Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Fishery resources are currently facing multiple stresses such as overfishing, pollution and climate change. Looking into processes and mechanisms of the dynamic fish community through detailed quantitative analyses contributes to effective conservation and management of fishery resources. The Min estuary plays an important role in maintaining fisheries in southeastern coastal China, therefore the fish community in the brackish area was investigated and analyzed in this study. A total of 127 species belonging to 91 genera, 49 families and 14 orders were sampled in 2015. Eight indices reflecting four aspects of fish communities were determined, i.e. species richness, species evenness, heterogeneity and taxonomy. Differences between the indices were nonsignificant, suggesting that the use of a single diversity descriptor could not provide a full explanation. Nine dominant species in the Min estuary showed seasonal turnover by rational use of resources and co-occurring species showed correspondingly adequate habitat preferences and feeding habits to avoid competition. The species Harpadon nehereus occurred as the dominant species in three seasons except spring. High values of niche overlap among common or rare species and lower values of niche overlap among all dominant species effectively brought the diversity of the fish community into a state of equilibrium.
EN
In this paper, we recall the basic features of the CospanSpan(Graph) algebra for the compositional description of reconfigurable hierarchical networks. In particular, we focus on compositionality and on the possibility of describing the interactions among physical/biological systems, using a parallel with communication operation not considered in the usual Kleene’s algebra. As a novel application, we give a complete compositional description in Span(Graph) of a simplified version of the heart system.
EN
The chemical composition, X-ray diffraction, thermal properties, flammability, mechanical properties and morphology of basalt fibres are investigated in this paper. Chemical analysis and energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer experiments showed that basalt fibre is a kind of aluminosillicate fibre which is mainly composed of oxides such as SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5 and so on. X-ray diffraction indicated that the bulk structure of the fibres is non-crystal with a short range order but no long range order. SEM observation found that basalt fibre is circular in cross-section and smooth in the longitudinal direction. Solubility experiments revealed the superior resistance of the fibre to acids, alkaline and organic solvents. DGA demonstrated there are three weight loss stages in the process of elevating temperature. They are, respectively, evaporation of moisture in the fibre at about 100 °C, decomposition of the residual carbonate minerals between 480 °C and 630 °C, and decomposition of newly generated carbonates between 850~995 °C. On the heat flow curve, there are also three endothermic peaks, where the first and second correspond to the last two stages of weight loss and the third to the melting process of the fibre, whose onset is from 1122.14 °C, reaching a peak value at 1194.96 °C, and ending at 1380 °C. The tensile strength of basalt filaments and staple fibre was measured. Tensile and shear properties of the fibre were also tested.
PL
W pracy zbadano skład chemiczny, dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego, właściwości termiczne, łatwopalność, właściwości mechaniczne i morfologię włókien bazaltowych. Analiza chemiczna i eksperymenty ze spektrometrem rentgenowskim z dyspersją energii wykazały, że włókno bazaltowe jest rodzajem włókna glinokrzemianowego, które składa się głównie z tlenków, takich jak SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, itd. Dyfrakcja rentgenowska wykazała, że struktura objętościowa włókien jest niekrystaliczna z uporządkowaniem bliskiego zasięgu, ale bez uporządkowania dalekiego zasięgu. Obserwacja SEM wykazała, że włókno bazaltowe ma kołowy przekrój poprzeczny i gładki w kierunku wzdłużnym. Eksperymenty z rozpuszczalnością wykazały lepszą odporność włókna na kwasy, zasady i rozpuszczalniki organiczne. DGA wykazało, że istnieją trzy etapy utraty masy w procesie podwyższania temperatury. Są to, odpowiednio: odparowanie wilgoci we włóknie w temperaturze około 100 °C, rozkład resztkowych minerałów węglanowych w przedziale 480-630 °C oraz rozkład nowo wytworzonych węglanów w przedziale 850-995 °C. Na krzywej przepływu ciepła występują również trzy endotermiczne piki, przy czym pierwszy i drugi odpowiadają ostatnim dwóm etapom utraty masy, a trzeci proces topienia włókna, którego początek wynosi od 1122,14 °C, osiągając wartość szczytową przy 1194,96 °C, a kończąc na 1380 °C. Zbadano także wytrzymałość na rozciąganie włókien bazaltowych.
PL
Wpływ barwy na środowisko życia w miastach, w tym środowisko mieszkaniowe jest ogromny, ale rola tego czynnika jest zbyt mało doceniana w kształtowaniu krajobrazu miasta. Artykuł przedstawia zagadnienie roli barwy w kompozycji najnowszych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych w miastach. Główne cele badań prezentowanych w artykule są następujące: 1) wskazanie możliwości wykorzystania barwy w kompozycji urbanistycznej oraz 2) wskazanie współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych, stanowiących wybitne przykłady wykorzystania i zastosowania barwy w przestrzeniach publicznych współczesnych miast. Podjęte badania zostały zrealizowane przy uwzględnieniu istniejącego stanu wiedzy i zastosowaniu metod badawczych odpowiednich dla morfologicznych badań przestrzeni miejskiej: 1) metoda analizy i krytyki źródeł (dokumentów planistycznych, literatury, projektów), 2) metoda obserwacyjna (zastosowana do oceny stanu istniejącego), 3) metoda porównawcza.
EN
The influence of colour on the living environment in cities, including the housing environment is huge, but the role of this factor is too little appreciated in shaping the townscape. The article presents the issue of the role of colour in the composition of the newest urban and landscape design solutions in cities. The main purposes of the research presented in the article are following: 1) indication of the possibility of the use colour in urban composition and 2) indication of contemporary urban and landscape solutions, which are outstanding examples of the use and application of colour in public spaces of contemporary cities. The research undertaken has been implemented taking into account the existing state of knowledge and the use of research methods appropriate for morphological research of urban space: 1) method of analysis and criticism of sources (planning documents, literature, projects), 2) observation method (used to assess the existing state), 3) comparative method.
5
Content available Gra brył domu jednorodzinnego
PL
Świat architektury zmienia się, jest to dość oczywiste. Piękno tak potrzebne kiedyś jako warunek sine qua non istnienia działa sztuki umarło. Funkcja budująca przez ostatnie dekady kształt architektury jest dziś raczej błahym pretekstem. Kompozycja niezbędna w tworzeniu sztuki została zabita przez sztukę awangardową. Sztuka dekompozycji wdarła się natarczywie w świat architektury. Dom jednorodzinny, do którego się przyzwyczailiśmy także zmianie swój kształt. Duch ekspresjonizmu wdziera się do architektury mieszkaniowej. Nauka projektowania musi podążyć nową, nie do końca znaną drogą.
EN
The world of architecture is changing, it is quite obvious. Once so necessary as a sine qua non condition for the existence of a work of art, beauty has died. Function, which has been building the shape of architecture for decades, is a rather trivial pretext today. The composition necessary to create art has been killed by avant-garde art. The art of decomposition has pushed its way into the world of architecture. The single-family house we have become accustomed to is also changing its shape. The spirit of expressionism invades residential architecture. Design science has to follow a new, not entirely known path.
6
Content available Formation of a conceptual model for new services
EN
The purpose of this paper is to formulate the conceptual model of new service development and provide an algorithm for its implementation. The performance of the model, selection of individual elements and the interaction with the external environment are based on the methods of abstracting, logical analysis, synthesis, analogy, and generalization of a complex. The results show that some new service development models are not detailed enough. Usually, the meaning of the elements attributed to the model and the specificity, frequency, and importance of the tasks performing in particular steps are unclear.
PL
Celem tego artykułu jest sformułowanie koncepcyjnego modelu rozwoju nowych usług i dostarczenie algorytmu do jego implementacji. Wykonanie modelu, wybór poszczególnych elementów i interakcja ze środowiskiem zewnętrznym opierają się na metodach abstrakcji, analizie logicznej, syntezie, analogii i uogólnieniu kompleksu. Wyniki pokazują, że niektóre nowe modele rozwoju usług nie są wystarczająco szczegółowe. Zazwyczaj znaczenie elementów przypisanych do modelu oraz specyfika, częstotliwość i znaczenie zadań wykonywanych w poszczególnych krokach są niejasne.
EN
In this paper, we further develop a recently introduced semantic link between temporal logics and Petri nets. We focus on two specific formalisms, Interval Temporal Logic (ITL) and Box Algebra (BA), which are closely related by their compositional approach to constructing system descriptions. The overall goal of our investigation is to translate Petri nets into behaviourally equivalent logical formulas. As a result, the analysis of system properties can be carried out using either of the two formalisms, exploiting their respective strengths and powerful tool support. The contribution of this paper is twofold. First, we extend the existing translation from BA to ITL, by removing restrictions concerning the way control flow of concurrent system is modelled, and by allowing a fully general synchronisation operator. Second, we strengthen the notion of equivalence between a Petri net and the corresponding logical formula by proving such an equivalence at the level of transition-based executions of Petri nets rather than just by looking at their labels. We also show that the complexity of the proposed translation compares favourably with the complexity of the translation from BA expressions to Petri nets.
EN
The paper is devoted to the role of man-made landforms in landscape design as a means of solving a range of environmental problems. This paper gives a characteristic of man-made landforms. The use of artificial forms of relief as a means that allows evoking bright emotions in the viewer is actualized. Such objects as Mill Creek Canyon (USA), Heart of Reeds (Great Britain), Devil’s Lake (USA), Buitenschot (Holland), Landform Ueda (England) and Crawick Multiverse (Scotland), created by famous artists and designers were considered in the course of the analysis. In their landscape organization manmade landforms play the leading role, the use of which has opened up the possibility of solving a number of environmental problems. As a result, it was established that the formation of compositions from earthen embankments allows overcoming problems of regulating water balance of territories, contributing to protection from excessive noise loads, as well as becoming a tool for rehabilitation of former industrial territories.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie podejścia efektywnościowego do sposobu określania części wynagrodzenia, do którego mogą mieć zastosowanie podwyższone koszty uzyskania przychodów (k.u.p.). Koncepcja oparta jest na, oczekiwanej przez pracodawcę i rzeczywiście osiągniętej przez pracownika, wartości wytworzonych utworów. Punkt wyjścia w koncepcji stanowiły obowiązujące regulacje prawne oraz zasady i wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych przeprowadzonej w 2017 r. Wykorzystanie obiektywnych danych wejściowych pozwoliło na wypracowanie formuły, którą można wykorzystać w różnych jednostkach prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową, niezależnie od formy prawnej jednostki i obszaru, w jakim prowadzone są badania. Ograniczeniem koncepcji jest możliwość zastosowania jej głównie do działalności naukowej i badawczo-rozwojowej oraz konieczność modyfikacji dla akademickiej działalności dydaktycznej.
EN
The aim of the article is to present an efficiency approach relating to the method of assessment of the part of remuneration payments, in the case when increased tax deductible costs may apply. The value of the composition actually created by the member of staff pertaining to employer expectation is the core of concept. Present legal regulations as well as the principles and results of the comprehensive assessment of scientific units carried out in 2017 is used as the starting point. The use of factual data input allowed to develop a formula that can be used in various entities conducting scientific or research and development activities, regardless both the legal status of the entity and the field of the research works. The possibility to apply the concept mainly to scientific activities and R&D works forms the frame of concept use. In the event of concept adaptation to didactic activity some adjustment is required.
10
PL
Budowanie miast nie jest zajęciem dla każdego. Aby na tym polu działać z powodzeniem potrzebne są umiejętności, z których pożytek staje się dobrem publicznym. Umiejętności - zdobywane wraz z wiedzą i doświadczeniem, nakładającymi się na wrodzone zdolności: intelekt, wyobraźnię, wrażliwość artysty. Ale również owo dobro publiczne, a więc akceptowane i właściwie pożytkowane dzieło sztuki budowy miast nie zaowocuje w każdych okolicznościach. Trudno sobie wyobrazić zadowolenie nomadów z mieszkania w dzielnicy willowej. Nie znaczy to jednak, aby urbaniści tworzyć mieli „pod publiczkę” – wprost przeciwnie! Jak w każdej sztuce, tak i w tej, odbiorca powinien otrzymać od twórcy dzieła nieco więcej niżby się spodziewał. Celem planowania jest ład przestrzeni. Jego ustawową definicję trudno wykorzystać jeśli chodzi o mieszczące się w niej „wymagania kompozycyjno- estetyczne”. Od czasów Witruwiusza określano je jako venustas a więc pożądany powab przestrzeni. Dziś, z rzadka używając synonimu „piękno” – podchodzimy do tego tak, jakby nie wypadało o tym mówić, jakbyśmy zapomnieli, że sztuka budowy miast może przynieść piękno w otoczeniu człowieka! Wobec trudno uchwytnego - w urzędowej nowomowie – meritum, zastępuje się je gąszczem wymagań dotyczących między innymi skali opracowania, oprogramowania komputerowego, zakresu uzgodnień, skutków finansowych itp. Zupełnie tak, jakbyśmy chcieli dokonać wyboru miss na podstawie zaświadczeń lekarskich kandydatek. Tymczasem kryteria te powinny być jedynie dopuszczające do uczestnictwa w konkursie, zaś laureatem i zleceniobiorcą powinien być ten, kto zaprojektuje najpiękniejszą kompozycję przestrzenną.
EN
Building cities is not for everyone. In order to work successfully in this field one requires skill, the product of which becomes a public good. Skill obtained along with knowledge and experience, which are built on inborn traits: intellect, imagination and the sensitivity of an artist. But at the same time this public good, one that is an accepted and appropriately used work of the art of building cities, will not bear fruit in all circumstances. It is difficult to imagine nomads to be happy with living in a villa district. This does not mean, however, that urban planners should create works “to please the crowd” - on the contrary! As in any art, so in this one the audience should receive slightly more than they expect from the creator of a work. The goal of planning is spatial order. Its legal definition is difficult to employ when it comes to the “compositional and aesthetic requirements” that it contains. Since the time of Vitruvius it has been called venustas - the desired charm of space. Today, rarely using its synonym - “beauty” - we approach it as if it is inappropriate to talk about it, as if we have forgotten that the art of building cities can bring beauty into the surroundings of man! In light of this fleeting - in official newspeak - merit, it is being replaced with a thicket of requirements about, among other things, the scale of the documentation, computer software, the scope of necessary approvals, financial effects, etc. Almost completely as if we wanted to choose the winner of a beauty pageant on the basis of the candidates’ medical certificates. Meanwhile, these criteria should only allow one to participate in a competition, while the winner and the one who gets the commission should be the one who designs the most beautiful spatial composition.
PL
Definicja wszechobecnego w sztuce pojęcia sacrum jest dość subiektywna stąd też każdorazowo powinna być rozpatrywana przez pryzmat motywów indywidualnych i kulturowych kierujących danym autorem lub fundatorem dzieła sztuki. Przyrodniczo-krajobrazowe bogactwo Śląska wraz z tłem kulturowym i ogrodowym doby XIX stulecia, stanowi doskonały przykład pluralizmu pojęcia sacrum, które w przestrzeni założenia ogrodowego markowane może być ścieżką, rzeźbą symbolizującą rangę polityczną państwa, ogrodem samym w sobie jako darem czy wreszcie krajobrazem w ogóle.
EN
The definition of the ubiquitous in art idea of sacrum is always quite subjective. That’s why it should be always viewed through the prism of an individual and cultural themes that guided and shaped the author or the founder of a particular piece of art. Natural and scenic wealth of Silesia with the cultural background and the garden design dated back to the 19th century, is an excellent example of pluralism of sacrum, which in the area of a garden can be marked by a path, sculpture that is a symbol of the national power, by a garden itself as a gift and by the landscape in general.
EN
She (Nature) is an eternal present. Past and future are unknown to her. The present is her eternity. She is beneficient. J.W.von Goethe. Goethe is speaking about the ever-lasting value and importance of Nature. Even in today’s luminous, rushing and digital world, Goethe’s faithful idea and the theory of Christian Hirschfeld, which brought to life the 18th-century urban public park movement, represents a value. Though the citizens’ use and habits are varied in every age and region, society, the individuals need physical and spiritual recreation offered by urban parks. The overall goal of the research is to highlight the role of natural elements and urban landscape character in space composition means on the example of the two centuries old historic urban park in Budapest, the Városliget, one of the very first urban public parks. Main research questions: What are the main landscape and nature structures and elements that define the composition? What are the main changes in compositional means in the long evolution of the park in the stress of urban development and social change? Can we find universal design means for the general park use forms or does the local spirit play the dominant role in public park design? This study focuses on the composition means over time, in the transformation process of the Budapest Városliget, from the first landscaping and replantation of the swampy area in the outskirt of Pest town at turn of 18–19th century when Nature and her humanized garden and park forms became increasingly recognized as means and purposes of spiritual, physical and societal renewal. The research is based on analyses of ecological, landscape aspects and features, of social, public and political input into planning and building that affected the composition and the construction of the urban public park. The analyses focus on the significant momentums of park evolution, while observations focus on the relations between changing social and landscape aspects in the design and planning process.
PL
She (Nature) is an eternal present. Past and future are unknown to her. The present is her eternity. She is beneficient. J.W.von Goethe. Goethe mówi o wiecznej wartości i znaczeniu natury. Nawet w dzisiejszym pospiesznym i zdigitalizowanym świecie, idea Goethego oraz teoria Christiana Hirschfelda, która ożywiła ruch miejskiego parku publicznego w XVIII wieku, stanowi wartość. Pomimo, iż sposób użytkowania i nawyki mieszkańców miast różnią się w zależności od wieku i regionu, społeczeństwo i jego poszczególne jednostki potrzebują fizycznego i duchowego wypoczynku, oferowanego przez parki miejskie. Głównym celem badań jest podkreślenie roli naturalnych elementów i charakteru krajobrazu miejskiego w kompozycji przestrzennej, na przykładzie dwustuletniego historycznego parku miejskiego Városliget w Budapeszcie - jednego z pierwszych publicznych parków miejskich. Główny problem badawczy brzmi: jakie są główne krajobrazowe i naturalne struktury i elementy definiujące kompozycję? Jakie główne zmiany w kompozycji wpłynęły na długą ewolucję parku w zachodzącej presji rozwoju miasta i zmian społecznych? Czy możemy odnaleźć uniwersalne metody projektowania dla ogólnego użytkowania parku oraz czy lokalny duch miejsca pełni rolę dominanty w projektowaniu parku publicznego? Badania koncentrują się na znaczeniu czynnika kompozycji, zmieniającego się pod wpływem czasu, w procesie transformacji Városliget w Budapeszcie, od pierwszego zagospodarowania i wprowadzenia nasadzeń na bagnistym obszarze na obrzeżach miasta Peszt na przełomie XVIII i XIX w., kiedy natura i jej kulturowe ogrody i formy parków stawały się coraz częściej uznawane za środki i cele duchowej, fizycznej oraz społecznej odnowy. Badania opierają się na analizie ekologicznych i krajobrazowych aspektów i cech społecznych, publicznych i politycznych, w planowaniu i budowaniu, które wpłynęły na kompozycję i konstrukcję publicznego parku miejskiego. Analizy skupiają się na istotnych momentach ewolucji parku, podczas gdy obserwacje koncentrują się na relacjach pomiędzy zmieniającymi się aspektami społecznymi i krajobrazowymi w procesie projektowania i planowania.
EN
Mental hospitals from the late 19thand early 20th centuries resembled independent cities and were designed to fulfil all patients’ needs, including spiritual. The idea of psychiatric care and healing also embraced the spiritual aspect of life. Churches, chapels and cemeteries were an indispensable part of many mental asylums of the time. The article explores the position of sites of worship in psychiatric hospitals and examines the place of sacred architecture and spaces in their layout and composition.
PL
Szpitale psychiatryczne z przełomu XIX i XX wieku, które przypominały samodzielne miasteczka, miały zaspokajać wszelkie potrzeby pacjentów – w tym także i te duchowe. Duchowy wymiar troski o pacjentów oznaczał obecność w zakładach kościołów, kaplic i cmentarzy. Artykuł analizuje miejsce obiektów kultu w kompozycji krajobrazowej i rozplanowaniu historycznych szpitali psychiatrycznych.
PL
Karol Borowiecki, Maks Baum i Moryc Welt – Polak, Niemiec i Żyd, czyli bohaterowie „Ziemi Obiecanej” – ucieleśniają nawarstwienie kultur, jakie tworzyły Łódź już od XVIII wieku. Obecnie miasto stawia czoło tematom przywracania pamięci o dawnych mieszkańcach. Coroczny Festiwal Dialogu Czterech Kultur, rewitalizacja miejsc zagłady, czy tworzenie nowych przestrzeni pamięci jak Park Ocalonych, Park im. Szarych Szeregów to tylko kilka spośród działań nawiązujących dialog z przeszłością, aktywizujących przestrzeń współczesną. W krajobrazie Bałut, jednej z dzielnic Łodzi, widać połączenie niespełnionego snu o rewolucji urbanistycznej i przebłysków minionej tożsamości miasta Litzmannstadt, które stwarza szansę przestrzeniom zielonym, by stały się ich spoiwem. Autorka bada zależność między miejscami pamięci, a przestrzeniami zielonymi w krajobrazie Bałut pod kątem kompozycji jako narzędzia narracyjnego w przestrzeni.
EN
Karol Borowiecki, Maks Baum and Moryc Welt - a Pole, a German and a Jew - the heroes of “The Promised Land” - embody the layering of cultures that have been forming Łódź already since the eighteenth century. The city is currently facing subjects of restoring the memory of its past inhabitants. The yearly Łódź of Four Cultures Festival, the revitalisation of sites of genocide or the establishment of new memorial sites like Survivors’ Park and Grey Ranks Park are but a few of the efforts that initiate dialogue with the past and that activate contemporary space. In the landscape of Bałuty, one of the districts of Łódź, we can see a combination of the unrealised dream of an urban planning revolution and glimpses of the past identity of the city of Litzmannstadt, which gives a chance for green areas to become their binding element. The author studied the dependency between memorial sites and green spaces in the landscape of Bałuty in terms of composition as a narrative tool within space.
PL
Celem badań prezentowanych w artykule jest 1/wskazanie możliwości wykorzystania motywów i elementów wodnych w kompozycji urbanistycznej oraz 2/wskazanie współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych, stanowiących wybitne przykłady wykorzystania i zastosowania zbiorników i elementów wodnych w przestrzeniach publicznych. współczesnych miast.
EN
The main purposes of the research presented in the article are following: 1/indication of the possibilities of the use of water motifs and water elements in urban composition and 2/indication of contemporary urban and landscape solutions, which are outstanding examples of the use of water reservoirs and water elements in public spaces in contemporary cities.
EN
Research was aimed to recognize role of greenery in creation of comfortable areas within the historic centre of Poznan. Plantings play a vital role for the people who live there or stay in the city centre for some time. Background for the research was supplied by humanities: psychology, sociology, theory of perception and aesthetics. Quality of these spaces was compared.
PL
Celem badań było rozpoznanie i ocena roli zieleni miejskiej w tworzeniu przyjaznych przestrzeni leżących w historycznym centrum Poznania. Nasadzenia są ważne dla ludzi, którzy tam mieszkają lub przebywają w mieście przez jakiś czas. Podstawę do ukierunkowania badań stanowiły nauki humanistyczne: psychologia, socjologia, teoria percepcji i estetyka.
PL
Dążeniem producentów żywności jest produkcja bezodpadowa. Możliwości zagospodarowania produktów ubocznych są ściśle związane z rozwojem nauki oraz technologii. To, co jest produktem ubocznym dla jednego zakładu produkcyjnego, może stanowić podstawowy surowiec w kolejnym łańcuchu produkcyjnym. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost wykorzystania ziarna zbóż, a w konsekwencji zwiększenie ilości powstających produktów ubocznych. Wysoka koncentracja składników odżywczych i bioaktywnych stwarza możliwości ich wykorzystania nie tylko do celów paszowych, ale również jako dodatki do żywności innowacyjnej. W pracy przedstawiono możliwości zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu zbożowo-młynarskiego.
EN
Non-waste production is one of the main goals of food industry. The possibilities of utilizing by-products are closely related to the development of science and technology. The by-product of one production plant can be the basic raw material in the next production chain. In the recent years ithere was observed an increase of production of cereal grain based food, accompanied by generation of large amounts of various by-products. High concentration of nutrients and bioactive substances allows for using of these products not only for feed production, but also as additives for innovative or functional food. In this work authors showed possibilities to use of by-products obtained from cereal industry.
PL
Tynki szlachetne były nieodłącznym elementem architektury XX wieku. Obecnie nastąpiły znaczące przemiany technologii budowlanych, co spowodowało radykalne zmiany technik wykonania tynków szlachetnych. Dlatego konieczne jest omówienie tradycyjnej technologii wykonywania tynków, której znajomość jest niezbędna przy konserwacji i odtwarzaniu elewacyjnych wypraw w budynkach z I połowy XX wieku. Dekoracje elewacji w tym okresie to zarówno imitacja okładzin kamiennych, jak i wykorzystanie dekoracyjnego potencjału struktury i faktury powierzchni tynków. Na podstawie publikacji źródłowych przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat sposobów wykonywania różnych rodzajów tynków szlachetnych.
EN
Stuccoes were an intrinsic element of architecture of the 20th century. Nowadays, significant changes took place regarding construction technology, which caused radical changes in techniques of preparation of stuccoes. Therefore, it is necessary to describe the traditional technology of preparation of stuccoes, the knowledge of which is essential in conservation and reconstruction of elevation coatings in buildings from the first half of the 20th century. Decorations of elevations during that period include both imitation of stone facings as well as use of decorative potential of the structure and texture of the stucco surface. Based on source publications, the author presents detailed information on the methods of preparation of different kinds of stuccoes.
19
Content available remote Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta
PL
Tworzywo budowlane ma istotny wpływ na formę obiektu. Obecnie tworzywo to nie tylko materiał w podstawowej formie użyty do konstruowania obiektu. W języku architektury materiał to przede wszystkim skomplikowane – złożone systemy i technologie materiałowe. Wybór każdej z nich decyduje o wyrazie budowli. Użyty w odpowiedniej roli, adekwatnej do kontekstu przestrzennego, może zostać wykorzystany do budowy kompozycji miasta i jej uczytelniania.
EN
Building material is key to the form of the future facility. Today, material is not only a simple division into the type of material in its basic form used to construct the object. In architecture language, material is primarily material combinations that create complex systems and material technologies. The choice of each of them determines the expression of the future building. Used in a proper role, adequate to the spatial context, it can be used to build a city composition and to make it more clear and readable.
EN
Vector models of language are based on contextual aspects of language – distributions of words and how they co-occur in text. Truth conditional models focus on logical aspects of language and on how words combine to contribute to these aspects. In the truth conditional approach, there is a focus on the denotations of phrases. In vector models, the degree of co-occurrence of words in context determines how similar their meanings are. The two approaches have complementary virtues. In this paper we combine them and develop a vector semantics for language, based on the typed lambda calculus. We provide two types of vector semantics: a static one using techniques from the truth conditional tradition, and a dynamic one with a form of interpretation inspired by Heim’s context change potentials. We show, with examples, how the dynamic model can be applied to entailment between a corpus and a sentence.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.