Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concentration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Pianki poliuretanowe o różnym przeznaczeniu, stosowane do produkcji płyt izolacyjnych, typu PUR i PIR, otrzymywane metodą in situ w budynkach, były badane pod kątem emisji lotnych związków organicznych w komorach klimatyzowanych w temperaturze 23°C oraz w temperaturze podwyższonej w desorberze termicznym. Stwierdzono emisję par związków stosowanych do spieniania pianek, opóźniaczy palenia, pozostałości katalizatorów i środków pomocniczych.
2
Content available remote Features of hydrates transportation in a fluid flow
EN
Significant deposits of natural gas are in a gas-hydrated state. One of the options for a possible solution is the transport of hydrates in a fluid flow. The stability of crystalline hydrates, namely, their presence in the solid state, affects both temperature and pressure. The influence of the concentration of solid particles on the reduction or increase of the friction factor is shown, which leads to a decrease or increase in pressure drop during the flow of liquid with solid admixtures. The analytical dependences of the friction factor from the Reynolds number on a certain concentration of solid admixtures in a liquid are proposed A plot of the dependence of the friction factor from the Reynolds number on a certain concentration of rubber crumb and different granulometric composition was constructed.
EN
In this paper, numerical solutions are obtained for steady free convective flow in a rectangular region with discrete wall heat and concentration sources by using the finite volume method. The governing equations consist of the continuity, momentum, energy and mass transfer. These equations conjointly with suitable boundary conditions are solved numerically by using this method. The novel concept in this work is to generalize the SIMPLE algorithm suitably and thereby compute the numerical solutions of the flow variables such as the temperature (θ) and the concentration (C) in addition to the components of velocity and the pressure. All non-dimensional parameters are chosen suitably in accordance with the physical significance of the problem under investigation. With the help of these numerical solutions, we have depicted the profiles of the velocity, pressure, temperature and concentration along the horizontal and vertical directions of the geometric centre of the region. The validity of the numerical solutions are ensured by comparing the present solutions with the benchmark solutions. Code validation has been given for the present problem.
EN
An analysis has been carried out to study the combined effects of radiation absorption and chemical reaction on an incompressible, electrically conducting and radiating flow of a Rivlin-Ericksen fluid along a semi-infinite vertical permeable moving plate in the presence of a transverse applied magnetic field. It is assumed that the suction velocity, the temperature and the concentration at the wall are exponentially varying with time. The dimensionless governing equations for this investigation are solved analytically using two-term harmonic and non-harmonic functions. A comparison is made with the available results in the literature for a special case and our results are in very good agreement with the known results. A parametric study of the physical parameters is made and results are presented through graphs and tables. The results indicate that the fluid velocity and temperature could be controlled by varying the radiation absorption.
5
PL
Wykazano doświadczalnie jakie są główne czynniki decydujące o wpływie dwóch tlenków metali ciężkich: ołowiu oraz wanadu na wiązanie cementu portlandzkiego. Głównymi czynnikami decydującymi o wpływie tych metali są: a) stężenie jonów siarczanowych w fazie ciekłej zaczynu cementowego, b) szybkość rozpuszczania się metali ciężkich w fazie ciekłej zaczynu, c) postać w jakiej dodawane są metale ciężkie w przypadku występowania różnicy w szybkości rozpuszczania metalu i jego tlenku. Gdy stężenie jonów siarczanowych jest małe w pierwszych 20 minutach od dodania wody, szybko rozpuszczający się ołów hamuje tworzenie się warstewki ettringitu na ziarnach C3A, co powoduje szybkie wiązanie „ettringitowe”. W przypadku małej szybkości rozpuszczania metali i ich niewielkiego stężenia w roztworze, warstewka ettringitu tworzy się na kryształach C3A i metale te nie mają praktycznie żadnego wpływu na początek wiązania. Tak jest w przypadku wanadu, natomiast ma on opóźniający wpływ na koniec wiązania.
EN
It was proved experimentally in the work what are the main factors governing the influence of two heavy metals: lead and vanadium on the setting of Portland cement. The main factors governing the behaviour of these metals are as follows: a) concentration of sulphate ions in the cement paste liquid phase, b) the rate of dissolution of heavy metals in this liquid phase, c) the form of heavy metals addition, in the case when there is a high difference in the rate of dissolution between metal and its oxide. When the concentration of sulphate is low in the first 20 minutes after addition of mixing water the quick dissolution lead is preventing the formation of ettringite layer on C3A and the quick “ettringite” setting takes place. When the metals have low dissolution rate and low concentration in solution the ettringite layer is formed on C3A crystals and these metals have practically no influence on the initial setting time. There is the case of vanadium, but it has retarding effect on the final setting time of cement.
EN
The aim of the paper is to measure and forecast concentration of regional development potential on a regional basis. The study covered 14 GUS features, which measure the development potential. The forecast, nominal values and processes’ dynamics were calculated for data from 2010 to 2020, using author made method. The study reveals that key factors determining the diversification of the distribution of the potential include the relation of large agglomerations to their regional surroundings. Therefore, we are dealing with growth poles with different impact levels. Since 2010, the process of concentrating potential in Poland has taken different directions. In poorly developed regions, we observe constant distribution values. Most regions, especially those with medium and high levels of economic development, are characterized by a dynamic increase in the level of concentration 5% to 6% annually. This means that the growth poles «move away» from their surroundings and strengthen their position. Simultaneously, they slightly reduce the distance to the strongest developed region in Poland (Mazowsze). By 2020, these trends will remain unchanged, however regions with a moderately low level of development will observe the fastest growth.
7
Content available remote Measurements and simulation of CO2 concentration in a bedroom of a passive house
EN
This paper presents the results of the measurements and simulation of carbon dioxide concentration, as an indicator of indoor air quality, inside the master bedroom of an inhabited passive house. The measurements were taken in the autumn for a period of ten days. A series of sensors placed inside of the test object wirelessly measured the contaminant concentration every thirty seconds. The measurements were taken continuously in real time, when the occupants freely used the household. The contaminant concentration shows the impact of their activity on the air quality, as they were the only indoor air source of CO2. During the measurements, the ventilation system that the house was equipped with was manually controlled by the users according to their daily routine. Simulations were performed to determine if it was possible to recreate the measured conditions within the bedroom of the passive house. The chosen program was the CONTAM software application, a tool designed for indoor air quality and ventilation analysis, developed by NIST.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i modelowania stężenia dwutlenku węgla, jako wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego, w sypialni zasiedlonego domu pasywnego. Pomiary prowadzono w okresie jesiennym, nie zaburzając normalnego cyklu życia domowników. Umieszczone wewnątrz obiektu testowego czujniki w sposób bezprzewodowy mierzyły poziom stężenia zanieczyszczenia co 30 sekund, przez okres dziesięciu dni. Pomiar był dokonywany w sposób ciągły, w warunkach i czasie rzeczywistym, gdy mieszkańcy swobodnie poruszali się wewnątrz budynku. Poziom stężenia dwutlenku węgla odzwierciedlał wpływ aktywności mieszkańców na jakość powietrza wewnętrznego, gdyż byli oni jedynym źródłem CO2 w obiekcie. Podczas pomiarów instalacja wentylacyjna, w którą dom został wyposażony, była włączona i regulowana przez domowników według wypracowanego przez nich schematu. Przeprowadzone symulacje miały na celu określenie czy możliwe jest odtworzenie warunków zmierzonych w sypialni analizowanego budynku. Do modelowania wybrano oprogramowanie CONTAM, narzędzie przeznaczone do analizy systemu wentylacji i jakości powietrza wewnętrznego, opracowane przez NIST.
EN
The research focuses on the issues concerning a process of multiphase liquids transport in granular porous media driven by the capillary pressure. The current publication is meant to introduce the results of experimental research conducted to evaluate the kinetics of the imbibition and emulsions behavior inside the porous structures. Moreover, the influence of the dispersed phase concentration and granular media structure on the mentioned process was considered. The medium imbibition with emulsifier-stabilized emulsions composed of oil as the dispersed phase in concentrations of 10 vol%, 30 vol%, and 50 vol%, was investigated. The porous media consisted of oleophilic/hydrophilic beads with a fraction of 200–300 and 600–800 μm. The experimental results provided that the emulsions imbibition in such media depended stronger on its structure compare to single-phase liquids. The increase of the dispersed phase concentration caused an insignificant mass decreasing of the imbibed emulsions and height of its penetration in a sorptive medium. The concentrations of the imbibed dispersions exceeded their initial values, but reduced with permeants front raise in the granular structures that can be defined as the influential factor for wicking process kinetics.
PL
Celem pracy była ocena wpływu syntetycznych hormonów roślinnych z grupy auksyn i cytokinin na koncentrację K, Ca i Mg oraz stosunek ilościowy K:(Ca+Mg) w biomasie nadziemnej Medicago x varia T. Martyn i Trifolium pratense L. Badania realizowano w oparciu o doświadczenie pierścieniowe prowadzone na obiekcie doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w latach 2014-2016. Czynniki doświadczenia: – gatunek rośliny: lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn) odmiana Kometa oraz koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.) odmiana Krynia, – regulator wzrostu: (K) kontrola: woda destylowana, (A) kwas indolilo-3-masłowy (IBA – syntetyczna auksyna), (C) 6-benzyloaminopuryna (BAP – syntetyczna cytokinina), (AC) kwas indolilo-3-masłowy + 6 benzyloaminopuryna (IBA + BAP – stosunek ilościowy 1:1). Każdy odrost opryskiwano dwukrotnie. Na jednorazowy oprysk zużywano 0,2 dm3 roztwotu o stężeniu regulatora 30 mg·dm-3, uzyskując całkowite zroszenie roślin w pierścieniu. Pierścienie kontrolne opryskiwano taką samą ilością wody destylowanej. Obiekty prowadzono w trzech powtórzeniach i użytkowano trzykrotnie w sezonie wegetacyjnym. W ocenie wybranych elementów wartości użytkowej roślin, wykorzystano następujące parametry: zawartość ogólna wybranych makroelementów (K, Ca, Mg) w suchej masie roślin, stosunek ilościowy makroskładników K:(Ca+Mg). Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie wykorzystując analizę wariancji. O istotności wpływu czynników doświadczalnych na wartość badanych cech wnioskowano na podstawie testu F Fishera-Snedecora, a wartość NIR0,05 weryfikowano testem Tukey’a. Auksyna i cytokinina stosowane oddzielnie w uprawie lucerny mieszańcowej i koniczyny łąkowej powodowały wzrost koncentracji K i Mg w suchej masie roślin. Tylko w warunkach stosowania auksyny, udział Ca wzrastał, co nadmiernie zawężało proporcję K:(Ca+Mg).
EN
The aim of the experiment was to assess the effect of auxins and cytokinins, synthetic plant hormones, on Ca, Mg, and K concentration and the K: (Ca + Mg) ratio in the above-ground biomass of Medicago x varia t. Martyn and Trifolium pratense L.The research was based on a pot experiment conducted in an experimental facility of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce in the years 2014-2016. The experimental factors were as follows: – plant species: alfalfa (Medicago x varia T. Martyna) cultivar Comet; red clover (Trifolium pratense L.) variety Krynia, – growth regulators: (A) indolilo 3-butyric acid (synthetic auxin IBA); (C) 6-benzylaminopurine (BAP synthetic cytokine); (AC) 3-butyric acid indolilo + 6-benzylaminopurine (IBA + BAP in the ratio 1: 1); control treated with distilled water. During each growth cycle, the grass was treated twice. For a single application, 0.2 dm3 of spray liquid with a growth regulator concentration of 30 mg·dm-3 was used until the plants in the pots were thoroughly wet. The control pots were treated with distilled water of the same amount. The experiment was repeated three times, with three harvests during the growing season. The following parameters were determined in the assessment of selected nutritional characteristics of plants: content of selected macroelements (K, Ca, Mg) in the dry mass of plants: ratio of macroelements in the dry matter plants: K: (Ca+Mg). The results of the study were statistically processed using the analysis of variance. F Fisher's test was used to assess the significance of the influence of experimental factors on the tested properties, while the LSD values were verified by the Tukey test. Auxin and cytokinin applied separately to hybrid alfalfa and red clover increased concentration of K and Mg in plant dry matter. Auxin used on its own increased Ca content, which excessively narrowed the ratio of K:(Ca+Mg)
PL
Celem pracy było określenie trendów zmian stężeń imisyjnych podstawowych zanieczyszczeń powietrza, takich jak NO2, SO2, PM10, O3, dla wybranych miejscowości w województwie mazowieckim. Podstawą opracowań były dane z okresu 2005-2016, zarejestrowane na automatycznych stacjach monitoringu powietrza w 4 różnych miejscowościach województwa. Każda z wybranych stacji reprezentowała jedną z 4 stref województwa. 1-godzinne surowe dane chwilowe pozyskane z bazy danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uśredniono do stężeń średniomiesięcznych. Uzyskane serie czasowe danych średniomiesięcznych posłużyły do wizualizacji zmian i do statystycznej oceny trendów. Wyznaczone trendy zostały wykorzystane do oceny zagrożenia środowiska. W wyniku analizy trendów stwierdzono, że ogólna tendencja poziomów stężeń zanieczyszczeń w województwie mazowieckim jest spadkowa. Największe obniżenie poziomów stężeń w powietrzu odnotowano w przypadku SO2. Dla stężeń PM10 także zaobserwowano tendencję spadkową. W przypadku NO2 zmiany stężeń były mniej regularne i kierunek zmian zależał od położenia stacji. Dla stężeń O3 stwierdzono spadek lub stabilizację poziomu stężeń.
EN
The purpose of the analysis was to determine the trends of changes in ambient concentrations of basic air pollutants, such as O3, NO2, SO2, PM10, for some chosen sites in Masovian Voivodship. The basis for the studies were data from the period 2005-2016, collected at automatic air monitoring stations at 4 different places in the Voivodship. Each of the selected stations represented one of the four provincial zones. Hourly data obtained from the database of the Chief Inspectorate of Environmental Protection were averaged to monthly concentrations. The obtained time series of monthly concentrations were used to visualize changes and to estimate trends. The determined trend lines have been used to assess the threat to the environment. As a result of the trend analysis, it was found that the general trend of pollutant concentration levels in the Masovian Voivodship is decreasing. The greatest reduction in air concentration levels was recorded in the case of SO2. In the case of concentrations of PM10, the downward trends were also observed. Only in the case of NOx, the changes in concentrations were less regular and the direction of changes depended on location of the station. For ozone concentrations, the decreasing or the stabilization were observed.
EN
This paper presents the results of the heavy metals accumulation (Cd, Cr, Pb, Cu, Zn, Mn, and Fe) in soils and plants (Typha angustifolia L., Urtica dioica L., Ranunculus sardous Crantz and Rumex Crispus L.) collected along the banks of the Sitnica River, which flows through various cities of Kosovo and is quite stressed due to the discharges of urban, industrial, and agricultural pollutants. The aim of this research was to verify the accumulation of heavy metals in water, soil and plants, since vegetables that used as food are cultivated in the vicinity of sample collection. The analyses were conducted with applied methodology in the analytic laboratory of Kosovo Agriculture Institute by using MP-AES 4200 for Cd and Cr, ASS-Scientific for Zn, Cu, Fe, Mn and Pb in plant samples, whereas 4100 MP-AES was used for determination of metals in soil. The results show variations in different metal values found in the samples of the analyzed soils and plants. The lowest values accumulation of the metals analyzed were recorded at A1 (Devetak Station) near the river source and did not contain anthropogenic influences, whereas the highest values were recorded at A3 (Kuzmin Station), which belongs to the middle flow of the Sitnica River that is polluted by wastewater (urban) discharges.
EN
The method of automatic measurement of the ore particles density in the pulp flow by measuring the amount of high-frequency volume ultrasonic oscillations attenuation, which have passed a fixed distance in the test medium under the influence of high-energy ultrasound dynamic effects is considered. The results of ultrasonic field parameters calculation and spatial simulation of high-energy ultrasound radiation pressure effect on the pulp flow, as well as the results of modeling the trajectory of ore particles displacement of three fractions in the pulp flow under the influence of high-energy ultrasound radiation pressure are presented.
EN
The solid fraction, according to many researches, is an effective organic fertilizer, the activity of which is at the level of mineral fertilizers and even exceeds their effectiveness, while the use of the liquid fraction does not always give positive results. In the article the optimal concentration of the liquid fraction in water solution for fertilization during cultivation of onion for chives in soil was determined. Sediment from biogas production was obtained at the thermophilic fermentation (50ºC) of cattle manure in the laboratory institution which operated at the periodical regime of loading. Fermentation lasted 25 days. Seven variants of plant feeding were assessed: clean water (control), mineral fertilizers (solution of ammonium nitrate in water in the concentration of 1:25), unsolved liquid biofuel fraction and mixture of liquid fraction from the postferment with water in concentrations of 1:10, 1:50, 1:100, 1:500. It was determined that the highest efficiency was observed in case of fertilization of plants with the mixture of liquid fraction from postferment with concentration of 1:500. Along with the increase of liquid fraction concentration and fertilization of plants with water solution of mineral fertilizers, onion productivity dropped slightly. Fertilization of plants with the liquid fraction from postferment resulted in fractional dying of plants and reduction of efficiency. The crop control of nitrogen content proved that in case of every day watering of onion with clean water and mixture of liquid fraction with water concentration of 1:100-1:500 did not exceed the maximum admissible concentration which is 800 mg⋅kg-1. Thus, in case of onion cultivation for chives, taking into consideration the crop growth and low nitrogen content, it is recommended to use the mixture of liquid fraction with water of 1:500 concentration.
PL
Frakcja stała, zgodnie z wieloma badaniami, jest skutecznym nawozem organicznym, którego działanie jest na poziomie nawozów mineralnych, a nawet przewyższa ich efektywność, podczas gdy używanie frakcji płynnej nie zawsze daje pozytywne wyniki. Nie określono jednak, które dokładnie stężenia frakcji płynnej pofermentu po zastosowaniu jako nawóz organiczny dały wynik ujemny lub dodatni. W związku z tym, w artykule ustalono optymalne stężenie frakcji płynnej w wodnym roztworze do nawożenia roślin podczas uprawy cebuli na szczypiorek w glebie. Osad z produkcji biogazu otrzymano przy termofilnej fermentacji (50ºC) obornika bydlęcego w zakładzie laboratoryjnym, który działał przy okresowym reżimie załadunku. Czas fermentacji wynosił 25 dni. Oceniono siedem wariantów żywienia roślin: czysta woda (kontrola), nawozy mineralne (roztwór azotanu amonu w wodzie o koncentracji 1:25), nierozcieńczoną ciekłą frakcję biopaliwową i mieszaninę ciekłej frakcji z pofermentu z woda w stężeniach 1:10, 1:50, 1:100, 1:500. Ustalono, że najwyższa wydajność zaobserwowano przy nawożeniu roślin mieszaniną ciekłej frakcji z pofermentu o stężeniu 1:500. Wraz ze wzrostem stężenia płynnej frakcji i nawożeniem roślin wodnym roztworem nawozów mineralnych, wydajność cebuli nieco spadła. Nawożenie roślin stężoną frakcją ciekłą z pofermentu spowodowało częściową śmierć roślin i spadek wydajności. Kontrola uprawy na zawartość azotanów wykazała, że przy codziennym podlewaniu cebuli czystą wodą i mieszaniną ciekłej frakcji o stężeniu wody 1:100-1:500, nie przekroczono maksymalnego, dopuszczalnego stężenia (PDK), które wynosi 800 mg·kg-1. W związku z tym, w przypadku uprawy cebuli na szczypiorek, biorąc pod uwagę wzrost plonu i niską zawartość azotanów, zaleca się stosowanie mieszaniny frakcji płynnej z wodą o stężeniu 1:500.
EN
Animal blood plasma contains ~91% water and requires concentration prior to it been dried. Our studies concerned the suitability of membrane technology. The efficiency of the investigated filtration process for membranes was stable over time, and displayed no tendency to clog. The protein level in obtained filtrates ranged from 0.15-0.26%. Increased content of protein in the concentrate is a function of the degree of plasma concentration. For the raw material containing 6.05% proteins, with 2.3 times the concentration, it was 13.84% and with 3 times the concentration, it was 18.24%. The filtration efficiency increases with the temperature of the process but decreases with increased levels of concentration. For both of the investigated membranes the permeability was similar; however, the 0.07 μm membrane had higher filtration efficiency by an average of 30%.
PL
Plazma krwi zwierzęcej zawiera ok. 91% wody, dlatego wymaga zatężenia przed właściwym suszeniem. Przedstawione wyniki badań wykazały przydatność technik membranowych. Zawartość białka we wszystkich otrzymanych filtratach wynosiła od 0,15 do 0,26%, niezależnie od jego stężenia w plazmie. Stężenie białka w koncentracie wzrasta wraz ze stopniem zatężania. Dla surowca zawierającego 6,05% białka, przy 2,3-krotnym zatężeniu było równe 13,84%, zaś 3-krotnym 18,24%. Wydajność procesu filtracji membranowej jest stabilna w czasie. Membrany nie wykazują tendencji do zatkania się. Wydajność filtracji wzrasta z temperaturą i maleje wraz ze wzrostem stopnia zatężania. Dla obu użytych membran przepuszczalność osocza jest porównywalna, jednak membrana 0,07 μm ze względu na wyższą skuteczność filtracji (30%) jest preferowana do stosowania w skali przemysłowej.
15
Content available remote Biosensor enzymatyczny do wykrywania epinefryny
PL
Opracowano biosensor elektrochemiczny do detekcji epinefryny, w którym wykorzystano lakazę zimmobilizowaną adsorpcyjnie na elektrodzie pokrytej cienkim filmem poli(N-heksylo-2,7-bis(tiofeno)akrydonu). Wzrost stężenia epinefryny był proporcjonalny do wzrostu natężenia prądu płynącego przez układ, dzięki czemu można było oznaczyć stężenie epinefryny w analizowanej próbce.
EN
A novel laccase-based electrochem. biosensor for epinephrine detection was constructed. Laccase was immobilized onto the surface of electrode covered by electroconducting poly(N-hexyl-2,7-bis(thiophene)acridone). The current response increased with increasing concn. of epinephrine.
EN
The aim of this study is to demonstrate the positive impact of ponds on water quality in a small stream Čermná. Four sites were sampled regularly every month for one year. Simultaneously, pH and temperature were measured continuously. The concentration of ammonia nitrogen, nitrate nitrogen and nitrite nitrogen were determined by subsequent analysis of the water samples. The results were classified in compliance with Government Decree (GD) No. 401/2015 Coll., as amended, and Czech standard ČSN 75 7221. High concentrations of ammonia nitrogen that were detected during the whole period are the result of the discharge of all wastewater from the village of Dolní Čermná to flow Čermná. Although the results showed a positive effect pond Čermenský, during the growing season the concentration of ammonia nitrogen at SP No. 2 placed under the pond increased mainly due to fertilizing pond by manure to increase nutrients for the fish population in the pond.
EN
High Sb and As contents in zink and lead concentrations, have always been obtained by conducting experiments with flotation concentration of complex poly-mineral Pb-Zn-Sb-As-(Ag, Au) ore ground to varied grinding finenesses. Chemical analyses were not sufficient to explain this phenomenon. With the help of detailed mineralogical analyses of the run-of-mine ore, and, the obtained concentrates that followed, the problem has been solved. All ore minerals were identified, the degree of liberation of galena and marmatite measured, and the frequency of occurrences of certain types of binary, ternary and higher locked grains determined. The measurements of the liberation degree of galena and marmatite (at the fineness of grinding of 83% -0.074 mm), in the obtained concentrates have shown that the increase in a grinding fineness can only partially result in the increase in recovery and provide better concentration results. In addition, the use of new selective low-cost flotation reagents is required to separate hard-to-beneficiate pairs of sulphide minerals with very similar flotation properties.
PL
Wysokie zawartości Sb i As w koncentratach cynku i ołowiu zawsze były uzyskiwane przy prowadzeniu flotacji złożonych polimetalicznych mieszanin Pb-Zn-Sb-As-(Ag, Au) o drobnym uziarnieniu. Analizy chemiczne okazały się niewystarczające do wyjaśnienia tego zjawiska. Za pomocą szczegółowych analiz mineralogicznych przeprowadzanych na rudzie oraz otrzymanych koncentratach problem ten został rozwiązany. Zidentyfikowano wszystkie minerały rudne, stopień uwolnienia galeny oraz marmatytu oraz częstość występowania określonych związków dwu i trójskładnikowych lub bardziej złożonych. Pomiary stopnia uwolnienia galeny oraz marmatytu (o zawartości ziaren -0,074 mm równej około 83%) w otrzymanych koncentratach wykazały, że wzrost ilości drobnych ziaren może być jedynie częściowym powodem wzrostu uzysku i lepszych wyników jakości koncentratu. Dodatkowo, zastosowanie nowych, tanich odczynników flotacyjnych jest warunkiem rozdziału trudnych do wzbogacenia minerałów siarczkowych o podobnych właściwościach flotacyjnych.
EN
An aroma agent containing eucalyptus essential oil was used for the development of a smart terry textile. The performance of terry woven fabric with microcapsules in relation to varied amounts of binder as well as the weft density of the fabric was evaluated. By SEM analysis it was confirmed that microcapsules really covered the terry textile. The bending rigidity and coefficient of anisotropy of samples modified with microcapsules and untreated ones were assessed. Due to additive components such as microcapsules and binder, the bending rigidity of terry fabric increased by even 5.1-12.8 times in the weft direction and by 5.3-14.0 times in the warp direction compared with grey ones. The research developed an analysis and empiric mathematical model suitable for predicting of binding rigidity as well as designing new terry fabrics with required binding properties.
PL
W pracy poddano ocenie wyroby frotowe impregnowane mikrokapsułkami zawierającymi oleje aromatyczne w odniesieniu do różnych stężeń lepiszcza (20, 35, 50, 65, 80, and 95 g/dm3) oraz gęstości wątku. Za pomocą analizy SEM potwierdzono pokrycie wyrobu mikrokapsułkami. Porównano sztywność zginania i współczynnik anizotropii próbek niemodyfikowanych i impregnowanych mikrokapsułkami. Dzięki dodatkowym składnikom, takim jak mikrokapsułki i lepiszcze, sztywność zginania wyrobów frotowych wzrosła nawet 5,1-12,8 krotnie w kierunku wątku i 5,3-14,0 krotnie w kierunku osnowy w porównaniu z wyrobami niemodyfikowanymi.
PL
Jak pokazują badania, współcześni studenci szybko tracą koncentrację i nie są w stanie skupić się przez dłuższy czas na zajęciach o charakterze instruktywistycznym. Skutkiem tego, tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w czasie długich wykładów może stać się nieefektywny, nawet wtedy, gdy towarzyszy mu stymulacja wizualna. Żeby zwiększyć koncentrację uczących się, edukatorzy eksperymentują, łącząc tradycyjne i elearningowe środowisko nauczania i uczenia się. Wykorzystanie łatwych w użyciu, prostych narzędzi Web 2.0 do wspomagania zajęć może przyczynić się do znacznego zwiększenia koncentracji uczących się, a więc do efektywniejszego przyswojenia przez nich wiedzy przekazywanej im w sali wykładowej. Skuteczność wprowadzenia do zajęć tradycyjnych narzędzi zwiększających ich interaktywność zostanie wsparta opiniami studentów Politechniki Gdańskiej.
EN
Recent research has shown that nowadays students quickly lose concentration and are unable to focus on information provided in an instructivist way. Long lectures even when supplemented with slide shows can demotivate a vast number of students. Greater concentration leading to deeper engagement in educational activities could be achieved by enhancing a traditional environment with web-based materials created with collaborative, communication and creativity tools. Using various techniques arousing participants’ interest, e.g., quizzes, should act as engaging stimuli in a face-to-face classroom. Courses can be more effective if they include various engaging activities designed with respect to constructivist, learnercentred principles, with the major focus on interactive learning. The paper aims to present some aspects of teaching and learning technical English, as well as to analyse the impact of simple quizzes on students’ concentration during lecture-style presentations. The ideas discussed in the paper are supported by some exemplary tasks and opinions of the students of Gdansk University of Technology who participated in my web-enhanced classes.
PL
Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw jest poziom ich innowacyjności. Zdolność kreowania i wykorzystania innowacji staje się istotnym elementem, determinującym sprawność działania przedsiębiorstwa oraz jego rozwój na konkurencyjnym rynku. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy od wielu czynników zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza koncentracji ekonomicznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w krajach UE z wykorzystaniem indeksu Herfindahla-Hirschmana.
EN
The factor that is decisive for the functioning and development of enterprises is their competitive abilities in the domestic and international markets. The level of innovation is a key factor affecting the competitive abilities. Activity of enterprises to undertake innovation projects is determined by external and internal conditions of their functioning. The aim of this paper is the concentration analysis of external conditions of the innovation level of enterprises in the selected EU countries with the use of the Herfindahl-Hirschman Index.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.