Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control valve
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł odnosi się do tematyki związanej z problemami pojawiającymi się przy badaniach, dotyczących przepływu zawiesiny lodowej. Przedstawiony został krótki opis zastosowań tej mieszaniny, a następnie scharakteryzowano przebieg badań. Kluczową część artykułu stanowi opis nieprawidłowości pojawiających się w czasie realizacji pomiarów. Zwrócono uwagę na problem utraty homogeniczności przez medium, jego zbrylania się oraz napowietrzania. Odniesiono się również do problemu wahań wartości wyników na urządzeniach pomiarowych oraz do trudności z niepożądanym wytapianiem się lodu. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność zastosowania zaworów, które nie są sterowane manualnie w przypadku potrzeby uzyskania niewielkich wartości prędkości przepływu zawiesiny lodowej.
EN
The article revolves around the topic of problems that emerge during the research on the flow of ice slurry. A short description of the usages of such a mix has been presented, and the process of research has been characterized. The main part of the article contains a characterization of abnormalities that occured during measurements. The issues of losing homogeneity of such medium, its agglomeration and aerification has been pointed out. The topic of measured values fluctuations and unwanted ice slurry liquating has also been touched. Finally, the attention has been drawn to the need of using valves that are not manual, to achieve smaller values of the ice slurry's flow's speed.
2
Content available Binary valves in analog control
EN
Continuous control systems are built with standard transducer measured signal, the controller and actuator. The actuator is responsible for the direct setting of the size of the control object. The actuator is connected to the control valve and the actuator position change signal into the flow rate of the working medium. Since the operating element is required the linear characteristics in the standard signal range to work. The other hand, the control valve provides flow characteristics linear or equal percentage. This flow control principle is used in various control systems. The actuator of the control valve is always equipped with a positioner, which corrects errors in the position of the valve relative to the input signal. The presented design of the control valve is an analogue system. Using the technique of converting multiple digital signal causes, the system is susceptible to damage. Remove the intermediate elements can improve the quality control and safety system. Such benefits give a design of the operating element based on direct digital processing unit and control program. The examples of control present article.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję nowego podejścia do projektowania i wymiarowania powszechnie stosowanych w instalacjach grzewczych zaworów regulacyjnych podwójnej regulacji, pozwalające zachować stałą wartość autorytetu wewnętrznego i tym samym zachować stałą postać charakterystyki regulacyjnej, niezależnie od wartości nastawienia wstępnego zaworu.
EN
The article proposes a new approach to the design and dimensioning of commonly used in heating systems control valves of dual regulation, allowing to maintain constant internal authority and thereby retain the unchanged control characteristic, regardless of the value of the valve pre-setting.
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę wyznaczania geometrii grzybka zaworu regulacyjnego, w celu zapewnienia wymaganej charakterystyki regulacyjnej przy uwzględnieniu wpływu tzw. autorytetu wewnętrznego na jej kształt. Zaprezentowano i porównano przebiegi krzywych regulacyjnych wykreślonych z uwzględnieniem wpływu autorytetu wewnętrznego i bez niego. Ponadto zaprezentowano kształty końcowych krzywych regulacyjnych, przy współpracy zaworu regulacyjnego z typowym grzejnikiem konwekcyjnym. Proponowaną metodykę zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
This paper presents an analytical method for determining the geometry of the radiator control valve plug to ensure the required regulation characteristic, taking account of the inner authority impact on the plug shape. It also includes regulation curves plotted with respect to the inner authority effect and ignoring it. In addition, the final shape of the regulation characteristic curves is presented for the control valve cooperating with a typical convection radiator. The proposed methodology was verified experimentally.
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę wyznaczania geometrii grzybka zaworu regulacyjnego, w celu zapewnienia wymaganej charakterystyki regulacyjnej, przy uwzględnieniu wpływu tzw. autorytetu wewnętrznego na kształt tej charakterystyki. Zaprezentowano i porównano przebiegi krzywych regulacyjnych wykreślonych z uwzględnieniem i bez wpływu autorytetu wewnętrznego. Ponadto zaprezentowano kształty końcowych krzywych regulacyjnych, przy współpracy zaworu regulacyjnego z typowym grzejnikiem konwekcyjnym. Proponowaną metodykę zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
This paper presents an analytical method for determining the geometry of the radiator control valve plug to ensure the required regulation characteristic, taking account of the inner authority impact on the plug shape. It also includes regulation curves plotted with respect to the inner authority effect and ignoring it. In addition, the final shape of the regulation characteristic curves is presented for the control valve co-operating with a typical convection radiator. The proposed methodology was verified experimentally.
6
Content available remote Flow modelling of slurry ice in a control valve
EN
The paper presents the results of simulations of the flow of slurry ice through a control valve. The study focused on a HERZ Strömax-M DN20 control valve. The mass share of ice crystals in the studied slurry ice ranged from 5% to 20%. The results of experimental studies confirmed that the simulations were correct.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przepływu zawiesiny lodowej w zaworze regulacyjnym. W badaniach wykorzystano przelotowy zawór regulacyjny DN20 firmy HERZ typu Strömax-M. Udziały masowe drobinek lodu w zawiesinie w badaniach wynosiły od 5 do 20%. Wyniki badań doświadczalnych potwierdziły poprawność wyników badań symulacyjnych.
PL
Zawory regulacyjne są jednym z ważniejszych elementów instalacji hydraulicznej, odpowiadającym za właściwą pracę wymienników ciepła w instalacjach wentylacyjno- klimatyzacyjnych oraz grzewczych. Dlatego podczas projektowania należy tak dobrać zawór regulacyjny, żeby wymiennik mógł szybko i precyzyjnie reagować na zmiany obciążenia (zapotrzebowania użytkowników na ciepło lub chłód) bez jakichkolwiek przeregulowań.
PL
Zaprezentowano nową metodykę wyznaczania wstępnej nastawy zaworu regulacyjnego, jako jednego z podstawowych parametrów w procesie hydraulicznego równoważenia instalacji grzewczej. Wykonano także obliczenia na przykładach wybranych zaworów regulacyjnych według proponowanej metodyki oraz innych metodyk, a w tym metodyki powszechnie przyjętej i używanej w praktyce projektanckiej. Ponadto porównano otrzymane wyniki.
EN
Presents and discusses a new methodology to determine the presetting of a control valve, as one of the basic parameters in the process of hydraulic balancing of the heating system. Example calculations, with results comparison, were also made for the selected control valves using the proposed and alternative methodologies, including methodology generally accepted and used in practice.
PL
Technika sterowań proporcjonalnych jest obecnie szeroko stosowana w maszynach technologicznych z uwagi na możliwość sterowania numerycznego. W grupie zaworów sterujących natężeniem przepływu najczęściej stosuje się rozdzielacze proporcjonalne, które funkcjonalnie sterują kierunkiem przepływu i jego ilością. Z punktu widzenia Teorii Regulacji zawory proporcjonalne działają w układzie sterowania, a serwozawory w układzie regulacji automatycznej; inaczej można określić układy otwarte i układy ze sprzężeniem zwrotnym.
PL
Celem artykułu nie jest podanie nowych informacji dotyczących doboru zaworów regulacyjnych, a jedynie przedstawienie i przypomnienie wybranych aspektów tego zagadnienia na podstawie funkcjonujących już pół wieku zasad, nie zawsze w sposób właściwy stosowanych w praktyce. W artykule przedstawiono podstawowe parametry uwzględniane przy doborze zaworów regulacyjnych takie jak: - współczynnik przepływu kv, - charakterystyka zaworu i odwodu regulacji, - autorytet zaworu, - dopuszczalna strata ciśnienia na zaworze, - stosunek regulacji.
EN
The aim of the paper is not a presentation of new data concerning the selection of the control valves. It is only a presentation and reminder of selected aspects of the problem on the basis of principles already known but not always correctly put into practice. The basic parameters that should be taken into account during the selection are presented. They are specified below, as follows: - flow ratio kv, - valve characteristic and control circuit characteristic, - valve authority, - admissible pressure loss of a valve, - control ratio.
12
Content available remote System pomiarowy do badania zaworów regulacyjnych
PL
W referacie przedstawiono opracowany i wdrożony przez autorów w jednym z przedsiębiorstw petrochemicznvch system pomiarowy do badania zaworów regulacyjnych. System umożliwia wykonanie szeregu testów, pozwalających na wykrycie i wyeliminowanie uszkodzeń i nieprawidłowości w pracy badanych zaworów. Wyniki pomiarów archiwizowane są w bazie danch MyQL.
EN
Measuring system for testing of control valves has been presented in this paper. Authors prepared the system and made practical application in one of petrochemical companies. The system enables several different tests. The tests make possible to detect and eliminate damage of control valves. Results of measurements are stored in MySQL relational database and can be printed in reports.
13
Content available remote Pomiar położenia wrzeciona zaworów regulacyjnych
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z pomiarem położenia wrzeciona zaworów regulacyjnych na stanowisku pomiarowo-diagnostycznym. Rozpatrzono wykorzystanie dwóch metod: pomiar enkoderem inktrementalnym z linką przenoszącą ruch liniowy na obrotowy i pomiar dalmierzem laserowym. Przedstawiono i porównano wyniki uzyskane zastosowanymi metodami.
EN
Measurement of control valve spindle position has been presented in the paper. Author made use of two methods: draw wire incremental encoder and displacement sensor with position sensitive detector. Results of measurement were described.
14
Content available remote Diagnostyka stanu zdolności eksploatacyjnej zaworów regulacyjnych i rurociągów
PL
W artykule omówiono przyczyny uszkodzeń zaworów regulacyjnych i rurociągów technologicznych.
EN
In the paper was described a different causes of control valves and technological pipelines damages.
PL
Praca dotyczy wstępnych badań, na specjalnie wykonanym modelowym stanowisku eksperymentalnym, zużycia erozyjnego elementów zaworów regulacyjnych turbin parowych — grzyba i siodta. Jako czynnik roboczy zastosowana została para przegrzana o wysokich parametrach początkowych - 18 MPa i 535 °C. Dodatkowo badane były próbki materiałów - wykonane w postaci sztabck (płytek) - na powierzchnie, których skierowany był bezpośrednio strumień pary wypływający v, otworu gniazda. Zaprezentowano wstępne wyniki badań, uzyskane po 2300 godzinach nieprzerwanej pracy modelowego stanowiska doświadczalnego z otworem gniazda zbieżno—rozbieżnym i po ponad 3600 godzin — dla przypadku otworu zbieżnego.
EN
Solid-particle erosion affects rotating blades of the first IIP and IP stages, but also their nozzles and control valves of these cylinders. Some initial investigations - carried out on a special experimental apparatus - °i erosive and corrosive wear of steam turbine control valve elements (disc and seat ring) have been described-That apparatus operates with respectively high main superheated steam inlet parameters — 18 MPa and 535 °C. Additionally, the special test bars (made from different materials) were tested in the steani jet flowing ou from seat ring hole. Two series of initial investigations, the first - after 2320 working hours, and the secon one — after 3650 hours, have been presented in the paper.
EN
This work is focused on possibilities for an increase in the efficiency rates of steam turbine settings. It presents the structure of a new generation of control valves. It also discusses the way of making the control stages more efficient and the possible ways of power loss reduction within grids of high-pressure cylinder profiles. In this context, some methods of increasing the efficiency rate of the last stages of steam turbines and exhaust outlet pipes are concisely analyzed. In conclusions, some factors influencing the growth in the efficiency of power steam turbines and some perspective directions of further development are briefly mentioned.
PL
Praca jest poświęcona ocenie możliwości zwiększenia sprawności energetycznej turbiny parowej. Przedstawiono zarys konstrukcji zaworów sterujących nowej generacji. Przedyskutowano sposoby powiększania sprawności stopni kierujących oraz zmniejszania strat w układach profili w obszarze wysokich ciśnień. Omówiono metody zwiększenie sprawności na ostatnich stopniach turbin parowych oraz w układach wylotowych. We wnioskach opisano czynniki wpływające na wzrost sprawności turbin parowych oraz niektóre perspektywiczne kierunki dalszego ich rozwoju.
18
Content available remote Numerical simulation of 3D flow through a control valve
EN
The paper deals with numerical calculations of 3D flow through a control valve. The presented calculations were performed using commercial code FLUENT/UNS. The results of numerical simulations were compared with experimental data.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.