Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer software
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Dokonano oceny przydatności wybranych programów komputerowych do obliczeń nośności krytycznej stateczności przestrzennej dwustopniowych słupów hal przemysłowych. Analizowano przy tym następujące programy komputerowe bazujące na metodzie elementów skończonych: LTBeamN, SOFiSTiK, Abaqus FEA. Wyniki obliczeń komputerowych, zarówno w przypadku słupów z osiową, jak i nieosiową zmianą przekroju, porównano z rozwiązaniami dostępnymi w literaturze. Dokonane porównania wskazują na możliwość wykorzystania komercyjnych programów komputerowych, bazujących na metodzie elementów skończonych, do wyznaczania nośności krytycznej stateczności przestrzennej analizowanych słupów hal przemysłowych. Uzyskanie wyników obliczeń z dokładnością wystarczającą do celów projektowania wymaga jednak rozważnego i umiejętnego stosowania dostępnego oprogramowania. W praktyce projektowej należy również rozważyć możliwości danego biura projektowego w kwestii dostępu do danego oprogramowania, a także czasu niezbędnego na zdefiniowanie odpowiednich modeli obliczeniowych.
EN
An assessment of the suitability of selected computer software’s calculating the critical load-bearing capacity of the spatial stability of the industrial hall columns was conducted. The following computer programs based on the finite element method were analysed: LTBeamN, SOFiSTiK, Abaqus FEA. The results of computer calculations, both in the case of columns with axial and non-axial change of the cross-section, were compared with the solutions available in the literature. The comparisons point out to the possibility of using commercial software based on the finite element method to determine the critical load-bearing capacity of spatial stability for these industrial hall columns. Obtaining calculation results with sufficient accuracy for design purposes requires, however, thoughtful and skilful use of the software available on the market. In practical design, one should also consider the possibilities of the given design office in terms of access to the software, as well as the time necessary to define the appropriate calculation models.
2
Content available remote Oprogramowanie do symulatora wirtualnej suwnicy
PL
Przedstawiono najistotniejsze elementy nowego oprogramowania komputerowego do zmodyfikowanego symulatora suwnicy. Krótko scharakteryzowano sposób komunikacji użytkownika symulatora z obiektami suwnicy oraz sposób wyświetlania obrazu ze środowiska. Przedstawione oprogramowanie jest istotnym elementem modyfikowanego symulatora, gdyż to od niego zależy realizm i płynność symulacji prowadzonej przez użytkownika.
EN
The article presents the most important elements of a new computer software functioning in a modified overhead crane simulator. The article briefly defines the ways of communication between the overhead crane simulator’s user and the overhead crane objects and display of images from the virtual environment. The software hereby presented is a crucial element of the modified simulator, as it impacts realism and fluency of the simulation process conducted by the user of the simulator.
PL
W artykule poddano weryfikacji, na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych, model uwzględniający zmienność współczynnika prędkości osiadania w czasie. Weryfikacja ta została przeprowadzona przy zastosowaniu oprogramowania komputerowego. W pierwszej kolejność poddano identyfikacji wartości parametrów modelu, opierając się na obniżeniu w czasie wybranych punktów. Następnie porównano przebiegi obniżeń obliczonych ze stwierdzonymi pomiarami w kolejnych cyklach.
EN
The article presents verification of the model that takes into the account changeability of the velocity factor of subsidence in time on the basis of the results of geodesic surveying. This verification was carried out using computer software. At first the values of model's parameters were identified, based on subsidence in time of the selected points. Then the courses of calculated subsidence were compared with the determined actual measurements made in subsequent cycles.
PL
Dokonano porównania narzędzi używanych w przeszłości z wykorzystywanymi obecnie. „Nowoczesne techniki”, które w dużym stopniu miały uprościć obróbkę danych geologicznych nie do końca okazały się ułatwieniem, czasami wręcz utrudnieniem. Do stosowania metod komputerowych niezbędna jest rzetelna i dobrze skonstruowana baza danych oraz znajomość algorytmów wykorzystywanych przez różnego rodzaju oprogramowania, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenie dokumentatora.
EN
This paper presents the problems of visualization of the geological data. Tools which were used in the past were compared with those used nowadays. „Modern techniques”, which suppose to be simplication, turn into difficulty. To use computer method indispensable is reliable and well structured data base. The knowledge of algorithms, which are used in various programs are very important as well, but the first of all user’s skills and experience.
EN
In this paper we propose a combination of capabilities of the FPGA based device and PC computer for rough sets based data processing resulting in generating decision rules. Presented architecture has been tested on the exemplary datasets. Obtained results confirm the significant acceleration of the computation time using hardware supporting rough set operations in comparison to software implementation.
PL
Artykuł poruszający zagadnienia związane z programami wspomagającymi obliczanie kopalnianych sieci elektroenergetycznych jest pierwszą tego rodzaju publikacją autorów. Ich zamiarem jest zapoczątkowanie dyskusji na temat stosowanych programów użytkowych w celu przybliżenia tych zagadnień przede wszystkim osobom dozoru ruchu energomechanicznego, odpowiedzialnym za nadzór i aktualizację dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wykorzystaniem programów wspomagających obliczenia
EN
The current law requirements, selection of electrical equipment and protection devices as well as the requirement to draw up an inventory of the power network in the mining plant result in the common use of software assisting the calculations of mine power networks. These software suites became the primary tools of mine power supervision services, enabling compliance with the requirements of applicable regulations and standards as well as guaranteeing the correct interpretation of the network calculation results. The use of the SWN 3.0 and SNN 1.0 software as tools assisting the work of persons with appropriate training in the field of calculating the parameters of mine power networks enables, for instance, drawing the diagrams of the designed power networks together with interactive calculations, taking into account room explosion risk degrees and operating conditions of mining machinery, analysis of calculations results, ongoing network modifications as well as printing out results to be appended in the mining plant operation documentation. The application of SWN 3.0 and SNN 1.0 guarantees compliance with the requirements of the PN-EN 60909-0:2002 standard – Short-circuit currents in three-phase AC systems. Part 0: Calculation of the currents.
EN
In this paper, a Pareto inversion based global optimization approach, to obtain results of joint inversion of two types of geophysical data sets, is formulated. 2D magnetotelluric and gravity data were used for tests, but presented solution is flexible enough to be used for combination of any kind of two or more target functions, as long as misfits can be calculated and forward problems solved. To minimize dimensionality of the solution, space and introduce straightforward regularization Sharp Boundary Interface (SBI) method was applied. As a main optimization engine, Particle Swarm Optimization (PSO) was used. Synthetic examples based on a real geological model were used to test proposed approach and show its usefulness in practical applications.
PL
Rynek oprogramowań dla górnictwa rozwija się w szybkim tempie. Automatyzowanie procesów planowania, wydobywania i produkcji wpływa zwiększenie wydajności, zysku, uproszczenie procesów inżynieryjnych czy obniżenie kosztów wydobycia, co w konsekwencji prowadzi do coraz to większego ułatwienia inżynierom górnictwa ich - i tak już wystarczająco ciężkiej - pracy.
PL
Po zakończeniu działań wojennych niezbędne stało się zaangażowanie do rozwiązywania złożonych problemów logistycznych instytucji naukowo-badawczych. Efektem pracy między innymi Rand Corporation było wdrożenie sprzętu komputerowego i oprogramowania do usprawnienia funkcjonowania logistyki w wojsku i gospodarce.
EN
Research on the drying processes of grain kernels in a thin layer requires data on moisture content changes inside kernels in selected time intervals of these processes. Before experimental tests to determine these changes are preformed, it is essential to assume the initial mass of grain samples. Deliberate determination of its value, taking into account the uncertainty of measuring instruments in the determination of sample mass in selected time intervals and sample dry mater content, provides results with a possibly low uncertainty. Unfortunately, despite the fact that the method for determining the initial mass of samples is generally available, quite often its value is not assumed deliberately. Therefore, the objective of this study was to develop software that could help in the determination of the initial mass of grain kernel samples dried in a thin layer. The paper also includes example results obtained with the use of the developed software, used for its validation.
PL
Badanie procesów suszenia ziarna zbóż w cienkiej warstwie wymaga znajomości zmian zawartości wody w jego wnętrzu w kolejnych krokach czasowych tych procesów. Przed przystąpieniem do badań doświadczalnych dążących do poznania tych zmian niezbędne jest przyjęcie początkowej masy próbki suszonego ziarna. Świadome określenie jej wartości, z uwzględnieniem niepewności przyrządów pomiarowych służących do określania masy próbki w kolejnych krokach czasowych i masy suchej substancji w próbce, umożliwia otrzymanie wyników obarczonych możliwie niską niepewnością. Niestety pomimo tego, że metoda określania początkowej masy próbki suszonego materiału jest ogólnie dostępna, w badaniach dość często jej wartości nie przyjmuje się w pełni świadomie. Dlatego też celem pracy było opracowanie oprogramowania, które ułatwi określanie początkowej masy próbki ziarna zbóż suszonego w cienkiej warstwie. W pracy zawarto również przykłady wykorzystania wytworzonego oprogramowania, które zostały wykorzystane do jego walidacji.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie pracy generatora synchronicznego o stosunkowo niewielkiej mocy, obciążonego rezystorami. Pokazano sposób wprowadzania danych I wyniki uzyskane z wykorzystaniem programu ATP oraz EMTP-RV Zamodelowano pracę na biegu jałowym, wzrost obciążenia do znamionowego i zwarcie trójfazowe na zaciskach. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem obu programów są zbliżone, co świadczy o poprawności pracy obu opisanych modeli. Oba programy można wykorzystać do modelowania pracy odnawialnych źródeł energii.
EN
The paper presents modelling of work of the synchronous generator with a relatively low power, load by resistors, Shows how to Input data and results obtained with application of ATP and EMTP-RV programs. Were modeled work on idle run, the load Increase to the nominal load and three-phase short circuit at the terminals. The results obtained using the two programs are similar, which indicates proper operation of both these models. Both programs can be used to model the work of renewable energy sources.
EN
In this paper, the issue of programming of the complex path of robot effector will be discussed. It should be noted that the most of accurate tracks with complex shape are implemented for operations like milling, deburring, applying seals, adhesives, etc. These tasks are usually performed on the plane. Programming of these operations usually requires a lot of effort – operator should indicate successive points that are necessary to define the path of movement. Using dedicated software, greatly simplifies this task, but its purchase is often associated with considerable costs and attachment to a particular platform. The solution, proposed in this paper, uses the SVG graphics to define the effector’s path. It is based on open standards that simplify implementation of the method on a variety of hardware platforms. SVG files are also easy to process, because of its textual form that refers to the XML.
PL
W artykule przedstawiono analizę statyczną żelbetowych konstrukcji mostowych wykonywaną metodą elementów skończonych (MES).
PL
Obecnie projektowanie mostów żelbetowych obejmuje fazę obliczeń statycznych oraz wymiarowanie przekrojów, które aktualnie regulują przepisy projektowania oparte na zaleceniach europejskich - tzw. Eurokodach.
EN
In controller synthesis, i.e., the question whether there is a controller or strategy to achieve some objective in a given system, the controller is often realized as some kind of automaton. In the context of the exogenous coordination language Reo, where the coordination glue code between the components is realized as a network of channels, it is desirable for such synthesized controllers to also take the form of a Reo connector built from a repertoire of basic channels. In this paper, we address the automatic construction of such Reo connectors directly from a constraint automaton representation.
EN
Parsing Expression Grammar (PEG) encodes a recursive-descent parser with limited backtracking. The parser has many useful properties. Converting PEG to an executable parser is a rather straightforward task. Unfortunately, PEG is not well understood as a language definition tool. It is thus of a practical interest to construct PEGs for languages specified in some familiar way, such as Backus-Naur Form (BNF). The problem was attacked by Medeiros in an elegant way by noticing that both PEG and BNF can be formally defined in a very similar way. Some of his results were extended in a previous paper by this author. We continue here with further extensions.
EN
We study, on the basis of a simple neural–network like system that we call a spatial network, how several properties of two evolvable systems: a nervous system and computer software, could influence on the evolvability of a genetic algorithm. The following properties are modelled: hierarchical modularity, mirroring, extensive variability and quantitative genetic traits. By mirroring we understand mimicking of the structure of processed data by the structure of the processing algorithm. We estimate the evolvability of several examples of the presented networks, which perform simple image processing tasks, like stereo–to–depth. The evaluation is done by studying the size of these networks' genotype.
20
PL
Bilans zysków i strat sprawia, że komputer staje się jednym z ważniejszych wynalazków XX wieku, znajdując zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia. W artykule podjęto próbę przedstawienia, jakim komputer może być ułatwieniem w procesie zarządzania nieruchomościami oraz w jaki sposób wykorzystywać go efektywnie. Ponadto przedstawiono pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego oraz zalety i wady, jakie niesie ze sobą zastosowanie ta-kiego rozwiązania w przedsiębiorstwie zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami.
EN
The balance of gains and losses makes the computer one of the most significant inventions of the twentieth century, finding application in almost every area of life. The article attempts to present how the computer can facilitate the process of real estate management and how to use it effectively. In addition, the article proposes a concept of an integrated information system and discusses the advantages and disadvantages posed by the use of such solutions in an enterprise engaged in real estate management.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.