Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computational model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Objectives: Disorders of consciousness are very big medical and social problem. Their variability, problems in precise definition and proper diagnosis make difficult assessing their causes and effectiveness of the therapy. In the paper we present our point of view to a problem of consciousness and its most common disorders. Methods: For this moment scientists do not know exactly, if these disorders can be a result of simple but general mechanism, or a complex set of mechanisms, both on neural, molecular or system level. Presented in the paper simulations using neural network models, including biologically relevant consciousness’ modelling, help assess influence of specified causes. Results: Nonmotoric brain activity can play important role within diagnostic process as a supplementary method for motor capabilities. Simple brain sensory (e.g. visual) processing of both healthy subject and people with consciousness disorders help checking hypotheses in the area of consciousness’ disorders’ mechanisms, including associations between consciousness and its neural correlates. Conclusions: The results are promising. Project announced herein will be developed and its next result will be presented in subsequent articles.
EN
Despite great progress in understanding the functions and structures of the central nervous system (CNS) the brain stem remains one of the least understood systems. We know that the brain stem acts as a decision station preparing the organism to act in a specific way, but such functions are rather difficult to model with sufficient precision to replicate experimental data due to the scarcity of data and complexity of large-scale simulations of brain stem structures. The approach proposed in this article retains some ideas of previous models, and provides more precise computational realization that enables qualitative interpretation of the functions played by different network states. Simulations are aimed primarily at the investigation of general switching mechanisms which may be executed in brain stem neural networks, as far as studying how the aforementioned mechanisms depend on basic neural network features: basic ionic channels, accommodation, and the influence of noise.
PL
Temperatura jest jednym z bardziej znaczących parametrów mających wpływ na emisję lotnych związków organicznych (LZO). Europejska horyzontalna metoda badania emisji lotnych związków organicznych PN-EN 16516:2017 Wyroby budowlane – Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych – Oznaczenie emisji do powietrza wnętrz zakłada standardowe warunki badania w temperaturze 23°C (+/- 1°C). Opisano w niej metody badania emisji LZO oparte na europejskim pokoju modelowym w znormalizowanych warunkach środowiskowych. Norma nie przewiduje kontroli wyrobów budowlanych mających kontakt z działaniem podwyższonej temperatury, np. stosowanych do konserwacji grzejników. W niniejszej pracy przedstawiono grupy wyrobów budowlanych, które są narażone na wpływ podwyższonej temperatury z grzejników konwekcyjnych i promieniujących, europejskie metody badania emisji LZO oraz modele predykcji emisji lotnych związków organicznych.
PL
Ocena metod wyboru akcelerogramów jako danych wstępnych podczas analiz time-history skupia się obecnie na odpowiedniej reprezentacji warunków sejsmicznych lokalizacji. Jednym z czynników, który może być brany pod uwagę podczas selekcji akcelerogramów może być rozproszenie wyników analizy konstrukcji. W niniejszym artykule autor rozważa konstrukcję stalową, badaną uprzednio w publikacjach [2, 3, 4, 5, 6], na podstawie 12 różnych parametrów użytych podczas wyboru rzeczywistych wymuszeń kinematycznych, jako danych wstępnych do analizy time-history.
EN
Assessment of accelerogram selection methods, as preliminary data during the time-history analyses, currently focuses on adequate representation of seismic conditions of location [1]. One of the factors which can be taken into account during the selection may be scattering of results of constructional analysis. In this article, the author examines a steel construction, previously tested in publications [2, 3, 4, 5, 6], based on 12 different parameters used during selection of actual kinematic excitations, as preliminary data for the time-history analysis.
PL
Rozwiązano analitycznie i numerycznie pręt widełkowo podparty na obu końcach, obciążony na długości momentami skręcającymi (równomiernie rozłożonym i skupionym) oraz skupionym bimomentem i pręt o schemacie wspornika i podobnym obciążeniu. Rozważane pręty stanowią modele obliczeniowe stalowych konstrukcji wsporczych tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej, mających postać zbieżnych słupów dwugałęziowych z pojedynczą płaszczyzną skratowań. Podano wnioski o charakterze praktycznym.
EN
The analytical and numerical solution of fork supported on both ends member is presented, loaded along its length by torsion moments (pointed and uniformly distributed) and pointed bimoment as well as a cantilever scheme member similarly loaded. Considered bars are used as computational models of tram or railway net supporting steel structure, which are commonly designed as a single laced build-up columns. The article ends with practical conclusions.
EN
The possibilities of adapting the manure spreader to the soil application of dehydrated digestate are presented. Based on the analysis, a virtual model of the device consisting of a modernized manure spreader and aggregated disc harrow was developed. Based on the virtual model, computational models were developed and strength analyses were carried out. The conclusion is that modernized manure spreader, in terms of functionality and strength, can work with a disc harrow, which mixes the scattered digestate with the soil. The work was carried out at the Industrial Institute of Agricultural Engineering as part of the BIOSTRATEG 1/269056/NCBR/2015 project.
PL
Przedstawiono możliwości przystosowania rozrzutnika obornika do doglebowej aplikacji odwodnionego pofermentu. Na podstawie analizy opracowano wirtualny model urządzenia składającego się ze zmodernizowanego rozrzutnika obornika i zagregowanej z nim brony talerzowej. Na podstawie modelu wirtualnego opracowano modele obliczeniowe i przeprowadzono analizy wytrzymałościowe. Stwierdzono, że zmodernizowany rozrzutnik obornika, pod względem funkcjonalnym i wytrzymałościowym, może współpracować z broną talerzową, która miesza z glebą rozrzucony poferment. Prace przeprowadzono w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu w ramach projektu BIOSTRATEG 1/269056/NCBR/2015.
7
Content available remote Brain stem modeling at a system level - chances and limitations
EN
The topic of brain stem computational simulation still seems understudied in contemporary scientific literature. Current advances in neuroscience leave the brain stem as one of the least known parts of the human central nervous system. Brain stem lesions are particularly damaging to the most important physiological functions. Advances in brain stem modeling may influence important issues within the core of neurology, neurophysiology, neurosurgery, and neurorehabilitation. Direct results may include both development of knowledge and optimization and objectivization of clinical practice in the aforementioned medical areas. Despite these needs, progress in the area of computational brain stem models seems to be too slow. The aims of this paper are both to recognize the strongest limitations in the area of computational brain stem simulations and to assess the extent to which current opportunities may be exploited. Despite limitations, the emerging view of the brain stem provided by its computational models enables a wide repertoire of functions, including core dynamic behavior.
EN
This paper deals with a Continuous Stiffness Degradation (CSD) version of advanced analysis of braced steel framing. It is based on the gradual stiffness degradation concept of frame and truss members. A novelty of the approach presented herein is related to the introduction of the bracing member response in the whole range of its behaviour in tension and compression, including the post-limit range. The validation of the proposed advanced analysis is performed for braced framework with rolled angle section braces. The validation of the brace force-deformation model has been presented in the author’s earlier publication. The basis for the presented CSD advanced analysis is briefly summarized and its difference with regard to the Refined Plastic Hinge (RPH) version of advanced analysis is emphasized. Experimental investigations dealing with tests on portal braced sub-frame specimens are referred to briefly. Results of the experimental investigations are presented in the form of a frame global response and they are used for the validation of the developed computational model.
PL
Artykuł dotyczy analizy zaawansowanej – Continuous Stiffness Degradation (CSD) stalowych stężonych układów szkieletowych Pionowe stężenia ram składają się z elementów kratownicowych połączonych z elementami ramowymi. Technika modelowania oparta jest na koncepcji stopniowej degradacji sztywności elementów ramy i kratownicy. Nowatorstwo podejścia przedstawionego w niniejszym artykule związane jest z wprowadzeniem odpowiedzi elementu stężającego w całym zakresie jego zachowania przy rozciąganiu i ściskaniu, w tym w zakresie po osiągnięciu nośności na wyboczenie. Walidacja proponowanej zaawansowanej analizy jest przeprowadzana dla podsystemu ramowego składającego się z dwuteowników stanowiących ramę podstawową i jednego pręta stężającego z kątownika walcowanego, dla którego walidacja zależności siła-przemieszczenie została przedstawiona we wcześniejszej publikacji autora, cytowanej w artykule. Przedstawiono krótki przegląd propozycji analizy konstrukcji ram stalowych z uzasadnieniem wyboru zaawansowanej analizy CSD i określeniem jej odmienności w stosunku do zaawansowanej analizy udoskonalonego przegubu plastycznego (RPH). Zamieszczono wzory analityczne do wyznaczania współczynników redukcji sztywności i na wykresach pokazano przebieg ich zmienności przy obciążeniu momentem zginającym i siłą osiową w przypadku elementów ramowych, a w przypadku elementów kratowych tylko siłą osiową. Krótko omówiono program badań doświadczalnych stężonych podsystemów ram portalowych, który przedstawiany był szczegółowo we wcześniejszych publikacjach. Zamieszczono wyniki badań doświadczalnych w postaci ścieżek równowagi ram badanych doświadczalnie F–δF, z zaznaczonymi punktami granicznymi i charakterystycznymi, za które uznano osiągnięcie nośności wyboczeniowej przez pręt stężenia ramy. Wyniki te wykorzystano do walidacji opracowanego modelu obliczeniowego ram stężonych. Porównano przebieg ścieżek równowagi w zakresie sztywności i nośności układów oraz pokazano przebieg degradacji sztywności pręta stężenia i najbardziej obciążonego elementu rygla ramy. Porównano otrzymane analitycznie i numerycznie przebiegi zależności siła-odkształcenie oraz współczynnik redukcji sztywności w funkcji odkształcenia osiowego pręta stężenia. Wnioski sformułowano w odniesieniu do zastosowania zwalidowanego modelu w bezpośrednim projektowaniu stężonych stalowych konstrukcji szkieletowych.
PL
Przedstawiono konstrukcję membranową dachu amfiteatru wykonaną z tkaniny technicznej. Opisano procedurę wykonywania prób laboratoryjnych niezbędnych do określenia nieliniowo-sprężystych właściwości tkanin technicznych oraz długotrwałej wytrzymałości na rozciąganie. Parametry materiałowe do zaprojektowania przekrycia wyznaczano na podstawie badań jednoosiowego rozciągania. Omówiono proces projektowania przekrycia z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
EN
The paper describes the designing of the membrane of the Faktoria amphitheater in Pruszcz Gdański made from technical woven fabric. The authors pay attention to the method of laboratory tests necessary for the identification of non-linear elastic properties of the coated membrane fabrics and long-time tensile strength. The material parameters necessary in the design process are specified on the basis of the uniaxial tensile tests in the warp and weft directions. The calculation process of the Faktoria hanging roof in Pruszcz Gdański is discussed.
10
Content available remote Podstawy zapewnienia odporności ogniowej konstrukcji
Builder
|
2017
|
R.21, nr 7
122--124, 126--128
PL
W artykule omówiono oddziaływania pożaru jako sytuacji wyjątkowej oraz podstawowe metody projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. Rozpatrzono konstrukcje stalowe, betonowe, drewniane oraz mury. Wskazano w jakich sytuacjach celowe jest stosowanie zaawansowanych metod obliczeń z uwzględnieniem niestandardowych scenariuszy pożarowych i schematów statycznych, Przedstawiono problemy związane ze zbrojeniem zewnętrznym konstrukcji betonowych wskazując, że często nie ma potrzeby zabezpieczania tego zbrojenia z uwagi na oddziaływania pożaru.
EN
The article discusses the impact of fire as an exceptional situation and the basic methods of construction design in respect of fire conditions. Structures made of steel, concrete and wood, as well as walls, are considered. It is indicated in which situations it is recommended to use advanced calculation methods including non-standard fire scenarios and static schemes. The problems related to external reinforcement of concrete structures are presented, it is also indicated that there is often no need to secure such a reinforcement in respect of the effects of fire.
PL
Cel: Celem zaprezentowanych rozważań jest wypracowanie miarodajnej odpowiedzi na pytanie o wiarygodność stosowania modelu obliczeniowego pojedynczej ramy poprzecznej wyizolowanej ze złożonego ustroju nośnego hali stalowej w ocenie odporności ogniowej tej hali. Badanie zachowania się w pożarze pojedynczej ramy poprzecznej poprzez weryfikację kolejnych potencjalnie możliwych form jej zniszczenia umożliwia specyfikację poszukiwanej odporności interpretowanej jako określona dla tej ramy temperatura krytyczna, niezależna od przyjętego scenariusza rozwoju pożaru. Temperatura ta kojarzona jest jednoznacznie z osiągnięciem przez ustrój nośny analizowanej ramy stanu granicznego nośności ogniowej. Metody: Do specyfikacji temperatury krytycznej wybranej ramy proponuje się procedurę obliczeniową opartą na uogólnionej na przypadek pożaru formule Merchanta-Rankine’a. Kwantyfikuje ona miarodajną nośność badanej ramy poprzez interakcję odpowiednich nośności skojarzonych z czysto sprężystą i czysto plastyczną formą jej zniszczenia. Opisano ograniczenia wybranej przez autorów metody oceny wynikające z konieczności akceptacji wielu upraszczających założeń formalnych. Pokazano również, jak na otrzymane rezultaty wpływa stopień złożoności zastosowanego modelu obliczeniowego. Wyniki: Weryfikację i walidację proponowanej w artykule procedury obliczeniowej przeprowadzono porównując przemieszczenia wybranych węzłów ramy poprzecznej hali stalowej analizowanej dla warunków pożaru. Chodziło o sprawdzenie, jakiego typu i jak duże rozbieżności wynikają z zastosowania uproszczonego modelu dwuwymiarowego pojedynczej ramy w stosunku do wyników otrzymanych z analizy pełnego trójwymiarowego modelu ustroju nośnego całej hali. Wnioski: Wykazano, że uproszczony model obliczeniowy pojedynczej ramy poprzecznej hali stalowej jest wystarczająco wiarygodny w przypadku, gdy o odporności ogniowej tej ramy decyduje pierwsza faza pożaru, gdy nie ma jeszcze znaczącego przyrostu prędkości deformacji elementów nośnych. Jeżeli jednak badana rama zapewnia bezpieczne przenoszenie przyłożonych do niej obciążeń także wtedy, gdy mamy do czynienia z dużymi deformacjami i znacznym osłabieniem elementów decydujących o nośności ramy, to oszacowanie prognozowanej odporności na podstawie modelu ograniczonego do pojedynczej ramy poprzecznej może być nazbyt optymistyczne. Nie uwzględnia bowiem przyspieszania ugięcia rygla przez ogrzane w pożarze płatwie dachowe rozciągane osiowo wskutek tak zwanego efektu cięgna.
EN
Aim: The aim of these considerations is to achieve a reliable answer to the question about the credibility of the use of a simple computational model with a single transverse frame isolated from a complex load-bearing structure of an entire steel hall in the fire resistance-evaluation of such a hall. The study of the behaviour of a simple transverse frame under fire conditions through checking all its potential failure modes allows to specify the required fire resistance which can be interpreted as the critical temperature set especially for this frame and being independent of the fire scenario adopted for the analysis. This temperature is unequivocally associated with the reaching by the frame load-bearing structure of the fire-resistance limit state. Methods: The classical Rankine-Merchant formula generalised to the fire case is proposed to be used in the specification of the critical temperature for the transverse frame selected for the analysis. It quantifies the reliable bearing capacity of the tested frame through the interaction of the appropriate capacities associated with purely elastic and purely plastic failure modes. The limitations of the assessment method recommended by the authors are described in detail, resulting from the need for the acceptance of many formal assumptions simplifying the analysis. The impact of the complexity of the formal model adopted for the assessed frame fire-resistance evaluation on the obtained results is also verified. Results: Both the verification and the validation of the computational procedure proposed by the authors in this article were performed by comparing the displacements of the selected nodes in the transverse frame analysed for fire conditions. The idea was to check what type of differences are obtained through the use of a simplified two-dimensional computational model of a single frame in relation to the corresponding results obtained when a complex three-dimensional model of the entire hall is considered, and how big they are. Conclusions: It has been shown that the simplified computational model of a single transverse frame selected from the entire steel hall seems to be sufficiently reliable in the case in which fire resistance of such a frame is determined by the first phase of this fire, when the deformation rate of all bearing members is not yet significantly increased. However, if the tested frame also ensures the safe transfer of all loads applied to it when we are dealing with large deformations and large weakening of the members determining the real capacity of such a frame then the assessment of the predicted fire resistance obtained on the basis of the model limited to the analysis of only a single transverse frame might prove to be too optimistic. It does not account for the acceleration of the deflection of the frame beam due to the action of the heated purlins being in tension as a consequence of the so called catenary effect.
PL
Postanowienia TSI Infrastruktura oraz powołane tam normy nie precyzują metody badania zgodności z tym dokumentem w zakresie odporności (wytrzymałości) całej konstrukcji nawierzchni na oddziaływania użytkowe w kierunku pionowym i poziomym. W opracowaniu zaproponowano model obliczeniowy nawierzchni i obciążenia oraz kryteria zgodności z TSI konstrukcji nawierzchni. Analizę teoretyczną zilustrowano na przykładzie obliczeniowym wybranego typu konstrukcji nawierzchni i obciążenia.
EN
. The TSI infrastructure regulations and the standards established there do not specify test methods for compliance with this document in terms of resistance (strength) of the entire pavement structure on functional impact in vertical and horizontal direction. This paper proposes a computational model for rail structure and load and criteria for compliance with the TSI pavement construction. The theoretical analysis was illustrated on selected type of calculation for the structure construction and the load.
PL
W pracy przedstawiono model obliczeniowy układu dynamicznego pantograf - sieć trakcyjna, w którym wykorzystani teorię drgań cięgna wiotkiego i metodę aproksymacyjną Lagrange'a - Ritza do wyprowadzenia równań ruchu sieci jezdnej obciążonej przemieszczającymi się pantografami. Modelem pantografu jest dyskretny układ dynamiczny o dwóch stopniach swobody, określających ruch dwóch mas zastępujących ślizgacz odbiorczy i ramę przegubową. System nośny sieci jezdnej potraktowano jako płaski układ cięgnowy o ciągłym rozkładzie masy, składający się z wieloprzęsłowego cięgna o trasie krzywoliniowej (lina nośna) i cięgna prostoliniowego (przewód jezdny), połączonego z cięgnem za pośrednictwem odkształcalnych wieszaków. Zasadniczym celem pracy jest prezentacja głównych idei modelu obliczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia równań dynamiki wstępnie napiętego, wieloprzęsłowego cięgna o niepomijalnym zwisie statycznym. Wiele uwagi poświęcono opisowi wzajemnych oddziaływań między pantografem i siecią jezdną. Opracowany model obliczeniowy umożliwia symulację komputerową drgań sieci trakcyjnej wymuszonych ruchem dwóch pantografów oraz symulację dynamicznych zmian sił nacisku stykowego.
EN
The paper presents the computational model of the pantograph - overhead contact line dynamic system, which uses the theory of cable vibrations and Lagrange - Ritz approximation method to derive equations of motion of the overhead contact line subjected to moving pantographs. The pantograph is modeled as a dynamic system of two degrees of freedom describing the motion of two masses replacing a collector head and an articulating frame. The overhead contact line is defined as a catenary system with continuously distributed mass. It consists of a multi-span cable characterized by a curvilinear route (catenary wire) and a straight cable (contact wire) connected with a catenary wire by elastic droppers. The main objective of the paper is to present principal ideas of the computational model, with a particular emphasis on formulating the equation of motion of a pre-tensioned multi-span cable with non-negligible static sag. Much attention is paid to the description of dynamic interaction between the pantograph and overhead contact line. The model allows computer simulation of catenary vibrations induced by two pantographs passing over the contact line, as well as a simulation of dynamic increments of the contact force.
PL
Omówiono kilka praktycznych modeli obliczeniowych poprzecznych stężeń dachowych. Wykazano, że proponowany w PN-EN 1993-1-1 imperfekcyjny model obliczeniowy może nie zapewniać wymaganej sztywności tężnika. Rozwiązano przykład obliczeniowy i wyciągnięto kilka wniosków praktycznych.
EN
Some practical models for calculation of transverse roof bracing have been discussed in the paper. It has been shown that the proposed in [1] imperfectional computational model can not ensure the required bracing stiffness.
PL
Wykorzystując opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa model obliczeniowy i program komputerowy służący do analizowania konstrukcji obudowy zmechanizowanej, przedstawiono w artykule zmiany wybranych czynników takich, jak: wysokość pracy obudowy, tarcie pomiędzy stropnicą a stropem wyrobiska, przełożenie stropnicy, wartości obciążenia osłony odzawałowej, na warunki pracy obudowy zmechanizowanej. Przeanalizowano, jak zmiany te, związane głównie z wartościami i rozkładem nacisków na strop i spąg wyrobiska, wpływają na współpracę obudowy z górotworem i warunki prowadzenia ściany. Dokonano przykładowych obliczeń numerycznych dotyczących wpływu zmian wartości współczynnika przełożenia stropnicy obudowy zmechanizowanej na stateczność stropu bezpośredniego.
EN
Taking advantage of a computational model and a computer program developed in the Central Mining Institute used to analyze the structure of a powered support the article presents the changes of some selected factors such as: the height of operation of a powered support, the friction between the shield canopy and the roof of a working, resetting of a roof bar, load values of the shield on the side of cave-in, working conditions of a powered support. The authors analyzed how these changes, related mainly to the values and distribution of pressure on roof and the floor of a working influence the cooperation of a powered support and the conditions of long walling. Exemplary numerical calculations have been performed regarding the influence of the value changes of the coefficient of resetting of a roof shield canopy of a powered support on the stability of a direct roof.
16
Content available remote Numeryczny model obliczeniowy obiegu turbiny klasy 300 MW
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis modelu obiegu cieplnego turbiny o mocy 360 MW, utworzonego w preprocesorze numerycznego programu obliczeniowego o nazwie DIAGAR. Zadaniem opisywanego modelu jest odtwarzanie zjawisk fizycznych zachodzących w poszczególnych urządzeniach składowych obiegu, zarówno podczas poprawnej (sprawnej) pracy bloku energetycznego, jak i w przypadku pojawienia się niesprawności. Utworzony model posłuży w przyszłości jako narzędzie cieplno-przepływowej diagnostyki analizowanego bloku energetycznego, pracującego w jednej z polskich elektrowni.
EN
In this article the model of the 360 MW turbine thermal cycle has been described. The model has been created with the preprocessor of the numerical computational program called DIAGAR. The described model is supposed to recreate the physical phenomena which occur in the particular cycle components, not only during the correct (efficient) work of the power unit, but also when a malfunction occurs. The created model will be used in the future as the heat-flow diagnostic tool for the analysed power unit, which works in one of the polish power plants.
PL
Śrubowe połączenia kołnierzowe są często stosowane w różnych rodzajach konstrukcji projektowanych z rur okrągłych. Umożliwiają łatwe wykonawstwo, szybki montaż oraz zapewniają stosunkowo atrakcyjny wygląd. Omówiono metody obliczeniowe służące do określania ich charakterystyk strukturalnych. Zestawiono wyniki uzyskane tymi metodami oraz porównano z analizami za pomocą metody elementów skończonych.
EN
Bolted flange joints are frequently met in many engineering structures designed with use of tubular elements. They provide easy execution, fast erection and also give architecturally attractive appearance. There are some different methods for obtainig their structural characteristics. In this article a few currently used methods are described, obtained results are compared with finite elements analyses.
EN
A numerical model of existing stair climber with its passenger was built and its operation was analysed through simulations. A modification of the stair climber has been developed on a basis of the simulation studies. The modification depends on equipping the device with additional controllable mechanism the function of which is to change the position of the passenger’s centre of gravity. Comparative simulation studies were carried out for the standard version and the modified version of the stair transporter in a system for the dynamic.
19
Content available Rola eksperymentu w nauczaniu mechaniki budowli
PL
W praktyce inżynierskiej, dla określonych zagadnień, stosuje się często zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych. Tradycyjny sposób wyznaczania sił wewnętrznych opiera się wtedy na uproszczonych schematach, które zwykle nie oddają całej złożoności problemu. Przy każdej bardziej rozbudowanej ścieżce postępowania (związanej m.in. z analizami niesprężystymi) trudność polega nie tylko na zbudowaniu tej ścieżki postępowania, ale również na prawidłowej ocenie wiarygodności otrzymanego rozwiązania. Związane są z tym umiejętności, które wpierw trzeba docenić i rozwijać już w trakcie nauczania. Z powyższego, m.in. wypływa przedstawiony w pracy pomysł włączenia eksperymentu do nauczania mechaniki budowli. W pracy przedstawiono studenckie projekty dotyczące m.in. wyboczenia, przegubów plastycznych, czy lokalnej utraty stateczności elementów cienkościennych – realizowane w postaci eksperymentów rzeczywistych lub numerycznych. Projekty opisane w artykule potwierdzają, że są to zagadnienia kształcące i możliwe do zobrazowania w trakcie nauczania mechaniki budowli przy niewielkim stosunkowo nakładzie pracy i środków.
EN
The traditional method of determining the internal forces in the structure is usually based on the simplified schemes, which often do not reflect the complexity of the problem. For each track of the more complicated procedure (example, the inelastic analyses) difficulty lies not only in the construction of the path of conduct, but also on the correct assessment of the reliability of the resulting solution. Therefore are required skills that need to appreciate and develop already in the process of teaching. From this It follows an idea to include into teaching of structural mechanics the experiments - real and numerical. The paper presents the student projects involving, among others, buckling, plastic joints, or local loss of stability of thin-walled components. The projects described in the article confirm that this is possible to depict the issues during the teaching of structural mechanics at a relatively small amount of effort and resources.
EN
The paper presents a computational model of the load distribution between elements in a planetary roller screw. The idea of the model is to consider the deformations of rolling elements as deformations of rectangular volumes subjected to shear stresses. The contact deformations of threads and the deformations of screw and nut cores are taken into account by a properly chosen shear modulus. This modulus is computed on the basis of stiffness determined using the finite element method. Based on the relation between displacements and forces differential equations are obtained. The solution to these equations is a hyperbolic function that illustrates the load distribution on the threads between cooperating elements. The following considerations are carried out to assess the suitability of the analytical model for the preliminary design and analysis of this type of transmissions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.