Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 270

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Omówiono optymalizację czterech koncepcji konstrukcji o dwóch różnych schematach statycznych, z przekrojów otwartych oraz zamkniętych. Wykonano analizę pożarową dwóch wybranych koncepcji zabezpieczenia w postaci okładziny z płyt oraz natryskowej powłoki niereaktywnej. Zamieszczono analizę porównawczą kosztów przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
This article presents the optimization of four concepts with two different static scheme made from open and closed sections. Then, for two selceted concepts, a fire analysis was carried out using protection in the form of fire proof panel easing and a non-reactive fire protective coating. The article is summarized by a comparative analysis of the costs of fire protection applied.
4
Content available Dlaczego energetyka jądrowa w Polsce?
PL
Omówiono sytuację energetyczną Polski z punktu widzenia stopniowego zaprzestania wykorzystywania paliw kopalnych. Przedstawiono niezbędność energetyki jądrowej wobec niewystarczającego potencjału energetyki odnawialnej, zarówno do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną jak i ciepło, szczególnie w dużych miastach. Z punktu widzenia długiego czasu wdrażania nowych technologii, postuluje się natychmiastowe rozpoczęcie szkolenia kadr nauczycielskich, a w efekcie uświadamiania społeczeństwa, w zakresie wiedzy o korzyściach i zagrożeniach płynących z energetyki jądrowej, która jest nieunikniona.
EN
The Polish energy situation was discussed from the point of view of a gradual cessation of the use of fossil fuels. Presented is the necessity of nuclear energy in the face of the insufficient potential of renewable energy, both to meet the demand for electricity and heat, especially in large cities. From the point of view of a long time of implementation of new technologies, it is postulated to immediately start training teachers’ staff and, as a result, raise public awareness of the benefits and threats of inevitable nuclear energy.
PL
Zmiana kosztów pracy i materiałów to nieunikniona zmiana wartości całej inwestycji, nie tylko drogowej. Oprócz zmian ważna jest też dynamika tych zmian, która pozwala na prognozowanie i szacowanie przyszłych kosztów. W artykule zaprezentowano zmiany stawek robocizny kosztorysowej i podstawowych materiałów wykorzystywanych do budowy dróg w latach 2016 - 2018.
EN
Change in labour and material costs is an unavoidable change in the value of the entire investment, not only the road investment. In addition to the changes, the dynamics of those changes is also important, allowing for forecasting and estimating the future costs. The paper presents changes in the cost estimate labour rates and prices of basic materials used for road construction in years 2016 - 2018.
6
Content available remote Projektowanie w BIM – tańsze czy droższe?
PL
W artykule przeprowadzono analizę stosowanych przenośników w systemach odbioru i transportu pyłu z kotłów z paleniskiem rusztowym w energetyce przemysłowej i ciepłowniczej. Zwrócono uwagę na konstrukcję najczęściej stosowanych rodzajów przenośników, ich parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne. Dokonano oceny porównawczej zużycia energii elektrycznej do napędu urządzeń. Przeprowadzona analiza może być pomocna przy podejmowaniu decyzji techniczno-finansowych w ww. zakresie.
EN
This paper analyzes the conveyors used in dust collection and transport systems from grate boilers in industrial and heating energy. Attention was paid to the construction of the most commonly used types of dust conveyors, their construction and operational parameters. A comparative assessment was made of electricity consumption for the drive of the equipment. The analysis helps in making technical and financial decisions.
PL
Celem artykułu było przedstawienie analizy działalności przedsiębiorstwa z branży przewozów intermodalnych w latach 2013-2017.Artykuł w swojej treści zawiera kolejno: istotę transportu, rodzaje technik przeładunkowych jak również porusza kwestie związane z technologiami przewozowymi w intermodalnym transporcie towarowym. Następnie w celu analizy rzeczywistej sytuacji rynkowej, analizie poddano przedsiębiorstwo świadczące usługi intermodalne, zlokalizowane w Polsce, PCC Intermodal S.A. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski.
EN
The aim of the article was to presentananalysis of the enterpriseactivity from the intermodal transport industry in 2013-2017. The articlecontains in itscontent: the essence of transport, types of reloadingtechniques, as well as issuesrelated to transport technologies in intermodalfreight transport. Then, in order to analyze the actual market situation, the companyprovidingintermodal services located in Poland, PCC Intermodal S.A. Based on the analysis, I drew conclusions.
PL
Kosztami w postępowaniu skargowym są przede wszystkim opłata od skargi oraz koszt wynagrodzenia pełnomocnika procesowego. Opłata od skargi w obecnym stanie prawnym jest stała, co gwarantuje zachowanie konstytucyjnego prawa do sądu. Wysokość kosztów w postępowaniu skargowym jest niejednolicie traktowana w orzecznictwie. Mając na uwadze skomplikowany stan faktyczny i prawny spraw o udzielenie zamówienia, w postępowaniu za skargi na orzeczenie Izby należy przyznać wysokie wynagrodzenie dla pełnomocnika, obliczane według wartości przedmiotu zamówienia.
EN
The costs in the complaint procedure are first of all the fee from the complaint and the cost of the lawyer’s remuneration. The fee for the complaint in the current legal status is constant, which guarantees the maintenance of the constitutional right to court. The amount of costs in the complaint proceedings is not uniformly treated in case law. Taking into account the complicated factual and legal status of the award of contracts, in proceedings for complaints against the Chamber’s decision, a high remuneration for the proxy should be granted, calculated according to the value of the subject of the order.
EN
Today, technology has transformed humans’ lives in all areas. Technology can be found in everyday life in the form of smart factories, smart cities and smart rooms. Thus, smart systems and devices are having a great effect upon human activities. Together with improving technology, in the last 50 years, the human population has seen an expeditious and substantial increase. The number of cars has also substantially increased and, as a result, parking spaces and car park have become more important. Areas in which to park cars have become wider in scope, including inside huge buildings; thus, the management of them become more difficult and complicated. Being able to discover an empty parking space as soon as it is needed is vital for both driver and multilevel parking garage owner, especially for the former, in order to avoid losing him/her time and money in a crowded city. Thus, we designed a smart car parking system, which is managed by Arduino control. Our main aim includes reducing time loss and the amount of fuel consumed while trying to find a parking space. By reducing the amount of consumed fuel, it will be possible to reduce air pollution levels, together with minimizing the negative impact on domestic finances caused by car usage.
11
Content available remote Gaz osłonowy: zwykły produkt czy narzędzie służące optymalizacji?
PL
Spawacze często uważają, że wszystkie gazy osłonowe są zasadniczo identyczne, a zmiana gazu nie wywiera zauważalnego wpływu na spoinę. W rezultacie gaz osłonowy z reguły postrzega się jako nieuniknioną konieczność w procesach spawania w osłonie gazowej - jako towar, który można nabyć w dowolnym miejscu, za możliwie najniższą cenę. Ale czy naprawdę jedynym zadaniem gazów osłonowych jest ochrona jeziorka spawalniczego przed niepożądanym dostępem powietrza? Czy to prawda, że poszczególne gazy osłonowe można stosować zamiennie i że można kierować się najniższą ceną? Czy rzeczywiście obowiązuje tu prosta zasada, że zakup najtańszego rozwiązania generuje oszczędności? Jak wykazano w niniejszym artykule, gaz osłonowy ma w rzeczywistości bezpośredni wpływ na proces spawania, a jego precyzyjny dobór zawsze znacząco wpływa na jakość i wydajność procesu. W ten sposób gaz osłonowy staje się gazem technologicznym, a zło konieczne - cennym narzędziem. Korzyści płynące z właściwego doboru gazu technologicznego wyjaśniono na przykładach, począwszy od spawania metodą TIG aż po proces MAG-Tandem, od stali wysokostopowej aż po aluminium.
12
Content available remote Costs of upgrading based on 131 railway line
EN
In searching for the optimal use of the railway company's financial resources (PKP PLK) and the time of planning the repairs of the tracks, a track durability model was created. The model in its assumptions is based on the technical and operational parameters of the railway line No. 131. The article presents two variants of the process of track durability. The first variant concerns the cleaning of the track, the second one concerns the upgrading. For both variants, the costs of works related to the cleaning and upgrading works of the tracks were determined and the impact of these variants on the environment was determined. The article also presents the scope of upgrading works and works related to the continuous repairs of the railway surface.
PL
W poszukiwaniu optymalnego wykorzystania środków finansowych przedsiębiorstwa kolejowego (PKP PLK) oraz czasu planowania napraw torowisk stworzono model trwałości toru. Model w swych założeniach opiera się na parametrach techniczno – eksploatacyjnych linii kolejowej nr 131. W artykule przedstawiono dwa warianty procesu trwałości toru. Pierwszy wariant zakłada oczyszczenie toru, drugi przeprowadzenie modernizacji. Dla obu wariantów określono koszty prac związanych z oczyszczaniem i pracami modernizacyjnymi torowisk oraz określono wpływ tych wariantów na środowisko. W artykule przestawiono również zakres prac modernizacyjnych i prac związanych z naprawą ciągłą nawierzchni kolejowej.
14
EN
The work determines the economic and material inputs occurred during ensiling of beet root pulp in the form of cylindrical bales with different "binding" methods, by net or foil and various number of utilized film layers during wrapping and described as: TSW, TSA and TP. A computational algorithm was developed that allowed to determine the criterion for which the following was assumed: fuel consumption, labor inputs and costs related to the unitary dry matter of ensiled pulp at the actual humidity and calculated to dry matter of the substance. In addition, a cost structure was developed, shared into the costs of: machinery and equipment, fuels, labor and auxiliary materials. The analysis of total unitary costs shows that in TSW and TSA technologies the costs are equal approximately. PLN 110 PLN ·Mg d.m.-1, while TP technology is equal PLN 87.80 ·Mg d.m.-1, and therefore they are smaller by 20%. The structure of costs has the largest share in costs occurred for auxiliary materials, which range from about 74.00 PLN Mg d.m.-1, in variants TSW and TSA up to 51.30 PLN·Mg d.m.-1 in TP, which is equal approximately to 67 and 52% of total costs. The share of costs of machinery and equipment utilized is also significant, and amounts to 30 PLN·Mg d.m.1 , which is equal to 27.5% in TSW and TSA technologies and 35% in TP technology.
PL
W pracy zostały określone nakłady ekonomiczne oraz materiałowe ponoszone przy zakiszaniu wysłodków burczanych w formie bel cylindrycznych przy zróżnicowanych sposobach „wiązania” siatką lub folią oraz różnej liczbie nałożonych warstw folii podczas owijania oznaczonych jako – TSW, TSA i TP. Opracowano algorytm obliczeniowy, który pozwolił na wyznaczenie wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: zużycie paliwa, nakłady robocizny oraz koszty odniesione do jednostki masy zakiszanych wysłodków przy rzeczywistej wilgotności i w przeliczeniu na masę suchej substancji. Ponadto opracowano strukturę kosztów z podziałem na koszty: maszyn i urządzeń, paliwa, robocizny oraz materiałów pomocniczych. Z analizy całkowitych kosztów jednostkowych wynika, że w technologii TSW i TSA koszty są zbliżone na poziomie ok. 110 PLN·Mgs.m -1, zaś w technologii TP wynoszą 87,80 PLN·Mgs.m -1, a zatem są o 20% mniejsze. W strukturze kosztów największy udział mają koszty ponoszone na materiały pomocnicze, które mieszczą się w zakresie od ok. 74 PLN·Mgs.m -1, w wariantach TSW i TSA do 51,30 PLN·Mgs.m -1 w TP, co stanowi odpowiednio ok. 67 i 52% kosztów całkowitych. Znaczący jest też udział kosztów zastosowanych maszyn i urządzeń który wynosi ok. 30 PLN·Mgs.m -1, co stanowi 27,5% w technologiach TSW i TSA i 35% w technologii TP.
PL
Przedstawiono „state of the art” morskiej energetyki wiatrowej. Omówiono stosowane turbiny, ich podparcia w morzu, magazynowanie energii elektrycznej, centrum morskiej energii wiatrowej, koszty, technologie przyszłości i polskie zainteresowania morską energetyką wiatrową.
EN
The article presents the "state of the art" of offshore wind energy. It informs about turbines in use, their supports in the sea, storage of electricity, offshore wind energy center, costs and technologies of the future as well as the Polish ones related to maritime wind energy.
PL
artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.
EN
The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.
17
Content available remote Zastosowanie prognozy do planowania przychodów przedsiębiorstwa
PL
Celem artykułu jest dokonanie prognozy przychodów na dwanaście przyszłych okresów. Ponadto wykorzystanie dostępnych technik i narzędzi badawczych do analizy i oceny szeregów czasowych przychodów. Powyższa ocena posłuży identyfikacji poprawnej metody prognostycznej badanego szeregu czasowego przychodów. Podmiotem badań jest przedsiębiorstwo CARDO.
EN
The aim of the paper is to forecasting business income for next twelve future periods. Research methodology adopted to the paper was used to study periods. In the conclusion, the right research method should be indicated and proved to the paper purpose. The research subject is CARDO.
EN
The thesis presents the analysis of the oral immunization effectiveness, taking cognizance of wild foxes. The preventive measures conducted 15 years ago have significantly contributed to the substantial decline in the number of verified cases of rabies among wild and domestic animals. Despite the fact, that aforementioned measures have been generating high costs covered by the state’s founds, they dramatically reduced the risk of epizootic danger, thus epidemiological risks. Undertaken actions also led to the dynamic growth of population of foxes, which resulted in a kind of disruption of natural ecological system concerning the ‘predator – prey’ relation, therefore they have indirectly contributed to the deepening of the already ongoing contraction of the basic small animals.
19
Content available Effects of small biogas plants in Poland
EN
The paper describes current situation in Poland regarding biogas plants development. The lack of new act on renewable energy sources for a long time, not contributes to the development of biomass energy. The situation seems to have changed after the entry into force of the new law. Nevertheless, the low support of state and auction system does not guarantee the profitability for biogas particularly in agriculture. We applied questionnaire survey to Polish local communities regarding biogas plants. The practical recommendations for decision makers regarding better renewable energy policy were formulated.
EN
The work presents a complex analysis and cost accounting of beet sugar cultivation in the 2017/2018 campaign for individual farms in the Lubelskie Province. The economic results obtained by the producers were mainly affected by indirect costs accounting for 57,7% of the revenue from the total production. Within this group of costs the sowing as well as harvest and soil liming services were the major part, reaching 18,53%. Sugar beet production in the analyzed campaign was profitable, with the profitability index 1,28 and unit production cost 13,99 zl/dt. Sugar beet growing is considered one of profit-making activities in agricultural production, yet it is characterized by the high production cost that gobbled up 68,37% of total revenue in the analyzed campaign 2017/18.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.