customs complex. The generalized algorithm for constructing a reliability model of a freight customs complex`s operation is offered allowing to determine the reliability level of each individual element in a logistics chain.
EN
Solid biomass plays a leading role in the development and dissemination of technologies pertaining to the usage of renewable raw materials. The biomass processed into solid biofuel requires special logistic operations. Distribution from the place of production, handling and storage of biofuel are basic and necessary elements of the chain of fuel supply to the energy source. Solid biofuels for energy use occur in different forms which affect the costs of logistic operations. Rational heat generation requires choosing a specific type and form of biofuel, assessing the availability of raw materials, integrating fuel management with energy source technology and, above all, determining the cost of energy generation. The cost of energy generation includes the cost of fuel and logistic operations, which depend mainly on a type and form of fuel. Currently, the commonly used biofuels are wood chips, straw and pellets. This paper presents a comparison of heat demand of 400 kW, 600 kW and 1 MW boiler plants generating heat for the purpose of heating buildings and water. The analysis took into account three forms of biofuels: compressed, crushed and granulated forms resulting from different types of biomass (straw, woodchips, pellets). The cost of heat generation in the aspect of biofuel management and the share of particular cost components in heat production were determined. It was shown that in medium power boiler plants, the granulated fuel has the lowest cost of biomass distribution, whereas wood chips have the lowest cost of heat production.
EN
An analysis was made of the production of fuel wood chips and associated logistics operations in the Wejherowo Forest District in the years 2000-2017. Detailed observations of the fuel chip harvesting process and an analysis of the supply chain were made in the context of socioeconomic changes. In addition, the total cost of production was calculated and the price of 1 m3 of fuel chips in the years 2009-2017 was analysed. As a result of socioeconomic changes, seven variants of the forest fuel chip supply chain were observed in the years analysed. The unit production cost of forest fuel chips was 25 USD per m3. The average price of 1 m3 of forest fuel chips in the analysed period was 30 USD.
8
Content available remote Czy opłaty w pracowniczych planach kapitałowych są naprawdę niskie?
PL
W 2018 r. istotnie zmienił się kształt kapitałowej części systemu emerytalnego, ponieważ została ona rozszerzona o nową formę gromadzenia oszczędności - pracownicze plany kapitałowe. Ważne jest, aby koszty, którymi zostaną obciążeni przyszli emeryci (domyślnie zapisywani do PPK), były jak najniższe. Funkcjonowaniu podmiotów sektora emerytalnego powinna bowiem przyświecać zasada ochrony interesów przyszłych emerytów, realizowana m.in. przez maksymalizację wartości zgromadzonych przez nich środków oraz przez rozwiązania zmierzające do obniżenia ponoszonych przez nich kosztów. Uprawniona zatem wydaje się analiza tego zagadnienia, a w szczególności - w związku z ogłoszeniem planów likwidacji otwartych funduszy emerytalnych - interesujące może się okazać porównanie kosztów ponoszonych przez uczestników OFE z kosztami w funduszach zdefiniowanej daty, zwłaszcza że tworzenie PPK oraz wygaszanie otwartych funduszy emerytalnych zbiegają się w czasie. W artykule podjęto próbę nie tylko porównania kosztów ponoszonych przez uczestników OFE oraz funduszy zdefiniowanej daty działających w ramach PPK, lecz także zaproponowano syntetyczną, uogólnioną formułę, pozwalającą w łatwy sposób zestawiać koszty związane z oszczędnościami emerytalnymi w różnych wariantach inwestycyjnych.
EN
The shape of the capital part of the pension system in Poland changed substantially in 2018, as it was extended to Employee Capital Plans. It is important that the costs the prospective pensioners will have to bear (participation in the plan is the default option) are as low as possible. A question arises, whether it will truly come about. The basic rule that should guide the functioning of the pension system entities is in fact to protect the interest of the future retirees, i.e. by maximizing the value of the capital they accumulated and by lowering the costs they have to carry. Taking that into account, our analysis seems to be fully justified. In particular, due to the liquidation plans for OFE, a comparison of the costs of OFE with that of target-date funds which are going to be established as part of Employee Capital Plans sounds interesting and reasonable. Especially, if we take into account that the establishment of Employee Capital Plans and the liquidation of OFE coincide. In this article we present not only a comparison of the cost of OFE with that of target-date funds but we also derive a synthetic formula which allows us to assess costs within the investment horizon.
9
Content available IT i ICT w logistyce przedsiębiorstw
PL
W artykule przedstawiono i omówiono rolę i znaczenie dwóch nurtów informatycznych IT ( technologii informatycznej) i ICT (internet i technologii komunikacji) w logistyce przedsiębiorstw. Omówiono również studium przypadku przedsiębiorstwa z branży informatycznej.
EN
The article presents and discusses the role and importance of two trends in IT (information technology) and ICT (internet and communication technologies) in enterprise logistics. A case study of an IT company was also discussed.
EN
One of the main problems in the context of environmental protection is the increase in the quantity of all types of waste, which is becoming more and more challenging to manage. The aim of the paper is to evaluate the environmental awareness of city residents on the management of waste living in multi-family or single-family housing. The city of Olsztyn was chosen for testing. Two housing estates in Olsztyn were selected for the study, one in single-family housing – Brzeziny, the other in multi-family housing – Osiedle Generałów. The primary variables were measured using a standardised interview questionnaire. It consisted of 21 closed and open questions. A total of 120 interviews were conducted with adults, 60 in each housing estate. Surveys have confirmed that residents are aware of the waste problems, but some issues require improvement of the environmental awareness and actions at the household level. Most of the respondents did not know the level of waste collection fees. This concerned mainly people living in single-family houses. The majority of the respondents stated that they segregated waste, but the inhabitants of single-family houses were more inclined to do so. The residents of both settlements segregated mainly paper, glass, and plastic. However, only the residents of single-family houses showed full segregation. Organic waste (BIO) was not a problem for the inhabitants of single-family houses (possibility of composting), but in the case of a multi-family building, it can be troublesome, as evidenced by a small percentage of respondents undertaking such actions. In the opinion of respondents from both housing estates, the waste collection and selection system is effective, and waste is collected systematically.
PL
Jednym z głównych problemów w kontekście ochrony środowiska jest zwiększanie się ilości wszelkiego rodzaju odpadów, które są coraz trudniejsze do zagospodarowania. Celem artykułu jest ocena poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta na temat gospodarowania odpadami mieszkającymi w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej. Do testowania wybrano miasto Olsztyn. Do badań wytypowano dwa osiedla mieszkaniowe w Olsztynie, jedno w zabudowie jednorodzinnej – Brzeziny, drugie w wielorodzinnej – Osiedle Generałów. Do pomiaru pierwotnego zmiennych wykorzystano standaryzowany kwestionariusz wywiadu. Zbudowany był z 21 pytań zamkniętych i otwartych. Przeprowadzono 120 wywiadów z osobami dorosłymi, po 60 w każdym z osiedli. Badania potwierdziły, że mieszkańcy są świadomi problemów związanych z odpadami, jednak w niektórych kwestiach konieczna jest poprawa stanu wiedzy oraz działań na poziomie gospodarstw domowych. Większość respondentów nie znała wysokości stawek opłat za odbiór odpadów. Dotyczyło to przede wszystkim osób zamieszkujących domy jednorodzinne. Większość badanych stwierdziło, że segreguje odpady, przy czym większą skłonność do takiego działania mieli mieszkańcy domów jedno-rodzinnych. Mieszkańcy obu osiedli segregowali przede wszystkim papier, szkło i plastik. Pełną segregację wykazali się jednak tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych. Odpady organiczne (BIO) nie stanowiły problemu dla mieszkańców domów jednorodzinnych (możliwość kompostowania), jednak w przypadku budynków wielorodzinnych bywa to kłopotliwe o czym świadczy niewielki odsetek badanych podejmujących takie działania. W opinii respondentów z obu osiedli system odbioru i selekcji odpadów jest efektywny, a odpady odbierane są systematycznie.
EN
The article presents the results regarding the elimination of constraints in the production process of a power equipment subassembly, a boiler chamber, together with an analysis of the benefits resulting from this, both financial and non-financial. The significance of bottlenecks in the production process, ways of its identification and limitations - in general - are presented. The article is a case-study of an attempt to eliminate the bottleneck in the production process of the boiler chamber, which turned out to be the process of drilling and marking-off, and work stations representing these processes. In order to eliminate the limitation, it was decided to replace the existing tracing and drilling work with a numerically controlled device - a boring machine moved from the liquidated department.. As a result, labor-intensive, manual chambers marking-off and the process of drilling holes with a smaller diameter drill have been eliminated. A number of benefits has been demonstrated resulting from the elimination of the bottleneck in the process, first of all, it was possible to reduce the duration of the marking-off and drilling operations and reduce the costs of the boiler chamber production process.
12
Content available remote Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs
EN
Attempts to explain changes in the efficiency of nodular cast iron machining caused by the dispersion of its mechanical properties affecting on the intensity of tools wear (such as VHM drills) have been presented. It has been also assessed to what extent changes in mechanical properties of tools, within the limits of the standards, can change the machining efficiency in quite intensive machining conditions of the automotive industry.
PL
Podjęto próbę wyjaśnienia zmian efektywności obróbki żeliwa sferoidalnego; było to spowodowane rozrzutem jego właściwości mechanicznych, odbijającym się na intensywności zużywania się narzędzi (w tym wypadku wierteł z węglików spiekanych). Oceniono, na ile zmiany właściwości mechanicznych narzędzi – mieszczące się w granicach norm – mogą wpływać na efektywność obróbki w dość intensywnych warunkach skrawania w przemyśle motoryzacyjnym.
PL
W referacie przedstawiono koncepcję wykorzystania nowoczesnej technologii transportu intermodalnego Flexiwaggon oraz towarzyszącej jej infrastruktury i centrów przeładunkowych do planowania procesów transportowych w branży TSL. Niewykorzystywane dotąd w Polsce rozwiązanie, zostało zaproponowane jako alternatywna możliwość przewozu towarów, obecnie przewożonych transportem samochodowym, na polskim odcinku trasy E75. W pracy skupiono się na uzasadnieniu, dlaczego zastosowanie powyższej technologii jest korzystne ze względu na zasoby ekonomicznie, zasoby czasowo oraz ekologię. Zwrócono również uwagę na możliwość reakcji w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.
EN
The paper presents the concept of using modern Flexiwaggon intermodal transport technology as well as the accompanying infrastructure and transhipment centres to plan transport processes in the TSL industry. The solution, which has not been used in Poland so far, has been proposed as an alternative possibility of transporting goods, currently transported by road, on the Polish section of route E75. The paper focuses on justifying why the use of the above technology is economically, temporarily and ecologically beneficial. Attention was also paid to the possibility of responding to unforeseen situations.
EN
The article presents political and legal aspects regarding the recommendation for the development of hydrogen technology in the economy and in transport. The development of electric cars with hydrogen-powered fuel cells, which took place in recent years in the world, has been outlined. The principles of calculation of average vehicle operating costs applicable in the transport economics are discussed. The estimated average unit operating costs of a statistical passenger car using conventional energy carriers, estimated in the studies of the Motor Transport Institute are quoted. The assumptions and results of the estimation of the average cost per 1 vehicle-kilometre of the electric passenger car’s mileage (BEV) have been presented, as well as the assumptions and results of the estimation of the average unit operating costs of a hydrogen powered passenger car (FCEV). The average unit costs of the mileage of these vehicles have been compared. The predictions regarding the future changes in the average prices of FCEV vehicles have been cited and the average unit costs of operating electric cars with fuel cells by the 2050 have been estimated. The project of administrative support for the development of low-emission transport in Poland was indicated.
15
Content available remote Problem of modelling road transport
EN
The article addressed road transport based on the proprietary numerical example. It is a typical optimization issue consisting in reducing the transportation costs between different drop-off locations. To determine the optimum transport plan, the following methods were used: North West Corner Method, Matrix Minima Method and Vogel’s Approximation Method (VAM).
PL
W artykule przedstawiono problem transportowy na autorskim przykładzie liczbowym. Jest to typowe zagadnienie optymalizacyjne polegające na minimalizacji kosztów przewozu towarów pomiędzy wieloma punktami nadania. W celu wyznaczenia optymalnego planu transportu wykorzystano metody: kąta północno-zachodniego, minimalnego elementu macierzy kosztów oraz VAM.
16
Content available Supply chain management in a production company
EN
The purpose of the supply chain management is to ensure a competitive advantage as well as specific added value for the benefit of all supply chain links. Appropriate management practices generate many benefits, allow for savings in particular segments of the supply chain by means of cost reduction, which in turn directly leads to the competitiveness of enterprises belonging to a specific chain. The above-mentioned issues have become the subject of this thesis. Therefore, the British American Tobacco distribution network is strategically analyzed. A location and number of distribution centers will be i.a. taken into account. Reduction in the number of distribution centers will be suggested in order to reduce logistics costs in the supply chain, i.e. transport and storage. The studies were carried out based on the analysis of flows and route planning of the logistics operator for the transport of the company's products.
PL
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy strategicznej sieci dystrybucyjnej firmy British American Tobacco. Pod uwagę brana będzie lokalizacja oraz liczba centrów dystrybucyjnych. Zaproponowana zostanie redukcja ilości centrów dystrybucyjnych w celu zmniejszenia kosztów logistycznych w łańcuchu dostaw tj. transportu oraz magazynowania. Badania przeprowadzono w oparciu o analizę przepływów i planowania tras realizowanych przez operatora logistycznego dla przewozu produktów firmy.
17
Content available remote Efektywność użycia sił wojskowych w operacjach humanitarnych
PL
Artykuł podejmuje kluczowe problemy metodyki badań efektywności operacji humanitarnych. Treść artykułu obejmuje zagadnienia: selektywnego doboru operacji jako przedmiotu badań; konceptualizacji i operacjonalizacji stosowanych rozwiązań w badaniach efektywności; teoretycznych założeń, ograniczeń i hipotez oraz metod badawczych, a także doboru zmiennych zależnych i objaśniających. Porusza problemy mierzenia efektów interwencji humanitarnych i wskazuje różne kryteria oceny skuteczności działań operacyjnych oraz stosowane metody i techniki badań. Podejmuje zagadnienia oceny efektywności z perspektywy wojskowej i cywilnych organizacji pomocowych.
EN
The article addresses the key problems of research methodology on the effectiveness of humanitarian operations. The content of the article includes the issues of: selective selection of operations as the subject of research; conceptualization and operationalization of applied solutions in efficiency research; theoretical assumptions, limitations and hypotheses along with research methods and the selection of dependent and explanatory variables. Moreover, in the article the problems of measuring the effects of humanitarian interventions and various criteria for assessing the effectiveness of operational activities as well as the applied research methods and techniques are discussed. The attempt to assess the issues related to the evaluation of effectiveness from both the military perspective and civilian aid organizations are also tackled.
EN
The rise in the demand for comprehensive logistic services causes that the 3PL sector finds itself at present in the phase of intense development, undergoing certain simultaneous transformations. It becomes more and more competitive, and the range of services offered by logistic operators still grows. The article offers a comparison and analysis of the logistics operator presented to selected customers, putting the emphasis on the identification of price differences in personalized offers of cooperation. Furthermore flexibility of 3PL subjects their ability to individualize the offer and to adapt it to client’s specific requirements will be examined.
PL
Artykuł stanowi trzecią część publikacji wyników badań kosztowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego i obejmujących wyniki za 2017 r., przedstawione na tle kosztów za lata 2009 - 2016. Pierwszy artykuł, zamieszczony w nr 2/2018 kwartalnika ITS, dotyczył średnich jednostkowych kosztów i ich struktury rodzajowej w zbadanych przedsiębiorstwach operujących głównie na rynkach UE. Drugi artykuł, zamieszczony w nr 3-4/2018 kwartalnika ITS, dotyczył kształtowania się przedmiotowych kosztów jednostkowych w przedsiębiorstwach przewożących głównie w relacjach z krajami położonymi poza wschodnią granicą Polski. W niniejszej publikacji dokonano porównania średnich kosztów jednostkowych i stawek przewozowych w zbadanych przedsiębiorstwach operujących głównie na rynku UE i przedsiębiorstw przewożących przeważnie w relacjach z rynkami krajów położonych poza wschodnią granicą Polski.
EN
The article represents the third part of the publication of cost study results conducted at the Polish international truck transport companies and covering the results for 2017, presented against the background of costs for the years 2009 - 2016. The first article, placed in No. 2/2018 of the ITS quarterly, concerned average unit costs and their generic structure at the surveyed enterprises operating mainly on the EU markets. The second article, included in the No. 3/2018 of the ITS quarterly, concerned the development of the unit costs at the enterprises operating transport services mainly on the routes with the countries located outside Poland’s eastern border. This publication compares the average unit costs and transport rates at the surveyed enterprises operating mainly on the EU market and enterprises usually conducting transport services on the routes to the markets of countries located outside Poland’s eastern border.
PL
Artykuł stanowi pierwszą część [1] publikacji wyników badań kosztowych prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego, przedsiębiorstwach operujących głównie na rynkach krajów UE. Zaprezentowano charakterystykę statystyczną zbadanych przedsiębiorstw według ich grup wielkości określonej liczbami eksploatowanych samochodów ciężarowych. Przedstawiono kształtowanie się średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu pojazdów powyżej 12,0 Mg dmc w zbadanych przedsiębiorstwach w 2017 r. (według wielkości przedsiębiorstw) oraz średnie ważone koszty dla całej zbadanej zbiorowości. Przy tym wyszczególniono główne rodzaje kosztów oraz podano dla ilustracji kształtowanie się powyższych zbadanych w ITS kosztów jednostkowych w latach 2009 – 2016. Zilustrowano strukturę rodzajową średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu w przedmiotowym zakresie w 2017 r.
EN
The article is the first part [1] of the publication on cost studies results conducted at the Polish international freight transport enterprises, operating mainly on the EU countries markets. The statistical characteristics of the surveyed enterprises were presented according to their size groups determined by the numbers of trucks used. Shown is the average cost of 1 vehicle-kilometre of mileage for the vehicles over 12.0 Mg MAW in the surveyed enterprises in 2017 (by size of enterprises) and weighted average costs for the entire surveyed collectivity. At the same time, the main types of costs were listed and the unit costs examined at ITS for the years 2009-2016, were outlined for illustrations. The generic structure of the average costs of 1 vehicle-kilometre of mileage in the scope in question, was illustrated for the 2017.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.