Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  correlator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie radaru szumowego do wykrywania obiektów ukrytych w gruncie
PL
W artykule przedstawiono koncepcję użycia radaru z szerokopasmowym sygnałem szumowym jako radaru penetracji gruntu (GPR). Zaprezentowano koncepcję systemu rozpoznania terenu ze względu na zakopane w nim np. miny czy improwizowane ładunki wybuchowe. Prezentowana koncepcja zakłada użycie sygnału szumowego generowanego analogowo w paśmie 1 ÷ 3 GHz z mocą rzędu pojedynczych mikrowatów. W artykule zaprezentowano wybrane układy radaru takie jak system antenowy, odbiornik Front-End, system akwizycji danych oraz przedstawiono koncepcję przetwarzania sygnałów w oparciu o struktury FPGA. Koncepcja użycia sygnału losowego umożliwia pracę wielu nadajników i wielu odbiorników w tej samej przestrzeni z uwagi na fakt, że sygnały szumowe są sygnałami wzajemnie ortogonalnymi. Przedstawiona koncepcja radaru szumowego GPR może być wykorzystana do budowy systemu rozpoznania terenu pod kątem poszukiwania min ukrytych np. na drodze przejazdu kolumny pojazdów wojskowych.
EN
This article describes a concept of use a wideband noise radar in the ground penetrating applications (GPR). Concept assumes using of analog-generated noise signal with frequency range from 1 to 3 GHz and power magnitude about single microwatts. Chosen radar sub-systems like antenna system, Front-End receiver, data acquisition system and concept of signal processing in FPGA will be presented. Usage of noise signal allows to correct work of multiple transmitters and receivers in the same space. Avoid of mutual jamming is possible due to orthogonality of noise signals. Presented conception of noise signal based GPR could be used in terrain recon and mine detector systems, where time of scanning is an essential requirement, for example in a military vehicles convoy.
2
Content available remote Sensor radarowy z sygnałem szumowym dla systemu obrony aktywnej
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie radaru szumowego bliskiego zasięgu z cyfrową linią opóźniająca i cyfrowym układem detektora korelacyjnego. Radar ten składa się z trzech podstawowych układów: nadajnika sygnału szumowego, odbiornika Front-End z zerową wartością częstotliwości pośredniej oraz cyfrowego układu detektora korelacyjnego zrealizowanego w strukturze FPGA. Przedstawione zastosowanie rozwiązania praktycznego radaru szumowego jest zastosowaniem nowatorskim. Pokazuje ono, że pewne cechy radarów szumowych uchodzące w klasycznym zastosowaniu radarów za wady, w innym zastosowaniu mogą stać się zaletami. Takim zastosowaniem jest na przykład zaproponowana przez autorów metoda radarowego monitorowania stref ochronnych za pomocą radaru szumowego o bardzo niskim potencjale energetycznym w systemie obrony aktywnej obiektów mobilnych. Możliwość jednoczesnego wystawienia wielu barier ochronnych znajdujących się na różnej odległości od radaru, oraz możliwość wyznaczenia prędkości radialnej obiektu, który przekracza daną barierę powodują, że proces podjęcia decyzji o uruchomieniu obrony aktywnej obarczony jest bardzo małym ryzykiem.
EN
The solution to the noise short-range radar with digital delay line detector and a digital correlation system is presented. Radar is composed of three main systems: the noise signal transmitter, front-end zero intermediate frequency receiver and digital correlation detector circuit implemented in FPGA structure. The use of the noise of the radar practical solution is the use of the novel. It shows that some of the features of radar noise escaping in a classic use of radar for defects in another application may become advantages. Such use is, for example, the method proposed by the authors of the radar monitoring of protection zones the noise radar with a very low energy potential of active defense system of mobile objects. The ability to simultaneously issue multiple safety barriers located at different distances from the radar, and the ability to determine the radial velocity of the object exceeds the particular barrier to make the process of deciding to launch active defense poses a very low risk of making a wrong decision.
3
PL
W artykule przedstawiono zasadę kwadraturowej detekcji korelacyjnej sygnałów szumowych za pomocą analogowego szerokopasmowego korelatora mikrofalowego. Zaprezentowano wyniki pomiarów funkcji korelacji sygnałów szumowych oraz pokazano zastosowanie takiego rozwiązania w radarze szumowym do precyzyjnego określania zmian odległości a także szybkości tych zmian. Przedstawiono wyniki działania radaru szumowego bliskiego zasięgu w odniesieniu do obiektów stałych i ruchomych. Artykuł zakończono wnioskami i planami zastosowania prezentowanej techniki detekcji w szerokopasmowych radarach szumowych.
EN
A principle of quadrature correlation detection of noise signals using an analog broadband microwave correlator is presented in the paper. Measurement results for the correlation function of noise signals are shown and application of such solution in the noise radar for precise determination of distance changes and velocity of these changes is also presented. Results for short range noise radar operation are presented both for static and moving objects. Conclusions and future plans for applications of presented detection technique in broadband noise radars bring the paper to an end (Demo of Noise radar with analog X-band correlator)
4
Content available remote Performance of the mixed signal correlators
EN
In this paper the possibility of simplification of mixed mode (PCM-DPCM) correlator structures is considered. The use of quantization steps with multiplication factor equal to power of 2 permits to substitute multiplication with shift operations. With the aid of such modulation and recurrent version of algorithm, correlator structures turns to be simpler. The accuracy, speed and resources consumption performance of the proposed structures is analysed.
5
Content available remote Mixed signal correlator with extended DPCM characteristics
EN
Correlation analysis (CA) of PCM signals permits to achieve high accuracy results at the expense of the use of multibit multiplication units. The use of mixed signal representation (PCM-DPCM) using quantization steps with multiplication factor equal to power of 2 permits to substitute multiplication with shift operations. To improve calculation accuracy addition and subtraction operations are introduced. General system structure and generation alghoritm are proposed.
6
Content available remote Reinforcement learning algorithm based on psychological model of autonomous system
EN
In this paper we describe the mechanism of a learning system, which is based on psychological model of autonomous system. The control autonomous agent has recently been the subject of intense research. A variety of approaches from engineering and artificial intelligence have been used to study different aspects of robot control. Many of these efforts are aimed at the developing of simple intelligent behavior. The paper presents autonomous agent as mobile robot controllers based on conception of autonomous agent as a cybernetic model of an autonomous system. It is based on psychological and biological phenomena which may be observed in living organisms. Our autonomous system is characterized by robust and reliable self-adaptation to the characteristic of the environment without external supervision or control. In this paper we describe implementation of an autonomous system to control mobile robots and preliminary results of experiment.
PL
W pracy tej model autonomicznego agenta przedstawiono jako cybernetyczny model systemu autonomicznego. Model ten był wzorowany na zjawiskach psychicznych oraz biologicznych, które występują w żywych organizmach. W opisie systemu zostały wyodrębnione trzy podstawowe bloki funkcjonalne - korelator, homeostat, akumulator - wraz z dokładnym omówieniem ich funkcji. Na proces uczenia tego typu modelu istotny wpływ mają interakcje pomiędzy torem informacyjnym i torem energetycznym, co zostało pokazane w tej pracy. W tym artykule została przedstawiona i omówiona przykładowa realizacja systemu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.