Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  consumer opinion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem prezentowanych badań było określenie poziomu satysfakcji oraz poznanie opinii mieszkańców obszarów miejskich i wiejskich na temat funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oceny dokonano w oparciu o ankietyzację lokalnej społeczności. Łącznie ankietę wypełniło 119 osób. Z uzyskanych danych wynika, że ponad 70% mieszkańców powiatu słupskiego deklaruje i w konsekwencji realizuje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Wysoko przez respondentów oceniona została prowadzona przez władze lokalne działalność informacyjna i edukacyjna. Ponadto na podstawie uzyskanych wyników stwierdzić można, że mieszkańcy gmin wiejskich są bardziej zaangażowani w realizację prawidłowego, zrównoważonego gospodarowania odpadami na ich terenie.
EN
The aim of this article was to determine the satisfaction level and to assess the opinion of urban and rural area inhabitants of new municipal waste management system. The assessment was based on population surveys. The survey group consisted of 119 people. According to the obtained data, more than 70% of Słupsk Powiat inhabitants declare the selective collection of municipal waste. The respondents well asses the educational activities of local government. Furthermore, on the basis of the results obtained, it can be said that the inhabitants of rural areas are more involved in the implementation of sustainable municipal waste management.
EN
The use of nanotechnology achievements may enable creation of products with yet unknown properties. Products created based on principles of nanotechnology are prone to carry a high risk related to lack of social acceptance. Following study attempts to assess degree of acceptance and readiness to consume honey produced by bees fed with nanoparticles. The study group consisted of 100 participants, at the age of 18 to 70 from the Tri-City and the surrounding areas. The research found that most people were not willing to try honey produced by bees fed with nanoparticles of gold and silver. They fear for their lives and health. Survey participants declared minimal level of knowledge about honey produced by bees fed with nanoparticles. Respondents agreed, that product innovations should not lead to increase of their retail prices.
EN
The aim of this thesis was to identify factors shaping consumers’ opinions on the quality of laptop computers. Empirical research was carried out with the use of a questionnaire method. The sample size amounted to 110 persons. Statistical analysis was made using one of the multidimensional exploratory techniques, i.e. factor analysis. The obtained model contains 11 out of 15 observable variables, originally identified based on literature studies. Three factors were identified: usability, ecological-marketing, and maintenance-sales. Together they explain 58.96% of the total data variance. All of the measure scales proved to be reliable. The authors managed to considerably confirm J. Żuchowski model of products’ utilitarian features. However, the obtained solution turned out to be quite hard in terms of semantic interpretation. A theoretical implication is a formal identification of factors shaping the quality of laptop computers in customers’ opinions. A practical implication for producers and marketers can make use of obtained results in business practice to improve the quality of laptop computers. The article’s novelty and the authors’ contribution is the use of factor analysis in the researched area and proposing an innovative classification of variables.
PL
Celem opracowania była identyfikacja czynników kształtujących konsumencką ocenę jakości komputerów laptop. Badanie empiryczne przeprowadzono metodą ankietową na próbie o liczności 110 osób. Statystyczne opracowanie wyników przeprowadzono, wykorzystując jedną z wielowy-miarowych technik eksploracyjnych – analizę czynnikową. W skład uzyskanego modelu weszło 11 spośród 15 zidentyfikowanych na podstawie studiów literaturowych zmiennych obserwowalnych. Zidentyfikowano 3 czynniki: użyteczność, ekologiczno-marketingowy i eksploatacyjno-sprzedażowy. Łącznie wyjaśniają one 58,96% całkowitej zmienności danych. Wszystkie skale pomiarowe okazały się rzetelne. Udało się w dużym stopniu potwierdzić trafność modelu cech użytkowych wyrobów J. Żuchowskiego. Uzyskane rozwiązanie okazało się jednak dość trudne do interpretacji semantycznej. Implikacją teoretyczną jest formalna identyfikacja czynników kształtujących jakość komputerów laptop w opinii konsumentów. Implikacją praktyczną dla producentów i marketingowców może być wykorzystanie uzyskanych rezultatów w praktyce biznesowej do doskonalenia jakości komputerów laptop. Elementem nowości i wkładem autorów jest zastosowanie analizy czynnikowej w analizowanym obszarze i zaproponowanie innowacyjnej klasyfikacji zmiennych.
PL
W artykule omówiony został wpływ opinii konsumenckich na działalność przedsiębiorstw z branży kurierskiej. Analiza opinii konsumenckich jest obszarem badań, który może mieć znaczący wpływ na rozwój ich działalności. Jest też narzędziem, które może dostarczyć istotnych informacji mających wpływ na wizerunek firmy oraz jakość świadczonych usług kurierskich, co ma duże znaczenie dla firm działających na bardzo konkurencyjnym rynku. Narastająca liczba opinii dostępnych w sieci wytworzyła potrzebę ich automatycznej analizy i przetwarzania. Zagadnienie to zyskuje na popularności zarówno wśród badaczy, jak i wśród przedsiębiorców, dla których opinie konsumentów nie są bez znaczenia. Dzięki stale rosnącej potrzebie dostępu do opinii klientów, a co za tym idzie wiedzy i informacji, które można z nich czerpać, narzędzia umożliwiające automatyzację procesu pozyskiwania kluczowych i strategicznych z nich informacji zyskują na znaczeniu. Problem ten wymaga nieco innego spojrzenia na dane i doboru określonego sposobu ich analizowania za pomocą technik eksploracji danych, zwłaszcza tekstowych. Głównym celem artykułu jest przeprowadzenie analizy automatycznej klasyfikacji opinii z wykorzystaniem eksploracyjnych metod analizy tekstu. Wykorzystanie informacji pozyskanych z opinii klientów przyczynia się do podwyższenia jakości świadczonych usług kurierskich, zapewnia dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie, przez co wpływa na trafność podejmowanych decyzji biznesowych oraz stanowi trend i nakreśla przyszłościowy kierunek działań firm kurierskich.
EN
The article discussed was the effect of opinion mining on the activities of courier companies. The analysis of opinion mining is an area of research that can have a significant impact on the development of their business. It is also a tool that can provide important information affecting the company's image and quality of courier services, which is important for companies operating in a highly competitive market. Increasing the number of reviews available on the network has created the need for their automatic analysis and processing. This issue is gaining popularity among researchers and among entrepreneurs, for which consumer reviews are not insignificant. With the ever-growing need for access to customer opinion, and thus the knowledge and information that can derive from them, tools to automate the process of acquiring the key and strategic information they are gaining in importance. This problem requires a slightly different view of the data and the selection of a particular method of analysis using data mining techniques, especially text. The main aim of this article is to analyze automatic classification opinion using text mining. Use of information obtained from customer opinion helps to increase the quality of courier services, provides access to the right information at the right time, which affects the accuracy of business decisions and provides trend and outlines a future action line courier companies.
5
Content available remote Straty wynikające z braku dostawy wody w opinii jej konsumentów
PL
Celem pracy było przeprowadzenie analizy negatywnych skutków braku dostawy wody na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań opinii konsumentów. Badania te zrealizowano w oparciu o własnoręcznie stworzoną ankietę. Sondażem objęto 150 respondentów uzyskując opinie dotyczące jakości usług wodociągowych. Ankietowani odpowiadali na pytania z zakresu jakości dostarczanej wody, ciągłości dostawy oraz przerw w dostawie i wynikających z nich uciążliwości. Głównym zadaniem było określenie wielkości strat finansowych spowodowanych brakiem dostawy wody. Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych odczuło niedogodności wynikłe z przerwania dostawy wody w ostatnim roku, głównie w zakresie higieny osobistej oraz przygotowania posiłków. Kobiety mocniej oceniały odczuwane uciążliwości związane z brakiem dostawy wody niż mężczyźni, natomiast osoby powyżej 50-go roku życia ich prawie nie odczuwały. Szacując swoje straty wynikłe z przerw w dostawie wody prawie 90% osób objętych badaniem oceniło je na mniej niż 50 zł, przy czym ponad połowa ankietowanych uważała, że nie poniosła strat. 2/3 badanych uważała, że przerwy w dostawie wody są naturalne i nie oczekuje finansowego zadośćuczynienia od dostawcy wody za poniesione straty. Płeć oraz wiek nie ma związku z opinią dotyczącą rekompensaty za straty finansowe spowodowane przerwą w dostawie wody, natomiast im wyższe wykształcenie respondentów, tym więcej osób uważało, iż należy im się zadośćuczynienie za wynikłą stratę finansową spowodowaną przerwą w dostawie wody.
EN
The aim of the study was to analyze the negative effects of the lack of water supply on the basis of investigations carried out by the consumer. This research was carried out on the basis of personally created the survey. Survey covered 150 respondents to obtain opinions on the quality of water services. The respondents' answered to questions concerning the quality of the water supply, continuity of supply and outages and resulting inconvenience. The main task was to determine the size of the financial loss caused by lack of water supply. Nine out of ten respondents felt the inconvenience caused by interruption of water supply in the last year, mainly in the field of personal care and meal preparation. Women felt more strongly evaluated the nuisance associated with lack of water supply than men, while those above 50 years of age are almost not felt. Estimating their losses resulting from interruptions in water supply almost 90% of those surveyed rated it at less than 50 zł, with more than half of those surveyed thought that did not incur any losses. 2/3 of the respondents believed that water outages are natural and do not expect financial compensation from the supplier of water for their losses. Gender and age has no connection with the opinion on compensation for financial losses due to interruption in the supply of water, and the higher the education of the respondents, the more people felt that they deserve compensation for the financial loss sustained due to the interruption of water.
PL
Logistyka dostaw i dystrybucji wysokiej jakości i dostępności na rynku ryb może stanowić o sukcesie w podniesieniu ich spożycia. Współcześni konsumenci coraz częściej interesują się swoim zdrowiem, a co za tym idzie zdrowym odżywianiem. Bodźce tego typu wpływają także na wybór przez konsumentów okre- ślonych produktów (świeżych, dobrej jakości, dobrej dystrybucji). Stąd też, w niniejszej pracy szczególną uwagę poświęcono wyborom dokonywanym przez konsumentów w zakresie ryb i przetworów rybnych. Zaprezentowano wyniki ankiet przeprowadzonych wśród klientów wybranych sklepów rybnych. Miały one na celu sprawdzenie preferencji konsumentów odnośnie wyboru ryb i ich przetworów ze względu na zmienną grupującą „płeć”.
EN
Logistics supply and distribution of high quality and market availability of fish can be a success in increasing their consumption. Modern consumers are increasingly interested in their health, and thus healthy eating. Incentives of this type also affect the choice by consumers of specific products (fresh, good quality, good distribution). Hence, in this paper, particular attention was paid to the choices carried out by consumers in terms of fish and fish products. The results of the surveys conducted among clients of the selected fish shops were presented. They were designed to test consumer preferences regarding the selection of fish and their products due to the grouping variable "sex".
PL
W artykule scharakteryzowano stosunek do żywności ekologicznej konsumentów różnych krajów: USA, krajów Europy Zachodniej i Polski. Żywność ta - produkowana bez stosowania w rolnictwie środków chemicznych - jest trudna do odróżnienia od żywności produkowanej w sposób konwencjonalny, a ceny jej są z reguły wyższe. Konsumentów interesuje problem jakości żywności ekologicznej, a zwłaszcza odpowiedź na pytanie, czy jest ona faktycznie" zdrowsza" od żywności konwencjonalnej?
EN
"Organic foods" are commonly represented as food grown without pesticides, artificial fertilizers, which has not been treated with preservatives, hormones, antibiotics etc. There is no method for distinguishing between "organic" and "conventional" foods. Prices of "organic" foods tend to be higher than those of their "conventional" foods. This article discusses several problems of the quality of organic foods vs. conventional foods (is organic food healthier than conventional food) and consumer attitudes and expectations to organic foods in different countries: USA, Europe and Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.