Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad kosztami budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Analizie ekonomicznej poddano stacje podzielone na trzy grupy w zależności od kategorii jakości pobieranych wód (A1, A2 i A3). Dla każdej z kategorii wód określono zależności pomiędzy jednostkowymi kosztami, a ich przepustowością. Wielkości te zostały ustalone na podstawie informacji uzyskanych z przedsiębiorstw wodociągowych-kanalizacyjnych. Zależności te zostały przedstawione w formie analitycznej i graficznej. Analiza kosztów pokazała, że jednostkowe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji maleją wraz ze wzrostem przepustowości stacji.
EN
The article presents results of research on the costs of construction and operations of surface water treatment plants. Economic analysis were carried out in plants divided into three groups, depending on categories of drawn water quality (A1, A2 and A3). For each of these water categories the relationship between construction and operations unit costs was determined. Their level was determined on the basis of data from water supply and sewerage utilities. These relationships are presented in the analytical and graphic form. Cost analysis shows that unit capital and operating costs decline with increasing of plant capacity.
PL
Artykuł poświęcony jest doborowi źródła ciepła w budynku jednorodzinnym oraz analizie parametrów tego źródła. Przedstawiono przykładowy budynek, dla którego przeprowadzono analizę kosztów skumulowanych produkcji ciepła za pomocą trzech różnych narzędzi obliczeniowych. Dla wybranego na podstawie kosztów skumulowanych urządzenia - powietrznej pompy ciepła - przeprowadzono procedurę doboru mocy grzewczej. Pokazano wybrane urządzenia spełniające przyjęte założenia.
EN
The article is devoted to selection of heat source for a single-family building and choice of the parameters of the heat source. It presents an analysis of exemplary building accumulated heating expenses using three different tools. The procedure of calculating heating power of chosen heat source - air heat pump, based on accumulated heating expenses. Last part is selection of available devices meeting the chosen assumptions.
PL
Zaproponowano efektywną metodykę wspierającą podjęcie decyzji dotyczącej wyboru penetrantu fluorescencyjnego do badań nieniszczących. W wyniku zastosowania zaproponowanej metodyki wybrano odpowiedni penetrant chemiczny spełniający postawione wymagania. Opisane działania miały miejsce w przedsiębiorstwie MB Aerospace. Instrumentem wspomagającym podjęcie decyzji w zakresie wyboru penetrantu była analiza kosztowo-jakościowa (AKJ) uzupełniona metodą oceny jakości, punktacją sformalizowaną (PS). W trakcie analizy wykazano, że nie zawsze najwyższa jakość i najniższa cena stanowią gwarancję najlepszego wyboru. W tym przypadku najkorzystniejszy okazał się penetrant oznaczony symbolem P1.
EN
An effective methodol. for selecting the most favourable material was developed. It was based on cost-quality anal. supplemented by a method of quality assessment in the form of formalized score. The highest quality and the lowest price guaranteed not always the best choice.
EN
This paper deals with the performance assessment of a textile industry, namely African Textile Manufactures (ATM) Ltd., in Chalawa, Kano industrial estate, Federal Republic of Nigeria. The entire system ATM has different sections of machines for processing various assignments. The machines in the sections have diverse capabilities. We assumed the following subsystems: spinning, weaving, pretreatment, printing, and steaming. The failure rates of subsystems are constant, and they follow exponential distribution, while the repairs follow two types of distributions, namely general distribution and Gumbel–Hougaard family copula distribution. The system analyzed by employing supplementary variable and the Laplace transform. Various measures of reliability have been computed for differential values of failures and two types of repair. The conclusions and some recommendations are addressed to improving the management of ATM.
EN
In this article, a comparison of economic effectiveness of various heating systems dedicated to residential applications is presented: a natural gas-fueled micro-cogeneration (micro-combined heat and power – µCHP) unit based on a free-piston Stirling engine that generates additional electric energy; and three so-called classical heating systems based on: gas boiler, coal boiler, and a heat pump. Calculation includes covering the demand for electricity, which is purchased from the grid or produced in residential system. The presented analyses are partially based on an experimental investigation. The measurements of the heat pump system as well as those of the energy (electricity and heat) demand profiles in the analyzed building were conducted for a single-family house. The measurements of the µCHP unit were made using a laboratory stand prepared for simulating a variable heat demand. The overall efficiency of the µCHP was in the range of 88.6– 92.4%. The amounts of the produced/consumed energy (electricity, heat, and chemical energy of fuel) were determined. The consumption and the generation of electricity were settled on a daily basis. Operational costs of the heat pump system or coal boiler based heating system are lower comparing to the micro-cogeneration, however no support system for natural gas-based µCHP system is included.
PL
W budownictwie, istotnym dziale gospodarki, wdrożono strategię zrównoważonego rozwoju opartego na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Konieczna jest zmiana podejścia do planowania, w tym projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań cyklu ich życia. W artykule przedstawiono metodę szacowania kosztów w cyklu życia (LCC) na przykładzie budynku mieszkalnego. Szczególną uwagę zwrócono na składniki kosztów w fazach cyklu życia oraz trwałości elementów obiektu budowlanego z ich konsekwencjami kosztowymi. W celu przeprowadzenia analizy LCC z wykorzystaniem dyskontowania posłużono się programem Primavera Pertmaster do planowania i analizy przedsięwzięć. Podjęcie tak sformułowanego problemu jest szczególnie ważne, ponieważ konieczne jest dostosowanie standardów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie do potrzeb analizy w ujęciu LCC. Na mocy zmienionego prawa zamówień publicznych w Polsce podejście LCC stało się obowiązujące, jednakże o formie implementacji zadecydują szczegółowe rozporządzenia wykonawcze powiązane z prawem budowlanym.
EN
In construction, an important branch of national economy, implemented is sustainable development strategy based on three pillars: economic, social, environmental. It is necessary to change the approach to the planning, including the design of building objects with taking into account the conditions of theirs life cycle. The article presents the lifecycle costs (LCC) estimation method on the example of residential building. Particular attention is directed to the cost components for the phases of the life cycle and the durabilities of the building elements with theirs cost consequences. In order to analyze the LCC with using of discounting was used Primavera Pertmaster software for planning and analysis of projects. Adoption of formulated problem is particularly important because necessary is aligning the standards of design and estimate documentation for purposes of analysis in terms of LCC. Under changed public procurement law in Poland LCC-approach has been made mandatory, but target form will decides the detailed implementing regulations connected with construction law.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania kosztami w fazie projektowania z wykorzystaniem BIM i uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM. Propozycję definicji tego procesu poprzedza zwięzła analiza pojęciowa dwóch koncepcji bazowych – zarządzania kosztami w fazie projektowania obiektu budowlanego oraz zarządzania zmianami wprowadzanymi w modelu BIM. W artykule przedstawiono schemat procesu oraz omówiono zwięźle potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania technologii BIM na potrzeby analiz zmian projektowych wprowadzanych w modelu oraz konsekwencji kosztowych tych zmian.
EN
The aim of this paper is to present a concept of BIM based design cost management with regard to the changes made to the BIM model. The proposal of a definition of this process is preceded by a concise discussion of two base concepts – building design cost management and BIM-based design change management. The paper presents the scheme of the process and a brief discussion of the potential benefits of the implementation of BIM technology for the purposes of the analyzes of the design changes introduced to the model and their impact on the construction cost.
EN
The paper is concerned with the application of the model of critical infrastructure safety prediction with considering its operation and climate-weather change impacts. The general approach to the prediction of critical infrastructure safety and resilience is proposed and the safety and resilience indicators are defined for a critical infrastructure impacted by its operation process and the climate-weather change process. Moreover, there is presented the model application for port oil piping transportation system safety and resilience prediction. Further, the cost analysis and optimisation of critical infrastructure operation process impacted by climateweather change is proposed and applied to the considered piping system.
EN
The paper is concerned with the application of the model of critical infrastructure safety prediction with considering its climate-weather change impacts. The general approach to the prediction of critical infrastructure safety and resilience is proposed and the safety and resilience indicators are defined for a critical infrastructure impacted by climate-weather change process. Moreover, there is presented the model application for port oil piping transportation system safety and resilience prediction. Further, the cost analysis of critical infrastructure impacted by climate-weather change process is proposed and applied to the considered piping system.
EN
The paper is concerned with the model of critical infrastructure safety prediction with considering its operation process impacts. The general approach to the prediction of critical infrastructure safety and resilience is proposed and the safety and resilience indicators are defined for a critical infrastructure impacted by its operation process. Moreover, there is presented the model application for port oil piping transportation system safety and resilience prediction. Further, the cost analysis of critical infrastructure operation process is proposed and applied to the considered piping system.
EN
The paper is concerned with the model of critical infrastructure safety prediction without considering outside impacts. The general approach to the prediction of critical infrastructure safety is proposed and the safety indicators are defined for a critical infrastructure free of any outside impacts. Moreover, there is presented the model application for port oil piping transportation system safety prediction. Further, the cost analysis of critical infrastructure operation process is proposed and applied to the considered piping system.
EN
The paper contains the detailed description, preparatory work and necessary data for conduction of Case Study 2: Storm and Sea Surge at Baltic Sea Port, Scenario 2: Chemical Spill Due to Extreme Sea Surges – Critical Infrastructure Chemical Accident (Spill) Consequences Related to Climate-Weather Change in the scope of the EU-CIRCLE project. The general model of critical accident consequences was applied to chemical spill consequences generated by dynamic ship critical infrastructure network operating at the Baltic Sea waters. The approach to the prediction of critical infrastructure accident consequences is proposed. Moreover, the cost analysis of losses associated with the consequences of chemical spill, without and with considering the climate-weather impact, is proposed.
EN
A smart cooling system to control the ambient temperature of a premise in Amman, Jordan, is investigated and implemented. The premise holds 650 people and has 14 air conditioners with the cooling capacity ranging from 3 to 5 ton refrigerant (TR) each. The control of the cooling system includes implementing different electronics circuits that are used to sense the ambient temperature and humidity, count the number of people in the premise and then turn ON/OFF certain air conditioner(s). The data collected by different electronic circuits are fed wirelessly to a microcontroller, which decides which air conditioner will be turned ON/OFF, its location and its desired set cooling temperature. The cooling system is integrated with an on-grid solar photovoltaic energy system to minimize the operational cost of the overall cooling system.
14
Content available remote Metoda analizy kosztów napraw uszkodzeń sieci wodociągowej
PL
Jedną z bezpośrednich przyczyn utraty ciągłości w dostawie wody są uszkodzenia przewodów wodociągowych oraz czasowe wyłączenie odcinka sieci na czas naprawy. Obecnie w przedsiębiorstwach wodociągowych kładzie się szczególny nacisk na sprawne usuwanie awarii, które związane jest z kosztami finansowymi wynikającymi z pokrycia kosztów napraw oraz utrzymania ekip remontowych. W pracy przedstawiono metodę analizy kosztów napraw uszkodzeń sieci wodociągowej, strumień kosztów napraw, niezbędny do wyznaczenia kosztów przypadających na jednostkę długości w jednostce czasu. Przewidywania intensywności uszkodzeń przewodów (na podstawie danych eksploatacyjnych) oraz kosztów napraw uszkodzonych przewodów, pozwalają na zaplanowanie kosztów remontów sieci a tym samym pozwalają osiągnąć zakładany stopień niezawodności dostawy wody.
EN
One of the direct reasons for the loss of continuity in water supply are water pipes failures and temporary shutdown of the network section for the time of repair. Currently, water supply companies place particular emphasis on the efficient removal of failures, which is associated with financial costs resulting from covering the costs of repairs and maintenance of repair teams. The paper presents a method of analyzing the costs of repairing failures on a water supply network, taking into account the total costs of liquidation of a failure or the stream of repair costs, necessary to determine the costs per unit of length per unit of time. Predicting the intensity of water pipes failures (based on operating data) and the costs of repairing damaged pipes, allows to plan a repair costs and thus allows to achieve the assumed degree of reliability of water supply network.
EN
At present, with the increase of production capacity and the promotion of production, the reserves of most mining enterprises under the original industrial indexes are rapidly consumed, and the full use of low-grade resources is getting more and more attention. If mining enterprises want to make full use of low-grade resources simultaneously and obtain good economic benefits to strengthening the analysis and management of costs is necessary. For metal underground mines, with the gradual implementation of exploration and mining projects, capital investment and labor consumption are dynamic and increase cumulatively in stages. Consequently, in the evaluation of ore value, we should proceed from a series of processes such as: exploration, mining, processing and the smelting of geological resources, and then study the resources increment in different stages of production and the processing. To achieve a phased assessment of the ore value and fine evaluation of the cost, based on the value chain theory and referring to the modeling method of computer integrated manufacturing open system architecture (CIMOSA), the analysis framework of gold mining enterprise value chain is established based on the value chain theory from the three dimensions of value-added activities, value subjects and value carriers. A value chain model using ore flow as the carrying body is built based on Petri nets. With the CPN Tools emulation tool, the cycle simulation of the model is carry out by the colored Petri nets, which contain a hierarchical structure. Taking a large-scale gold mining enterprise as an example, the value chain model is quantified to simulate the ore value formation, flow, transmission and implementation process. By analyzing the results of the simulation, the ore value at different production stages is evaluated dynamically, and the cost is similarly analyzed in stages, which can improve mining enterprise cost management, promote the application of computer modeling and simulation technology in mine engineering, more accurately evaluate the economic feasibility of ore utilization, and provide the basis for the value evaluation and effective utilization of low-grade ores.
PL
Obecnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na surowce mineralne, zasoby większości tych surowców podlegają bardzo szybkiemu sczerpaniu, a wykorzystanie zasobów o niskiej jakości jest brane pod uwagę coraz powszechniej. Jeśli przedsiębiorstwa wydobywcze chcą w pełni wykorzystać zasoby surowców mineralnych niskiej jakości i jednocześnie uzyskać dobre wyniki ekonomiczne, niezbędna jest szeroka analiza i zarządzanie kosztami. W przypadku podziemnych kopalń rud metali, przy stopniowej realizacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych, nakłady inwestycyjne i nakłady pracy są dynamiczne i wzrastają stopniowo w realizowanych procesach. W związku z tym, w ocenie wartości rudy powinno się uwzględniać szereg procesów, takich jak: poszukiwanie, wydobycie, przeróbkę i hutnictwo, a następnie rozpatrywać przyrosty wartości i kosztów na poszczególnych etapach produkcji i przetwarzania. Aby osiągnąć etapową ocenę wartości rudy i dokładną ocenę kosztów, w oparciu o teorię łańcucha wartości, należy zastosować metodę komputerowego modelowania zintegrowanej produkcji otwartej architektury systemu (CIMOSA). Ramy analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa wydobywczego złota są ustalane z trzech ocen: wartości dodanej, wartości podmiotów i wartości nośników. Model łańcucha wartości wykorzystujący przepływ rudy zbudowany jest w oparciu o sieci Petriego. Symulacja cyklu modelu jest realizowana przez kolorowe sieci Petriego, które zawierają hierarchiczną strukturę. Przykładem jest wielkoskalowe przedsiębiorstwo wydobywcze złota, w którym model łańcucha wartości jest określany ilościowo w celu symulacji procesów tworzenia, przepływu, przeniesienia i realizacji. Analizując wyniki symulacji, wartość rudy na poszczególnych etapach produkcji jest oceniana dynamicznie, a koszty są również analizowane etapami, co może: poprawić zarządzanie kosztami przedsiębiorstw górniczych, promować zastosowanie modelowania komputerowego i technologii symulacji w inżynierii górniczej, bardziej dokładnie ocenić ekonomiczną wykonalność wykorzystania rudy i zapewnić podstawę do oceny wartości i efektywnego wykorzystania rud niskiej jakości.
EN
Passive house, equipped with a heating system powered by heat pump which uses renewable energy sources, can be the perfect solution for achieving economic benefits, reducing emissions and becoming independent from conventional energy sources, which are depleting gradually. The purpose of this article is to analyze the operating costs of the heat pump in a passive building. Aim of this comparison is also to show the difference in operating costs of a brine to water heat pump with vertical ground exchanger and air to water heat pump. For this purpose, two types of heat generators were selected, and then the annual operating costs were estimated using the Audytor OZC and the Audytor EKO programs. In addition, investment costs in the heat generators were calculated, and the investment variants were compared using the NPV method.
PL
Dom pasywny wyposażony w system grzewczy zasilany pompą ciepła, która wykorzystuje odnawialne źródła energii, może okazać się idealnym rozwiązaniem, które pozwoli na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, redukcję emisji spalin oraz uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł energii. Celem artykułu jest analiza kosztów eksploatacji pompy ciepła w budynku pasywnym, jak również określenie różnicy kosztów eksploatacji pompy ciepła solanka-woda z gruntowym wymiennikiem oraz pompy ciepła powietrze-woda eksploatowanej w trybie biwalentnym z niskotemperaturowym kotłem kondensacyjnym. W tym celu dobrano dwa warianty źródeł ciepła, a następnie za pomocą programów Audytor OZC oraz Audytor EKO oszacowano roczne koszty eksploatacyjne. Dodatkowo obliczono koszty inwestycyjne źródeła ciepła, a za pomocą metody NPV porównano oba warianty inwestycyjne.
EN
Sustainable development of an area is highly dependable on reliable electrical energy supply. Due to the depletion of fossil fuels, and the contamination of the environment due to the generation of energy from primary energy sources, the energy sector is reforming and shifting towards a new era where renewable energy sources will become the primary focus of attention. At present, energy researchers and government organizations are interested in a distributed generation system using local renewable energy sources to electrify the rural areas situated far away from our mainland. Here, a biomass-based power supply system is being analyzed and compared with other potential power supply systems for Sagar Island. Sagar Island is the world’s largest river-based island situated in the Sundarban deltaic complex, where the potential of biomass is huge due to the availability of natural forests, barren coastal areas full of weeds, agricultural by-products, cattle manure and waste materials from other sources. Here, an attempt has been made to provide sustainable electrical energy to the rural areas of the isolated Sagar Island for the sustainable development of the local people. This was done by means of using biomass and a fuel cell based electricity generation system.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono sposoby obniżania kosztów spawania oraz charakterystykę poszczególnych kosztów związanych ze spawaniem. Dodatkowo opisano sposoby obliczania kosztów spawania oraz wpływ poszczególnych czynników na te koszty. Najważniejszym aspektem w problematyce oszczędności kosztów jest konieczność kompleksowego spojrzenia na produkcję z uwzględnieniem wszystkich etapów wytwarzania konstrukcji i wyrobów spawanych.
EN
This article outlines ways to reduce the cost of welding and the characteristics of the individual costs associated with welding. In addition, the methods of calculation of welding costs and the influence of individual factors on these costs are presented. The most important aspect in the cost savings issue is the need for a comprehensive look at production, taking into account all stages of manufacturing welded constructions and products.
EN
The aim of this paper is to develop a quantile method of cost analysis allowing identification of the most cost-generating malfunctions occurring in a fleet of public transport vehicles. The exemplification of this method has been performed for a fleet of a specified type of trams. The idea behind the quantile method of public transport vehicle operating cost analysis is the reversing of the accumulated function of costs, for the determination of which a cost database from a given operating time of a public transport vehicle fleet has been used. The paper presents data on the malfunctions from the first five years of operation of trams in a large transport company. The assumed time of five years results from the warranty period provided by the manufacturer. The recorded number of indexes of replaced parts was 547. The group contained inoperative parts that were renewed several times.
20
Content available remote Domestic sewage treatment plant or ecological septic tank
EN
In areas with scattered buildings and a low population density, the sewage management infrastructure is underdeveloped. Until recently, the only practical solution was to make a non-effluent and tight tank: a septic tank, which was one of the means to carry sewage away from detached houses in areas without sewage systems. Currently, domestic sewage treatment plants are highly popular. The paper shows the operating principle of a septic tank and a domestic treatment plant and analyses their advantages and disadvantages. Particular attention was paid to the economical aspect.
PL
Na terenach o rozproszonej zabudowie i niewielkiej gęstości zaludnienia istnieje niedostatecznie rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna. Do niedawna jedynym praktycznym rozwiązaniem była budowa szamba; obecnie dużą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. W artykule porównano zasady działania i eksploatacji zbiornika bezodpływowego i oczyszczalni przydomowej. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt ekonomiczny.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.