Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coordinate measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Szacowanie niepewności pomiarów współrzędnościowych na odległość
PL
W artykule przedstawiono propozycję ułatwiającą upowszechnienie szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych, a także ofertę świadczenia odpowiedniej usługi na odległość.
EN
The paper presents a proposal to facilitate the dissemination of estimating the uncertainty of coordinate measurements as well as an offer of a relevant distance service.
2
Content available remote Geometrical parameters of the mandible in 3D CBCT imaging
EN
The aim of the study is to report on a method for the measurement and analysis of the accuracy in mapping the shape of the mandible spatially modeled based on cone beam imaging. To achieve this goal, the geometrical determinants of the mandible shape were identified; in addition, the accuracy of their cone beam in computer tomography (CBCT) images was verified. The latter – verification of images – was based on reference measures made by a coordinate measuring machine (CMM). The parameters that were analyzed were: Bonville's triangle, the occlusal plane, and the mandible symmetry in relation to the sagittal plane. Descriptive statistics and distribution of individual variables were determined. The results were analyzed statistically using the U-Mann Whitney test. The geometrical parameters of the mandible determined on the basis of CBCT and CMM imaging do not differ significantly.
PL
Głównym celem przeprowadzonej analizy była ocena przydatności metod szybkiego prototypowania do wykonania prototypów funkcjonalnych zębatej przekładni falowej. Elementem stwarzającym duże problemy konstrukcyjne i technologiczne w tego typu napędach jest cienkościenne koło podatne, mające drobnomodułowy wieniec zębaty. Wykonano więc modele fizyczne kół zębatych przekładni falowej i przeprowadzono dla nich precyzyjne pomiary profili zębów. Ukazano znaczące różnice pomiędzy modelami wytworzonymi z wykorzystaniem różnych metod szybkiego prototypowania w odniesieniu do ich wzorców teoretycznych. Ostatecznie określono, które z metod mogą być z powodzeniem stosowane do wytwarzania drobnomodułowych kół zębatych.
EN
The main purpose of conducted analysis was usefulness evaluation of the rapid prototyping methods to make functional prototypes of the harmonic drive. Element which causes serious structural and technological problems in these types of drives is the thin-walled flexspline, having small modular tooth rim. Thus, there were made physical models of harmonic drive’s gears and was conducted for them accurate measurement of tooth’s profiles. There were shown significant differences between the models made by different methods of quick prototyping in context of their theoretical profile. Finally it was determined which of the methods can be applied successfully to generate prototypes of gears with small modulus.
PL
Współczesna technika pozwala na projektowanie i wykonanie elementów maszyn o tak skomplikowanej geometrii, że ich weryfikacja z wykorzystaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych jest trudna lub wręcz niewykonalna. Zaprezentowano możliwość zastosowania replik fragmentów geometrii wyrobu do kontroli cech geometrycznych z wykorzystaniem pomiarów stykowych na maszynie współrzędnościowej.
EN
Modern technology allows to design and manufacture machine elements with complex geometry that makes it difficult or even impossible to use coordinate measuring machines for verification of them. The article presents the possibility of using replicas of product geometry to control geometric features using contact measurements on a coordinate machine.
PL
Na przykładzie pomiaru promienia okręgu i promienia łuku okręgu przedstawiono podstawy teoretyczne nowej metody szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Jako informację wejściową wykorzystuje się w tej metodzie wzór na błąd graniczny dopuszczalny pomiaru długości i wyniki wzorcowania maszyny.
EN
Theoretical background of new method for uncertainty evaluation was presented on the examples of measurement of circle and arc radius. The method uses the formula for CMM maximum permissible error of length measurement and the reverification test results as the input data.
EN
An optimization study using the design of experiment technique is described, in which the surface profile height of a freeform surface, determined in coordinate measurements, is the response variable. The control factors are coordinate sampling parameters, i.e. the sampling grid size and the measuring tip diameter. As a result of the research, an optimal combination of these parameters was found for surface mapping with acceptable measurement uncertainty. The presented study is the first stage of optimization of machining error correction for the freeform surface and was intended to take into account mechanical-geometric filtration of surface irregularities caused by these geometrical parameters. The tests were carried out on a freeform workpiece milled with specific machining parameters, Ra of the surface roughness was 1.62 μm. The search for the optimal combination of parameters was conducted using Statistica software.
7
Content available remote Szacowanie niepewności pomiaru – metoda Monte Carlo
PL
Przedstawiono zalety metody Monte Carlo w porównaniu z metodami szacowania niepewności pomiaru typu A i B. Omówiono problem wyznaczania niepewności w przypadku dwóch lub więcej dominujących składników. Zaprezentowano wyniki eksperymentu mającego na celu ocenę wpływu strategii próbkowania na niepewność pomiaru odchyłki okrągłości. Przeanalizowano kwestię „błędu systematycznego” przy szacowaniu niepewności pomiarów współrzędnościowych.
EN
Advantages of Monte Carlo method are presented and compared with A and B type method of measurement uncertainty evaluation. Problem of uncertainty determination, in case of two or more dominant components, is discussed. Results of experiment to evaluate impact of probing strategy on measurement uncertainty of roundness deviation are presented. Issue of ‘systematic error’ in evaluation of coordinate measurement uncertainty is analyzed.
PL
W artykule przedstawiono analizę problemu określenia minimalnej liczby punktów pomiarowych koniecznych do określenia wartości błędu płaskości. W opracowaniu przedstawiono ujęcie statystyczne tego zagadnienia przyjmując, że przy powtarzalnym procesie technologicznym znany jest przybliżony rozkład odległości punktów pomiarowych od powierzchni zastępczej wyznaczonej dowolną metodą. Na podstawie znajomości rozkładu wyznaczono statystykę opisującą maksymalną oraz minimalną odchyłkę punktu i przeprowadzono analizę dla rozkładu normalnego odchyłek. Ponadto, w opracowaniu przedstawiono analizę płaskości powierzchni rzeczywistych obiektów z wykorzystaniem fotogrametrii.
EN
The article presents an analysis of minimal sample selection for flatness error evaluation by means of coordinate measurement. In the paper, statistical approach was presented, assuming that in the repetitive manufacturing process the distribution of deviations between surface points and the reference plane is stable. Based on the known statistical distribution, order statistics theorem was implemented to determine maximal and minimal point deviation statistics. Moreover, the case study was presented for the set of the tables which are part of machine tool structure. The statistical analysis was performed thanks to the photogrammetric measurement.
PL
Artykuł poświęcony jest tematyce związanej z korekcją błędów obróbkowych powierzchni krzywoliniowych wytwarzanych na frezarkach CNC. Korekcja ta wykonywana jest obecnie dwiema metodami. Pierwsza z nich, zwana on-line, wymaga stałego korygowania toru narzędzia w trakcie obróbki. Podejście takie wymaga stosowania rozbudowanych układów sterowania adaptacyjnego. Druga metoda - off-line polega na korygowaniu programu sterującego obróbką poza obrabiarką (na podstawie wyników pomiarów kontrolnych). W artykule przedstawiona została propozycja metodyki korekcji błędów obróbki powierzchni techniką off-line (bez stałego bezpośredniego połączenia z obrabiarką CNC). Metoda ta bazuje na wykorzystaniu systemów CAD/CAM, frezarek sterowanych numerycznie oraz współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Proponowany w artykule sposób postępowania zweryfikowany został na przykładzie powierzchni krzywoliniowej opisanej techniką NURBS. Realizacja proponowanej metodyki korekcji błędów obróbkowych wykazała istotną poprawę dokładności wytworzonej powierzchni kształtowej.
EN
The present paper is devoted to the issues connected with correcting errors in processing curvilinear surfaces produced with the use of CNC milling machines. At present, such a correction is performed with two methods. The first of them, called an on-line method, requires constant correcting of the tool path during processing. In this approach, it is necessary to apply sophisticated adaptive control systems. In the second, off-line method, correcting the programme which controls the processing is performed outside the machine tool (on the basis of the control measurement results). The paper presents a suggestion of a methodology for correcting surface processing errors using the off-line technique (without a constant direct connection to a CNC milling machine). The suggested methodology is based on using CAD/CAM systems, numerically controlled milling machines, and coordinate measuring machines. The suggested procedure was verified on the example of a curvilinear surface described with the NURBS method. Implementing the suggested methodology of correcting processing errors resulted in a significant improvement in the accuracy of the produced shape surface.
10
Content available remote I++ simulator used to support working with coordinate measuring machine
EN
This paper presents examples of usage of Coordinate Measuring Machine simulator, which facilitate metrological tasks in laboratory and industrial conditions, and constitute a great convenience in Coordinate Measuring Technique learning process.
PL
Artykuł przedstawia przykłady zastosowań symulatora Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej, które ułatwiają pracę metrologa w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych oraz stanowią duże udogodnienie w procesie nauczania Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej.
PL
Przedstawiono możliwości analizy wyników pomiarów realizowanych systemami optycznymi z uwzględnieniem wybranych oprogramowań. Szczególnej analizie poddano pomiary wykonane skanerem optycznym współpracującym z ramieniem pomiarowym. Pokazano jak funkcje oprogramowania specjalistycznego takie: filtracja chmury punktów, wygładzanie, obliczenia, umożliwiają kształtowanie wyniku pomiaru. Zwrócono uwagę na racjonalny dobór stosowanych opcji oprogramowania oraz właściwe wykorzystanie narzędzi do obróbki zbioru danych, kształtujących błąd odwzorowania mierzonej powierzchni.
EN
paper presents possibilities of analysing the results obtained from measurements realised with optical systems and selected software. The measurement results of a laser scanner cooperating with a measuring arm were analysed in detail. The usage of available system options: point cloud filtering, smoothing and computation allows shaping the final measurement result. Misuse of tools for data processing can lead to large mapping errors. In order to choose the optimal filtering of measurement points and the method for developing the measurement results of a laser scanner, comparative measurements on a coordinate measuring machine were taken. Possibilities of identification shape errors were considered on example of measurements the spherical surface shape. In our stud-ies the cooperation between measurement systems with CAD systems was used. Section 2 presents chosen software for point cloud processing with their functions. The measuring arm collaborating with a laser scanner is characterized in Section 3. Section 4 presents measurements taken with an optical scanner and methods for shape error identification with the best shape element, CAD model and reference cloud application. Conclusions and areas of development are given in Section 5.
EN
Geometric deviations of free-form surfaces are attributed to many phenomena that occur during machining, both systematic (deterministic) and random in character. Measurements of free-form surfaces are performed with the use of numerically controlled CMMs on the basis of a CAD model, which results in obtaining coordinates of discrete measurement points. The spatial coordinates assigned at each measurement point include both a deterministic component and a random component at different proportions. The deterministic component of deviations is in fact the systematic component of processing errors, which is repetitive in nature. A CAD representation of deterministic geometric deviations might constitute the basis for completing a number of tasks connected with measurement and processing of free-form surfaces. The paper presents the results of testing a methodology of determining CAD models by estimating deterministic geometric deviations. The research was performed on simulated deviations superimposed on the CAD model of a nominal surface. Regression analysis, an iterative procedure, spatial statistics methods, and NURBS modelling were used for establishing the model.
EN
EMU software functional capacities and operating instruction.
PL
Przedstawiono możliwości i sposób obsługi oprogramowania EMU. Wszystkie potrzebne dane dotyczące maszyny i jej błędów są wprowadzone przez dostawcę oprogramowania. Użytkownik wybiera z menu odpowiednie charakterystyki geometryczne i dla każdej z nich wprowadza współrzędne kilku charakterystycznych punktów przedmiotu.
14
Content available remote Testy dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych
Mechanik
|
2012
|
R. 85, nr 8-9
621--622, 624, 626, 628, 630
EN
New VDI/VDE test methods are presented and compared with those specified in the US ASME standards
PL
Dotychczas oceny dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych dokonywano na podstawie testów wg amerykańskiej normy ASME. Ostatnio pojawiły się nowe rodzaje testów opracowane przez VDI/VDE, nawiązujące do wymagań stosowanych w ocenie dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych. W artykule przedstawiono oba rodzaje testów, wskazując na różnice między nimi.
15
EN
Coordinate measurements are a source of digital data in the form of coordinates of measurement points with a discrete distribution on the measured surface. Geometric deviations of freeform surfaces are determined at each point as normal deviations of these points from the nominal surface (a CAD model). The calculations are preceded by fitting the measurement data to the CAD model. The relations between the workpiece coordinate system and the coordinate system of the machine are described by the transformation parameters. This paper presents the idea of the process of data fitting with the use of the least square algorithm method as well as the way of determining the uncertainty on the assumption that transformation parameters are subject to a cumulative normal probability distribution. The theoretical issues were verified by experiments carried out on a freeform surface obtained in the milling process and characterized by quasi-random geometric deviations.
PL
W artykule zaprezentowano relację pomiędzy błędami granicznymi maszyn pomiarowych a dokładnością pomiarów, przyjmując miarę dokładności w postaci obliczonej i szacowanej niepewności pomiarów. Omówiono też metody symulacyjne wykorzystujące wirtualne maszyny pomiarowe.
EN
The relationship between Measuring Permissible Errors of measuring machines and accuracy of the measurement is in the article presented, accepting the measure of the accuracy in the calculated form and the assessed uncertainty of measurements. Also simulation methods using virtual measuring machines were discussed.
17
Content available remote Model of uncertainty for laser gauge as an end-gauge.
EN
One of the most important step in the creating new gauge is elaborating and verification his model of uncertainty. The uncertainty model of gauges based on laser interferometer with translatorial-kinematic is presented in this document. This kind of artifacts can be a solution for problems of verification of large CMM based on the measuring length control methods. The most important source of errors for this kind gauge are in document presented with the verification results.
PL
Jednym z kluczowych etapów projektowania wzorców jest opracowanie i zweryfikowanie modelu niepewności laserowego wzorca stopniowego (LWS). W pracy przestawiono model niepewności wzorców opartych na interferometrze laserowym z translatoryczną parą kinematyczną. Tego typu wzorce mogą być odpowiedzią na problem sprawdzania wielkogabarytowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WgWMP) metodami opartymi na kontrolnym pomiarze długości. W pracy omówiono podstawowe źródła błędów tego typu wzorców oraz przedstawiono wyniki weryfikacji przyjętego modelu niepewności.
EN
The article describes an intermediary method of off-line error correction in the process of free surface patch processing with numerical control milling machines. The authors present and discuss the results of examining the effectiveness of the suggested method. The research was carried out with the use of a CNC FYS 16N milling machine, the CAD/CAM Mastercam system as well as a Renishaw JPC 11 contact measuring probe.
PL
W pracy przedstawiono pośrednią metodę korekcji błędów off-line obróbki płata powierzchni swobodnej na frezarce sterowanej numerycznie. Przeprowadzono badania i omówiono wyniki badań skuteczności proponowanej metody. Badania wykonano z użyciem frezarki CNC FYS 16N, systemu CAD/CAM Mastercam oraz sondy pomiarowej JPC 11 Renishaw.
19
Content available remote Pomiary współrzędnościowe w warunkach produkcyjnych.
PL
Artykuł prezentuje budowę, funkcjonowanie, dokładności pomiarowe i kalibrowanie maszyny pomiarowej oraz jej zastosowania m.in. w zakresie samokontroli pracowaników bezpośrednio produkcyjnych.
EN
Design features, functioning, measurement accuracies and calibration of the machine, its application also for operator control.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.