Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coordinate measuring technique
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pierwszym etapie badań zamodelowano geometrię modelu w środowisku CATIA V5R26. Kolejny etap procesu polegał na wydruku modeli przy użyciu techniki FDM (zastosowano materiały ABS-M30 oraz PC-10) oraz MEM (zastosowano materiały PLA oraz PET). Następnie przeprowadzono proces pomiarowy wydrukowanych modeli z materiałów termoplastycznych przy użyciu tomograficznego systemu pomiarowego. W procesie rekonstrukcji geometrii modeli z obrazów 2D wdrożono procedurę składającą się z 4 etapów: cyfrowej filtracji i interpolacji danych, segmentacji metodą grupowania danych (clustering) i rekonstrukcji geometrii metodą aktywnego konturu (active contour). Proces weryfikacji poprawności i precyzji wykonania modeli przeprowadzono w oprogramowaniu Focus Inspection oraz GOM Inspect. Najmniejsze błędy odwzorowania kształtu geometrii uzyskano dla modelu wykonanego z materiału ABS-M30 (odchyłka średnia wyniosła -0,021 mm, a odchylenie standardowe 0,154 mm).
EN
In the first stage of the research, the model geometry was created in the CATIA V5R26 software. In the next stage, the 3D printed process of the models was performed using the FDM (ABS-M30 and PC-10 was used) and MEM technique (PLA and PET materials was used). Then, the measurement process of the printed models from thermoplastic materials was carried out with the use of a tomography system. In the process of reconstructing the geometry of models from 2D images, a procedure consisting of 4 stages was implemented: digital filtering and interpolation of data, segmentation by data clustering and reconstruction of geometry by the active contour method. The process of verifying the accuracy of models was carried out in the Focus Inspection and GOM Inspect software. The most accurate representation of the shape of the geometry was obtained for the model made of ABS-M30 (the mean deviation was -0.021 mm and standard deviation 0.154 mm).
2
Content available remote Perspectives of modern metrology
EN
The most up-to-date trends in development of length and angle metrology were presented. This development falls within a concept of Industry 4.0 and is understood as Metrology 4.0. Basic elements of these concepts and their connections were shown during years in relation to consecutive industrial revolutions. Specific issues regarding additive technologies were described with a view to functional filtration. Achievements of coordinate measuring technique in macro scale were also presented including optical scanning and computed tomography. In conclusions standardization works regarding the mentioned topics were described.
PL
Zaprezentowano najnowsze kierunki rozwoju metrologii długości i kąta. Rozwój ten wpisuje się w strategię przemysłu 4.0 i jest określany jako metrologia 4.0. Przedstawiono zasadnicze elementy tych koncepcji i ich powiązanie na tle kolejnych rewolucji przemysłowych. Omówiono specyfikę pomiarów w technikach przyrostowych z uwzględnieniem filtracji funkcjonalnej, a także osiągnięcia współrzędnościowej techniki pomiarowej w skali makro, włącznie ze skanowaniem optycznym i tomografią komputerową. W podsumowaniu zestawiono prace normalizacyjne prowadzone w omawianym zakresie.
3
Content available remote Outsourcing in estimating the uncertainty of coordinate measurements
EN
The current situation in the estimation of uncertainty of coordinate measurements and the proposal to perform the uncertainty estimation service by an external institution are presented. This possibility arose thanks to the development of a method that uses the current calibration results as input information about the accuracy of the measuring machine, and as the information about the dimensions of the object – the coordinates of a small number of so-called characteristic points.
PL
Przedstawiono aktualną sytuację w zakresie szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych oraz propozycję wykonania usługi szacowania niepewności przez instytucję zewnętrzną. Ta możliwość pojawiła się dzięki opracowaniu metody, która jako informacji wejściowej o dokładności maszyny pomiarowej używa aktualnych wyników wzorcowania, a jako informacji o wymiarach przedmiotu – współrzędnych niewielkiej liczby tzw. punktów charakterystycznych.
4
Content available remote Analiza konstrukcji autonomicznego stołu obrotowego
PL
W artykule przedstawiono analizę konstrukcji autonomicznego stołu obrotowego przeznaczonego do współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Oś obrotu stołu jest czwartą, sterowaną osią rozszerzającą możliwości klasycznej trzyosiowej maszyny pomiarowej w zakresie pomiaru przedmiotów o powtarzalnym zarysie na obwodzie: kół zębatych, frezów ślimakowych itp. Analizę wykonano w programie CAD/CAE Autodesk Inventor Professional 2018.
EN
The article presents an analysis of the construction of an autonomous rotary table dedicated to coordinate measuring machines. The axis of the table rotation is the fourth, controlled axis extending the capabilities of the classical three-axes measuring machine with the possibility of measuring objects with repetitive contours on the circumference: gears, hobs, etc. The analysis was performed using the CAD/CAE Autodesk Inventor Professional 2018 program.
PL
Artykuł dotyczy początkowych etapów inżynierii odwrotnej i przedstawia możliwości oprogramowania CATIA V5 w zakresie tworzenia trójwymiarowych modeli wyrobów na bazie chmur punktów. Dane pomiarowe, niezbędne do utworzenia modeli 3D, zostały pozyskane z użyciem współrzędnościowego ramienia pomiarowego wyposażonego w bezstykową głowicę pomiarową. W pracy przeanalizowano dokładność wykonania dwóch wybranych modeli przedmiotów składających się z powierzchni krzywoliniowych.
EN
The paper addresses the initial stages of reverse engineering and presents the possibilities of the CATIA V5 soft ware in terms of creating 3D models of products based on point clouds. The measurement data, necessary to create 3D models, were obtained using a coordinate measuring arm equipped with a non-contact measuring probe. In the paper, the accuracy of two selected models of objects composed of free-form surfaces has been analysed.
PL
W artykule zaprezentowano procedury stosowane przy weryfikacji metrologicznej wybranych urządzeń pomiarowych pracujących we współrzędnościowej technice pomiarowej. Są to systemy stosowane powszechnie w inżynierii odwrotnej do digitalizacji kształtów odtwarzanych elementów. Krótko omówiono wymagania i uwarunkowania inżynierii odwrotnej dotyczące procesu pomiarowego. Przedstawiono zasady weryfikacji i reweryfikacji współrzędnościowych maszyn pomiarowych, jako najstarszych przedstawicieli współrzędnościowej techniki pomiarowej. Pokazano działania, jakie należy podjąć przy wzorcowaniu skanerów optycznych i laserowych, które są coraz szerzej stosowane w przemyśle i nauce. Omówiono podstawowe błędy wyznaczane przy wzorcowaniu i wzorce, jakie się wykorzystuje w procedurach badawczych.
EN
In the paper procedures used for verification and reverification of measurement devices working in coordinate measuring technique were presented. These systems are commonly used in reverse engineering for digitization of shapes of reconstructed elements. Requirements and conditions of reverse engineering from measurement process point of view were briefly discussed. Rules of verification and reverification of coordinate measuring machines as the oldest device representing coordinate measuring technique were shown. Actions that need to be taken while calibrating optical and laser scanners, that are more and more widely used in industry and science were presented. Basic errors elaborated during calibration and standards used in testing procedures were described.
PL
W artykule zweryfikowano dokładność wykonania uzupełnienia ubytku części żuchwy przy użyciu współrzędnościowego systemu pomiarowego oświetlającego obiekt światłem laserowym. W pierwszym etapie przedstawiono proces rekonstrukcji geometrii żuchwy przy użyciu oprogramowania 3D-Slicer 4.8.1. Kolejny etap procesu polegał na zamodelowaniu uzupełnienia ubytku części bocznej żuchwy. Proces ten przeprowadzono w środowisku CATIA V5R26. W efekcie końcowym tego etapu uzyskano trójwymiarowy model reprezentujący uzupełnienie ubytku części żuchwy. Następnie model wykonano metodą przyrostową MEM. Proces weryfikacji błędów wykonania geometrii modelu przeprowadzono przy użyciu ramienia pomiarowego MCA II z zamontowaną głowicą laserową MMDx100.
EN
The article presents analysis of the accuracy of a mandibular body part defect manufactured using the additive MEM technology. The first stage of research presents the reconstruction process of mandible geometry using the 3D-Slicer 4.8.1 software. The second stage of the process presents a modeling process of a lateral part defect of the mandible. This process was carried out in the CATIA V5R26 software. The end result of this stage was a three-dimensional model representing the restoration of the defect in lateral part of the mandible. Then the model was made using the additive MEM technology. The verification process of geometry accuracy of the model was carried out using the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head.
8
PL
W artykule omówiono początkowe etapy inżynierii odwrotnej wybranej powierzchni swobodnej. Do pozyskania danych pomiarowych wykorzystano współrzędnościowe ramię pomiarowe MCA II, wyposażone w bezstykową głowicę pomiarową. Przeanalizowano wpływ wybranych poleceń i ustawień programów Focus Inspection oraz CATIA V5-6 w zakresie filtracji wyników pomiarów na jakość uzyskanych danych pomiarowych.
EN
The article concerns the early stages of the reverse engineering of the selected free-form surface. The process of acquisition of measurement data was carried out by using the MCA II coordinate measuring arm equipped with a non-contact measuring probe. The influence of the selected commands and settings of Focus Inspection and CATIA V5-6 software packages in the field of filtration of measurement results on the quality of obtained measurement data was analysed.
9
Content available remote Checking the accuracy of selected methods of probe radius correction
EN
The paper concerns the analysis of accuracy of two methods of probe radius correction which are based on Bézier curves. Those methods can be applied in the case of measurements of free-form surfaces. The analysis of accuracy of selected methods was done in relation to reference corrected measured points.
PL
Artykuł prezentuje analizę dokładności dwóch metod korekcji promieniowej, które bazują na krzywych Béziera. Metody te mogą być stosowane do pomiaru powierzchni swobodnych. Analiza dokładności wybranych metod została przeprowadzona w odniesieniu do wzorcowych skorygowanych punktów pomiarowych.
10
Content available remote Niepewność pomiarów współrzędnościowych
PL
W artykule omówiono problematykę wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Przedstawiono ogólne problemy związane z szacowaniem niepewności. Omówiono stan prac normalizacyjnych i zwrócono uwagę na fakt, że niepewność pomiaru różnych charakterystyk geometrycznych jest różna. Omówiono koncepcję metody opracowanej w ATH. Jako przykłady oceny niepewności pomiaru odchyłki współosiowości i prostoliniowości pokazano modele pomiaru, czyli związki mierzonej odchyłki z błędami wskazań maszyny pomiarowej oraz odpowiednie budżety niepewności.
EN
The paper presents the aspects of the evaluation of coordinate measurements uncertainty. General issues concerned with the uncertainty evaluation are presented. The standardisation works are discussed and the attention is brought to the fact the uncertainty of the measurement of different geometrical characteristics is different. The concept of a method developed at ATH is described. For the examples of uncertainty evaluation of coaxial and straightness deviation measurement, the measurement models, i.e. the connection of the measured deviation with the indication errors of the measuring machine and appropriate uncertainty budgets, are shown.
11
Content available remote Zastosowanie tomografii komputerowej do pomiaru odchyłek okrągłości
PL
Oczekiwania klientów w zakresie jakości wyrobów nieustannie rosną. W związku z tym niewystarczająca jest kontrola samych wymiarów, a konieczne jest sprawdzanie odchyłek kształtu czy chropowatości. Znaczna większość wykonywanych obecnie pomiarów jest realizowana z wykorzystaniem urządzeń współrzędnościowych. Pomiarowa tomografia komputerowa jest najnowszą grupą współrzędnościowej techniki pomiarowej i wiele zagadnień z zakresu jej dokładności czy możliwości aplikacji jest ciągle otwartych. Przedstawiono wyniki badań elementów o różnych wartościach i postaciach odchyłki okrągłości. Elementy zostały zbadane na przyrządzie specjalizowanym do pomiaru odchyłek kształtu oraz na tomografie komputerowym. W przypadku tomografu użyto różnych strategii pomiarowych w celu weryfikacji jego obszaru zastosowania. Pomiar odchyłek kształtu na tomografie pozwala na weryfikację jakości wykonania elementów o trudno dostępnych przestrzeniach, ale również na kompleksową ocenę geometryczną, np. części wykonanych z tworzywa sztucznego i mierzonych tylko na tomografie.
EN
Customer expectations in terms of products quality are constantly growing. Therefore, to control only dimensions is not enough; it is necessary to check also the form deviation or roughness. The vast majority of measurement nowadays is carried out by different coordinate measuring devices. Measuring computed tomography is the newest field of coordinate measuring technique, which makes many aspects of its accuracy and possible applications still open. The paper presents the measurement results of elements with different values of roundness deviations. Examined samples were checked on a formtester and computed tomography. For CT measurement, different strategies to verify the influence on received results were used. The ability to measure form deviations on CT allows to verify the quality of hard to reach part areas, but also a comprehensive assessment of geometry, e.g. parts made of plastic and measured on CT.
12
Content available remote The accuracy of calculating form deviations of selected free-form surfaces
PL
Wskazano możliwą przyczynę błędów w obliczaniu odchyłek kształtu z wykorzystaniem algorytmu wybranego oprogramowania współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Metoda ta jest dostępna w oprogramowaniu Calypso i bazuje na lokalnych odchyłkach kształtu obliczanych w punktach nominalnych. Analiza została przeprowadzona dla wybranych przykładów powierzchni swobodnych. Przedstawiono wyniki badań numerycznych, które polegały na symulacjach pomiarów współrzędnościowych wybranego przedmiotu. Punkty pomiarowe były generowane z określonymi wartościami rozrzutów względem profili nominalnych analizowanego wyrobu. Symulacje zrealizowano z użyciem 3 wybranych metod obliczania odchyłek kształtu oraz różnych odległości między punktami pomiarowymi. W celu weryfikacji wyników badań symulacyjnych przeprowadzono badania doświadczalne. Badania eksperymentalne zrealizowano z użyciem wybranego współrzędnościowego systemu pomiarowego oraz wybranych parametrów pomiaru. Wyniki pomiarów potwierdzają rezultaty symulacji.
EN
The possible reason for the incorrect form deviations calculated using an algorithm available in the selected software of coordinate measuring machine was identified. This method is available in the Calypso software and it is based on local deviations calculated at nominal points. The analysis was made for the selected examples of free-form surfaces. There are presented the results of numerical investigations based on simulations of coordinate measurements of selected object. The measured points were generated with assumed values of scatter in relation to the nominal profiles of the analyzed product. The simulations were made using 3 selected methods for computing the form deviations and various distances between the measured points. In order to verify the results of simulation studies there were made experimental investigations. The experimental investigations were done using selected coordinate measuring system and chosen measurement parameters. The results of performed measurements confirm the simulation results.
13
Content available remote Pomiary promieni krawędzi natarcia i spływu pióra łopatki
PL
W artykule przedstawiono porównanie danych nominalnych i wyników symulacji pomiarów współrzędnościowych promieni krawędzi natarcia i spływu pióra łopatki turbiny. Dane te uzyskano z użyciem oprogramowania Blade Pro oraz wybranej metody optymalizacji. W trakcie badań numerycznych punkty pomiarowe były generowane z określoną wartością rozrzutu względem przekrojów pióra łopatki.
EN
In the article the comparison of nominal data and the results of simulations of coordinate measurements of radii of leading and trailing edges of a turbine blade is presented. That data were obtained using the Blade Pro software and the selected method of optimization. During numerical research measured points were generated around cross-sections of a turbine blade with the assumed dispersion.
14
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu grubości ścianki tulei wykonanych w technologii przyrostowej na odchyłkę walcowości oraz prostoliniowości tworzącej walca z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej. Wytwarzanie prototypów z cienkimi ściankami jest uzasadnione ekonomicznie, gdyż skraca znacznie czas wydruku jak i jego koszt.
EN
The article presents an assessment of the impact of quill wall thickness made in the additive manufacturing for cylindricity deviation and the straightness of creating a cylinder with the use of coordinate measuring technique. Production of prototypes of the thin walls is economically justified because it reduces considerably the time output as well as its cost.
15
Content available remote Rekonstrukcja kół zębatych z zastosowaniem systemów CMM/CAD/RP
PL
W artykule przedstawiono metodykę rekonstrukcji kół zębatych przekładni lotniczych z zastosowaniem powiązanych systemów CMM/CAD/RP. Współrzędnościowe techniki pomiarowe (CMM) oraz systemy CAD umożliwia identyfikację i odtwarzanie geometrii kół zębatych, natomiast systemy RP dają możliwość wykonania prototypu zrekonstruowanego koła zębatego.
EN
This paper presents a reconstruction methodology of the transmission airline gears connected systems using CMM/CAD/RP. The use of coordinate measuring techniques (CMMs) and CAD systems enables to identify and reconstruct gear geometry. In contrast, while the RP systems make it possible to create a prototype with the reconstructed gear.
EN
Manufacture of aircraft gearbox elements requires control of gear geometric parameters at different stages of technological process. The aim of this study is to present develop and execute the analysis accuracy of the geometry of the gear of aeronautical dual-power path gear after the roughing operation using coordinated optical scanner ATOS II Triple Scan. Research was carried out in order to detect errors occurring in the machining process and to determine the value of founded the machining allowance finishing in relation to the CAD model. On this basis, it is possible to determine the accuracy of the gear wheel as the workpiece after heat treatment. The results will be the basis to determine the effect of heat treatment on changes in the geometry of the gear and the benchmark for determining the correctness of the finishing.
PL
Produkcja elementów przekładni lotniczych wymaga kontroli parametrów geometrycznych kół zębatych na różnych etapach procesu technologicznego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie opracowania i wykonania analizy dokładności geometrii koła przekładni dwudrożnej po obróbce zgrubnej przy użyciu współrzędnościowego skanera optycznego ATOS II Triple Scan. Badania przeprowadzono w celu wykrycia błędów powstałych w procesie obróbki skrawaniem oraz określenia wartości założonych naddatków na obróbkę wykańczającą w odniesieniu do modelu CAD. Na tej podstawie możliwe jest określenie dokładności wykonania koła zębatego, jako półwyrobu po obróbce cieplnej. Otrzymane wyniki będą podstawą do określenia wpływu obróbki cieplnej na zmiany geometrii koła zębatego ze wzorcem odniesienia dla określenia poprawności wykonania obróbki wykańczającej.
EN
Air gears must meet high performance criteria for accuracy, therefore quality control is necessary for their production. CMM Software determines the capabilities and scope of the measuring machines. The choice of measurement method should be carried out taking into account the accuracy of gear and taking into account the capabilities of the system and measurement needs. Item will present the methodology of measurement of cylindrical gears using a standard CMM software. The results of these diagnostic tests to prevent the need to purchase additional software, the measuring machine and its setup. You should only choose a method of analysis that will be carried out directly in the environment measuring machine, or will be made in the CAD system based on the geometry acquired during the measurement with respect to the virtual model. In the second case export is needed in the appropriate format measurement data to CAD software.
PL
Koła zębate przekładni lotniczych muszą spełniać wysokie kryteria dokładności wykonania, dlatego niezbędna przy ich produkcji jest kontrola dokładności. Oprogramowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych decyduje o możliwości i zakresie zastosowania maszyn pomiarowych. Dostępne są na rynku specjalistyczne maszyny pomiarowe wyposażone w oprogramowania do pomiaru kół zębatych, które umożliwiają w pełni automatyczne pomiary odchyłek zarysu (ewolwenty), linii zęba, podziałek i bicia promieniowego, topografii boku zęba. Wybór metody pomiarowej powinien odbywać się z uwzględnieniem dokładności wykonania koła zębatego oraz z uwzględnieniem możliwości sytemu i potrzeb pomiarowych. Artykuł będzie przedstawiał metodykę pomiaru walcowych kół zębatych z zastosowaniem standardowego oprogramowania CMM. Zaletą pomiarów kół zębatych z wykorzystaniem uniwersalnego oprogramowania pomiarowego, jest możliwość pomiaru kół o dowolnej geometrii w odniesieniu do modelu CAD. Wyniki powyższych badań diagnostycznych zapobiegają konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania maszyny pomiarowej oraz jej przezbrajania. Analizy przeprowadzać można bezpośrednio w środowisku maszyny pomiarowej, albo w systemie CAD, na podstawie geometrii pozyskanej podczas pomiaru w odniesieniu do modelu wirtualnego. W drugim przypadku niezbędny jest eksport w odpowiednim formacie danych pomiarowych do oprogramowania CAD.
18
Content available remote Niepewność pomiarów współrzędnościowych. Zastosowanie przedmiotu wzorcowego
PL
W artykule omówiono problematykę wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych z wykorzystaniem przedmiotów wzorcowych lub wzorców. Zwrócono uwagę na fakt, że niepewność pomiaru różnych charakterystyk geometrycznych mierzonych przy użyciu tej samej maszyny może być istotnie różna. Podano przykłady opracowania wyników eksperymentów wykonanych w celu oceny niepewności pomiaru średnicy i odchyłki okrągłości otworu walcowego oraz odchyłki współosiowości wałków.
EN
The aspects of evaluation of uncertainty of coordinate measurements with the use ofcalibrated workpiece orartefact are discussed. The attention is paid tothe fact that uncertainty of measurement of different geometrical characteristics measured onthe same measuring machine may be significantly different. Examples of uncertainty evaluation ofexperimental results (diameter, roundness and coaxiality measurement) are given.
PL
Omówiono problematykę wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych z wykorzystaniem przedmiotów wzorcowych lub wzorców. Zwrócono uwagę na fakt, że niepewność pomiaru różnych charakterystyk geometrycznych mierzonych przy użyciu tej samej maszyny może być istotnie różna. Podano przykłady opracowania wyników eksperymentów wykonanych w celu oceny niepewności pomiaru średnicy i odchyłki okrągłości otworu walcowego oraz odchyłki współosiowości wałków.
EN
The problems of determining the uncertainty of coordinate measurements using calibrated workpieces or artefacts are discussed. It’s pointed out that the uncertainty of measurement of different geometrical characteristics measured using the same machine can be significantly different. Examples are given with the results of experiments performed to assess the uncertainty of measuring the diameter and roundness deviation of the cylindrical bore and concentricity of shafts.
20
Content available remote Porównanie wyników pomiarów współrzędnościowych pióra łopatki turbiny
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów współrzędnościowych powierzchni krzywoliniowych pióra łopatki turbiny z użyciem dwóch wybranych oprogramowań pomiarowych. Zaprezentowano wyniki zarówno badań symulacyjnych, jak i doświadczalnych. W przypadku badań eksperymentalnych pomiary pióra łopatki turbiny wykonano z użyciem współrzędnościowej maszyny pomiarowej ACCURA II.
EN
The article presents the analysis of coordinate measurements’ results of free-form surfaces of turbine blade by using two selected measurement software. There were presented the results of both simulation and experimental investigations. In the case of experimental research the measurements of turbine blade were conducted with the use of the coordinate measuring machine ACCURA II.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.