Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contaminant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule prezentowano analizę zanieczyszczenia wód powierzchniowych różnymi największymi zakładami przemysłowymi, jakie pracują na terenie województwa podkarpackiego. Pokazano, że głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest zawartość w nich specyficznych zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego lub mikrobiologicznego. Analiza zanieczyszczenia wód powierzchniowych została przeprowadzona pod względem stanu czystości wód trzech największych rzek, takich jak San, Wisłok i Wisłoka, występujących na obszarze województwa podkarpackiego. Analizę zanieczyszczenia wód powierzchniowych dokonano także na podstawie stanu czystości wody powierzchniowej zlokalizowanej w pobliżu składowiska odpadów przemysłowych. Stan ekologiczny rzek San, Wisłok i Wisłoka określono na podstawie wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan chemiczny badanych wód powierzchniowych przeprowadzono na podstawie wartości wyników dla substancji priorytetowych i dla innych zanieczyszczeń oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne). W przypadku większej ilości punktów pomiarowych brano pod uwagę wartość najgorszego wyniku. Jedną z przyczyn zanieczyszczenia wód na terenie województwa podkarpackiego są zakłady przemysłowe, odprowadzające ścieki przemysłowe za pomocą własnego systemu kanalizacyjnego. Monitoring wód powierzchniowych na terenie składowisk był prowadzony w zakresie pH, przewodności elektrycznej właściwej, fenoli, siarczanów oraz ChZTcr. Badania wód cieku odbywały się w dwóch punktach pomiarowych, cztery razy w roku (w odstępach trzy miesięcznych): 1) powyżej składowisk odpadów; 2) poniżej składowisk odpadów. Poprawa jakości wód rzek San, Wisłok i Wisłoka związana może być ze zmniejszoną ilością odprowadzanych ścieków przemysłowych. Dalsza poprawa stanu wód jest możliwa poprzez modernizację zakładów przemysłowych.
EN
The article has presented the analysis of surfaces waters contamination by industrial wastes produced by the major industrial plants operating in the Podkarpackie Voivodeship. It has been indicated that the main reason for the contamination of surface waters is the fact that they contain specific chemical and microbiological contamination. The analysis of the contamination of surface waters has been performed in reference to water purity of the three major rivers: the San, the Wislok and the Wisloka which can be found in the Podkarpackie region. The analysis has also been done on the basis of the purity of surface water located near industrial plants, wastes disposal. The ecological condition of the San, the Wislok and the Wisloka rivers has been assessed on the basis of biological physical-chemical and hydro-morphological indicators. The chemical condition of the tested surface waters has been specified on the basis of the calculations in reference to priority substances and other contaminants and substances especially harmful to water environment (specific synthetic and non-synthetic contaminants). In the case of greater number of measuring points, the worst result was taken into consideration. One of the reasons for surface waters contamination in the Podkarpackie region is the presence of industrial plants which dispose their wastes using their own sewerage system. Surface water monitoring in the disposal site has taken into account pH, electrical conductivity, phenols, sulfates and Chemical Oxygen Demand (using potassium dichromate) test. The watercourse tests have been done in two measuring points, four times in a year (every three months): 1) above the disposal sites; 2) below the disposal sites. The improvement of water purity of the San, the Wislok and the Wisloka rivers can be attributed to the diminished amount of disposed industrial effluents. Further improvement of water purity can be achieved by modernization of industrial plants.
2
Content available remote The effect of helical groove geometry on journal abrasive wear
EN
The article presents an experimental study of slide bearings operating in lubricant contaminated by Al2O3 abrasive particles. The aim of this work was the comparison of wear resistance of slide bearings with different surface geometry on the journal. It was found that helical groove on the journal significantly reduced wear of sliding pairs. The results of experiments showed that groove cross section area and helical groove lead affected abrasive wear. Valuable results concerning the sleeve wear reduction were obtained with respect to bearings with textured journals.
EN
The article presents the results of investigations into the wear of slide bearings with a non-typical bearing journal. Pairs made up of elements of different hardness operating together and journals of different design were studied. The possibility of reducing the wear due to contaminant hard particles in the oil by a change in the journal design was pointed out. The reduced material loss in this situation is probably due to contaminants being effectively removed from the abrasive contact area owing to the belts of soft material and the grooves on the surface of the journal. It was also found that the modified journal reduces wear in concentrated linear contact. This is probably due to effective, wear reducing boundary layers which form during friction owing to the presence of a modifying material.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nośności i odporności na zużycie łożysk ślizgowych ze śrubowym rowkiem na czopie. Nośność badano przy smarowaniu olejem czystym, natomiast odporność na zużycie przy smarowaniu olejem zanieczyszczonym. Stwierdzono, że śrubowy rowek na czopie zmniejsza zużycie (ponaddwukrotnie) węzła ślizgowego przy zanieczyszczonym oleju. Śrubowy rowek na czopie zwiększa również wydatek oleju i powoduje zmniejszenie nośności. Uzyskane wyniki są skorelowane z bezwymiarowym parametrem w postaci ilorazu pola przekroju poprzecznego rowków do pola prostokąta o bokach równych szerokości łożyska i minimalnej wysokości szczeliny smarowej.
EN
Hard particles in lubricating oil are one of the reasons for premature failures of slide bearings. Contaminants appear in oil in the production process, but their volume considerably increases during operation. The paper presents the results of tests concerning a slide-bearing with a helical groove on the journal. Nine variants of journals were investigated. The aim if these tests is the experimental investigation of the effect of the groove geometry on the bearing load capacity and oil flow rate and wear in the presence of abrasive particles in the lubricating fluid. The attempt was also done in order to determine the index describing the groove and helical line, and this index can be correlated with bearing characteristics and its wear. The helical groove on the journal bearing causes a decrease in its wear even in the in case of the presence of hard contaminates in the lubricating oil, depending on groove dimensions and lead of the screw line. In the conducted research, wear was smaller by a factor of two at its maximum than for a conventional journal. The helical grooves presence also decreases the bearing load capacity (up to 40% in the research) and increases the oil flow rate (more than 2x). All obtained results of investigations are correlated with a non-dimensional parameter, which is the ratio of the cross-sectional area of the grooves to the area of rectangle of the sides of the bearing width and the minimum oil clearance thickness.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia łożyskowań ślizgowych smarowanych olejem zanieczyszczonym tlenkiem glinu. Przebadano sześć skojarzeń różniących się twardością współpracujących elementów oraz konstrukcją czopa. Wykazano możliwość zmniejszenia zużycia wywołanego zawartymi w oleju twardymi zanieczyszczeniami poprzez zmianę konstrukcji czopa. Przeprowadzono ponadto analizę porównawczą intensywności zużycia dla testowanych skojarzeń ślizgowych.
EN
Results of tribological wear investigations concerning sliding bearings with six different journals in the presence of an oil abrasive contaminant are presented in the paper. The investigated variants are as follows: – Variant 1 – journal made from C45 steel (hardness 86 HB) mating with sleeve made from MB 50 alloy (79% Al, 20% Sn, 1% Cu, hardness žHV0,1 = 600 MPa), – Variant 2 – journal made from heat-treated 34CrNiMo6 steel (hardness 34 HRC) mating with a sleeve made from MB 50 alloy, – Variant 3 – journal made from heat-treated 34CrNiMo6 steel (hardness 34 HRC) with a two- component surface layer (steel-copper) mating with a sleeve made from MB 50 alloy, – Variant 4 – journal made from heat-treated 34CrNiMo6 steel (hardness 34 HRC) with two- component surface layer (steel-copper) mating with a sleeve made from heat-treated C45 steel (hardness 30 HRC), – Variant 5 – journal made from heat-treated 42CrMo4 steel (hardness 52 HRC) mating with a sleeve made from MB 50 alloy, and – Variant 6 – journal made from heat-treated 42CrMo4 steel (hardness 52 HRC) with a helical groove mating with a sleeve made from MB 50 alloy. The lubricating agent was SAE 40 oil contaminated with Al2O3 particles. Wear volumetric intensity (Iv) for all investigated bearings, as a quotient of volumetric wear and friction path, was calculated. The least tribological wear (Iv = 0.85 mm3/km) was stated for Variant 4. The research indicates that both of the investigated journal modifications resulted in a wear intensity decrease (for variant 3 Iv = 2.73 mm3/km, for variant 6 Iv = 1.21 mm3/km) in the case of an abrasive contaminant in the oil.
PL
Ładunek zanieczyszczeń zgromadzony w złożu składowiska odpadów wraz z upływem czasu przenika przez zabezpieczenie zastosowane jako izolacja odpadów od środowiska wodno-gruntowego. Przepływ różnych zanieczyszczeń w wodach podziemnych otoczenia składowiska, w pewnym okresie, można odwzorować za pomocą tzw. krzywej przepływu, opisanej funkcją wielomianu. Pole pod wykresem funkcji, obliczone jako całka oznaczona, pokazuje tzw. wskaźnik przepływu zanieczyszczenia. Do rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania składowiska odpadów można zastosować modele sieci neuronowych, które potrafią odwzorować nieliniowe zależności bez znajomości matematycznych powiązań. Przykładowo zbudowany model wykorzystując dane o jakości wody z lat wcześniejszych i kojarząc zależność między nimi oraz wpływ czasu, przewiduje zmiany jakości wody.
EN
Contaminants load, which is included in landfill, infiltrate through precautions used as a barrier from wastes to groundwater background, in the course of time. Pollution flow in groundwater surroundings in time interval, one can reflect by means of so called discharge curve, which is polynomial function. The area under function chart, calculated as definite integral, show us so called discharge pollution indicator. For solving problems related to landfill working one can apply models of neutral networks, which can reflect non-liner dependences without knowing mathematical correlations. Exemplary model used data about groundwater quality from earlier years and associated reverse dependence and time influence, predicts changes in groundwater quality.
7
Content available remote Contaminant transport in fractured porous media
EN
This work is aimed at deriving mathematical models that describe pollutant migration through fractured porous media. A homogenisation method is used, i.e. macroscopic models are rigorously deduced from the physical description which is valid within a Representative Elementary Volume (REV). The fundamental assumption behind homogenisation is the separation of scales which is expressed by: l/L = E<<1. In the present work, l denotes the characteristic size of the REV, i.e. at the fracture's scale, and L is the characteristic macroscopic size. The approach introduced by Auriault [1] is used. This methodology is based on the definition and estimation of dimensionless numbers arising from the description at the REV's scale. It is shown that the macroscopic behaviour strongly depends upon the local transport regime characterised by the Peclet number in the fractures. Four distinct macroscopic models for solute transport in fractured porous media are derived.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.