Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  convective drying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zastosowania powietrza o obniżonej wilgotności jako czynnika suszącego podczas suszenia konwekcyjnego, fluidyzacyjnego czy rozpyłowego. Zmniejszenie wilgotności powietrza suszącego, dokonywane jako operacja wstępna przed właściwym procesem suszenia, może następować w obiegu otwartym (w osuszaczu kondensacyjnym bądź adsorpcyjnym) lub zamkniętym (z pompą ciepła). Ze względu na zapewnienie większej siły napędowej procesu zabieg ten umożliwia obniżenie temperatury suszenia. Jest to istotny czynnik prowadzący do obniżonej degradacji składników termolabilnych, ograniczenia dodatku nośników suszarniczych oraz zwiększenia wydajności procesu suszenia.
EN
This article presents the achievements to date in the application of the air of reduced humidity as a drying medium in convective, fluid bed and spray drying. The reduction of the drying air humidity, performed as a preliminary operation before the actual drying process, may take place in an open cycle (in a condensation or adsorption dehumidifier) or closed cycle (with heat pump). Due to the greater driving force of the drying process, this treatment allows the drying temperature to be decreased. This is an important factor leading to a reduced degradation of thermolabile components, limiting the addition of drying carriers and increasing the efficiency of the drying process.
EN
Food preservation is a very important process aiming to extend the lifetime of food products. Thanks to it, it is easier to keep and distribute them. The process of drying food helps to decrease levels of moisture in it and thus prevents microorganisms and bacteria from growing. This is the key aspect of this method of food preservation because microorganisms and bacteria are indirectly responsible for food quality (microbiological contamination). The crucial point in explaining the effect of thermal energy on food is selecting an appropriate method of drying so that the desired quality of food is preserved or achieved. The quality of such food is then described in terms of its taste, smell, colour as well as nutritional value. The cost of drying of various food products also plays a role when it comes to picking an appropriate method of reducing moisture content in raw materials. In this article, the selected methods of beef drying are analysed as described in literature. An overview of methods and technologies of drying in the most common meat dryers is provided. Additionally, the conclusions reached upon completing the critical analysis of literature have enabled the selection of the most effective process parameters, taking the criteria of quality and price of dried products into consideration. The results allow undertaking a further research.
PL
Utrwalanie żywności jest bardzo ważnym procesem przedłużającym cykl życia produktów spożywczych, dzięki czemu można je łatwiej przechowywać i dystrybuować. Procesy suszenia żywności pozwalają na zmniejszenie zawartości wody w produktach, która jest niezbędna do rozwoju drobnoustrojów i bakterii odpowiedzialnych pośrednio za jakość (zanieczyszczenie mikrobiologiczne). Suszenie jest zatem jednym ze sposobów utrwalania żywności. Kluczowym elementem opisu sposobu oddziaływania energii cieplnej jest dobór odpowiedniej metody suszenia tak, aby zachować lub uzyskać odpowiednią jakość żywności, którą opisujemy poprzez smak, zapach oraz barwę, jak również wartość odżywczą. Czynniki ekonomiczne procesu w odniesieniu do wybranych produktów spożywczych mają także wpływ na wybór metody usuwania wilgoci z surowca. W pracy przeanalizowano wybrane technologie suszenia mięsa wołowego opisane w literaturze. Przeprowadzono przegląd metod i technologii suszenia w najpowszechniejszych typach suszarni. Wyniki krytycznej analizy literatury pozwoliły na wybór najkorzystniejszych parametrów procesowych, biorąc pod uwagę jakościowe i ekonomiczne kryteria oceny suszonych produktów. Rezultaty te pozwolą na podjęcie dalszych badań.
EN
Drying of food is perhaps the oldest method of food preservation. The aim of this study the analysis of the effect of changing the slope angle of trays in a tunnel dryer model on the drying rate. Real experiments were carried out for trays’ slopes of 0, 5, 10 and 15°. Carrots’ cubes were dried at a constant temperature of 60°C, with air flow velocity of 1.2 m/s. Also this process was simulated using the COMSOL Multiphysics 4.3 software. The research results showed that increasing slope angle of tray disrupted the laminar flow of the dried cubes layer through the drying air stream and forced the partial air flow through the layer. Thus, the contact surface of the heated air with the material particles and the drying rate have been increased and made it possible to shorten the duration of the drying.
EN
The drying process is one of the most important stages in the production of building materials. The choice of the drying method affects the chemical and physical properties of the final product. The aim of this research is to measure and analyze the dynamic changes of internal pressure in non-shrinking, porous material during convective drying. In this work the problem will be discussed with special attention to the behavior of rewetted plaster. A commercial gypsum of company PIOTROWICE II (Alpol brand), typically used in construction and decorative plastering was applied. Gypsum was mixed with water in recommended proportion of 0.6 water/gypsum and drying experiments were performed at 50°C. The changes in sample overall mass as well as pressure and material temperature on the midpoint of sample axis were monitored. On the basis of the obtained experimental data of axial pressure, it is possible to perform a more detailed analysis of mass and heat transfer mechanisms than based on the drying kinetics alone. The pressure trends in the sample allow one to determine the moment of transition from the first to the second drying period, without the need to determine the kinetics of drying. The element of novelty consists of using a direct internal pressure measurement to provide information on the variation of the actual drying rate and mass transfer mechanisms.
PL
Opracowanie ma charakter przeglądowy. Zamieszono w nim charakterystykę dwóch elektrotechnologii opracowanych w Katedrze Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej tj.: suszenia konwekcyjnego w obecności pola elektrycznego oraz odpylania za pomocą filtrów bifil arnych. Artykuł zawiera wybrane wyniki opisujące oszczędności energii wynikające ze stosowania tych technologii.
EN
The article has a review character. The characteristics of the two electrotechnologies developed by Department of Computer and Electrical Engineering is described ie. convective drying in the presence of an electric field and dust removal using bifilar filters. This article presents selected results describing the energy savings resulting from the application of these technologies.
PL
Opracowanie ma charakter przeglądowy. Zamieszono w nim charakterystykę dwóch elektrotechnologii opracowanych w Katedrze Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej tj.: suszenia konwekcyjnego w obecności pola elektrycznego oraz odpylania za pomocą filtrów bifil arnych. Artykuł zawiera wybrane wyniki opisujące oszczędności energii wynikające ze stosowania tych technologii.
EN
The article has a review character. The characteristics of the two electrotechnologies developed by Department of Computer and Electrical Engineering is described ie. convective drying in the presence of an electric field and dust removal using bifilar filters. This article presents selected results describing the energy savings resulting from the application of these technologies.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu działania fal ultradźwiękowych na przebieg procesu suszenia oraz na barwę suszu jabłkowego. Plastry jabłek odmiany „Idared” potraktowano ultradźwiękami o częstotliwości 21 kHz przez 10, 20 i 30 minut, a następnie poddano suszeniu. Materiał wysuszono metodą konwekcyjną w temperaturze 70oC, przy przepływie powietrza z prędkością 2 m/s. W pracy wykazano istotny wpływ wstępnej obróbki ultradźwiękami surowca na skrócenie czasu suszenia. 20 i 30-sto minutowe działanie ultradźwięków spowodowało znaczące zmniejszenie jasności suszy, zwiększenie wartości współrzędnych a* i b* oraz nasycenia barwy, w porównaniu z suszoną tkanką niepoddaną obróbce wstępnej.
EN
The aim of this work was to investigate the influence of ultrasound on kinetic of drying and on the colour of dried apple. Apple slices var. Idared were submitted to ultrasonic waves at the frequency of 21 kHz for 10, 20 and 30 minutes. After ultrasound pre-treatment, apple tissue was subjected to drying process. Slices were dried by convective drying at temperature 70oC with air flow velocity of 2 m/s. Obtained results showed the significant effect of ultrasound pre-treatment on reduction of drying process time. Moreover, ultrasound applied for 20 and 30 minutes significantly affected the colour of dried apple. Ultrasound waves decreased lightness of dried material and increased the parameters a* and b* value and colour saturation, in comparison to untreated dried tissue.
EN
The main goal of this work was to investigate the effect of stearate sodium sulfate surfactant on the reduction of drying induced stresses in clay-like materials during drying. The experiments were carried out on cylindrical samples molded of kaolin-clay wetted with water solution of different surfactant concentrations. The samples after moisture distribution leveling were subjected to convective drying in hot air at temperature of 90°C in a dryer chamber. The acoustic emission method was used to monitor the stress development in drying samples. Moreover, the samples were observed and photographed to visualize their shrinkage during drying.
PL
Głównym celem tej pracy było zbadanie efektu wpływu surfaktantu (stearynian sodu) na redukcję naprężeń suszarniczych w materiałach glino- podobnych podczas suszenia. Eksperymenty przeprowadzono na próbkach cylindrycznych wykonanych z glinki kaolinowej zwilżanej roztworem wodnym o różnych stężeniach surfaktantu. Próbki, po ujednorodnieniu rozkładu wilgoci, były poddane konwekcyjnemu suszeniu w gorącym powietrzu o temperaturze 90°C w suszarce komorowej. Do monitorowania rozwoju naprężeń suszarniczych wykorzystana była metoda emisji akustycznej. Ponadto próbki były obserwowane i fotografowane, aby uwidocznić skurcz materiału podczas suszenia.
EN
This article presents a quality analysis of convectively dried fruits and vegetables with preliminary osmotic dehydration. Tests were carried out on banana fruit and red beetroot samples. Hypertonic solutions of fructose for the banana and those of sucrose for the red beetroot were used, each one at three different concentrations. After osmotic dewatering treatment conducted at different time intervals and after osmotic dehydration the samples were dried convectively until an equilibrium with the surroundings was attained. Osmotic dehydration and convective drying curves were determined. The values of Solids Gain (SG), Water Loss (WL) and Weight Reduction (WR) were measured and changes in the samples’ colour and shape after convective drying with and without osmotic pretreatment were assessed.
PL
Celem badań było wyznaczenie kinetyki suszenia konwekcyjnego marchwi, oraz określenie wpływu temperatury na wartość współczynnika dyfuzji wody. Badania konwekcyjnego suszenia marchwi wykazały istnienie stałej szybkości suszenia, który opisano funkcją liniową natomiast zmienną szybkość suszenia opisano funkcją wykładniczą. Opisano ilościowo wpływ temperatury powietrza na współczynnik dyfuzji wody w kostkach z marchwi.
EN
The purpose of the research was to determine the kinetics of carrot convection drying as well as temperature impact on the value of the water diffusion coefficient of. The research on carrot convective drying proved the existence of constant drying speed which was described by means of a linear function, while the variable drying speed was described by means of an exponential function. The influence of air temperature on the water diffusion coefficient in carrot dices was described quantitatively.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
Biorąc pod uwagę wyniki badań cech jakościowych suszu konwekcyjnego i liofilizatu, a w szczególności przebieg rehydracji można stwierdzić znaczne ich zróżnicowanie, tym większe, im mniejszą zawartość wody posiadał susz (z suszarki sublimacyjnej). Im susz miał niższą zawartość wody, tym na początku procesu większa była szybkość jego rehydracji, następowały większe ubytki kwasu L-askorbinowego i suchej substancji. Ogranicza to czas rehydracji suszu, szczególnie uzyskanego w suszarce sublimacyjnej.
EN
Taking into account results of the studies on qualitative features of convection dried fruit and lyophilisate, and in particular the rehydration progress, one may observe their considerable diversification, which is growing with decreasing water content in dried material (from vacuum freeze drier). The lower water content in dried material, the higher its rehydration rate at the beginning of the process, and higher losses of L-ascorbic acid and dry substance. This reduces rehydration time for dried fruit, in particular that obtained from vacuum freeze drier.
PL
W pracy określono wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia liści pietruszki na kinetykę ich wysychania oraz zawartość olejków eterycznych w suszu. Suszenie sublimacyjne prowadzono w zakresie temperatur 20-70°C przy ciśnieniu 63 Pa, suszenie konwekcyjne w przedziale temperatur 40-70°C. Najlepszą metodą suszenia, ze względu na zachowanie zawartości olejków eterycznych, okazało się suszenie sublimacyjne - przy temperaturze płyty grzejnej 30°C.
EN
The purpose of this work was to test the impact of freeze and convective drying conditions on their drying kinetics and the content of essential oils in dried parsley leaves. The research was conducted within temperature range of 20°C - 70°C for pressure values 63 Pa (freeze drying), and 40 - 70°C (convective drying). The best drying method in terms of retaining the content of essential oils in parsley leaves proved to be the freeze drying - carried out at heating plate temperature of 30°C.
14
Content available remote Kinetyka suszenia mikrofalowego wybranych warzyw i owoców
PL
Przedstawiono charakterystykę suszenia mikrofalowego wybranych warzyw i owoców uwzględniając otrzymanie suszu spełniającego wymagania jakościowe konsumentów. Przedstawiono krzywe; suszenia i temperaturowe przy efektywnej mocy promieniowania mikrofalowego. Porównano efektywność suszenia mikrofalowego i konwekcyjnego.
EN
Microwave drying of chosen fruit and vegetables is presented taking into account production of dried matter fulfilling consumers' quality requirements. Drying and temperature curves for effective microwave radiation power are presented. Efficiency of microwave and convective drying was compared.
EN
This paper concerns convective drying of carrot preliminary dehydrated in aqueous solutions of three types of osmotic agents (sucrose, fructose, glucose). Three solution concentrations (20, 40 and 60%) were examined to work out efficient conditions of osmotic dewatering. The parameters such as water loss (WL), solid gain (SG) and osmotic drying rate (ODR) indicating the real efficiency of osmotic dehydrations (OD) were determined. The samples dehydrated with osmotic solutions underwent further convective drying to analyze influence of dehydration process on drying kinetics and final products quality. The quality of products was assessed on the basis of visual appearance of the samples and colorimetric measurements. It was found that osmotic pretreatment improves significantly the final product quality as the samples were less deformed and their colour was better preserved compared to samples, which had not been preliminarily dehydrated. Preliminary dehydration, however, did not influence significantly the overall drying time of the samples.
16
Content available remote Optymalizacja hybrydowego procesu suszenia. Symulacja komputerowa
PL
Praca jest poświęcona poszukiwaniu metodą symulacji numerycznej optymalnego programu połączenia suszenia konwekcyjnego i mikrofalowego. Dwugodzinny proces suszenia walcowej próbki jest podzielony na piętnastominutowe odcinki, podczas których próbka może być suszona metodą mikrofalową lub w konwekcyjną. Przyjmując kryteria jakości procesu zawierające warunki maksymalizacji szybkość suszenia, minimalizacji naprężeń suszarniczych można wybrać proces optymalny.
EN
Aim of this study was to find the optimum programme connecting convec-tive and microwave drying using numerical simulation. Two-hour drying process of cylindrical sample is divided into fifteen-minute periods. During each period a sample could be dried in the microwave or in convective manner. It is possible to choose optimal process considering such quality criteria as drying rate maximization and drying-induced stresses minimization.
17
PL
Badano wpływ temperatury i prędkości powietrza w komorze suszenia stosowanych podczas procesu oraz czasu odwadniania osmotycznego na barwę suszy otrzymanych z jabłek. Stwierdzono, że zmienność jasności barwy, bezwzględniej różnicy, nasycenia oraz indeksu barwy zależą od rodzaju substancji osmotyczne stosowanej do obróbki wstępnej surowca przed suszeniem konwekcyjnym.
EN
An influence of temperature and velocity of drying air and dehydration time on colour of dried apples was investigated. The clearness, saturation difference and colour index depended on a kind of osmotic substance, however the change of temperature and drying rate and the time of osmotic dehydration do not influence colour of dried apple samples.
18
Content available remote Wpływ metody suszenia na zawartość chlorofilu i barwę oregano oraz bazylii
PL
Celem pracy było określenie wpływu różnych metod suszenia: konwekcyjnej, mikrofalowej i sublimacyjnej na zawartość chlorofilu a i b w bazylii i oregano. Suszenie bazylii, niezależnie od zastosowanej metody, spowodowało istotne zmniejszenie zawartości chlorofilu a i 6 w produkcie. W przypadku suszenia oregano degradacja chlorofilu a i 6 była znacznie mniejsza. Suszenie mikrofalowe jest lepszą metodą suszenia ziół niż suszenie konwekcyjne, ponieważ pozwala na zachowanie większej ilości związków biologicznie czynnych i lepszej barwy.
EN
A goal of the work was to examine an influence of convective, microwave and freeze-drying methods on chlorophyll a and b content in basil and oregano. Drying of basil caused a significant decrease in chlorophyll a and 6 content in product, independently of a drying method. Chlorophyll a and b degradation in oregano was considerably smaller. Microwave drying is a better method of herbs drying than convective one, because it allows one to keep better colour and a higher amount of biologically active compounds.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu parametrów suszenia przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego, tj. prędkości przepływu powietrza oraz odległości źródła promieniowania od powierzchni suszonego materiału, na barwę tkanki jabłka. Wyniki porównywano z barwą suszu jabłkowego suszonego metodą konwekcyjną w temperaturze 70°C. Zakresy pracy obejmował analizę parametrów barwy w układzie CIE Lab: L*, a*. b*. nasycenia i bezwzględnej różnicy barwy. Otrzymane wyniki wskazują iż suszenie konwekcyjne z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego powoduje ciemnienie tkanki jabłka, tym intensywniejsze, im czas suszenia jest dłuższy. Temperatura materiału ma natomiast mniejszy wpływ na wartość L* jabłek suszonych promiennikowo. Podczas suszenia następuje również istotny wzrost udziału barwy czerwonej (a*) i żółtej (b*) oraz nasycenia. Najlepszymi właściwościami optycznymi charakteryzuje się susz uzyskany przy parametrach: prędkość powietrza 1,2 m/s i odległość 20 cm.
EN
The aim of this study was investigation of the influence of convective-infrared drying parameters, like air velocity and distance from infrared radiator to surface of dried material, on colour of dried apple slices. The results were compared with convective dried apples, dried at 70$C temperature The range of the .study comprised the measurement of colour parameters in Lab system: L*,a*,b*, saturation (C) and total colour difference (E) for external surface of apple tissue Achieved results indicated that infrared drying cause apple tissue darkening and that darkening was more intensive when drying time was longer. Apple tissue temperature had lower influence on parameter L* of infrared dried apples. During drying the increase of participation of red and yellow colour and saturation took place Dried apples slices, obtained with the parameters, distance 20 cm and velocity 1.2 m/s, had the best optical property.
PL
Przeprowadzono badania, które miały na celu wykazać wpływ temperatury oraz sposobu rozdrobnienia topoli osiki na czas jej suszenia w warunkach konwekcji wymuszonej. Do przeprowadzenia badań użyto trzyletnią topolę (Populus tremula). Drzewo topoli przeznaczone do badań dobierane było według średnicy i stopnia dojrzałości biologicznej. Surowiec suszony był w postaci: 29 cm odcinków, krążków o grubości 1 cm oraz zrębków. Proces prowadzony byl w pięciu wartościach temperatury czynnika suszącego, tzn.: 40, 50, 60, 70, 80 °C. Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej.
EN
Examinations have been carried out to demonstate the influence of the temperaturę and the influence of a way of aspen comminution (during its drying process in the forced convection condition). The three year old tree of Populus tremula was used in the examinations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.