Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosive environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy omówiono zagadnienie ekologiczności cementów. Przedstawiono dwa główne czynniki wpływające na fakt, czy dane spoiwo może być uznane za ekologiczne. Na podstawie badań trwałościowych związanych z odpornością korozyjną zapraw na bazie spoiw cementowych oraz geopolimerowych przedstawiono zalety i wady danych rozwiązań. W porównaniu zestawiono trzy rodzaje materiałów. Były to zaprawy na bazie dwóch cementów: CEM I oraz CEM IV a także wysoko wyspecjalizowanych zapraw na bazie modyfikowanego spoiwa cementowego oraz spoiwa geopolimerowego.
PL
Utrata trwałości kominów żelbetowych pracujących w agresywnym chemicznie środowisku jest spowodowana w dużej mierze postępującą korozją betonu i stali zbrojeniowej. Zarysowania wewnętrznej wykładziny komina oraz zewnętrznej ściany trzonu żelbetowego sprzyjają penetracji kondensatu (skroplin) do warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej, powodując jej zawilgocenie i osiadanie. W wyniku obniżenia izolacyjności termicznej zwiększa się wykraplanie kondensatu ze spalin kominowych w przestrzeni komina.
EN
The loss of durability of reinforced concrete chimneys working in chemically aggressive environment is due largely progressive corrosion of concrete and reinforcement. Cracked inner and outside wall surface of chimney is the door for penetrating condensate. Condensate in wall causes bigger moisture and is the reason for settle down of mineral wool. Reduction of thermal insulation walls causes increasing volume of condensate in the chimney.
3
Content available remote Adaptacja starych kominów żelbetowych do odprowadzania odsiarczonych spalin
PL
W artykule przedstawiono problem adaptacji starych kominów żelbetowych w elektrowniach na potrzeby instalacji odsiarczania spalin (IOS). Podano ogólne zalecenia konstrukcyjne i materiałowe przewodów kominowych dla różnych technologii odsiarczania. Zaprezentowano też przykłady przebudowy kominów żelbetowych do odprowadzania spalin z IOS.
EN
The article presents the problem of adaptation of old reinforced concrete chimneys in power plants for flue gas desulphurisation. General construction and material recommendations regarding flue ducts for various desulphurisation technologies were provided. The examples of reconstruction of reinforced concrete chimneys for FGD were presented as well.
EN
The results of a study on the impact of defined environmental exposition such as H2O, MgSO4, Na2SO4 in different temperature condition on the susceptibility to dedolomitisation processes of cement concrete with selected dolomite aggregate with specific regard to changes in long-term strength properties are presented in the paper. The impact of defined liquid environment containing different amount of calcium and magnesium ions in various temperature condition on a susceptibility to release Ca2+ and Mg2+ ions caused by chemical reaction with examined aggregate was indicated too.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zdefiniowanych warunków ekspozycji korozyjnej, takich jak H2O, MgSO4, Na2SO4 i zróżnicowanej temperatury, na podatność na procesy związane z dedolomityzacją betonu cementowego z kruszywem dolomitowym. Jako cechy diagnostyczne przyjęto zmiany wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Przedstawiono również wyniki badań wpływu środowiska ciekłego zawierającego ściśle określoną zawartość jonów wapnia i magnezu oddziałującego w różnych warunkach temperatury na reaktywność kruszywa powodującą uwalnianie jonów Ca2+ i Mg2+.
PL
Artykuł przedstawia symulację numeryczną degradacji przekroju żelbetowego w wyniku korozji betonu. Oddziaływanie środowiska agresywnego na materiał określa się z równań bilansu ośrodka wieloskładnikowego i uproszczonego równania kinetyki procesu korozji. Skalarny parametr uszkodzenia opisuje zarówno efekty kruchego pękania (zarysowania) w strefach uplastycznienia, jak i „tension softening”. Równania przepływu, jak i synergistyczne oddziaływanie obu rodzajów degradacji modelowane jest numerycznie z użyciem automatów komórkowych. Zmiany nośności przekroju znajdują odzwierciedlenie w postępującej modyfikacji krzywych interakcji sił przekrojowych.
EN
The paper presents a numerical simulation of RC cross-section degradation due to concrete corrosion. The influence of corrosive environment on material is determined from balance equations of multicomponent continuum and simplified kinetic equation of process. A scalar parameter of damage describes effects of brittle cracking in plastic zones as well as tension softening. Simulation of transport equations and material degradation is modelled by means of cellular automata. The change of cross-section bearing capacity explains continuous modifications of interaction curves for cross-sectional forces.
EN
Carbonate aggregates exposed to a liquid environment may decompose and produce bulking of calcium and magnesium hydroxides. The presence of Ca2+, Mg2+ and SO42- – ions in the corrosive environment and temperature +60ºC may influence the rate of aggregate decomposition. Limestone aggregate, however, is suspected of enhancing concrete properties under contact with aggressive sulphate medium. The paper presents the results of a study on the impact of exposure to the environment containing calcium, magnesium and sulphate(VI) ions in different temperature condition on the susceptibility of selected limestone aggregates to bulking in liquid environment in cement concrete.
PL
Kruszywa węglanowe eksponowane w środowisku ciekłym mogą ulegać zniszczeniu z wytworzeniem pęczniejących form wodorotlenku wapnia i magnezu. Obecność jonów Ca2+, Mg2+ i SO42- w środowisku korozyjnym oraz podwyższona temperatura t = +60ºC mogą mieć wpływ na stopień destrukcji tych kruszyw. Jednakże, kruszywa wapienne mogą poprawiać odporność betonu na działanie agresywnego środowiska siarczanowego. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem ekspozycji korozyjnej betonów cementowch wykonanych z wybranych kruszyw wapiennych na pęcznienie w środowisku ciekłym zawierającym jony wapnia, magnezu i siarczanu(VI) w zróżnicowanej temperaturze.
PL
Kruszywa dolomitowe poddane działaniu środowiska wilgotnego mogą ulegać rozkładowi z wytworzeniem pęczniejących wodorotlenków wapnia i magnezu. Zwiększenie wydajności reakcji dedolomityzacji wywołuje obecność w środowisku agresywnym jonów Ca2+, Mg2+ i SO4 2– oraz podwyższona temperatura. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących określenia wpływu jonów Ca2+ i zróżnicowanej temperatury na trwałość kruszyw dolomitowych oraz wyniki badań prowadzących do określenia wpływu warunków środowiskowych na podatność kruszyw węglanowych na procesy pęcznienia w alkalicznym środowisku betonów cementowych.
EN
Dolomite aggregates exposed to a wet environment may decompose and produce bulking of calcium and magnesium hydroxides. The presence of Ca2+, Mg2+ and SO42–ions in the corrosive environment and the higher temperature increase the rate of dedolomitisation. The paper presents the results of a study on the impact of the Ca2+ ions and different temperature on the durability of dolomite aggregates and of a study on the impact of exposure to such an environment on the susceptibility of carbonate aggregates to bulking in alkaline environment of cement concrete.
8
Content available remote Wpływ środowiska korozyjnego na jakość powłok lakierniczych
PL
W niniejszym artykule opisano badania, mające na celu ocenę odporności powłoki lakierniczej na środowisko otoczenia. Próbki, którymi były płytki stali pomalowane lakierem zanurzono w trzech różnych zbiornikach z inną zawartością NaCl. Z każdego zbiornika pobierano 4 próbki co 168 godzin. Próbki poddano oględzinom oraz dalszym badaniom w celu sprawdzenia ich jakości i odporności. W tym celu wykonano badania i twardości ołówkowej oraz siatki nacięć.
EN
This article describes a study to evaluate the resistance of the paint coating on the ambient environment. Lacquer-painted steel samples were immersed in three different tanks with different concentrations of NaCl. With each tank 4 samples were taken at 168 hours. After ageing the samples were visually examined and were tested to verify their quality and durability. Samples were tested by pencil hardness and cross-cut methods.
PL
Opisano stan zniszczenia podstawowych elementów konstrukcyjnych hali żelbetowej [stropy, żebra, podciągi i płyty dachowe), przedstawiono model korozyjnego niszczenia stali i betonu oraz zaproponowano sposób wykonania napraw.
EN
The article describes the condition of damaged basic structural elements of a hall made of reinforced concrete (ceilings, reinforcing ribs, binding joists, and roof slabs) and presents a model of corrosive destruction for steel and concrete. It also proposes repairing methods.
PL
Przedstawiono różnice pomiędzy dwiema normami: PN-88/B-06250 oraz PN-EN 206-1:2003 poprzez porównanie wybranych obszarów tematycznych, które są istotne przy projektowaniu składu betonu i deklarowaniu jego właściwości. Specjalną uwagę zwrócono na szczegółowość podejścia w PN-88/B-06250 do projektowania składu betonu, co w istotnym stopniu odróżnia ten dokument od normy PN-EN 206-1. Artykuł stanowi przegląd wielu zagadnień użytecznych dla technologa i projektanta betonu.
EN
In this paper the differences between: PN-88/B-06250 "Ordinary concrete" and PN-EN 206-1:2003 "Concrete- Part 1: Specification performance, production and conformity were presented". In report, the changes in concrete production associated with PN-EN 206-1 implementation was described.
EN
The paper presents the microstructural characteristics of A356/5.7wt.%GRp (graphite particles) composite and susceptibility to pitting corrosion in a typical corrosive environment. Structural studies confirm the uniform distribution of the reinforcing phase in the whole composite bulk and confirm good compatibility between reinforcing phase and matrix. The studies on A356/5.7GRp composite resistance to corrosion were investigated through potentiodynamic techniques in 3.0 wt% NaCl aqueous solution at the temperature of 25 degrees centigrade and 60 degrees centigrade. The course of polarization curves, pitting potential (Epit), corrosion potential (Ecorr), repassivation potential (Erp), microstructural image and numerous, deep pits (10-130 micrometers) suggest susceptibility of the A356/5.7GRp composite to pitting corrosion.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę mikrostrukturalną kompozytu A356/5.7GRp (cząsteczki grafitu) i podatność na korozję wżerową w typowym środowisku korozyjnym. Badania strukturalne potwierdziły równomierny rozkład fazy zbrojącej w całej objętości kompozytu i dobre połączenie fazy zbrojącej i osnowy. Badania odporności na korozję kompozytu A356/5.7GRp prowadzono metodą potencjodynamiczną w 3% wag. roztworze wodnym NaCl w temperaturze 25 i 60 stopni Celsjusza. Kształt krzywych polaryzacji, potencjał przebicia (Epit), potencjał korozji (Ecorr), potencjał repasywacji (Erp), obraz mikrostrukturalny i liczne głębokie wżery (10-130 mikrometrów) sugerują podatność A356/5.7GRp na korozję wżerową.
EN
Fatigue crack propagation in the nodular cast - iron was analysed. The specimens of ferrite - pearlite (and graphite) were tested in the aerated NaCl water solution. The results were compared with obtained on the specimens tested without corrosive environment. Experiments according to fracture mechanics procedure performed for estimation the parameters of Paris-Erdogan equation. The rate increments were calculated by the methods published in [1,2].
PL
Stwierdzono, że w próbkach z żeliwa zanurzonych w wodnym roztworze NaCl wzrost pęknięć zmęczeniowych odbywał się w trzech etapach. Równocześnie zaobserwowano cykliczną zmianę wartości stałej "m", ze wzoru Parisa-Erdogana, zależną od rozkładu grafitu na froncie pęknięcia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rozwoju pęknięć korozyjno-zmęczeniowych z zastosowaniem ochrony katodowej. Określono wpływ ochrony katodowej na prędkość rozwoju zmęczeniowych pęknięć półeliptycznych w niskostopowej stali o podwyższonej wytrzymałości 18G2A w środowisku korozyjnym - 3.5% wodnym roztworze NaCl. Rozwój pęknięć korozyjno-zmęczeniowych w próbkach płaskich badano przy jednoosiowym zmiennym obciążeniu rozciągającym o stałej amplitudzie i częstotliwości f=5 Hz. Badania wykonano dla dwóch współczynników asymetrii cyklu R=0.2 i R=0.7. Wyniki badań wykazały istotny - korzystny wpływ ochrony katodowej na korozyjno-zmęczeniowy wzrost pęknięcia (zmniejszenie prędkości pękania) jedynie w początkowym etapie pękania.
EN
In the paper the tests results of cathodic protection on fatigue crack growth of semielliptical surface crack in low alloy, higher strength 18G2A-steel in corrosive environment - 3.5% NaCl water solution are presented. The crack growth was performed in flat samples at one axial fatigue tensile load of constant amplitude and frequency 5 Hz. In the tests applied two values of coefficient of cycle asymetry: R=0.2 and R=0.7. The results of tests showed the esentional - positive influence on corrosive-fatigue crack growth (decrease of crack growth rate) in the I stage of cracking only.
EN
The paper presents few aspects produced in superficial layers, subjected to wear in corrosive environment. These aspects are mostly linked by electro-chemical phenomenon with a correlated evolution with the mechanical damages' evolution. Based on these aspects, the paper presents a model for these processes' prediction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.