Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  convergence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Badania deformacji górotworu w rejonie zabytkowej Kaplicy św. Kingi Kopalni Soli „Bochnia” z zastosowaniem elektromagnetycznej sondy ekstensometrycznej dają nową jakość w analizie charakterystyki tego procesu. Pomiary przemieszczeń reperów stanowiących punkty osnowy kopalnianej z zastosowaniem klasycznych przyrządów i instrumentów geodezyjnych pozwalają jedynie na określenie geometrycznych zmian konturu wyrobisk, często wysoko dokładnych. Na bazie wyników klasycznych pomiarów mierniczych niemożliwe jest określanie sposobu propagacji deformacji wewnątrz górotworu. Wykonane badania z zastosowaniem sond ekstensometrycznych umożliwiły opracowanie charakterystyki odkształceń calizny górotworu solnego w KS Bochnia oraz powiązanie tych wyników z wieloletnimi pomiarami geodezyjnymi. Jak dotąd nie ma opracowań, które w wiarygodny sposób przedstawiają sposób rozchodzenia się deformacji w caliźnie górotworu otaczającej wyrobiska. Jak się podejrzewa, jest on poddany dodatkowo naciskom wciąż aktywnych tektonicznie Karpat sąsiadujących ze złożem. Poza aspektem naukowym przybliżenia opisu zjawisk zachodzących wokół wyrobisk podziemnych w KS Bochnia, istotny jest również aspekt praktyczny, który dotyczy sposobu prowadzenia ewentualnych zabezpieczeń zabytkowych wyrobisk.
EN
Measurements of rock mass deformation with application of electromagnetic extensometer in the Saint Kinga Chapel of The Bochnia Salt Mine provided a new quality of in studies of the process’s performance. Measurements of displacements of control points which are consisted of in the mine’s geodetic network with the use of classical device devices and instruments enable to determine of changes of cavities’ contours only, however with high accuracy. The carried out measurements with the use of electromagnetic extensometer supported elaboration of deformation of undisturbed rock mass surrounding the cavity in The Bochnia Salt Mine that could be combined the results with long standing geodetic observations. As far there is no studies which present reliably propagation of deformation within rock salt mass surrounding underground excavations. As suspected, the rock mass is subjected to additional stress of the Carpathians orogeny, neighboring the salt deposit and which is still tectonically active. Apart from the scientific aspect which brings closer the problem depicting propagation of phenomena ongoing around underground cavity in The Bochnia Salt Mine, there is a practical aspect pertaining to of eventual support methods being constructed in the historical excavations.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną metodykę oraz uzyskane wyniki modelowania umożliwiającego weryfikację potencjalnego wykorzystania określonych pakietów oprogramowania CMG (stanowiącego przykład komercyjnego symulatora złożowego) firmy Computer Modelling Group Ltd., jako narzędzia wspomagającego w symulacji i analizie zmian wybranych parametrów pracy podziemnego magazynu gazu w kawernie solnej. W ramach realizacji zadania, przy użyciu pakietu Builder, podjęto próbę budowy modelu statycznego komory magazynowej – jako podstawowego elementu modelu symulacyjnego. Modelowanie dynamiczne, przeprowadzone z wykorzystaniem pakietu IMEX, obejmowało prace skoncentrowane na symulacji konwergencji komory, jako parametrze mającym kluczowy wpływ na efektywność eksploatacji podziemnego magazynu gazu w kawernie solnej. Ze względu na duże rozmiary modelu statycznego zbudowanego w oparciu o rzeczywiste dane miąższości i wartości promienia ekwiwalentnego plastrów komory pochodzących z wykonanych pomiarów echometrycznych oraz ograniczeń systemowych oprogramowania, zdecydowano się na budowę uproszczonego (składającego się z mniejszej liczby komórek) modelu cylindrycznego – charakteryzującego się stałą wartością miąższości i promienia wyznaczonych plastrów. Przeprowadzona analiza możliwości symulacyjnych wykazała potrzebę utworzenia dodatkowego, wpisującego się w model cylindryczny „podmodelu”. Oznaczony w artykule jako model obliczeniowy, zbudowany na prostopadłościennej siatce „grid” stanowił podstawę dla stworzonego właściwego modelu geomechanicznego. Finalnie wykonanych zostało 24 symulacji obejmujących analizę 6 wybranych głębokości posadowienia stropu komory, po 4 warianty przyjętego minimalnego ciśnienia magazynowanego gazu. Otrzymane wyniki – wartości przemieszczenia ścian, stropu i spągu komory w kierunku jej środka – stanowiły element wyjściowy dla określenia wielkości zmiany objętości magazynowej kawerny. Następnie wyznaczone wartości konwergencji przeliczono dla modelu cylindrycznego jako końcowego modelu symulacyjnego. Dodatkowym elementem przeprowadzonych symulacji było określenie optymalnej głębokości posadowienia komory, którą wyznaczono na podstawie analizy zmian konwergencji i wielkości poduszki gazowej.
EN
The paper presents the developed methodology and the obtained results of modeling related to the verification of potential use of specific software packages from Computer Modeling Group Ltd. (commercial reservoir simulation software) as a support tool for simulation and analysis of changes in selected parameters of the underground gas store in a salt cavern. As a part of the task, with use of the Builder package, an attempt was made to build a static model of the salt cavern. Dynamic modeling (IMEX package) was focused on convergence as a parameter having a key impact on the efficiency of underground gas storage in the salt cavern. Due to the large size of the static model created based on original data (thickness and radius of equivalent chamber slices from echometric measurements) and restrictions of the software, it was decided to create a simplified cylindrical model (consisting of a smaller number of cells) characterized by constant values of thickness and radius of selected slices. Further analysis of the simulation possibilities led to the need to separate a calculation model – created on a rectangular grid for which the geomechanical model was created. In total, 24 simulations were made (six depths of the top level of cavern, four variants of the minimum required pressure of the stored gas). The values of walls, top and bottom layers’ movements towards the center determined the base to specify the size of the change in the storage volume. The convergence values were calculated for the cylindrical model as the final simulation model. In addition, the optimal cavern foundation depth was determined based on the analyses of convergence changes and the size of the gas cushion.
EN
The zero attraction affine projection algorithm (ZA-APA) achieves better performance in terms of convergence rate and steady state error than standard APA when the system is sparse. It uses l1 norm penalty to exploit sparsity of the channel. The performance of ZA-APA depends on the value of zero attractor controller. Moreover a fixed attractor controller is not suitable for varying sparsity environment. This paper proposes an optimal adaptive zero attractor controller based on Mean Square Deviation (MSD) error to work in variable sparsity environment. Experiments were conducted to prove the suitability of the proposed algorithm for identification of unknown variable sparse system.
EN
The aim of the paper was to determine development convergence between post-socialist countries and changes taking place in this respect. The research covered the period of 2000-2018 and focused on 25 post-socialist countries (11 EU, 7 East European and 7 Asian states). Statistical meth-ods and econometric models were employed to analyze the HDI, EPI and EFW indices. The research revealed that there is very little convergence among post-socialist countries on social development (ca. 5%), environmental performance (ca. 2%) and economic freedom (ca. 1%). All of the study coun-tries were classified as highly developed (HDI>0.79), and “mostly free” in terms of economic freedom (EFW>0.6). Higher variation was observed for environmental performance, with only 16 countries out of 25 with an EPI>60. The post-socialist EU countries scored higher on the three indices than the other post-socialist nations, though Asian countries registered higher growth rate.
PL
Celem artykułu była diagnoza poziomu konwergencji państw postsocjalistycznych i zachodzących w tym zakresie zmian. Zakres badań obejmował lata 2000-2018. Obiektem badań było 25 krajów postsocjalistycznych (11 należących do UE, / z Europy wschodniej oraz 7 azjatyckich). Analizowane były indeksy HDI, EPI I EFW. Wykorzystano metody statystyczne oraz modele ekonometryczne. We wszystkich badanych obszarach stwierdzono zjawisko słabej konwergencji. W obszarze rozwoju społecznego na poziomie ok. 5%, wydajności środowiskowej ok. 2% a wolności gospodarczej ok. 1%. Wszystkie badane kraje zostały zaliczone do wysoko rozwiniętych pod względem rozwoju społecznego (HDI>0.79). Również pod względem wolności gospodarczej EFW>0.6 zalicza je do Mostly free. Większe zróżnicowanie występuje pod względem wydajności środowiskowej. Jedynie 16 krajów z 25 uzyskało EPI>60. Grupa krajów należących do UE osiągała wyższe wartości indeksów od pozostałych krajów, jednakże wyższe tempo wzrostu uzyskały kraje azjatyckie.
EN
The exponential spline function is presented to find the numerical solution of third-order singularly perturbed boundary value problems. Convergence analysis of the method is briefly discussed, and it is shown to be sixth order convergence. To validate the applicability of the method, some model problems are solved for different values of the perturbation parameter, and the numerical results are presented both in tables and graphs. Furthermore, the present method gives more accurate solution than some methods existing in the literature.
EN
The dynamics of elastic plane waveguides is studied on the basis of the extended formulation of the plate theory of Nth order. The plate model is based on the Lagrangian formalism of analytical dynamics combined with the dimensional reduction approach and the biorthogonal expansion of the spatial distribution of the displacement. The boundary conditions shifted from the faces onto the base plane are interpreted as constraints for the variational formulation of two-dimensional plate models. The normal wave dispersion in plates is modelled, the convergence of the approximate solutions is studied using the known exact solution for a plane layer as a reference. The proposed plate theory is used to analyse the normal wave dispersion in power graded waveguides of both symmetric and asymmetric structures, the locking phase frequencies for various power indices are computed.
PL
Celem artykułu jest analiza zróżnicowania cen żywności między państwami Unii Europejskiej. W badaniu wykorzystano dane Eurostat, który regularnie porównuje ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych 28 państw członkowskich UE. Spośród cen produktów żywnościowych analizą porównawczą objęte są ceny około 440 produktów. Okres analizy obejmuje lata 2004-2017. Z przeprowadzonego badania wynika, że wskaźniki poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w poszczególnych państwach członkowskich UE znacząco różnią się między sobą. Jednocześnie poziom cen tych produktów w „nowych” państwach członkowskich UE (UE-13) jest dużo niższy niż w „starych” państwach członkowskich (UE-15). Innym obserwowanym zjawiskiem jest stopniowe wyrównywanie się cen żywności wewnątrz Unii Europejskiej. Konwergencja cen żywności oznacza, że przewagi kosztowo-cenowe stopniowo przestają być dla producentów z państw UE-13 podstawową determinantą międzynarodowej konkurencyjności. W warunkach globalizacji i integracji europejskiej systematycznie rośnie znaczenie pozacenowych czynników konkurencyjności. Zmusza to producentów żywności z poszczególnych krajów do poszukiwania nowych źródeł przewag konkurencyjnych.
EN
The purpose of the paper is to analyse the differentiation of food prices between the European Union countries. The analysis is based on the data from Eurostat, that periodically compares prices of consumer goods and services in households in the EU-28. As regards food products, the comparative analysis covers prices of approximately 440 products. The analysis covers the period of 2004-2017. The analysis shows that price level indexes of food and non-alcoholic beverages vary significantly between the particular EU Member States. At the same time, prices of these products in the „new” EU Member States (EU-13) are much lower than in the „old” Member States (EU-15). Gradual levelling of food prices in the EU can also be observed. The convergence of food prices means that cost-price advantages gradually cease to be a key determinant of international competitiveness for producers from the EU-13 countries. Due to globalization and European integration, the importance of non-price competitiveness factors is systematically growing. This compels food producers from particular countries to seek new sources of competitive advantages.
EN
The paper is intented to show a new, state space, discrete, non integer order model of a one-dimensional heat transfer process. The proposed model derives directly from time continuous, state space model and it uses the discrete Grünwald-Letnikov operator to express the fractional order difference with respect to time. Stability and spectrum decomposition for the proposed model are recalled, the accuracy and convergence are analyzed too. The convergence of the proposed model does not depend on parameters of heater and measuring sensors. The dimension of the model assuring stability and predefined rate of convergence and stability is estimated. Analytical results are confirmed by experiments.
EN
In order to overcome the shortcomings of the dolphin algorithm, which is prone to falling into local optimum and premature conver-gence, an improved dolphin swarm algorithm, based on the standard dolphin algorithm, was proposed. As a measure of uncertainty, information entropy was used to measure the search stage in the dolphin swarm algorithm. Adaptive step size parameters and dynamic balance factors were introduced to correlate the search step size with the number of iterations and fitness, and to perform adaptive adjustment of the algorithm. Simulation experiments show that, comparing with the basic algorithm and other algorithms, the improved dolphin swarm algorithm is feasible and effective.
EN
The aim of the article is to analyse the spread and diffusion of socio-economic development in Poland in 2004-2016, while considering spatial aspects. Using the linear ordering method in the non-pattern version, a synthetic development measure for all municipalities in Poland was built based on a set of 77 features illustrating various socio-economic aspects, reduced to 25 features. For the measure constructed in this way, the convergence of the beta and sigma type has been examined, divided into 3 groups of municipalities (rural, urban and urban-rural), as well as in regional division. Using the methods of spatial econometrics, the occurrence of spatial effects was examined, in particular the attention was paid to the relationship between the processes of spreading development and spatial forms of diffusion of development. The analysis also allowed to determine the strength of local impacts of spatial connections between individual municipalities.
EN
The aim of the paper is to measure and forecast concentration of regional development potential on a regional basis. The study covered 14 GUS features, which measure the development potential. The forecast, nominal values and processes’ dynamics were calculated for data from 2010 to 2020, using author made method. The study reveals that key factors determining the diversification of the distribution of the potential include the relation of large agglomerations to their regional surroundings. Therefore, we are dealing with growth poles with different impact levels. Since 2010, the process of concentrating potential in Poland has taken different directions. In poorly developed regions, we observe constant distribution values. Most regions, especially those with medium and high levels of economic development, are characterized by a dynamic increase in the level of concentration 5% to 6% annually. This means that the growth poles «move away» from their surroundings and strengthen their position. Simultaneously, they slightly reduce the distance to the strongest developed region in Poland (Mazowsze). By 2020, these trends will remain unchanged, however regions with a moderately low level of development will observe the fastest growth.
PL
Głównym celem artykułu jest analiza polityki spójności, oraz jej wpływu na instrumenty społeczne, ekonomiczne i przestrzenne działające na niwelowanie dysproporcji polskich województw. Tezą główną artykułu jest przekonanie autora o istotnym wpływie polityki rozwoju regionalnego na proces konwergencji. Działania mające na celu niwelację różnic w zakresie analizy polskich województw często powodują osłabienie wewnętrznych mechanizmów rozwojowych, warunkowanych między innymi zróżnicowaniem przestrzennej działalności człowieka. Procesy konwergencji przy jednoczesnym rozwoju województw są możliwe i konieczne, a ich efektywność jest ściśle zależna od kompleksowego rozwoju o charakterze egzo- i endogennym, w ujęciu zarówno lokalnym jak i regionalnym.
EN
The main goal of the article is to analyze the cohesion policy, and its impact on social, economic and spatial instruments, which act to eliminate the disproportions of Polish voivodships. The main thesis of the article is to convince the author of the significant influence of regional development policy on the convergence processes. These activities aimed at bridging the differences in the analysis of polish voivodships often cause weakening of internal development mechanisms, conditioned for example by the diversity of spatial human activity. Convergence processes and simultaneous development of voivodships are possible and necessary. In addition, their effectiveness is strictly dependent on comprehensive exogenous and endogenous development, both in local and regional terms.
PL
W myśl aktualnie obowiązujących przepisów górniczych kopalnie węgla kamiennego zobligowane są do ciągłego przewietrzania wyrobisk górniczych w ilości zapewniającej utrzymanie w tych wyrobiskach wymaganego składu powietrza o określonej wilgotności i temperaturze, który zapewni właściwy komfort załóg górniczych zatrudnionych przy prowadzeniu eksploatacji pokładów węgla, zwłaszcza tych głęboko zalegających. Wszystkie wyrobiska górnicze, które stanowią elementy składowe sieci wentylacyjnej kopalni, powinny być przewietrzane w sposób umożliwiający utrzymanie prawidłowego stężenia tlenu na poziomie nie mniejszym niż 19% (objętościowo), a najwyższe dopuszczalne stężenia gazów w powietrzu, takich jak metan, tlenek węgla czy dwutlenek węgla, powinny być utrzymywane na stałym niezmiennym poziomie. Przepływ powietrza w sieci wentylacyjnej kopalni może zostać zakłócony na skutek naturalnej konwergencji (deformacji) wyrobisk podziemnych, doprowadzając do zmiany jego pierwotnego przekroju poprzecznego. Zmniejszenie pola powierzchni wyrobiska skutkuje powstaniem lokalnych oporów w przepływie powietrza i zmianą potencjałów aerodynamicznych odcinków znajdujących się za zdeformowanym wyrobiskiem, co w rezultacie prowadzi do pojawienia się stanów awaryjnych w procesie przewietrzania sieci wentylacyjnej kopalni. W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych badań modelowych wpływu prognozowanej konwergencji wyrobiska przyścianowego na proces przewietrzania wybranego odcinka sieci wentylacyjnej kopalni w pełnym ich przekroju. Proces modelowania zaciskania wyrobiska podziemnego prowadzono z zastosowaniem metody elementów skończonych w programie PHASE2. Proces modelowania wpływu zmian pola przekroju wyrobiska na proces przewietrzania wybranego odcinka sieci wentylacyjnej kopalni przeprowadzono z zastosowaniem metod numerycznej mechaniki płynów CFD w programie Ansys-Fluent.
EN
According to the current regulations, hard coal mines are obliged to constantly ventilate mine workings in an amount ensuring the required air composition with a certain humidity and temperature, which will ensure proper comfort for mining crews employed in coal mining, especially deep deposits. All underground workings which are part of the mine ventilation network should be ventilated in a way that allows to maintain proper oxygen concentration not lower than 19% (by volume), and the maximal allowable concentrations of gases in the air such as methane, carbon monoxide or carbon dioxide should be kept at a constant level. The air flow in the mine ventilation network may be disturbed due to the natural convergence (deformation) and lead to change its original cross-section. Reducing the cross-section of the mining excavation may cause local resistance in the air flow and changes in aerodynamic potentials, which leads to emergency states in the mine ventilation network. This paper presents the results of numerical simulations of the mining excavation convergence influence on the process of ventilation of a selected part of the mine ventilation network. The mining excavation convergence was modeled with use of the finite element method in the PHASE 2 program. The influence of changes in the cross-section of the mining excavation on the ventilation process of a selected part of the mine ventilation network was carried out using the computational fluid dynamics method (CFD) in the Ansys-Fluent program.
PL
W artykule przedstawiono możliwości nowego autorskiego oprogramowania SubCav do obliczania współczynników deformacji powierzchni i górotworu spowodowanych konwergencją kawern solnych służących do magazynowania ciekłych lub gazowych nośników energii. Oprogramowanie SubCav oparte jest na rozwiązaniach analitycznych podanych przez Srokę i Schobera (1982, 1987), a także Srokę i in. (2016). W artykule uwzględniono nowe osiągnięcia teoretyczne i aktualne wyniki pomiarów in situ. Przedstawiono nową metodę obliczania współczynników deformacji dla dowolnego punktu położonego w nadległym górotworze lub na powierzchni terenu. Pomimo koniecznych idealizacji geometrycznych i fizycznych dotyczących geometrii kawern, przebiegu konwergencji oraz faz użytkowania, obliczenia porównawcze wykonywane dla pola kawern EPE z przykładowymi 90 kawernami, w pełni potwierdziły przydatność przedstawionego rozwiązania.
EN
This paper presents new SubCav software for the computation of coefficients for surface and rock mass deformation caused by the convergence of salt caverns for storing liquid or gaseous energy carriers. This software is based on analytical solutions provided by Sroka and Schober (1982, 1987), and Sroka et al. (2016) taking into account new theoretical achievements and the current results of in situ measurements. The new method for calculating deformation coefficients for any point situated in the overlying rock mass or on the ground surface has been presented. Despite necessary geometrical and physical idealisations related to the cavern geometry, the course of convergence and phases of operation, comparative computations performed for the EPE cavern field with its 100 caverns, have fully confirmed the value and the integrity of the presented solution.
EN
It has been years since Knothe’s theory was used for modeling deformations and strains generated in the rock mass and on the surface for various types of raw minerals, salt including. The qualitative congruence of the Knothe’s model with the observed form of subsidence in the salt mine areas can be proved in all places where such observations were made. In Poland, subsidence troughs accompanying salt domes are monitored in Wieliczka, Bochnia, Kłodawa and Sieroszowice. Based on many years’ surveys in the Wieliczka mine proper mathematical model, calculation algorithm and parametrization method could be selected. The usability of theoretical formulas originally written for coal beds was verifi ed on the example of a historical salt mine. The present functionality of modifi ed Knothe’s model was shown for salt rock on the example of predictions of vertical deformations and strains in the „Wieliczka” Salt Mine.
PL
Artykuł przedstawia doświadczenia Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła w zakresie utrzymywania wyrobisk korytarzowych za frontem ścian, w jednostronnym otoczeniu zrobów, na przykładzie pochylni badawczej 415 oraz pochylni 413a w pokładzie 416 wraz z wynikami pomiarów konwergencji. Analizą objęto wielkości konwergencji wyrobisk o zbliżonym polu przekroju poprzecznego, lecz wykonanych w różnych typoszeregach obudowy (ŁP10/ V32/4/A i ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8), z zastosowaniem dwóch wariantów wzmocnienia za pomocą wysokiego kotwienia.
EN
The paper presents the results of a study of the PGG S.A. Mysłowice-Wesoła hard coal mine in maintaining the headings behind the fronts of the longwalls surrounded by the goaf. The study has been completed on the headings 415 and 413a of the coal seam No. 416. The analysis includes the convergence of headings with a similar cross-sectional area while constructed with various steel arch supports (ŁP10/V32/4/A and ŁPSpA-V32/4/6,2×3,8) and two types of roof bolting.
PL
Praca dotyczy włączenia przejściowych elementów w adaptacyjną analizę struktur o złożonym opisie mechanicznym i geometrycznym. Artykuł odnosi się do wpływu modyfikacji modelu przejściowego na rozwiązanie numeryczne. Analizowana jest również zdolność do usuwania wewnętrznej warstwy brzegowej oraz efektywność szacowania błędów i procesu adaptacji.
EN
This work concerns inclusion of the transition finite elements in adaptive analysis of structures of complex mechanical and geometrical description. The paper addresses the influence of modifications of the transition model on the numerical solution. The ability to remove the internal boundary layer and the effectivity of error estimation and adaptation are analyzed.
EN
Rapid escalation of wireless communication and hands-free telephony creates a problem with acoustic echo in full-duplex communication applications. In this paper a simulation of model-based acoustic echo cancelation and near-end speaker extraction using statistical methods relying on nonnegative matrix factorization (NMF) is proposed. Acoustic echo cancelation using the NMF algorithm is developed and its implementation is presented, along with all positive, real time elements and factorization techniques. Experimental results are compared against the widely used existing adaptive algorithms which have a disadvantage in terms of long impulse response, increased computational load and wrong convergence due to change in near-end enclosure. All these shortcomings have been eliminated in the statistical method of NMF that reduces echo and enhances audio signal processing.
EN
Purpose: The purpose of this study is to establish the quality of tests for determining the chemical composition of the porous surface obtained by the method of electrochemical etching, based on the indicators of convergence and reproducibility of the results. Design/methodology/approach: The method of electrochemical etching was used to obtain layers of porous gallium phosphide, which can be used as buffer layers for nitrides formation on their basis. Por-GaP was formed in a solution of hydrofluoric acid at a current density of j =100 mA/cm2, etching was carried out for 20 minutes. The resulting structures sulfide passivation was carried out, thus avoiding the formation of an oxide film on the samples surfaces. For this purpose, porous gallium phosphide samples were kept in a sulfide solution for 10 minutes and dried in a stream of nitrogen. The chemical composition of the porous GaP surface layers has been investigated. To do this, the method of electronprobe INCA Energy microanalysis was used. The research was carried out on the entire surface of the sample in order to calculate the total spectrum of the elemental composition of the sample under study. Findings: It was established that during anodizing, the stoichiometry of the crystals investigated did not shift significantly towards the excess of gallium atoms. Oxygen is present at an insignificant concentration of 0.3%. This indicates the effectiveness of conducting the sulfide passivation of the sample surface following the electrochemical treatment. The presence of fluorine atoms that appeared on the surface as a result of the reaction with the electrolyte during etching, is observed in extremely low concentration. Experimental studies have shown that the sample chosen can be used as a standard enterprise sample when analyzing the chemical composition of the surface of porous gallium phosphide due to its convergence, reproducibility, homogeneity. In addition, the given method for determining the standard sample can be applied to other porous semiconductors. Conducting such studies is an important technological task that will allow us to create a series of standard samples of porous semiconductors of A3B5 group. Research limitations/implications: The research was carried out for porous gallium phosphide samples synthesized in the solution of hydrofluoric acid, though, carrying out of similar experiments for por-GaP obtained in other conditions, is necessary. Practical implications: The studies of the reproducibility and convergence of the experiment have an important practical significance, since it is the reproducibility of the experiment results that is the main problem to modern material science, all the more to nanoengineering. Therefore, the technique proposed, will allow the synthesis of por-GaP layers with adjustable properties, will facilitate their widespread implementation in the real sectors of industry. The obtained porous layers can be used as standard samples. Originality/value: The main problem in the nanostructures synthesis is the adjustability of properties. The technique presented allows to form stable layers of the porous gallium phosphide with the surface chemical composition known in advance. In addition, carrying out the sulfide passivation allows to stabilize por-GaP properties, which is an important process task. For the first time, a study of the presented technique as to convergence, reproducibility and homogeneity, was conducted.
EN
This paper is designed to deal with the convergence and stability analysis of impulsive Caputo fractional order difference systems. Using the Lyapunov functions, the Z-transforms of Caputo difference operators, and the properties of discrete Mittag-Leffler functions, some effective criteria are derived to guarantee the global convergence and the exponential stability of the addressed systems.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.