Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contactless track
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule poruszono zagadnienie dotyczące wyboczenia toru bezstykowego. Ze względu na występujące w torze siły, pochodzące zarówno od zmian temperatury, jak i od poruszającego się po torze taboru, niezbędne jest monitorowanie przemieszczeń toków szynowych oraz naprężeń w szynach. Artykuł przedstawia zestawienie metod monitorowania stanu toru bezstykowego. Porównano również metody, wskazując wady i zalety każdej z nich.
EN
The article is about the issue of maintaining a contactless track. Due to the forces occurring in the track, arising from both temperature changes and from rolling stock rolling on the track, it is necessary to monitor a displacement of rail tracks and stress in rails. The article presents a summary of the methods for monitoring the contactless track condition. The comparison of the methods was also presented, showing the pros and cons of each of them.
PL
Lokalne przemieszczenia wzdłużne szyn, mogą zaburzyć stabilności temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego. Pomiar przemieszczeń oznaczonych na szynie punktów bazowych w stosunku do punktów stałych, jest obecnie jedyną metodą stosowaną na sieci PKP, która pozwala na okresową kontrolę temperatury neutralnej. W artykule przedstawione zostanie nowe urządzenie i metoda pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów stałych w aspekcie współczesnych technologii prowadzenia pomiarów przemieszczeń.
EN
Local longitudinal displacement of the rails may disturb the stability of the neutral temperature in the contactless rails. The measurement of displacements of the base points marked on rail in relation to fixed points is currently the only one method used on the PKP network, which allows for periodic control of the neutral temperature. A new device and a method for measuring displacements of base points in relation to fixed points in the aspect of modern technologies for conducting displacement measurements have been presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono analityczny model obliczeniowy nawierzchni kolejowej. Model ten służy do określenia stateczności toru kolejowego uwzględniając parametry geometryczne oraz mechaniczne nawierzchni. Opisany model pozwala na ocenę wpływu parametrów toru (rodzaju zastosowanego podkładu, szyny, przytwierdzenia, podsypki) oraz promienia łuku kołowego na temperaturę krytyczną. Scharakteryzowano zagadnienie oporu poprzecznego rusztu torowego oraz czynników, mających bezpośredni wpływ na stateczność toru bezstykowego. Przedstawiona została idea bezpieczeństwa eksploatacji toru bezstykowego. Pokazano przykładowe wyniki obliczeń temperatury krytycznej dla różnych konstrukcji nawierzchni.
EN
The article presents an analytical calculation model of railway structure. This model is used to determine the stability of the railway track taking into account the geometrical and mechanical parameters of truck structure. This model allows the assessment of the impact of the track parameters (the type of sleeper, rails, fastenings, ballast) and the radius of the arc on the critical temperature. The issue of cross-resistance of the track grate and the factors that have a direct impact on the stability of contactless track have been characterised. The idea of the safety exploitation of contactless track have been presented. The exemplary calculation results of critical temperature for the different constructions of track structure have been shown.
PL
Stabilności temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego na sieci PKP do chwili obecnej kontroluje się na podstawie pomiarów przemieszczeń oznaczonych na szynie punktów bazowych, względem ustalonego przekroju kontrolnego. W artykule przedstawiony zostanie nowy sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów stałych.
EN
Stability of neutral temperature at contactless rail track of PKP network, up to now, is monitored based on the measurement of displacements of basis points marked on a rail relative to the fixed control section. A new method and an apparatus for measuring the displacement of basis points relative to the fixed points has been presented in the paper.
PL
Nowoczesny tor bezstykowy to połączone ze sobą trwale i nierozłącznie dowolne ilości szyn. Droga kolejowa ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Uzyskanie bezstykowych złączy szynowych stało się możliwe dzięki zastosowaniu spawalniczych metod łączenia szyn, a zwłaszcza zgrzewania elektrycznego i spawania termitowego, a w szczególnych przypadkach spawania elektrodą otuloną. Każda z tych metod jest stosowana w zależności od warunków, w jakich zachodzi łączenie szyn. Niezawodność złącza jest nieodzownym warunkiem bezpieczeństwa jazdy.
PL
Monitoring toru bezstykowego. Artykuł obejmuje tematykę prowadzenia pomiarów i obserwację miejsc podatnych na pełzanie toków szynowych w torze bezstykowym przy zastosowaniu metody punktów stałych. Szczegółowo przedstawiono w nim wraz z analizą wyniki pomiarów autorskich pełzania toków szynowych toru bezstykowego przeprowadzonych wiosną 2010, 2011, i 2012 roku. Uwzględniono również wyniki pomiarów geometrii toru przeprowadzonych toromierzem samorejestrującym typu TEC-1435 i opracowanych w aplikacji Track Report 2.0.3.5. W artykule przedstawiono wybrane wnioski i spostrzeżenia, koncentrujące się wokół monitoringu toru bezstykowego, będącego jednym z elementów systemu Monitorowania Stanu Infrastruktury Transportu Szynowego.
EN
Monitoring of jointless rail track. The article describes the problems as well as principles of conducting surveys and observations of creep-susceptible locations of rail courses in a jointless rail track using the method of fixed points. The paper in detail presents analysis and results of author's surveys of courses creep, which were carried out in the spring of 2010, 2011 and 2012. The article presents also results of the measurements of track geometry (horizontal and vertical) conducted with TEC-1435 Trolley and worked out in application Track Report 2.0.3.5. Multiple measurements performed by the author using the system enabled an assessment of its advantages and shortcomings using. The system should necessarily be inclued in the geodetic and diagnostic monitoring of rail transport infrastructure state.
7
Content available remote Wpływ prędkości i masy pociągu na stateczność dynamiczną toru bezstykowego
PL
W artykule podjęto próbę określenia dodatkowej osiowej siły ściskającej w torze bezstykowym, w zależności od: prędkości pociągu vP, jego masy jednostkowej mP, oraz masy mt toru przypadającej na jednostkę jego długości. Praca mając także charakter przeglądowy, prezentuje postać wzorów na siłę krytyczną w torze, jak i prędkość krytyczną.
EN
Static form of local stability problem is generally considered in Lagrange meaning, where a small disturbance of system state determines its stable and unstable equilibrium. In presented paper a considered problem of dynamical stability of operating railway track is more complicated from mentioned above stability in Lagrange meaning due to parametric resonance occurrence in problem of compressed track a non-damped vibration under rolling stock. In following paper a determination attempt of additional compressive force in continuous welded rail track was taken up due to train velocity vP, its unit mass mP and track mass m, per its unit length. A considered roadbed is modeled by several models (Winkler's foundation, Saito-Murakami and Własow models). Taking into account a roadbed mass and set-off on track stability were shown. Also paper has got a review character and presents form of equations on critical force and critical speed in railway track.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.